DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 57. ......... 1933,


DRAG. S. PETROVIČ (BEOGRAD):


UREĐIVANJE NISKIH ŠUMA ZA PROIZVODNJU
UGLJA U JUŽNO] SRBIJI


(L´ AMÉNAGEMENT DES TAILLIS POUR LA PRODUCTION
DU CHARBON)


U Južnoj Srbiji proizvodnja uglja od drva (ćumur) ima priličan
značaj. Postoji dosta niskih šuma od hrasta ili od bukve, koje su postale
usled proizvodnje uglja i u kojima se bar izvesnim delom još i sada proizvodi
ugalj. U tim šumama proizvodio se ugalj za potrebe okoline,
ali i za izvoz u Grčku, a preko ove i u zemlje oko Sredozemnog Mora, pa
verovatno i u Tursku. Za izvoz se radi i sada, naročito u južnom delu
oko Đevđelije i Kavadara.Proizvodnja uglja za izvoz može u budućnosti
igrati važniju ulogu nego danas. Zbog toga će se i u buduće jedan deo
ovakvih šuma zadržati u niskom obliku. Možda će biti i pretvaranja u
oblik visoke šume, što će verovatno najviše biti slučaj u državnim šumama.
Niski oblik šume ostaće verovatno najviše kod privatnih sopstvenika.
Razlozi za to mogu biti različiti, ali za ovaj put ne interesuju.
Predmet ovoga članka biće uređivanje niskih šuma za proizvodnju
ugljarskih drva, jer se pred takvim zadatkom može šumar lako naći
s obzirom na odredbe zakona o šumama u pogledu roka za uređivanje
šuma (§ 63), s obzirom na želje sopstvenika šuma i stanje samih šuma.


Državne šume uređivaće se uglavnom po postojećim uputstvima
za uređivanje državnih šuma. No ova uputstva ne ulaze u podrobnosti,
koje su potrebne za ove šume. Zbog toga će biti potrebno kod ovakvoga
uređivanja dati terenskoj sekciji naročita uputstva nezavisno od napred
SDomenutih. Kod nedržavnih šuma može se postupiti već mnogo slobodnije,
jer nadzorne vlasti još nisu izdale uputstva za uređivanje ovakvih
šuma. To ne znači, da se zbog nedostajanja ovih uputstava može
raditi površno, već se naprotiv moraju odredbe privrednog plana dobro
obrazložiti i o njima se mora dobro promisliti.


I kod ovih šuma ima da se prođe ceo onaj put prilikom uređivanja,
koji se prolazi i kod visokih šuma. Dakle moraju se prvo prikupiti svi
oni podaci o šumi i njenoj okolini, od kojih zavisi postavljanje načela
i pravila za gazdovanje, a zatim na osnovi tih podataka propisatisama ta pravila i načela. Ovi podaci imaju da se sakupljaju u kancelariji
i na terenu.


501
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 4     <-- 4 -->        PDF

(


U kancelariji treba pribaviti i srediti dokumenta o svojini šume,
pa zatim, ako ima podataka, i o dotadanjem gazdovanju i iskorišćavanju.
Kako ovakvih uređenih šuma nema u ovom delu države, to se obično
ovi podaci neće ni naći, sem slučajno. Međutim za državne šume trebaju
ove podatke da imaju šumske uprave. Kod njih se iz šumskih objava


o izdatim drvima ipak može nešto videti. Kod nedržavnih možda će
se o ovome nešto naći u arhivi nadzorne vlasti. Kako su seče bile vezivane
za odobrenje nadležne vlasti, to će o tome postojati i akta.
Kod nedržavnih šuma, a naročito kod privatnih sopstvenika, ima da
se ispita, šta sopstvenik želi da postigne ovim uređivanjem. Kod komunalnih
šuma ima se u ovome pravcu osloniti na propise zakona o šumama.
Privatni je sopstvenik već slobodniji. Sa njime se može na neki način
pregovarati o svrsi uređivanja šume. Ovo će naročito biti slučaj, ako
sopstvenik nije dobro upućen u šumsko gazdovanje, pa mu usled toga
želje idu u raskorak sa propisima zakona o šumama, interesima same
šume i najzad sa njegovim ličnim interesima s obzirom na budućnost.
Najzad posle iscrpnog objašnjavanja i raspravljanja moći će se utvrditi,
šta sopstvenik želi da ima i da postigne, t. j . koliko otprilike želi da
seče i zbog čega i gde ima nameru i može da prodaje svoje proizvode.


Ovom prilikom treba videti, da li sopstvenik ima kakvu kartu
ove šume, odnosno da li je ona geodetski već premerena. Pitanje geodetskog
premera od osobite je važnosti, jer taj premer znači priličan
trošak, pa dakle i prilično potkupljivanje celog posla. Zato se mora
dobro proceniti i tačno oceniti, da li je taj premer potreban i da li su
troškovi, koji se za njega treba da čine, u srazmeri sa rezultatima,
koje bi on dao, drugim recima da li postignuta tačnost stoji u srazmeri
sa troškovima i mogućnostima vlasnika. Niska šuma pretstavlja manji
kapital nego visoka, pa i rashodi treba da budu u srazmeru. No premer
zavisi i od samoga katastra. Gde postoji katastar, može se sasvim dobro
upotrebiti i karta katastarskog premera. Ode pak ovaj premer nije
još izvršen, ima se voditi računa o tome, kada će se on izvršiti. Ako
će se taj premer vršiti u skoroj budućnosti, onda ga treba sačekati, t. j.
ne treba meriti pri uređivanju. Katastarske karte mogu se uzeti tek
docnije prilikom revizije, a za prvo uređenje pomoći se na drugi način,


o kome će biti govora malo dalje. Uostalom odluka o premeru zavisiće
i od veličine šume i oblika zemljišta. Kod manjih šuma i zemljišta lakog
za ovakav rad možda će se moći odlučiti i za sam premer, jer neće
značiti veliku teškoću. Najzad mora se uzeti u obzir i vreme raspoloživo
za uređivanje, s obzirom na zakonski rok za izradu plana i želju
vlasnika, da što pre dođe do uređenog gazdovanja (povoljna konjunktura).
Kao što je poznato, prilikom izviđanja na terenu ima da se utvrdi,
kakvo je stanje granice, t. j . je li ona tačno označena i granične tačke
utvrđene u obeležene. Ako to nije slučaj, onda bi pre svakog nosla
bilo potrebno granicu utvrditi, t. j . dovesti je u red. Pri ovome je dobro
voditi računa o propisima katastra. Tek posle toga može se misliti
na geodetsko snimanje. Međutim ovde može da se naiđe na takvu teškoću,
da ona može da spreči i sam taj geodetski premer. Bar u Južnoj
Srbiji može ovo srazmerno često da se desi. Utvrđivanje granice
treba naime da se izvrši u prisustvu sugraničara, dakle i u sporazumu
sa njima. To dalje iziskuje da ovi graničari imaju uređeno i rešeno pitanje
svojine, drugim recima da se tačno zna, čije je okolno imanje. Može
biti sporova o svojini. Ima slučajeva gde još nisu rešeni sporovi o svojini
između države i drugih fizičkih ili pravnih lica, a biće sporova i


502
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 5     <-- 5 -->        PDF

između samih tih fizičkih ili pravnih lica. Međutim iz obzira na hitnost i
potrebu uređivanja šume ne može se čekati na rešenje ovih sporova,
koji mogu i godinama trajati. U takvim slučajevima ne izgleda korisno
meriti granicu sasvim točno. No ipak treba pokušati, da se granica
utvrdi, pozivajući k tome i sve one, koji se spore između sebe, a susedi
su.


Kod onih šuma, koje je sopstvenik dobio posle spora sa državom
otvorenog prilikom ograničavanja državnih šuma, postoji skica odnosno
geodetski premer spornog graničnog poligona. Prirodno bi bilo, da se taj
granični poligon upotrebi. No ja to ne bih preporučio prema onome, Što
znam o načinu snimanja i crtanja takvih poligona. Bolje je držati se
onoga načina rada, koji će biti izložen malo dalje.


Često će svrsi najbolje odgovarati vojničke karte. Naročito su
dobre one najnovije u razmeru 1:100.000 odnosno u originalu 1:50.000.
One se mogu dobiti u Vojnogeografskom institutu. Ove se karte uvećavaju
bilo fotografskim putem, bilo pomoću kvadratića, bilo pantografom
na razmeru 1 : 10.000 do 1 : 25.000, što zavisi od veličine šume.
Kako je oblik zemljišta u ovim kartama vrlo dobro pretstavljen, to će
biti obično vrlo lako ucrtati granicu. Najčešće granica je prirodna t. j .
ide grebenima, potocima i putevima. Ovo ucrtavanje vrši se pomoću
eventualno postojećeg graničnog poligona iz spora sa državom prilikom
ograničavanja, a zatim krokiranjem na samom terenu. To je rad kancelarijski
i terenski, koji napreduje srazmerno brzo. Obično se prvo
odrede i na karti označe najupadljivije granične tačke, pa se zatim
između njih umeću ostali delovi poligona.


