DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 56     <-- 56 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK
V-te redovite sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održane
dne 20. jula 1933 u Zagrebu.


Prisutni: Predsjednik ing, M. Lenarčič, potpredsjednik: ing. Gr ün w aid,


tajnik: N e i d h a r d t, blagajnik: H r a d i 1, odbornici: Baien , B o r o š i ć, Bara n
a c, Babic , M a n o j 1 o v i č, Petrovič , S a v i t, S m i 1 a j .
Ispričali su se : P a h e r n i k , P r p i č, Rohr .


J. Tajnik čita zapisnik sjednice od 3. IV. 1933. Ovjerovljuju gg. Manojlovič
i Savič.
II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj, koji se uzima na znanje.
Zaključuje se ponovno osigurati Šumarski Dom, knjižnicu i muzej Jugoslovenskog
šumarskog udruženja.


III. Blagajnik čita predlog budžeta za godinu 1934.
Nakon oduže debate zaključuju se izvjesne promjene u predlogu blagajnika.
Budžet predložiće se Olavnoj skupštini u Banjoj Luci.


IV. Sarajevska podružnica održala je dne 11 i 12. juna svoju konstituirajućii
skupštinu. Podružnica je predložila svoja Pravila Olavnoj upravi.
Pravila se odobravaju.
Zaključuje se zahvaliti podružnici na pozdravnom brzojavu sa konstituirajući


skupštine.


V. Projekat zakona o dopunama zakona o šumama. Raspravlja se o izvještaju
užeg odbora
po predmetu.
Zaključuje se projekat užeg odbora razmnožiti i dostaviti svim odbornicima.


VI. Tajnik čita dopise podružnica:
a) Sarajevske podružnice u predmetu uzurpacija. Zaključuje se predmet zbog,
znatne važnosti iznijeti pred glavnu skupštinu.
b) Sarajevske podružnice u predmetu promjene Pravilnika za podružnice. Zaključuje
se promjenu tog pravilnika staviti na dnevni red skupštine. —
c) Sarajevske podružnice u predmetu apsolvenata šumske škole u Sarajevu.
Zaključuje se po predmetu upraviti na Ministra šuma i Ministra prosvjete predstavku,
da se nepravda tim apsolventima ispravi. (Vidi štampani izvještaj za skupštinu u
Banjoj Luci).


d) Sarajevska podružnica šalje zapisnik I-ve sjednice svog odbora. Uzima se
na znanje.
e) Skopska podružnica predlaže, da se jedan broj Šumarskog Lista u cijelosti
posveti šumarstvu Juga. Odobrava se. —


VII. Čita se raspored za skupštinu u Banjoj-Luci kako ga predlaže Vrbaska
podružnica.
Prima se sa zahvalom na trudu, koji je u predmetu uložila Vrbaska podružnica.


VIII. Tajnik čita predlog dnevnog reda skupštine.
Sa manjim izmjenama prima se.
IX. Uzima se na znanje izvještaj gosp. Dr. D. Petroviča o kongresu Českoslovačkih
šumara u godini 1932.
X. Primaju se u redovno članstvo gg:
Ing. Stefković Vladislav, šum. inžinjer Direkcije šuma u Sarajevu;
Rupčić Š i m e, blagajnik direkcije šuma u Sarajevu; Milosevic Stjepan,
knjigovođa direkcije šuma u Sarajevu; Kur e Stjepan , knjigovođa direkcije šuma
u Sarajevu; Jank a č Fran , pomoćnik knjigovođe direkcije šuma u Sarajevu. —


Za članove pomagače prima se g. Š ta j duh a r Franjo, stud, forest Zagreb;


554
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Za člana utemeljača prima se g. Dr. ing. Vajd a Zlatko , šum. iiadinženjer
u Ogulinu. —


XI. Tajnik predlaže, da se u smislu zaključka prošle sjednice gosp. ministru
unutrašnjih poslova odašalje slijedeća predstavka: »U posjedu cijenjenog riješenja
od 31. marta 1933. broj 11029/111. 1933., a povodom predložene predstavke Vašem
Gospodstvu od 20. decembra 1932. broj 856, Jugoslovensko šumarsko udruženje je
slobodno učtivo umoliti, da bi Vaše Gospodstvo blagoizvoljelo dati upute i označiti,
na temelju kojeg zakonskog propisa je ovlašten g. Ban, da postavi, na čelo šumarskog
odsjeka pravnika. Ovo Udruženje nije u mogućnosti da pronađe takove zakonske
propise, koji gospodi banovina daju ove ovlasti. Napose pako, ako se uzme u obzir
§ 55 zakona o činovnicima od 31. marta 1931. o stručnoj spremi kao i propis § 103
istog zakona, po kojem se može lice počev od VII grupe postaviti ili premjestiti samo
ukazom Njegovog Veličanstva Kralja. —
Ujedno se umoljava Vaše Gospodstvo, da blagoizvoli obavijestiti Jugoslovensko
šumarsko udruženje, da li je uslov § 57 zakona o činovnicima vezan na uslov iz § 55
istog zakona. —


Članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja vrlo su uznemireni povodom postavljanja
pravnika na mjesto, koje bi po § 55 zakona o činovnicima moralo biti
određeno samo za potpuno kvalifikovanog šumarskog stručnjaka. Stoga smo slobodni
učtivo zamoliti za što skorije riješenjc ove naše molbe. Jugoslovensko šumarsko
udruženje održaćc na dne 3. septembra 1933. svoju Glavnu godišnju skupštinu u
Banjoj Luci. Stoga molimo za riješenjc, kako bi ga članovima Udruženja na skupštini
mogli dati do znanja.


Zahvaljujući unaprijed za upute i odgovor Vašeg Gospodstva izvolite primiti,
Gospodine Ministre, duboku zahvalnost Jugoslovenskog šumarskog udruženja za poznatu
sklonost Vašeg gospodstva za unapređivanje šumarstva i šumarske struke.«


XII. Tajnik čita odgovor Ministarstva šuma na rezoluciju o kupovima veleposjeda
po imovnim općinama sa riješenjem privredno-finansijskog komiteta Ministara
od 15. maja 1931. po kome je kod odlučivanja po predmetu određena nadležnost bana,
a ne Ministarstva koje je nastojalo da zaštiti interese imovnih općina.
Uzima se na znanje. —


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JUNU 1933.


Redovitih članova: Biondić Josip, Jastrefcarsko Din. 100.— za god. 1932; Bjegović
Tomo, Sušak Din. 100.— za god. 1932. i 50 za I. polugod. 1933; Dereta Mihajlo,
Bjelovar Din. 100.— za god. 1933; Fischer Makso. Karlovac Din. 100.— za god. 1933;
Jasarevski Pavle, Kruševac Din. 100.— za god. 1933; Jellman Bela, Vinkovci Din.
100.— za god. 1933; Kovačcvić Roko, Sisak Din. 100.— za god. 1933; Maksić Svetozar,
Prilep Din. 100.— za god. 1933; Marković Miodrag, Aleksinac Din. 25.— za II. četvrt
1933; Weinszel Eduard, Drežnik Din. 50.— za I. polugod. 1931; Bilić Pavao, Zagreb
Din. 100.— za god. 1932; Fantony Paimund, Zagreb Din. 100.— za god. 1933; ´Nikšić
Stjepan, Gospić Din. 100.— za god. 1932; Studijanov Nikola, Nikšić Din. 50.— za god.
1933. I. polugodište.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana. Eger Gustav, Železniki
Din. 100,— za god. 1933.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje. Doković Radovan, Prizren
Pin. 120.— za god. 1933. i upisnina; Opačić Vojislav, Skoplje Din. 50.— za I. polugodište
1933.


Redovitih članova sa područja podružnice Banja-Luka. Buzuk Nikola, Gračanica
Din 20.— upisnina; Begić Jure, Banja-Luka Din 120.— za god. 1933 i upis; Bojić
Stojko, Banja-Luka Din 120.— za god. 1933 i upisnina; Čop Vjckoslav, Jajce Din 100 —
za god. 1932; Iveljić Juraj, Kotor-Varoš, Din 100.— za god. 1931; Janković Miloš.


