DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IVAN ISA}EV (ZAGREB):


O ZNAČENJU VLAGE U DRVETU


(L´ HUMIDITÉ DE BOIS ET SA SIGNIFICATION)


Tko ima posla sa šumom i drvetom, zna, kakovu važnu ulogu ima
vlaga u drvetu. Prvi koji ima posla sa šlagom drveta, to je vlasnik šume
ili bolje uzgajač. On vodi brigu o dubećim stablima, koja su se počela
sušiti, pa nastoji da ih za vremena iskoristi. Ne samo vlasnik šume, već i
trgovac zna dobro, da stabla, koja su se posušila u dubećem stanju, predstavljaju
manji stepen upotrebljivosti, prema tome i manju novčanu vrijednost.
Sa vlažnošću drveta računa eksploatator i kod transporta, znajući,
da se transportovanjem vlažnog drveta bez potrebe troši za 20 do
30% više radne snage, vremena i novca. Najzad, u tehnici preradivanja,
a naročito u oblasti upotrebe drveta, vlaga je jedno od njegovih najvažnijih
svojstava. Ukratko, pitanje vlage u drvetu nije samo od važnosti
sa gledišta sopstvenika šume, trgovca, zanatlije i građevnog preduzimača,
već vlaga zauzima vrlo vidno mjesto i u tehnologiji drveta uopće.


Prije svega treba biti na čistu sa pojmom vlage u drvetu. Pod vlagom
drveta razumijevamo količinu drvnoga soka (vode), koji se nalazi u
drvetu u izvjesnom času. Ta količina vode može se izraziti u apsolutnim
brojkama, to jest težinom vode u izvjesnoj jedinici volumena ili, što je
daleko običajnije, procentualnim odnosom težine vode prema težini drveta,
bilo to drvo u posve suhom bilo u vlažnom stanju.


Često se sok drveta identifikuje sa vodom. Ta identifikacija nije
ispravna. Sok drveta znatno se razlikuje od obične vode, jer pored vode
sadrži znatne količine akcesornih sastojaka: šećera, škroba, bjelančevine,
ulja, tanina, smole, anorganskih tvari itd. A baš su ti sastojci od
važnosti za rastvaranje drveta, za napadaje njegove po gljivama, za
vodljivost elektriciteta itd.


Treba uočiti razliku između uloge vlažnosti živoga stabla i vlažnosti
oborenoga stabla. Bez dostatne količine vode ne može se uopće
zamisliti život stabla. U vodi rastvorene anorganske tvari dižu se kroz
drvo do lišća krošnje, da se obogaćene produktima asimilacije spuste niz
deblo. Voda je dakle raznosač hrane u drvetu, ona je neophodni uslov
života dubećeg stabla. Drugačija je uloga vode kod oborenog stabla. Kad
se obaranjem prekinu putevi između žilišta i debla, prestaje i kretanje
sokova, a s time zajedno prestaje i rečena fiziološka uloga vode. Vlaga,
´ koja se nalazi u oborenom stablu, gubi se (uslijed isparivanja) u atmosferi,
no njeno izlaženje izaziva duboke i tehnološki važne promjene


drveta kao tvari.


U drvetu dubećega stabla kao i u sirovom drvetu imamo zaista


posla sa drvnim sokom. Naprotiv kod drveta, kojemu je plavljenjem iz


lužen drvni sok i koje je napojeno vodom tekućicom, možemo da govo


rimo o vlažnosti, koja potječe od vode.


Da bi se mogle uočiti promjene, što ih izaziva izlaženje vlage, treba


prije svega da promotrimo vlagu u oborenom drvetu. Jedan dio te vlage


čini tako zvana slobodna (pokretna) voda. Ima je u sirovom drvetu oko


60% od čitave količine vlage, a nalazi se u šupljinama cjevčica, tra


519
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 22     <-- 22 -->        PDF

heja i trahejida. Drugi se dio vode (5%) nalazi u prostorima živih ćeli


jica. Oko 35% vode apsorbovano je u stijenkama ćelijica. No i drvo,


koje je već isparivanjem izgubilo jedan dio vode, prima ponovo vlagu.