Sa uvećanom kartom izlazi se na teren, sravnjuje se i ispituje,
eventualne greške popravljaju i potrebni detalj unosi. Ovaj će se detalj
obično sastojati iz puteva i staza, kojih nema u vojničkim kartama ovako
sitne razmere, zatim iz eventualnih privatnih enklava i golih nepošumljenih
mesta po šumi. Dobru pažnju treba obratiti na privatne
enklave, naročito gde katastar nije sproveden. Tu će biti najbolje snimiti
ih sve busolom, po mogućstvu vezujući se za markantne tačke.
Enklave prostijeg oblika mogu se snimiti i običnim merenjem sa mer-
nom trakom, razdvajajući ćelu površinu na trouglove.


Kod sasvim ravnog zemljišta, gde ima mnogo manje oslonskih
tačaka i prirodnih znakova za unošenje granice i drugog detalja, neće
se često moći da izbegne geodetsko snimanje.


Kada je ovako rešeno pitanje karata, onda se pristupa izvršenju
prostorne podele. Kod potpunog geodetskog premera ova prostorna
podela kao i izlučivanje sastojina može se vršiti pre merenja, kako bi se
zatim prilikom merenja snimile i granice odeljenja i sastojina.


U Južnoj Srbiji su ugljarske šume obično prostrane čiste hrastove
ili čiste bukove. Prema nadmorskoj visini mogu biti u jednom kompleksu
i delovi pod hrastom i delovi pod bukvom, ali retko u mešavini.
Prirodno je, da se delovi pod bukvom imaju da odvoje od delova pod
hrastom. No tu ne treba cepidlačiti. Manji bukovi delovi u hrastu neće se
izdvajati, kao ni u obratnom slučaju. Tu će se samo u opisu sastojina
označiti, koliko ima bukovine odnosno hrastovine (drvne mase), ceneći
od oka i naznačujući, gde se ona nalazi. Ovakvi manji delovi pod bukvom
mogu se nalaziti u hrastovim šumama na onoj nadmorskoj visini,
koja već omogućava pojavu bukve, ali na najpovoljnijim mestima.
To su obično severne strane, a kraj nekoga potoka ili rečice, gde je
dakle hladnije i vlažnije.


503
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Posebno označavanje bukovine od hrastovine potrebno je s obzi


rom na razne kakvoće uglja, koji se dobija od njih, kao i radi same


procene drvne mase. Kod većih površina bukve u hrastovom kompleksu


biće uzrok za izdvajanje i eventualni različiti postupak sa bukvom.


Izdvajanje sastojina unutar odeljenja može i mora biti i kod jedne


iste vrste drveta, ako se sa pojedinim delovima treba sasvim drukčije


da postupa, nego sa delom ili delovima, koji obrazuju osnovu iskorišća


vanja. To su delovi, koji se moraju oglasiti za zaštitne. Oni mogu obra


zovati i zasebni razred za gazdovanje.


Starost će poslužiti za izdvajanje sastojina samo onda, ako su


razlike velike, naime tolike da iziskuju različite dobe za seču. Prema


obrastu ili gustini obično se neće izdvajati sastojine, kako bi se izbeglo


suvišno cepkanje, sem ako je veoma velika razlika. Obično će biti do


voljno u opisu sastojina opširnije izneti podatke o raznolikosti gustine


unutar odelenja. Tako isto obično neće biti potrebe vršiti izdvajanje


unutar odeljenja još i po bonitetu. Koliko to bude od uticaja, treba ozna


čiti u opisu sastojina kod opisa zemljišta i opisa same sastojine.


Prostorna podela na odeljenja vrši se samo u svrsi orijentacije
pri izvođenju seča, pošumljavanju i celome gazdovanju uopšte. Ovo je
naročito slučaj u ravničkim šumama, gde zemljište daje vrlo malo znakova
za orijentaciju. U ravnici će se zbog toga morati da izvede i veštačka
podela na već uobičajeni način. U brdovitom i planinskom zemljištu
treba izbegavati što više veštačku podelu i stvaranje proseKa.
Kao pravilo treba postaviti, da se iskoristi sve što zemljište daje, dakle
grebeni, jaruge, potoci i putevi. Treba postupiti što štedljivije i u pogledu
novčanih sretstava za stvaranje prošeka i njihovo održavanje,
kao i u pogledu smanjivanja zemljišta bez šume. O obzirima na transport
uglja pri ovome obično ne treba voditi računa, jer se on najviše
vrši konjima i magarcima (tovarnom stokom), a za njih uvek ima puteva.
Pristup pak do tih puteva vršiče se preko sečišta. Ovo ne znači, da se
treba odreći kolskih puteva. Ako je moguće već postojeće konjske puteve
sa malo popravke osposobiti za kolski transport, onda to treba
i učiniti. No ovi putevi obično idu grebenima i potocima ili rečicama,
pa ni tako popravljeni ne dobijaju ništa u pogledu svoje važnosti za
prostornu podelu.


Veličinu odeljenja treba određivati prema potrebama orijentacije,
obliku zemljišta i eventualnom docnijem pretvaranju u visoku šumu. Kod
suviše velikih odeljenja orijentacija je otežana. Kod suviše maiih odeljenja
stvara se prenatrpanost, što opet smeta preglednosti. Obzir na
oblik zemljišta ima svoj uzrok u želji da jedno odeljenje ne obuhvati
više raznih ekspozicija, naročito jako suprotnih. Može se docnije u toku
gazdovanja ukazati potreba različitog postupanja na različitim ekspozicijama,
pa je onda bolje da ti delovi budu i odvojeni.


Posle svršene prostorne podele vrši se opis sastojina i zemljišta.
Tom se prilikom uzimaju podaci, koji se mogu odmah nnsma+ranjem odrediti,
a delom služe i za određivanje ostalih podataka u kancelariji.
Naporedo sa ovim opisom vrši se i određivanje drvne mase. Teoretski
može se drvna masa odrediti procenom od oka, procenom na osnovi
upoređivanja sa podacima izvesnog merenja drvnih masa, sa prinosnim
tablicama i najzad merenjem celokupne drvne mase. Merenje celokupne
drvne mase, ni kad je celokupna šuma dorasla za seču, ne dolazi
u obzir s pogledom na vreme, koje je zato potrebno, i na novac, koji
bi se za to morao dati. Te je skupo i nikakva tačnost ne bi mogla da


504
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 7     <-- 7 -->        PDF

to opravda. Procena od oka je teška, jer za to treba imati velikog iskustva
prema već izvršenim sečama. To je ono što obično nedostaje.
Procena po prinosnim tablicama takođe nije mnogo preporučljiva, jer
ovakvih tablica još nemamo za naše prilike. Ostaje još jedino procena
pomoću podataka delimičnog merenja. To delimično merenje biće u
primernim površinama, bilo da se one uzimaju kao kvadrati, bilo kao
paralelogrami, bilo kao pruge ili krugovi. Na odluku taksatorovu o usvajanju
jednog od ovih oblika ima uticaja oblik zemljišta, oblik šumenajzad vreme, kojim raspolaže. U šumama, gde nema velike razlike u
obliku i bonitetu zemljišta, bićc povoljnije uzimanje pojedinačnih primernih
površina. Ovakav će slučaj biti, ako u šumi ima i dosta raznolikosti
u bonitetu zemljišta, odraslosti i gustini šume, ali su granice tih
raznolikosti manje više oštre. Onde pak, gde se u jednom i istom odeljenju
nalaze postepeni prelazi iz boniteta u bonitet (široke strane dolina
sa priličnom razlikom u nadmorskoj visini, nagibu i dubini zemljišta),
biće bolje uzeti pruge. U takvom slučaju mogu se uzimati i krugovi, ali
se ovi sa praktičkog gledišta usled gustine šume mogu najmanje preporučiti.
Najzad kod većih šuma mogu se ovi oblici i kombinovati. Kada
se ima manje vremena na raspoloženju, onda će se izabrati pojedinačne
primerne površine. One se ne moraju uzimati u svim odeljenjima. Glavna
pažnja ima se obratiti na tipične bonitete i oblike delova šume
(uzrast, gustina), kako bi izabrane primerne površine tačno ^retstavljale
postojeće bonitete i gustine šume. Te primerne površine služe onda
kao uzori, po kojima se cene svi ostali delovi. Ako se ima vremena,
treba dobivene podatke srediti i napraviti sasvim privremene prinosne
tablice, sa kojima će se služiti prilikom opisa sastojina. Za ukupnu površinu
svih primernih površina vredi granica uobičajena u dendrometriji
(5% celokupne površine). No to je krajnja granica. Obično ce može proći
i sa manjom površinom, a kod dosta jednolike šume i prilično manjom.