555
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Banja-Luka Din 100.— za god. 1932; Jelinek Žarko, Cazin Din 100.— za god. 1933;
Kopčić Ibrahim, Oštrelj Din 120.— za god. 1933 i upis; Miljević Kuzman, Olovo Din
100.— za god. 1933; Pribik Franjo, Banja-Luka Din 100.— za god. 1933; Pregl Ladislav
Banja-Luka Din 120.— za god. 1933. i upis; Rizvanbegović Ćemal, Stolac Din 120.—
za god. 1933. i upis; Rabrenović Radojko, Kotor-Varoš Din 120.— za god. 1933 i upis;Sinički
Ivan, Banja-Luka Din 120.— za god. 1933. i upis; Sudjić Lazar, Oštrelj, Din
100.— za god. 1932; Štimec Joža, Bos. Gradiška Din 120.— za god. 1933 i upis.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo: Batalo Milan, Tuzla Din
1)20.— za god. 1933 i upis; Dr. Čvoriščec Ivo, Sarajevo Din 120.— za god. 1933. i
upis; Cvijić Vaso, Tuzla Din 120.— za god. 1933 i upis; Hol! Ferdro, Sarajevo Din
100.— za god. 1933; Milinković Drago, Sarajevo Din 120.— za god. 1933 i upis;
Nikić Stjepan, Sarajevo Din 200.— za god. 1931 i 1932; Šusteršić Oton, Sarajevo Din
120.— za god. 1933 i upis; Tvrtković Stjepan Travnik Din 50.— za II. polg. 1933;
Vuković Veljko Sarajevo Din 50.— za II. polg. 1933; Vojnović Nikola Olovo, Din 60.—
za II. polg. 1933.


Uplata članova utemeljača: Dr. Oaddo Glass, Turbe Din 2.000.—; Dr. Vajda
Zlatko, Ogulin Din 2.000.—.


Uplata članova pomagača: Chvlak Roman, Zagreb Din 50.— za god. 1933;
Korenić Vladimir, Beograd Din 50.— za god. 1933. Kučić Vilim, Zagreb Din 50.— za
god. 1933; Petrovič Franjo, Zagreb Din 30.— I. polg. 1933; Radić Petar, Zagreb Din
25.— za II. polg. 1933; Štetić Vlado, Zagreb Din 50.— za god. 1932; Špiranec Mirko,
Zagreb Din 25.— za I. polg. 1933; Štajduhar Franjo, Din 30.— za I. polg. 1933; Zeželić
Josip. Din 50.— za god. 1933.


Uplata na pretplati za Šumarski List: Direkcija šuma računovodstvo Ljubljana
Din 49.25 za god. 1833. II. polugodište.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JULU GODINE 1933.


Redovitih članova: Bucalić Janko, Banovi-Jaruga Din 100.— za god. 1933;
Balkovski Aleksander, Vrbovsko Din 100.— za god. 1933; Berleković Stjepan, Pleternica
Din 100.— za g. 19.33; Crepić Josip, Vinkovci Din 50.— za 11. polg. 1931.;
Dumendjić Adofl, Zagreb Din 100.— za god. 1931; Dunst Viktor, Beli Manastir Din
100.— za god. 1933; Dereta Branko, Apatin Din 100.— za god. 1933; Dubiavčić Venco,
Pitomaca Din 1O0.— za god. 1933; Gjurić Stjepan, Subotica Din 100.— za god. 1933;
Hanika Ivan, Zagreb Din 100.— za god. 1933; Hefner Josip, Đakovo Din 1O0.— za
god. 1933; Jovanović Tihomir, Kos. Mitrovica Din 100.— za god. 1933; Jošovec
Adolf, Zagreb Din 100.— za god. 1933; Kariolić Stanko, Sušak Din 100.— za god.
1933; Miodrag Marković, Aleksinac Din 25.— za tričetvrt. god. 1933; Muck Valter,
Otočac Din 50.— za II. polg. 1933; Piršić Vilim, Zagreb Din 100.— za god. 1933;
Pavlić Ante, Zagreb, Din 100.— za god. 1933; Miso Pajc, SI. Brod. Din 100.— za
god. 1933; Rukavina Rude, Nova Gradiška Din 100.— za god. 1933; Slović Zvonimir,
Nova Gradiška Din 100.— za god. 1933; Strepački Vjekoslav, Vinkovci Din 1O0.— za
god. 1933; Tropper Ivan, Vinkovci Din 1O0.— za god. 1933; Vaskijević Dorđe, Brus
Din 100.— za god. 1931.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana: Balabajev Leonid, Ljubljana
Din 50.— za II. polg. 1933; Jurhar Franjo, Dol. Lendava Din 100.— za god.
1933; Rakuvšek Karl, Maribor Din 100.— za god. 1933.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje: Bojić Dimitrije, Skoplje
Din 100.— za god. 1933; Ivanović Strahinja, Skoplje Din 200.— za god. 1992 i 1933:
Zloh Karlo, Leskovac Din 50.— za I. polg. 1933.


Redovitih članova sa područja podružnice Banja-Luka: Bajić Milan, Banja-Luka
Din 30O.— za god. 1931, 1932 i 1933; Djulbergović Fehim, Banja-Luka Din 200 —
za god. 1932 i 1933; Fetahagić Mustafa, Teslić Din 100.— za god. 1933; Janković Ilija,


556