To biva naročito kad drvo ostane ležati duže vremena u vlažnom uz


duhu, na vlažnom tlu, izloženo oborinama, a naročito kad leži u vodi ili


pod vodom. Ova vlaga zauzima u rečenim anatomskim čestima onaj


prostor, koji je po dovršenom sušenju bio ispunjen zrakom.


Da si možemo stvoriti opću sliku o ulozi vode u drvetu kao tvari,


promotrićemo, kako vlaga, bilo pozitivno bilo negativno, upliva na teh


nička svojstva drveta, naročito na težinu, utezanje i bujanje, tvrdoću,


čvrstoću, cjepljivost, žilavost, trajnost, snagu ogrijevanja, vodljivost


zvuka, topline i elektriciteta.


Vlažnost povećava težinu drveta. Razlike između prosušenog i


sirovog drveta mogu da iznose 35 do 45%. Razmjerno velika težina ne


prosušenog drveta otešćava pokretanje i manipulaciju, te znatno posku


pljuje transport drveta. Dakle, s obzirom na uvećavanje težine vlažnost


je drveta nepoželjno svojstvo.


Pojave utezanja i bujanja drveta uslovljene su vlagom odnosno
njenim kretanjem. Uporedo sa nestajanjem vode iz drva nastaju umanjivanja
dimenzija i volumena. Pošto je utezanje nejednolično u različitim
smjerovima (u smjeru žice 0.1 do 0.35%, u radijalnom smjeru 2.0
do 8.5%, u smjeru godova 4 do 14%), te pošto se uporedo sa utezanjem
javljaju pojave prštanja (raspucavanja) i vitlanja drvita, dolazimo do
zaključka, da je vlaga nepoželjna, jer narušava postojanost forme, volumen
i dimenzije drveta. Kako ćemo pokazati, nije svaka vlaga u drvetu
štetna u rečenom smjeru, već samo ona, koja prelazi izvjesnu granicu.


Vlažnost smanjuje tvrdoću drveta. Tvrdoća prosušenog drveta dvaput
je veća od tvrdoće sirovoga drveta. Pošto o tvrdoću kao svojstvo
drveta vežemo pojam tvrdoga i mekanoga drveta, jasno je, da se vlažnost
smatra jedamput pozitivnim, a drugi put negativnim svojstvom.


Vlaga može smanjiti čvrstoću natezanja, otpor sukanja, razmicanja
i savijanja u nekim slučajevima sve do jedne trećine. Zato sa gledišta
građevnog, gde čvrstoća drveta igra presudnu ulogu, vlažnost je izrazito
nepoželjno svojstvo.


Vlaga povećava cjepivost drveta lišćara i smanjuje cjepivost četinjara.
Znači, ona je za cijepanje robe kod lišćara poželjno, a kod 5amovine
nepoželjno svojstvo.


Vlaga povećava sposobnost savijanja (žilavost, savitljivost). Dakle
gdje se traži od drveta savitljivost (produkcija štapova, košara, o´oručeva
itd.), vlaga je u drvetu poželjna, a često i neophodno potrebna
(savijena parena bukovina, elise aeroplana).


Najvažnija je uloga vode s obzirom na trajnost drveta. Sama voda
(vlaga u drvetu) razmjerno slabo utječe na trajnost drveta. No djelo.
vanje vlage u drvetu postaje katastrofalno, kad joj se pridruži toplina,
velika relativna vlaga uzduha, ukratko atmosferske prilike, koje omogućuju
razvoj gljiva, što razaraju drvnu tvar.


No sama voda može biti i konzervirajućim sredstvom za drvo.
Plavljeno drvo i drvo, koje je izvjesno vrijeme preležalo pod vodom,
pokazuje veću trajnost, jer su iz njega uklonjeni sokovi, koji predstavljaju
hranivo za gljive, a spriječen je odnosno ograničen i pristup uzduha,
jer vlage ima suviše mnogo.


Snaga ogrijevanja ovisna je o stepenu vlažnosti drveta. Računa
se, da drvo sa 20% vode troši skoro četvrtinu svoje ogrijevne snage


520
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 23     <-- 23 -->        PDF

na isparivanje u njemu sadržane vode. Drugim riječima, svakih 10%
vlage u drvetu smanjuje njegovu snagu ogrijevanja za neko 12%.