Što se tiče samoga iznalaženja drvne mase na primernim površinama,
mogu reći, da treba uzeti manje prečnice, ali precizne, jer sa
manjim je lakši rad, a zatim ima da se mere debljine mladih i slabih
drveta. Debljine treba meriti kao i obično u prsnoj visini i to kod svih
izdanaka, koji su prešli ovu visinu. Kako se radi o malim debljinama, to
i stupljevi debljina moraju biti mali, na 0.5 cm, a kod sastojina odraslih
već za seču biće debljina već od 2 cm, pa u obrascu za upisivanje treba
predvideti zaglavlja od ove debljine. Za samo merenje važe već uobičajena
pravila. Drvna masa se proračunava sa srednjim drvetima. Ova se
mogu uzimati za svaki stupanj debljine (srednje u pogledu visine) ili za
debljinske razrede ili za sva drveta. To zavisi od tačnosti, sa kojom se
hoće da radi, kao i od brzine rada. Izračunata srednja drveta izaberu se u
sastojini, obore i kubišu pomoću sekcija, koje se obično uzimaju na 1 m.
Tom prilikom se uzmu i svi oni podaci, koji se inače uzimaju u ovakvim
prilikama.


Ovde su od interesa još dva pitanja, naime hoće li se meriti odnosno
ceniti celokupna drvna masa ili samo jedan njen deo i ako će se to vršiti,
onda kako ima da se to izvrši u sasvim mladim sastojinama. Kod šuma
doraslih za seču, razume se, procenjivaće se drvna masa na celoj površini.
Ovo će biti često slučaj u J. Srbiji, gde su ovakve šume manje više
jedne starosti, jer su seče bile obično izvršavane na većoj površini. Može
se reći gotovo sa sigurnošću, da ne postoje šume ni približno sa normalnim
rasporedom dobnih stupnjeva. One su ili skoro skroz dorasle ili
nedorasle za seču. Mislim da treba drvnu masu ceniti ili meriti za ćelu


505
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 8     <-- 8 -->        PDF

površinu i kod nedoraslih šuma kao i kod onih, gde ima i doraslih i nedoraslih
delova. Ovo će biti razumljivo iz docnijeg izlaganja. Drvnu masu
treba odrediti ili merenjem pomoću primernih površina ili pak kod sasvim
mladih delova procenom prema starijim delovima, pošto se prethodno
utvrde srednje visine (otuda bonitet i obraslost). Ovo su dendrometrijske
radnje, kod kojih se nema ništa naročito da pomene. Važno je odrediti
priraštaj. Za to će se uzimati prosečni periodični. Pri tome se mora
voditi računa o gustim sastojine, koja se ceni, prema ono primenioj površini,
koja služi kao uzor, radi redukcije ili povećavanja priraštaja. Od
primernih površina treba napraviti privremene lokalne prinosne tablice.


Pitanje obrta treba dobro proučiti, jer njegovo određivanje zavisi
od više uzroka. Činjenice, koje su od uticaja i koje treba proceniti, jesu
sortimenat, koji se najviše traži i želi za proizvodnju uglja u tom kraju,
sposobnost panjeva da teraju izdanke i moć proizvodnje drvne mase u
pogledu količine.


Prema načinu izrade uglja u ovoj pokrajini i potražnji na pijaci
ugljari traže tanja drveta. Oni najviše vole debljine od 6 do 8 cm. u prsnoj
visini. Kod starosti sa tom debljinom drvo je obično i dobroga oblika
(prnodrvno), što je povoljna okolnost. Ugljari vole ove debljine, jer smatraju
da je u pogledu kakvoće najbolji ugalj (kalem-ćumur) od drva
ovoliko debelih. Od debljih drva smatraju da se dobija slabiji ugalj. To
isto vredi i za tanja drva, kod kojih je još i teže ugalj prenositi, jer su
komadi tanji, pa se više lome i troše. S druge strane opet debela drveta
otežavaju rad- naročito seču, što poskupljava posao. Ovo otežavanje
mora da se pojavi, jer se seča mora vršiti besprekorno radi čuvanja
izbojne snage panjeva. Za čuvanje panja treba drvo da se seče što niže,
da se poseče glatko po mogućstvu jednim udarcem sekire i da presek
bude takav, da se u njega voda ne skuplja, kako bi se izbeglo trulenje.
Da sve ovo ispuni, mora ugljar dobro da pazi kako seče, Pokazalo se,
da oni to najbolje izvršavaju, kada je drvo spomenute debljine. Tada
obično jednim zamahom preseče drvo. U samoj šumi pak obaranjem
drveta odrediće se, u kojoj starosti, a prema bonitetima, dostižu drveta
pomenutu debljinu. Razume se, da se ove debljine imaju da smatraju kao
prosečne, jer i kod istodobne šume svih debljina — od 2 pa do 10, 12 cm
kod starosti od oko 20 godina. Međutim šume, čija srednja debljina
(srednjeg drveta stvarno) odgovara napred spomenutoj, ugljari smatraju
da su najbolje.


Postoji izvesno vreme u životu drveta, kada posle seče zaostali
panj najjače tera izdanke t. j . ima najviše energije za teranje izdanaka.
Posle toga vremena ta moć opada i to sve više, što je drvo starije. S obzirom
na što lakše, sigurnije i jeftinije pošumljavanje treba šeći drveta u
tom vremenu kulminacije. Starost, u kojoj se dostiže ta kulminacija, uzela
bi se kao obrt. Kod hrastovih šuma ova kulminacija je kod starosti od
oko 20 godina, ali to svakako treba po mogućstvu ispitati u svakom
konkretnom slučaju. O tome će možda dobrih podataka moći da dade
stanovništvo oko same šume i to oni, koji se manje ili više bave poslovima
u šumi. Osim toga možda će se proučavanjem panjeva, koji se
nalaze po šumi, moći takođe to oceniti.


Kako se ovde radi o proizvodnji uglja, to da bi se ta proizvodnja
popela na maksimum, treba i proizvodnju drva popeti na maksimum.
Povećavanjem obrta smanjuje se površina na kojoj godišnje treba šeći.
Međutim dok je tekući priraštaj u rašćenju, ovo smanjenje površine nadoknađava
se tim povećavanjem drvne mase. Ipak nastupa jedno vreme,


506
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 9     <-- 9 -->        PDF

kada ovaj priraštaj dostigne svoj maksimum, posle čega opada. Obično
posle toga ne može više priraštaj da naknadi gubitak usled smanjenja
površine. Usled toga godišnji eta po masi opada, što znači, da se prekoračila
kulminacija proizvodnje drvne mase s obzirom na godišnju seču.
S obzirom na ovu činjenicu logično je, da kao obrt treba uzeti onolik
broj godina, kolika je starost šume, u kojoj se dostiže ova kulminacija
proizvodnje drvne mase. Veći obrt znači gubitak u drvnoj masi. Dakle
ovaj maksimum proizvodnje drvne mase poklapa se otprilike i sa maksimumom
u tekućem priraštaju. Ovo se lako može uočiti, kada se sprovede
račun po nekim prinosnim tablicama za izdanačke šume. Samo je šteta,
što mi za J. S. još nemamo takvih prinosnih tablica. Zato je najbolje,
ako je moguće u samoj šumi, a ako to nije moguće, onda gde na drugom
mestu u okolini, oboriti nekoliko drveta izdanačkog porekla tolike starosti
da se može pretpostaviti, da im je prošao maksimum tekućeg
masenog priraštaja. Po mogućstvu treba ih oboriti na raznim bonitetima.
Na tim oborenim drvetima treba poznatim načinom odrediti tok priraštaja,
pa će se tom prilikom pokazati i vreme, kada je dostignut maksimum.
To bi se vreme uzelo i za obrt. ako se samo vodi računa o količini
proizvedene drvne mase. Sudeći po stranim prinosnim tablicama i podatcima,
kod hrasta će taj maksimum biti iznad 30 godina, a to je vreme,
kada je već prešao maksimum izbojne snage panjeva.


Kada se odrede ova tri glavna činioca, onda se kalkulacijom sa
njima i odmeravanjem dobitaka i gubitaka odredi obrt, koji najbolje odgovara
svim ovim činiocima odnosno daje najveći prinos. Povećavanjem
drvne mase smanjuje se moć teranja izdanaka, pa se obnovi sastojina
mora posvetiti veća pažnja i više žrtava. Tako isto povećavaju se i troškovi
seče drva, što se izražava u ceni drva, koju ugljari hoće i "mora
da plate.