Vlaga smanjuje vodljivost zvuka i povećava vodljivost topline. Ona
povećava i vodljivost elektriciteta. Ovo njeno svojstvo od naročite je
važnosti za naša kasnija razmatranja. Vodljivost elektriciteta mjeri se
otporom, koji stavlja drvo prodiranju električne struje. Poznato je: 1.
da kraj dva puta većeg stepena vlage (razlika između provelog i sirovog
drveta) vodljivost elektriciteta može da bude 25 do 40 puta veća, 2. da
je vodljivost u longitudinalnom smjeru 2 do 10 puta veća nego u radijalnom
i tangencijalnom smjeru.


Naročito je velika uloga vlage sa gledišta iskorišćavanja šuma
zbog gubitka na kamatima, koji nastaje za vrijeme čekanja da se drvo
bilo u šumi bilo na stovarištu prosuši, te da postane upotrebljivim. Kad
se uzme u obzir, da se prirodnim putem drvo suši u neke svrhe i po
nekoliko godina, razumljivo je, da je taj gubitak na kamatima velik. No
i vještačko sušenje i parenje drveta traže znatan trošak oko investicija
postrojenja. Dakle je i ovdje vlaga odlučna po finansijsku stranu rada.
Najzad i samo vještački prosušeno drvo ne daje punu garanciju, da je
sušenje izvršeno pravilno u čitavoj masi i da dosegnuti stepen vlage odgovara.
Dakle je vlaga onaj činilac, radi koga može da dođe do spora
između prodavaoca i kupca. A svaki spor, pored neugodnosti, povlači za
sobom i troškove oko parničenja i mogućnosti gubitka.


PoWarlimont-u i Kollmannu postoji zakon higroskopske
ravnoteže, t. j . drvo nastoji da kod sušenja dostigne onaj procenat vlažnosti,
koji odgovara relativnoj vlazi uzduha. Drugim riječima, drvo
ispušta vlagu, ako je vlaga uzduha, koji ga okružuje, manja od njegove.
Naprotiv, drvo prima (upija) vlagu, ako je ono suvlje nego uzduh, koji ga
okružuje.


Promotrimo sada pobliže pojam relativne i apsolutne vlage uzduha.
Iz fizike znamo, da je relativna vlaga količina vodenih para u
zraku izražena u procentima prema onoj količini, koju bi uzduh mogao
da primi u stanju svoje zasićenosti. Apsolutna je količina vlage ona njena
količina (izražena u gramima), što je uzduh sadrži u jedinici volumena
kod izvjesne temperature. Da se jedan kubni metar zraka zasiti vodenom
parom, potrebne su kod različitih temperatura različite količine vodene
pare. Iz tabele br. 1, koju donosimo prema Kollmannu 1 lako je obračunati
apsolutnu količinu vlage u 1 m3 zraka za izvjesnu temperaturu
i izvjestan procenat relativne vlage. Na pr. za temperaturu od 50 C° i
relativnu vlagu od 70% bit će apsolutna količina vlage 82´9 X 07 = 58´03


Tabela 1.


Temperatura C° 0 5 10 ! 15 20 25 30 35 40
Vodena para u g 4,8 6,8 9.4 12,8 17,3 23,0 30,4 39,6 51,1
Temperatura C° 45 50 55 60 65 70 75
Vodena para u g 65,4 82,9 104,3 130,1 161,1 197,9 241,6
Temperatura C° 80 85 90 95 100
Vodena para u g 293,0 353,2 423,1 504,1 597,3


1


Kollmann : Künstliche Holztrocknung und Holzlagerung str. 66.


521
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 24     <-- 24 -->        PDF

gr. Obratno, ako imamo u jednom kubnom metru zraka 58´03 g vodenih
para, bit će za 50 C° relativna snaga (58´03: 82´9) X 100 = 70%. Taj je
odnos između apsolutne količine vlage zasićenog uzduha, temperature i
relativne vlage prikazan u priloženom grafikonu (si. 1.), koji također
donosimo prema K o 11 m a n u.2


O iO ZO 50 io SO 60 70 .. 90 C


Slika 1.


Pada u oči, kako brzo raste apsolutna količina vodene pare za
visoke temperature (počevši od 50 C°), naročito za veliki procenat relativne
vlage. Pošto vještačko sušenje operira sa temperaturom iznad
50 C°, znači, da je ovo od naročite važnosti za vještačko sušenje.


A sada da se vratimo k zakonu o higroskopskoj ravnoteži, koji je
od osnovne važnosti za prosuđivanje uloge vlage u drvetu. Važnost je
toga zakona u dva smjera, jer prvo, vlažno drvo ispariva svoju vlagu u
okolišni suvlji uzduh, a drugo, prosušeno drvo (naročito apsolutno suho
i drvo sa malim postotkom vlage) prima vlagu iz okolnog zraka. U jednom
i drugom slučaju nastoji drvo da dovede stepen svoje vlažnosti u
ravnotežu sa relativnom vlagom uzduha. Zakon o higroskopskoj ravnoteži
drveta izražen je grafikonom 2. Iz njega se vidi, da će na pr. rezul


2 Kollmann : Trocknen und Dämpten »Sperholz« 1932 No 11—12 str. 86.


522
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 25     <-- 25 -->        PDF

tat prirodnoga sušenja kod temperature od 15° C i 70% relativne vlage
uzduha biti cea 14*3% vlage u drvetu. Taj će se procenat smanjiti sa
jednovremenim porastom temperature i smanjivanjem relativne vlage
uzduha. I obratno, on će narasti sa jednovremenim padom temperature
i porastom relativne vlage uzduha.


Qraftchi jartAaz ...... öhujfraskojxskaj ravnöteii


15
t 20
lo
«0
80
100


20


SS s
« 10
S s «s
o
0 10 10 20 50 /
Relativna
LA SO
vlaya
60 70
uzcZuJici
80 90 100
Slika 2.


Zakon o higroskopskoj ravnoteži od važnosti je za vještačko i prirodno
sušenje drveta, kod vještačkog sušenja za prethodno prosuđivanje
granice, do koje treba sušiti drvo. Puštajući po strani činjenicu da se
suviše prosušeno drvo živo i nejednovremeno uteže, te da dovodi do raspucavanja
i do vitlanja, treba uočiti, da je samo vještačko sušenje drva
do malenih procenata vlažnosti (na pr. 5%) praktički bez svrhe. Ovako
prosušeno drvo, kad dođe u doticaj sa vanjskim zrakom, primit će nakon
kratkog vremena iz uzduha vlagu u onoj količini, koja će, zadovoljavati
zakon o higroskopskoj ravnoteži. Dakle i sam proces vještačkog sušenja
mora da se rukovodi rečenim zakonom. Primjerice da počnemo sa sušenjem
u sušioniku sa velikom temperaturom (100 C°) i razmjerno malom
relativnom vlagom (suhi zrak cea 30% relativne vlage). Za kratko vrijeme
površinski slojevi drveta osuše se do 3% vlage (vidi grafikon), ali
nastaje velika diferencija između vlažnosti drveta na površini i one u
nutrinu i proces sušenja obustavlja se, jer je spriječena difuzija. Pored
toga ovako neoprezno sušenje bit će — kako rekosmo — uzrok raspucavanju
drveta. Dakle se pri vještačkom sušenju mora trajno da vodi
briga ne samo o temperaturi uzduha u kameri, već i o njegovoj relativnoj
vlazi. Zato moderna tehnika radi sa kamerama, u koje se naizmjence
pušta ugrijani uzduh i vodena para, a kod samog procesa sušenja
pazi se strogo, da ne bi bilo naglih skokova u temperaturi.


523
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 26     <-- 26 -->        PDF

U praksi susrećemo još jedan način sušenja drveta, a to je parenje.
Parenje zapravo ne možemo nazvati sušenjem radi toga, što ovdje
imamo posve drugi »agens« sušenja — vodenu paru, dok je kod prirodnog
i vještačkoga sušenja agens zrak. Toplim zrakom uz sudjelovanje
vjetra (u prirodi) ili vještačke cirkulacije uzduha (u sušionicima) odstranjuje
se iz drveta poglavito sama voda, dok se djelovanjem ugrijanih
vodenih para izlučuju iz njega zajedno sa vlagom i mnogi sastojci soka


Tabela 2.


Srednjaci mjesečnih temperatura u C° godine 1931.