Često će biti slučaj da obrt za određivanje seča, dakle i etata, nema
za sadašnjost prvenstveno značenje. On ima da služi kao regulator
gazdovanja tek u bližoj ili daljoj budućnosti. To će biti slučaj kod nenormalnih
šuma. Obrt tada ima da služi samo kao putokaz za postignuće
normalnog stanja. Sadašnje seče pak imaju da se vrše u drugim rokovima.
Obično će biti slučaj da je šuma nenormalna, da je ili suviše mlada
ili dorasla za seču. Drugim recima, u šumi će postojati samo jedan dobni
stupanj, samo jedna starost, ili će starost pojedinih delova malo jedna od
druge odstupati. U takvom slučaju mora se odrediti posebno vreme za
iskorišćavanje postojeće drvne mase ili posebno vreme mira i čekanja
do seče. Tu mogu biti tri slučaja. Ili će šuma biti toliko mlada da isključuje
ma kakvu seču, ili će biti potpuno dorasla, te je brza seča neophodna
s obzirom na razloge iznete kod procenjivanja obrta, ili je najzad
srednjodobna.


U prvom slučaju, ako se šuma uopšte bude uređivala ,ne ostaje ništa
drugo, nego da se čeka da šuma odraste do prve iole moguće seče. što
znači da čeka, dok ne pređe u treći slučaj. U drugom slučaju mora se
odrediti jedno vreme za iskorišćavanje cele drvne mase. S obzirom na
ona tri napred izneta razloga to bi vreme imalo da bude što kraće, u
skajnjem slučaju i jedna godina. Protivno dejstvme težnja da se propisima
privrednog plana uvede potrajnost prihoda i rada u šumi. Najzad od uticaja
je i veličina šume i sve one činjenice, koje su u vezi sa time (mogućnost
unovčavanja drvne mase. dobavljanje radnika za seču i prenos,
dobavljanje ugljara). Druga je krajnost, da to vreme za seču cele drvne
mase bude tačno toliko, kolik je i obrt. Stvarno vreme biće negde između


507
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 10     <-- 10 -->        PDF

te dve krajnosti, do čega će se doći savesnim procenjivanjem svih ovih
činjenica. Kod prve krajnosti dobili bismo opet jednodobnu šumu, pa time
ni koraka ne bismo otišli napred ka normalnosti dobnih stupnjeva. Kod
druge skrajnosti postigla bi se normalnost dobnih stupnjeva, ali na račun
izbojne snage panjeva i kakvoće i količine drva. Po svoj prilici biće najpravilnije
kod većih šuma odrediti nekoliko godina za sečm cele drvne
mase. Na taj bi način dobili nekoliko dobnih stupnjeva. Od veličine toga
vremena zavisi, da li će se posle toga propisati izvesno vreme mirovanja
da se pređe na neki način u treći slučaj, pa posle toga tek propisati opet
jedno vreme za seču cele drvne mase, veće nego što je bilo prvo vreme.
Ili će se, ako je vreme duže, odmah preći u treći slučaj. To ima da se
odlučuje od slučaja do slučaja. Kod trećeg slučaja mogu biti dve varijante.
Ili će se glavna seča odložiti za nekoliko godina, da šuma još odraste, ih
će se odmah pristupiti seči cele drvne mase, određujući eta prema veličini
obrta. Prvi slučaj biće kod mlađe šume, a drugi kod one, koja je već poodrasla,
ali još ne potpuno. Kod prve varijante treba gledati svakako da
se pribavi neki prihod. To je moguće putem prorede, ako se dobiven?
materijal može unovčiti bilo za ogrev, bilo za izradu ćumura ili najzad
za lisnik. Pri tome bi se napravio plan proređivanja, po kome bi se cela
šuma proredila za nekoliko godina. Tek posle toga bi došao plan konačne
seče. Proredom bi se uzuzeo slabiji materijal, ali i nešto jači, što je moguće,
jer će biti obično po nekoliko izdanaka iz panjeva. Po potrebi
mogu se poseći i svi izdanci sa jednoga panja. Drugim recima, mogu se
proređivati i izdanci jednoga panja kao i sami panjevi. lzuzimanje ove
mase nadoknadilo bi se novim izdancima iz panjeva (onde gde su posečeni
svi izdanci) i povećavanjem priraštaja zaotalih izdanaka. Kod već
poodrasle šume odrediće se seče za ceo obrt odmah ili za jedno kraće
prelazno vreme. Ovde su samo u glavnom izneti slučajevi, koji se mogu
pojaviti, i načela, od kojih bi se moglo poći kod njihovog rešavanja. Ovo
izdvajanje nema oznaku sistematizacije, koje bi se moralo držati. Sama
ova rešenja mogu se kombinovati, a to će često i biti slučaj, već prema
prilikama, pod kojima se radi. Tako se kod odrasle šume može cela
drvna masa poseći u kraćem vremenu, ako je konjunktura dobra, pa ođ
dobivenog novca stvoriti rezervni fond, iz koga će se podmirivati rashodi
u godinama mirovanja. Stvaranju ovog rezervnog fonda treba težiti u
svakom slučaju, kada se ima posla sa doraslim šumama, koje treba i
koje se mogu u što kraćem vremenu unovčiti. Međutim propisanim merama
za normalizovanje stanja u daljoj budućnosti ne treba dati strogo
obavezan karakter. One treba više da služe kao ideja, kao uzor, prema
kome će se raditi, ali pod pretpostavkom prilika, koje su vladale u vremenu
uređivanja. Niko ne može tačno predvideti, kakve prilike mogu biti
i u budućnosti od nekoliko godina, a za dalju budućnost to je potpuno
neizvesno. Treba ostaviti da se data ideja prouči prema prilikama kod
prve revizije, a to znači na neki način da treba nametnuti, da se kod te
prve revizije i ove osnovne odredbe pretresaju.


Pre nego predem na raspravljanje o etatu, potrebno je raspraviti o
načinu, vođenju i vremenu seča. Kod ugljarskih šuma u Južnoj Srbiji kao
pravilo treba da važi, da se seča godišnjeg etata treba da vrši na jednome
mestu, dakle da površina za seču bude velika ili bar veća. Izuzetno, kad
ima više kupaca (ugljara), koji hoće zasebno da rade, može se šeći na
nekoliko mesta, ali obično ni tada neće biti potrebno da se ta posebna
sečišta odvajaju, šta više biće bolje da se to ne čini. Delenje celokupne
seče na mnoga manja sečišta, rasturena po svoj šumi, nikako ne odgovara


SOS
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ovome načinu gazdovanja, te ga zato treba odbaciti. Dokaz za ovo shvatanje
dobiće se, kada se razmotre i kritički ocene svi oni činioci, koji su
od uticaja na seču, proizvodnju uglja i poslove, koji su s njome u vezi. U
ovoj našoj pokrajini ugljari proizvode ugalj u srazmerno malim ugljenarnicama,
sa manjim količinama drva i uglja. Zato ugljari teže da brzinu
proizvodnje kod većih količina drva postignu obrazovanjem više ugljenarnica,
u kojima rade gotovo jednovremeno. Ugljenarnice moraju biti
stalno pod nadzorom. Ovaj nadzor može da se olakša ili da se uopšte
postigne samo onda, ako su ugljenarnice blizu jedna drugoj, a i sami ljudi
više na okupu. Više ljudi tada nadgleda rad. Ovakva je seča za ugljare
potrebna još i zbog lakšeg snabdevanja ljudi i tovarne stoke, radi organizacije
odbrane od požara i samog njegovog suzbijanja, na šta se kod
rada sa vatrom mora uvek misliti, radi lakšeg iznošenja uglja iz šume i
daljeg prenosa, najzad radi same bezbednosti ljudi. Sa gledišta sopstvenika
šume, dakle i same šume, ovakva je seča potrebna zbog lakšeg premera
i predaje drva, zbog lakšeg nadzora nad izvođenjem same seče i
najzad zbog čuvanja mladih izdanaka od stoke. Seča mora da se vrši
pažljivo i po svim propisima, kako bi se što sigurnije obezbedilo teranje
izdanaka. Ta sigurnost u kakvoći seče najbolje se postiže, kada se neprestano
nadgleda rad radnika. Prvih godina treba mlade izdanke čuvati
od brsta stoke, dok ne izrastu toliko, da izbegnu zubima stoke. Ovo se
čuvanje najbolje postiže, ako je celokupna godišnja seča skupljena na
jednoj površini. Ovakvim je sečama najzad olakšana preglednost samoga
stanja šume i gazdovanja, a to je u stvari uprošćavanje rada.