Mjesec


:r, to


. ´ET


Mjesto S2-0
"O .
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII o *


ow
Crikvenica . . 68 6-8 7-9 117 181 237 24´4 24-0 16-3 13-7 9-8 5-2 140
Gospić ... . 08 -04 2-5 7-0 14 5 19-6 204 19-9 108 81 4´8 -2-3 8-8


Kraljevica . . .
69 63 7-4 112 18-0 23-8 24-7 240 16-5 146 100 55 141
19 1-4 24 86 172 212 22-0 20-2 12-7 9-4 5-0 — 10 10-1


Slavon. Požega 1-7 0-8 2´8 8-8 17-4 212 225 20-7 136 9´4 4-5 -0-8 10-2
Ravna Gora . . —0-8 —2-2 -1-0 42 12-2 17-0 176 16-8 8-9 6´4 26 -2-4 66
Zagreb (Grič) . 2-6 19 35 9´8 181 21-7 2B-4 81-1 136 110 61 0-7 111
Liverpool* . . . 42 4´4 5-4 7-7 10-8 13-9 159 151 133 9-6 6-9 5´0 93


Tabela 3.


Srednjaci relativne vlage u % za god. 1931.


Mjesec
-a!


:=. CD


Mjesto
Sf


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII o *~


o m
Crikvenica . .
73 65 70 70 71 64 59 64 68 71 77 69 68


Gospić .... 84 82 77 79 74 72 60 65 81 83 85
Kraljevica . . . 76 73 75 77 84 67 66 71 71 72 81 69 74


Lipik 87 88 81 76 75 75 67 74 86 85 89 85 81
Slavon. Požega 90 90 86 79 81 83 70 76 86 93 90 88 83
Ravna Gora . . 91 91 85 80 79 76 71 76 85 85 92 85 83
Zagreb (Grič) . 79 82 71 65 65 69 58 67 76 76 84 80 73
Liverpool* . . . 86 86 82 78 76 76 78 81 82 84 86 88 82


* Podaci za Liverpool uzeti su iz B. J. Birkeland u. N. E. Föyn: Handbuch der
Klimatologie B. III. T. L. str. 64, te se odnose (prosjek) na godine 1881—1915.
524
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— bjelančevine, soli itd. Drvo sušeno parenjem (bukovina) sadrži —
prema našim brojnim istraživanjima — još uvijek 8´2% do 26*0% vlage.


Za što bolju i jasniju predodžbu higroskopičnosti u prosušenom drvetu
potrebno je razmotriti zakon o uravnoteženosti vlage sa gledišta
naših klimatskih prilika. U tom cilju donosimo meteorološke podatke Geofizičkog
Zavoda u Zajjrebu za naše krajeve u godini 1931. U tabeli broj
2 sakupljeni su podaci za temperaturu, a u tabeli br. 3 podaci za relativnu
vlagu uzduha.


Prema podacima ovih tabela, a po zakonu o higroskopskoj ravnoteži
izlazi, da bi jedno te isto drvo, prosušeno prirodnim načinom do 10%
vlage, pokazivalo mjeseca jula, avgusta i novembra 1931 različit procenat
vlage prema lokalitetu uskladištavanja (uz pretpostavku da je djelovanje
vlage bilo dovoljno dugo) i to:


juli avgust novembar*


% % cea %
Crikvenica 10"6 11*8 17´0
Gospić 10´8 12*0 23*5
Kraljevica 1.9 130 18" 5
Lipik 122 14*5 24*0
Slav. Požega 132 15´0 24"0
Ravna Gora 14´0 1,5*5 24*5
Zagreb 107 12*5 21´0
Liverpool 15´8 17´5 21*5


Iz -gornjega se vidi, da pojam prosušenosti drveta ne možemo smatrati
postojanim. Naprotiv, on je različan: 1. prema raznim lokalitetima,