Kao razlozi protiv ovakve seče mogu se navesti samo štetno dejstvo
vetra i sunca na samo zemljište. Vetar može da nanosi štetu
izvaljivanjem i lomljenjem drveta, pa i čitavih delova šume, a zatim
isušivanjem zemljišta. Kod ovakvog tipa šume ne postoji prvi način štete,
pa se nikako ne mora ni misliti na odbranbene mere, niti ih stvarati.
Međutim ne može se odreći, da postoji isušivanje ogoljenog zemljišta
usled vetra. No ta je šteta s obzirom na svoje dejstvo dosta mala. Zemljište
se već u prvoj godini zaodene izdancima, a oni znače već veliku
zaštitu. U drugoj godini zemljište je već toliko pokriveno, da se ova
šteta, mislim, potpuno gubi, bar sa praktičnog gledišta. Sa druge strane
ono što treba učiniti, da se spreči ovo dejstvo vetra, ne stoji ni u kakvoj
snošljivoj razmeri sa žrtvama, koje za to treba učiniti. Tu zaštitu može
dati samo odrasla šuma. Zato bi trebalo voditi seče tako, da posečena
površina stoji upravo na pravac vetra i da je vrlo uzana, onoliko koliko
preostala šuma može da čini zavetrinu. S obzirom na visine ovakvih
šuma taj pojas seče može biti uzan. On se mora svesti i na nekoliko
metara, imajući pred očima često brdovitost i isprelamanost zemljišta,
na kome se ove šume nalaze. Zbog toga, da bi se dostigla određena
godišnja površina za seču, moralo bi se otvarati vrlo mnogo uzanih
sečišta, što bi veoma rasplinulo celo gazdovanje i značilo njegovo veliko
otežavanje. I najzad zar se možemo na ovaj način čuvati od svih
vetrova?! Ovo bi zahtevalo rad jednog dobrog šumarskog stručnjaka, a
to bi značilo za mnoge šume nepodnošljivi finansijski teret.


Za dejstvo sunca važi isto, što je rečeno i kod vetra, samo u još
većoj meri. Pruge bi ovde morale da budu još uže s obzirom na senku
koju mogu dati zaostale šume. A to znači još veći broj sečišta. Zatim
šta treba raditi, ako se pravac vetra ne poklapa sa najopasnijim pravcem
sunca? U takvom slučaju nastala bi zamršenost, koja bi se teško
rasplitala.


509
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Imajući sve ovo pred očima, nalazim, da su pomenuti razlozi za
velika sečišta daleko važniji i uticajniji nego negativni razlozi, pa da
dakle o ovim drugima kod ovakvih šuma ne treba voditi računa. Sa koga
će mesta početi seča i kako će dalje ići, ima da se odredi prema starosti
šume, transportnim srestvima i obliku zemljišta.


O godišnjem dobu, u kome ima da se vrši seča, izgleda da bi imalo
malo da se govori, jer je to pitanje uređeno zakonom o šumama. Po § 78
toga zakona vreme za seču je od 1 oktobra do 1 aprila, dakle to je
zimska seča. Izuzeci od ovoga pravila, koji su tamo pobrojani, teško da,
bi se mogli primeniti na ovaj slučaj. Tačka 4 mogla bi se primeniti samo
onde, gde bi se kojim slučajem vršile prorede. Tačka 3 mogla bi se već
više primeniti, ali ipak ne na sve šume. Najzad šta je to »nemoguća zimska
seča«? To je jako širok pojam. Ta je seča moguća svuda i kod svih
šuma, samo je pitanje srestava i troškova, koje treba primeniti i učiniti.
Ako bi se ta nemogućnost merila prema normalnim žrtvama ili troškovim
kod ljetnje seče, onda bi s obzirom na poslednji stav toga paragrafa
bilo moguće na mnogo mesta primeniti tačku 3. Ali je opet sigurno, da
usled promenljivosti meteoroloških prilika ne bi za jedno isto mesto bilo
stalnosti u primeni ove tačke, jer jedne godine može biti snega, a druge
ne, i zatim vreme samoga držanja snega može biti različito. Nesigurnosti
ima dosta. To bi prouzrokovalo rešenja i odobrenja od slučaja do slučaja,
a to opet ne može da podnese jedno gazdovanje, koje treba da počiva
na stalnosti rada i prihoda.


Za ovakve šume, imajući u vidu način izrade uglja, bolja je letnja
seča. Naime smatra se, da je bolji ugalj izrađen od sirovih drva, da dakle
treba drva odmah posle seče prerađivati u ugalj. Osim toga u leto se
lakše izrađuje i više dobija. I poslednji stav § 78 više govori za ljetnju,
nego za zimsku seču. Po toj odredbi deblo se mora šeći što niže do
zemlje, tako da panj ne bude viši od jedne trećine toga debla. Prema
debljini drveta u ovakvim šumama ta će visina panjeva biti mala, najviše
do 5 cm. Za ovako nisku seču treba da bude zemljište oko panja čisto.
Već vrlo mali sneg tu znači smetnju, a kod većeg snega to je već znatna
otežica. Da bi se zadovoljio propis pomenutog paragrafa, biće u takvim
slučajevima potrebno razgrtati sneg oko drveta. Ovo znači potkupljivanje
samoga rada, dakle i proizvodnju uglja. Kako iz J. S. naročito njenog
južnog dela, može da ide dosta uglja u Grčku, to ova otežica može imati
možda priličnog uticaja na moć konkurencije toga uglja na stranim pijacama.
Sa ovim je donekle u vezi i pogodnost trenutka kada se ugalj
iznosi na prodaju. To je od interesa za samoga sopstvenika šume, ali
kod prodaje u inostranstvu i za samu državu, jer se može dobiti veća
količina stranoga novca, ako se više uglja izvozi. Pri izradi uglja preko
leta pristiže on za prodaju pred početak jeseni ili u jesen, dakle pred
zimu, kada je potražnja najveća. Razumljivo je, da se tada mogu postići
i najbolje cene.


Potrebno je još razgledati ovo pitanje i sa tačke održanja šume. Ni
sa te tačke gledanja letnja seča ne izgleda nepovoljna. Za što veće osiguranje
izbijanja izdanaka potrebno je šeći drvo što niže, po mogućstvu
do same zemlje. To je i uzrok propisa poslednjeg stava § 78 zakona o
šumama. Za podmlađivanje je bolje da izdanci teraju iz žila, a ne iz panja.
To će pak biti onda slučaj, kada je panj što niži, a najsigurnije onda, kada
panja i nema ili ga skoro nema. Ovakvu seču pak mnogo je lakše i jeftinije
izvesti leti, kako je već rečeno. Zatim u zgodno vreme izvedena
seča preko leta daće opet izdanke. Mogućnost ovakve seče u izdanačkim


510
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 13     <-- 13 -->        PDF

šumama stvorena je tač. 2 § 78 zakona o šumama, istina kod izdanačkih
šuma za dobijanje kore. Međutim sa gledišta obnavljanja šume sasvim je
svejedno, na šta će se upotrebiti sečom dobiveni materijal. Ako bi ovakva
seča bila štetna kod ugljarskih šuma, onda ona mora biti štetna i kod
onih za dobijanje kore i obrnuto; ako ona nije štetna kod ovih šuma za
dobijanje kore, onda ne može biti štetna ni kod ugljarskih. Ipak slučaj
nije potpuno isti. Kod šuma za proizvodnju kore seča se vrši u proleće,
te izdanci imaju pred sobom manje više ćelu vegetacionu periodu. Kod
ugljarskih šuma seča u krajnjem slučaju treba da se vrši preko celog
leta. Usled toga bi nastali izdanci imali nejednako vreme za rašćenje i
zdrvenjavanje. Međutim seča u proleće bila bi ista kao i kod šuma za
proizvodnju kore. Seča usred leta dala bi izdanke, koji bi imali još prilično
vremena za rašćenje i zdrvenjavanje, te mi izgleda da se ne treba
bojati smrzavanja. Seča s jeseni pak ne bi dala izdanke, kako se to vidi
kod niskih lisničkih šuma. Dakle sa ove strane ovakav postupak ne
izgleda opasan. Međutim više opasan izgleda prigovor, da se ovakvim
radom gubi manje više jednogodišnji priraštaj. U stvari ne gubi se ništa.
Da se ovakav slučaj raspravi, treba uzeti idealan i normalan slučaj. Kod
nenormalnih slučajeva već se moraju činiti žrtve radi postignuća normaliteta,
pa žrtva ovakvoga oblika ne dolazi u obzir. Kod normalnog slučaja
sasvim je svejedno u pogledu priraštaja, kada se vrši seča. Ako se
ceo eta seče u proleće, onda ostaje cela vegetaciona perioda za prirašćivanje.
Tako kod obrta od 20 god. i pri prvoj seči u proleće 1931 god.
imamo 20 seča zaključno sa 1950 god. Te godine u jesen već je sečište iz
1931 god. doraslo za novu seču, te se u proleće 1951 god. može šeći. Ako
se seča vrši samo u jesen i zimi do kraja kalendarske godine, onda se
seča iz 1931 god. podmladi u 1932 god. i raste ćelu tu vegetacionu periodu.
Dvadeseta seča se u ovome slučaju svrši 1950 god. U 1951 god. već
je prva seča po novome obrtu i ona u jesen 1952 god. ima tačno 20 godina
priraštaja. Ako se seče pola u proleće. a pola u jesen 1931 godine, onda
stvar ostaje ista i 1951 godine. Ona polovina iz proleća 1931 god. ima u
proleće 1951 god. punih dvadeset priraštaja, a ona polovina iz jeseni


1931 ima to u jesen 1951 god. Takav je isti slučaj i sa sečom preko leta.
Posle svršenog obrta dolaze u 1951 god. postepeno za seču delovi onako
kako su sečeni i u 1931 god. Recimo deo, koji je posečen u mesecu julu
1931 god., imao je u toj godini samo delimičan priraštaj, naime od jula
do kraja vegetacione periode. Onaj deo od početka vegetacione periode
do seče izgubio se, ali prividno. Taj se deo nadoknađuje u 1951 god.
Krajem 1950 god. taj deo je imao 19 punih priraštaja i onaj ostatak od
vegetacione periode iz 1931. god. od jula do kraja. U 1951 god. taj deo
dolazi za seču opet u julu, te dakle stoji i prirašćuje od početka vegetacione
periode pa do jula. Tako se dopuni i taj dvadeseti deo. Isto tako
ništa se ne gubi ni kod onog dela, koji u godini seče ne tera izdanke.