2. za isti lokalitet prema klimatskim prilikama. Iz gornjeg se pregleda
vidi, da razlike prema lokalitetima mogu da iznose do 7"5%, a razlike klimatske
za izvijestan lokalitet sve do 127%. Drvo u stanju prosušenosti
na stovarištu negdje između Lipika i Slav. Požege imalo bi ljeti 12*2%
do 15%, u kasnoj jeseni cea 24%. Isto drvo u našim morskim lukama
(Crikvenica — Kraljevica) imati će ljeti 10*6% do 13%, u kasnoj jeseni
17% do 18´5%. Isto drvo imalo bi u Liverpool-u ljeti 15´8% do 17´5%,
u kasnoj jeseni cea 2.5% vlage.
Razumljivo je, da prosušeno drvo na istom lokalitetu i pod istim
klimatskim prilikama mora da pokazuje različit procenat vlage, dakle
različit stepen prosušenosti, još i prema načinu sušenja i uskladištavanja.
Dalje je za pojam vlage vrlo odlučno, da li je za obračun procenta vlage
uzeta kao osnovica težina sirovog,provelog ili prosušenog drveta. Naime,
nikako nije svejedno, ako za obračunavanje procenta vlage postavimo
formulu:


T — T


K= . --100 I.


ili formulu:


gdje je . — procenat vlage, T, = težina sirovog odnosno prosušenog,
´i´* = težina apsolutno suhog drveta. Procenat vlage K* iz formulenazvaćemo »naučnim procentom vlage«, a Vk \z formule II »komerci


* Podaci za novembar utvrđeni su samo približno tačno, jer u Kollmannovom
grafikonu nema temperatura ispod 15° C.
525
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 28     <-- 28 -->        PDF

I


jalnim procentom vlage«. Mi tu razliku činimo, jer nauka upotrebljuje isključivo
procenat vlage obračunat po formuli I. Naprotiv se praksa služi
pretežno procentom vlage obračunatim po formuli II. Uostalom, za praktične
ciljeve formula I nije ni podesna, pošto šumarska i komercijalna
praksa nikad nemaju posla sa apsolutno suhim drvetom.


Za što jasniju predodžbu razlike između naučnog i komercijalnog
procenta vlage uzet ćemo jedan primjer. Preciznim sušenjem i vaganjem
u laboratoriju za neki komad drva težak 100 gr. ustanovljen je naučni
procenat vlage = 25% (po formuli I). Znači, da je prvobitna njegova težina
bila 125 gr. Kad se iz istih podataka obračunava komercijalni procent
vlage (po formuli II), dobiva se


Za usporedbu naučnog i komercijalnog procenta vlage obračunata
je na istom principu tabela 4, iz koje se vidi, da razlika između naučnog
i komercijalnog procenta raste sa uvećavanjem procenta vlage; primjerice
kod 1% razlika je samo 10%, dok kod 50% ona iznosi već 33´3%.


Tabela 4.


Naučni % 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Komercijalni % 0-90 196 2-91 3 85 4-76 5-66 654 7-41 8-26


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2L


9-09 9-99 10-71 1.50 12-28 1305 13 80 14-53 15-25 16-00 16-67 17-35


22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


1803 18-70 19-35 20-00 2063 21-26 2172 22-48 23-07 23-66 24-24 24-81


34 ! 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


2537 25-93 26-47 27-01 27-54 28-06 28-57 29-08 2958 30-07 30-55 3103


46 47 48 49 50


3151 31-97 32-43 32-89 3333


U stručnoj literaturi često se uopće ne spominje, po kojoj je formuli
obračunat procenat vlage. Uzima se na pr. skoro u svakom udžbeniku i
svakom šumarskom djelu, da je procenat vlage prirodno-prosušenoga
drveta (lufttrocken) 10% đo 15%. Pita se, da li je to »naučni« ili »komercijalni
« procent? Ako je 15% naučni procent, bit će komercijalni samo
13´0.%. Ako je 15% komercijalni, bit će naučni procent 177%. Može se
predmnijevati, da su stari šumarski stručnjaci obračunavali »komercijalni«
procenat vlage. U ovom slučaju gornja granica odgovarajućeg naučnog
procenta bila bi bliža stvarnosti, t. j . procentu, koji izlazi iz zakona o higroskopskoj
ravnoteži (gl. prednju tabelu Crikvenica .. . Liverpool).*


O pitanju, da li »naučni« procenat vlage ima veću tačnost od »komercijalnog
«, ne bi trebalo ni govoriti. Naravno je, da je njihova tačnost
jednaka. Razlika izlazi samo iz načina obračunavanja, tačnije iz upotrebe
različitih divizora. Ovo vrijedi za slučaj, kada je za svaku probu vaganjem
ustanovljena težina drveta u sirovom (prosušenom), a poslije u
apsolutno suhom stanju. No zna se dogoditi, da praksa podatke za speci