Prema svemu iznetome ima dosta razloga, koji govore za letnju
seču, pa bi ona trebala i da se uzme, ako je to moguće prema zakonskim
propisima.


Kada je o svim ovim načelima za gazdovanje doneta odluka, onda
se pristupa određivanju godišnje količine drva za seču i pravljenju plana
seča. Obično se niske šume uzimaju kao školski primer za određivanje
etata po površini i delenjem cele površine na onoliko godišnjih sečišta,
koliko godina iznosi obrt (Schlageinteilung). Međutim to nije ispravno
tako bezuslovno, čak i kod teoretskog razmatranja. Da bi godišnje sect


or


ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 14     <-- 14 -->        PDF

F


šte iznosilo po površini tačno —, treba da je celokupno zemljište istog


l1


boniteta, što se još najviše može zamisliti u ravnici. Ali u takvoj šumi se
može sasvim lepo zamisliti i određivanje etata po masi. Istina, to iziskuje
tačno poznavanje drvne mase i priraštaja, što je jedna prilična otežica.
Ode u jednoj šumi ima više boniteta,, izračunavanje godišnjeg etata dobija
već drugi izgled, ako se hoće stroga potrajnost, t. j . da svake godine
bude isti prinos u drvnoj masi. Tada se već moraju vršiti izvesna računanja
i svođenja na srednji bonitet. Taj srednji bonitet, što u stvari znači
srednja drvna masa i srednji priraštaj po hektaru, služi kao merilo za
određivanje etata. Tu se dakle prema godišnjoj površini za seču srednjeg
boniteta i drvne mase na njoj uzima za seču tolika površina drugih
boniteta (manje ili više), dok se ne dostigne tražena drvna masa. Tu je
u stvari opet određivanje etata po masi. O tome se u istini uvek i radi.


U stvarnosti međutim mi ćemo imati obično da radimo sa nenormalnim
razmerom dobnih stupnjeva. Određivanje etata ima da se vrši
tada prema stvarnom stanju u šumi, a normalni eta ima da služi samo
kao jedan ideal, kome će se težiti i pokušavati u prvi mah da se približi.
Eta se može odrediti težeći odmah uspostavljanju normalnog stanja i to
onako, kako je izneto u prethodnom pasusu; ali to je skopčano sa velikim
žrtvama, kako se vidi kod rasprave o obrtu, pa se ne preporučuje. Nemoguće
je ovde izneti jedno opšte rešenje za sve moguće slučajeve, niti
pak nabrojati i raspraviti sve slučajeve, koji mogu postojati ili postoje.
Ipak ću navesti neke glavnije slučajeve, da se vidi način kalkulisanja.
Onaj koji uređuje ovakve šume, može to držati pred očima, a rešenje
da traži i donosi uvek od slučaja do slučaja prema postojećim prilikama.
Ako bi imali pred sobom šumu doraslu za seču na celoj površini,
onda možemo, kako je rečeno kod obrta, da je posečemo svu za jednu
godinu, za nekoliko godina ili kroz ceo obrt, ako se odbace svi ooziri
na žrtve, koje bi se imale pri tome da učine. Kod prvoga slučaja godišnji
eta je stvarno cela postojeća drvna masa. Još bi se samo moglo dodati
nešto priraštaja, ako bi se seklo za vreme vegetacione periode. Taj bi
priraštaj iznosio najviše polovinu godišnjeg tekućeg priraštaja, ako bi
se seklo samo za vreme vegetacione periode. Tačno bi se imalo to da
odredi prema toku i dobi seče. Međutim to neće imati velikoga značaja,
kao što ne bi imalo smisla određivati ni drvnu masu uopšte. I onako će
se drvna masa doznati, kada se sve poseče. Smisla može imati, ako će se
na osnovi te drvne mase praviti kakve kalkulacije za investiciju. Ako se
pak odlučilo za seču od nekoliko godina, onda će se godišnja seča sračunati
na ovaj način. Postojeću drvnu masu treba uvećati za priraštaj,
koji će se još dobiti do kraja seče, pa tako dobivenu celokupnu drvnu
masu podeliti sa brojem godina, koliko je određeno da traje seča. U obzir
dolazi tekući priraštaj, koji je određen kod procenjivanja drvne mase,
a vidi se u opisu sastojina. Razume se, da ne dolazi u obzir ceo tekući
priraštaj, nego smanjen, jer se postepeno sečom smanjuje i drvna masa,
koja daje tat priraštaj. Obično se sračunavanje vrši tako, da se jednogodišnji
tekući priraštaj pomnoži sa polovinom vremena određenog za
iskorišćenje cele drvne mase., ili što je isto, polovina priraštaja sa punim
brojem godina. Jednogodišnji tekući priraštaj dobija se iz opisa sastojina,
gde treba da je kod svake sastojine označen. Ako dakle u jednoj dvadesetgodišnjoj
hrastovoj šumi ima sada 100.000 m3pn., tekući je godišnji
priraštaj 5.000 m3pn. i vreme za seču drvne mase sa cele površine 10


,5W
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 15     <-- 15 -->        PDF

godina; onda je celokupna drvna masa, koja će se poseći = 100.000 +


5.000 .-5 = 125.000 m3pn. Godišnji etat je tada 125.000: 10 = 12.500 m3pn.
Prema ovome etatu određuje se sada, kolika će površina i gde da se poseče,
o čemu će biti govora kod plana seča. Ako bi se seča protegla na
jedan ceo obrt, onda bi se radilo isto ovako, samo bi se eventualno moglo
biti nešto oprezniji, jer bi se tekući priraštaj mogao i smanjiti kod delova,
koji će doći najdocnije za seču.
Kada je šuma vrlo mlada, pa u prvo vreme nema ništa za seču, onda
bi se. ako se odluči za seču i kada dođe vreme za nju, odredio procenat
drvne mase, koji ima da se izvadi putem prorede, zatim vreme, za koje
to treba da se učini, pa bi se ova drvna masa podelila sa tim vremenom.
Razume se, da bi se sadanjoj drvnoj masi, u slučaju da se proredi ne
pristupi odmah, imao da doda i priraštaj za tih nekoliko godina, pa bi se tek
od te drvne mase određivao procenat. Od dužine toga vremena za seču,
starosti šume, namere sopstvenika šume i uređivača iste zavisi, da li
će se odlučiti za reviziju aosle izvršene prorede na celoj površini, ili će
se određivati odmah nov eta sa novim planom seče, koji bi važio tek
posle izvršene prorede.


Na isti način, kako je napred izračunat eta, izračunavao bi se on i
kad bi šuma bila srednjedobna ili izmešanih starosti, a ima da se seče
kroz ceo obrt. Dakle uvek bi se sračunala drvna masa, koja će sve doći
pod seču, pa bi se posle birala mesta, gde bi se ona posekla.


Planom seča treba da se odredi, koje će se godine gde šeći i u kojoj
količini. Pri određivanju pojedinih delova za seču mora se starati da se
obrazuje jedno jedinstveno sečište ili bar da bude što manje izdeljeno.
Pri tome ima da se pođe od izračunatog etata. Prema sadanjoj drvnoj
masi, priraštaju i godini, kada će se šeći, određuje se površina, sa koje
ima ta drvna masa da se poseče. Uzimaće se cele sastojine ili odelenja,
ali i sami njihovi delovi. Kako ovo izgleda, najbolje će se videti iz primera.
Ako je godišnji eta određen sa 5.000 m3pn., onda će se recimo za
prvu godinu seče za ovu količinu uzeti odelenje 21 sa površinom od 80
hek. i drvnom masom na hektaru od 50 m3pn. Tako bi se dobilo 4.000
m3pn. Ostatak od 1.000 m3pn. dopunio bi se iz odelenja 22 površine 60
hektara i 45 m3pn. po hektaru. No od ovoga bi se odelenja za seču uzelo
samo 22.22 hek., jer na toj površini ima tačno 1.000 m3pn., dakle onoliko
koliko nedostaje. U petoj godini ima da se poseče takođe 5.000 m3pn. i
za to bi se odredilo odelenje 29 sa površinom od 45 hek., drvnom masom
od 60 m3pn. po hektaru i priraštajem od 5 m3pn. po hektaru. Sadanja
drvna masa je dakle 2.700 m3pn. Ovoj masi ima da se doda priraštaj za 4
godine (a ako bi se seča vršila u letu, eventualno i nešto od 5 godine,
ako se tako tačno radi), što iznosi 900 m3pn. Svega daje ovo odelenje
3600 m3pn. Ostatak od 1400 m3pn. morao bi se dopuniti iz 30 odelenja,
čija je površina 60 hek., drvna masa i priraštaj po hektaru kao i kod
29 odeljenja. U doba seče imaće ovo odelenje 80 m3pn. na hektaru. Prema
tome za 1400 m3pn biće potrebno uzeti iz ovoga odeljenja 17.5 hektara.
Na taj će se način vršiti kalkulisanje za ceo plan. Lako je moguće, da se
na kraju onog vremena, za koje se pravi plan, pokaže neka razlika, t. j.
da taj poslednji eta bude nešto veći ili manji prema određenom. To bi
došlo usled računanja sa priraštajem, jer se ovde rad; tačnije, određenije
nego kod opšteg određivanja etata. Ako je razlika mala, može se ostaviti
ona toj poslednjoj godini, a ako je veća, onda mora da se plan ponovo
kalkuliše, kako bi se to izjednačilo. Ako se ne želi ovako stroga potraj


513
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 16     <-- 16 -->        PDF

nost, nego se želi postepeno povećavanje ili smanjivanje seče, onda će
se prema toj želji i praviti plan.


Obnova šume i pošumljavanje uopšte mora se takode urediti planom.
Iako je ovo izdanačka šuma, ne znači to da čovek nema ništa da
pomogne njenom podmlađivanju i održavanju u kreposti. Pre svega treba
posumiti šumske čistine, ako takvih ima uopšte ili u onoj površini, koja
se hoće. A zatim treba raditi i na samoj pošumljenoj površini. Ovaj
posljednji rad može biti dvojak. Jedan pravac rada je popunjavanje razređenih
delova šume, dakle popravak gustine. Drugi je pravac osvežavanje
šume novim biljkama iz semena, bilo da se seje sam žir, bilo da
se sade sadnice iz rasadnika. Dok se ovaj prvi deo rada treba da uredi,
jer je to potrebno i za samo njegovo izvođenje kao i osiguravanje srestava
za to, dotle kod ovoga drugoga rada nije potrebno nikako naročito
uređivanje. Taj posao ima da se vrši uzgredno, kod većih šuma eventualno
putem samog čuvarskog osoblja. Pregledom šume i rada u toku
godine može se videti, koji su panjevi rđavi, pa kraj njih sejati žir ili
staviti sadnicu. Kod popunjavanja razredenih delova treba planom predvideti,
koje će se godine gde raditi i na kojoj površini i to stvarno onoliko,
koliko će se posumiti, kao kada bi bila sasvim čista (reducirana) površina.
Eventualno može se navesti radna površina, t. j . ona na kojoj će se
uopšte raditi (konkretna površina).


Kod čistina treba prvo odlučiti, da li se te čistine neće moći bolje
upotrebiti za poljoprivredne ili druge svrhe. Zatim treba izdvojiti i za
deputat osoblja, ako takvo postoji. Tek kada se ovo odluči, može se
pristupiti izradi plana pošumljavanja. Tako isto treba raspraviti i čime
će se posumiti, kako i kada. To je potrebno, jer sopstvenici šume, sem
države, obično neće imati takve šumarske organe, koji će taj zadatak
moći dobro da rese. Prilikom toga izbora može se uzeti ista vrsta drveta,
od koje je i cela šuma, ali se može izabrati i što drugo, što bi odgovaralo
mesnosti, a bilo bi povoljno za rentabilitet šume i potrebe okoline. Tako
ako u blizini nigde nema visoke šume, dakle ni krupne građe, može se
uzeti koji četinar za visoku šumu. Kako i kada će se pošumljavati, treba
dobro proceniti. No ipak sve ove mere ne treba da imaju strogo obavezan
karakter, nego treba ostaviti mogućnost da sopstvenik šume uzme i što
drugo, ako se to pokaže kao potrebno i bolje, o čemu će potražiti saveta
kod nadležne nadzorne vlasti. Ako će se odgajivati sadnice, onda treba
odrediti i mesto za rasadnik. Najzad treba proceniti i odrediti vreme, za
koje ima da se svrše sva pošumljavanja. Kod ovoga treba strogo voditi
računa o mogućnostima sopstvenika šume. pa ga godišnje ovim radovima
samo toliko opteretiti, koliko on može da podnese s obzirom na
prihode od šume.


Najzad treba proučiti i mogućnost kakvog sporednog iskorišćavanja,
pa ako je potrebno i to urediti posebnim planom, inače dati ideju
i glavna uputstva. Jedno takvo sporedno iskorišćavanje može biti popaša
u šumi, bilo da sopstvenik tu popašu izdaje okolnom_stanovništvu,
bilo da napasuje svoju stoku. U hrastovim šumama biće uvek trave,
makar da su ovako mlade, pa je popaša sasvim moguća. Razume se, da
se od popaše moraju isključiti delovi, u kojima je seča skoro prošla
i to sve dotle dok izdanci toliko odrastu da im vrh bude izvan zuba
stoke. Drugo sporedno iskorišćavanje može biti u lisniku i brstu, ako
se seča vrši za vreme leta. Prilikom seče padne dosta i lista, pa bi taj
list mogla stoka odmah da brsti. Međutim kod seče u avgustu i septembru,
kada se sprema lisnik za zimu, može taj list sa grančicama da se


514
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ostavi za zimu, prodavajući ga okolnom stanovništvu. Ovo razume se
onda, ako ima potrošnje i to stalno. No oba ova iskorišćavanja treba
dobro odmeriti s obzirom na kakvoću zemljišta. U niskoj šumi su srazmerno
česte seče, pa to može iscrpljivati zemljište. Ako je ono već dosta
slabo, ne treba ga još više slabiti, oduzimajući mu lišće, koje bi inače
išlo za njegov popravak.


Sa ovim bi privredni plan bio gotov. On bi se sastojao iz opšteg
izveštaja sa načelima za gazgovanje, pregleda površina, opisa sastojina,
plana seča, plana pošumljavanja, eventualno plana sporednih iskorišćavanja,
osnovne karte, sastojinske karte eventualno karte seča. Osim ovoga
uz elaborat treba priložiti i podatke geodetskog premera kao i taksacione
(primerne površine). U pogledu državnih šuma treba se upravljati po
postojećem pravilu.


Ostaje još da se što kaže o obrascima za špartane delove elaborata.
Za državne šume ima se pridržavati postojećih uputstava. Za
državne šume ima se pridržavati postojećih uputstava. Za ostale šume
pridržavaće se obrazaca, koje bude propisao pravilnik za uređenje takvih
šuma, kada taj pravilnik bude izrađen. Dok to ne bude, poslužiće se
obrascima za državne šume, u koliko se oni mogu ovde upotrebiti. Tako
za predled površina može se uzeti obrazac br. 1 tih uputstava. üde
nema provedenog katastra, može se izostaviti zaglavlje o podacima
katastra. Za opis sastojina može se eventualno uzeti obrazac br. 2 uputstava,
samo se mora nešto izmeniti. Ta će se izmena odnositi na zaglavlje
»drvna masa«. Ono ima da se uprosti, te da ima samo podzaglavlja:
sadanja drvna masa (na 1 hek., svega)., pripaštaj (na 1 hek., svega)
i maseni priraštajni procenat. Za plan seča mogao bi da služi priloženi
obrazac 1. Plan pošumljavanja i obnove šume sastaviće se otprilike po
obrascu 2. Za plan sporednih iskorišćavanja može se lako ustrojiti obrazac
prema datim prilikama.


Izrada šumskih karata mogla bi se vršiti po upustvima za uređivanje
državnih šuma. To je dobro i radi jednoobraznosti na uređivanju
ši:ma uopšte. Prema tome o ovome radu ne treba ovde ništa govoriti.


Najzad ostaje još da se što kaže o vođenju evidencije prilikom izvađanja
plana. O zadacima evidencije i podacima, koje ona treba da
da, neću ovde da govorim, jer nema ništa naročito da se kaže za ovakav
tip šuma i gazdovanja. Kao što je poznato, evidencija se ima da vodi
u vidu šumske hronike i privredne knjige. O vođenju šumske hronike ne
treba ništa da se kaže. Tu će se propisati ono što se i inače propisuje
kod uređivanja drugih šuma (videti uputstva za uređivanje državnih
šuma). Privredna bi knjiga i ovde služila za unošenje podataka o izvršenim
sečama i pošumljavanjima po godinama i po odeljenima, dakle
sastojala bi se iz dela 1. i II.


Evidencija izvršenih seča po odeljenima ili sastojinama, ako takvih
bude bilo, vršila bi se po obrascu 3. U ovaj pregled bi se unosile one
količine drva, koje se stvarno poseku. Drvna masa ima da se iskazuje
punim kubnim metrima. Međutim same predaje drva mogu da se vrše
u prostornim kubnim metrima. Zbog preračunavanja ovih drugih u prve
biće potrebno da se odredi redukcioni broj, što se ima vršiti prilikom
predaje drva po već poznatom načinu. Da bi se ovo preračunavanje
moglo lako da kontroliše, biće dobro da se u ovaj pregled unose i prostorni
kubni metri. To se može vršiti iznad broja punih kubnih metara sa
brojevima nešto manje veličine i mastilom druge boje, recimo zelenim.
U zaglavlju »procenjena drvna masa« unosiće se drvna masa iz plana


515
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Obrazac 1.
Priraštaj
Površina
-5 o
Sadanja
drvna
masa
aE
a
> r<
svega
Drvna
masa
u dobi
seče
Način
seče
Primedba


II!


1


CO


S


0) C


3


"o-ô


I


-K o


~


o


a


>u


CD


v


3CD-3


hektara


m


pn.


C/5 m


S


pn.


....


Obrazac 2


Mesto za


Površina


pošumljavanje


dopune prirodnog
pošumljavanja


Godina


Primedba
rada godine ukupno


CO


konreduC
kretne cirane


CO ~ C


-o


"..


o
cfi hektara


Obrazac 5.


Oznaka Posečeno


svega


Procenjena drvna
masa


Pri


medba


Način za


0)


>o to po za


tu seče "S ugalj i


površini gradju


o


"S J


gorivo


Cfi


t—


CD


_c


"3 CO


-3 "..


-a


o o 5


i


hektara m pn.
-a


CO


Obrazac 4.


Godišnji


Posečeno Bil ans


etat


površine dr. mase


"w svega


za


C E u Pri


po


>cj o CO


CD ."S povrza
ogrev svega vrednosti medba


.. >


građu i


-o šini CD


CO o ´c1 a ´c


C ugatj co >.. co
-5 a o. s S


o


l


O hekt. mpn. > hekt. m3 pn. hekt. m3 pn. dinara


5 Iß
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Obrazac 5.


izvršeno


upotrebljeno


pošumljavanje


Način semenja sadnica radnika


O co


— >cn
izvršenoga


Primedba


jO ft o ft-O


pošumlja


s* ae 1


<° s


vanja C ^


co O co


fe C >


3 O)


ft . CO ft o
ft O C


la


hektara ft


Obrazac 6.


Po planu po-izvršeno po


B i 1 a n s a U potrebljeno


šumljavanja šumljavanje


tO semenja sadnica radnika


XI 6 -o


i e
i e
O tO


o O 3 t>

ft
D) O r e XI


. ft D)


05 ft


O O


C >- D) S CO oft


o


T3 -o CO o CO


3 D)


.. o


ti o "Co *- e ^ ft o


Tj O .. ^? O C


~ CO ft QJ CO


~ «J ft ft C
°-co


CO


co-* coa ".. c/l -o CO


co CO co


CO >.. C
d) 01 O O 0)


C .Si E C hi -o


fe ° . (il ´e ci) ´c o C co C CO >


=1
=1
"5S CO >cß .. -o co D


CO -o >3 o >ć3 ft ft ´5 f= fi S o» CD C t4 — 1.1 E


D. Q, >.. >.. co CO « C
ft >XI S


O ft o > -o o .>..


o S^ o.
O hektara M 3 M 3 A 3 t/3


| 1


seča iz zaglavlja »drvna masa u doba seče«. U primedbi će se stavljati
ono što se nađe da je potrebno za razumevanje iznetih podataka (na pr.
redukcioni broj). U zaglavlje »za građu« treba unositi podatke o drvima,
koja su stvarno za tako što iskoriščena, ako tako čega bude bilo (starija
drveta iste vrste ili koje druge, recimo bor). Zaglavlje »za ugalj i gorivo«
treba dobro razumeti. Neće sve drvo ići za ugalj. Nešto će se upotrebiti
i za ogrev ugljara ili koga drugog, naročito kada se ugalj izrađuje zimi.
0 toj količini mora se voditi računa, pa se mora i uzeti u obračun, jer
ona može biti prilična. Kako evidencija po ovome obrascu služi upravo
procenjivanju tačnosti određene drvne mase, to se onda mora tačno i
utvrditi šta je sve posečeno. Pošto se ova evidencija ima da vrši za
svaku sastojinu posebno, to treba predvideti u knjizi dovoljan broj
strana.


Za kontrolisanje etata vršiće se evidencija po godinama i to po
obrascu 4. Može da se desi da se predaja i obračun vrši i po količini
uglja. U takvom bi se slučaju iza bilansa otvorilo još jedno zaglavlje
»od toga proizvedeno uglja«. Količina bi se izražavala u kilogramima.
Ako bi se obračun vršio u okama, onda bi se one preračunale na kilograme.
Ipak broj oka bi se unosio iznad broja kilograma na način iznet
napred. No u ovakom slučaju moralo bi se odrediti, koliko se uglja dobija
od jednog prostornog kubičnog metra drva, kako bi se na kraju
mogao izvršiti preračun na pune kubne metre. Razume se, da se mora
voditi računa i o onim drvima, koja nisu upotrebljena za ugalj (ogrev).


Evidencija pošumljavanja vršiće se takođe po sastojinama odnosno
čistinama, koje treba posumiti, ali f-po godinama. Za prvu evidenciju


517
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Obrazac 7.


Prerada zemljišta Setva semenj a Plevljenje


gruba fina hrasta crnog drva


rad sjeme rad sjeme CO


CG CO C C CO trn


-o -o


o S >c/)
O
CD CO "ćfi ..
CO (.


"Vi *.. IM ..


co C C C


O OC >.. C K/) C 3o o C C >.. C


o


t* L»


T3 o C


-o -o


0> -a c -o C -o C -a c


o CO
o O o CD co ^. ® s; CO CO t- "O D> O t- "O
i> d P" C .Jti C


O T, Q a. a. fe s*


> * * > >


Obrazac 7 (Nastavak)


Proizvedeno i izneto


Prašenje Drugi izdaci


sadnica


CO


hrasta crnog drva


CO


J*


CD
(0 I-,


-5 -Q


c c Primedba


J2


CO
CO 3
CO CO
C CO J« CO eu


CO -a CO «3 a S -5


.. CO a "en


CO -o o o


e
e
JA> CO C CC — -6 c -o OJ o C-a "S c CO


> CO -E "O


eu 0)
a s» D) -S´ 2 JA O ki


o ce — o E d)
Jd.


>


o


dobiće svaka sastojina ili čistina svoju zasebnu stranu, pa prema tome
treba ih dovoljno predvideti. Za evidenciju po sastojinama ili čistinama
služiće obrazac 5. U ovome obrascu u zaglavljima »popravka izvršenog
pošumljavanja« i »popuna prirodnog podmladka« treba unositi dvojake
površine. Jedna je konkretna, t. j . ona cela na kojoj je rađeno, a druga
reducirana, t. j . stvarno veličina kao kad bi bila čistina pošumljavana
(prema broju sadnica i semena).


Evidencija po godinama vršiče se po obrascu 6. O površinama, koje
treba unositi, vredi napred rečeno. I kod jednog i kod drugog obrasca
u primedbi treba stavljati sve što se bude smatralo da je potrebno za
bolje razumevanje navedenih podataka.


O radu u rasadniku, ako takav bude postojao, dobro je da se vod:
takođe evidencija. To se može vršiti otprilike po obrascu 7.
Za sporedna iskorišćavanja propisaće se i ustrojiti takođe odgovarajući
obrasci, ako takva iskorišćavanja budu postojala.


Svi ovi navedeni obrasci ima da se smatraju samo kao jedan predlog.
Dok ne budu izrađena upustva za uređivanje nedržavnih šuma,
radiće uređivač prema prilikama i okolnostima.


Kako ova evidencija ima da služi pored kontrole i za skupljanje
svih podataka o prihodima i rashodima gazdovanja radi proračunavanja
rentabilnosti gazdovanja, to će i uređivač predvideti što još bude bilo
potrebno u ovome pravcu.


Résumé. Dans la Serbie méridionale (Macédoine) la production du charbon de
bois ayant bien de l´importance, l´auteur expose ses vues concernant . aménagement
et le traitement consécutif des forets destinées a ladite production. Ce seraient des
taillis composés des essences feuillies (hetre et chene en premier lieu) avec une
rotation ne dépassant 20 ans.


576´