* U daljnjem našem razlaganju, gdje nije navedeno, da li je procent vlage
»naučni« ili »komercijalni«, treba razumijeti »naučni.« procent.
526
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 29     <-- 29 -->        PDF

fičnu težinu apsolutno suhog drveta vadi iz gotovih tabela, koje ne odgovaraju
konkretnom stanju, te su zbog toga nepouzdane. Pošto se specifična
težina apsolutno suhog drveta (mislim na onu izvađenu iz tabela)
kreće u izvjesnim granicama, teško je i u pravo nemoguće za Dojedini
slučaj pogoditi pravu brojku unutar tih granica. Druga je neprilika u
tome, što je krivo množiti specifičnu težinu apsolutno suhog drveta sa
volumenom prosušenog ili čak i sirovog drveta. Bezuvjetno treba volumen
prosušenoga drveta reducirati na volumen apsolutno suhog drveta,
jer nesmijemo zaboraviti, da drvo sušenjem gubi (od prosušenog
do apsolutno suhog stanja) u volumenu 6 do 8%. Nažalost nije dosad pročišćeno
ni pitanje utezanja našeg drveta za vrijeme sušenja. Prema tome
sve dok nije proučeno pitanje specifične težine i procenta utezanja naših
vrsti drveta za pojedina područja, ne može se govoriti o pouzdanom
obračunavanju procenta vlage na bazi težine i volumena prosušenog
drveta.


U naučnim laboratorijima istražuje se stepen vlažnosti drveta sušenjem
proba u specijalnim sušionicima raznih konstrukcija. Od njih
ćemo spomenuti sušionik na vodenu paru, sušionik na plin i sušionik na
elektricitet. Sušionik na paru daje temperaturu samo do 85 — 90° C.
S njime ne možemo doći do apsolutno suhog, već samo do kiln-suhog
drveta sa cea 10% vlage. Sušionici na plin i elektricitet udešeni su tako,
da možemo po volji dobiti temperaturu sve do 200° C, a i veću. Stvarno
se temperatura sušenja ne uzima viša od 105° eventualno 110° C, jer se
pretpostavlja, da se kod više temperature mogu da vrše izvjesne promjene
kemizma i strukture drveta.


Moderna tehnika pokušava da iskoristi vodljivost elektriciteta za
utvrđivanje stepena prosušenosti drveta. U tu se svrhu grade naročiti
aparati (higrofoni). Princip, na kojemu je sagrađen higrofon, jest mjerenje
otpora elektriciteta (Ohmmetar) ili upotreba elektrostatičkih aparata
sa kondenzatorom. Kondenzator se puni i ispražnjuje periodički. Pri
tome se proizvode udarci, koji se (pojačani specijalnom spravom) mogu
brojiti neposredno uhom ili pomoću naročite slušalice (slično kao kod
radio-aparata). Higrofon je građen na pretpostavci, da je vodljivost drveta
za električnu struju upravo razmjerna vlažnosti drveta. Kondenzator
higrofona udešen je tako, da je broj udaraca to veći, što je viši
procenat vlage u drvetu. Aparatu je priložena tabela, iz koje se za izmjereni
broi udaraca u minuti može naći odgovarajući procent vlage u
drvetu. Samo mjerenje obavlja se na taj način, da se čelične iglice anode
i katode sa dvije suprotne strane ubodu u komad drva, koji se ispituje, te
ukopča struja. Udarci se broje sa urom stoparkom. Aparat je uređen za
normalnu struju od 220 V ili 110 V sa 50 perijoda u sekundi. Gdje nema
električne struje, može se upotrijebiti akumulator i anodna baterija.


Možda nekome sva ova razlaganja o utvrđivanju procenta vlage
izgledaju suviše teorijska i bez praktične vrijednosti. Međutim svagdanji
život, koji traži što brži rad i što veću štednju vremena, stavlja nove
zahtjeve na šumarsku i drvarsku struku. Tako je posljednje vrijeme postalo
aktuelnim pitanje mjerenja stepena vlažnosti drveta pomoću higrofona.
Praksa je počela da se služi higrofonom, a da nije prethodno zatražila
mišljenje nadležnih instituta o tačnosti i upotrebljivosti higrofona.
I ovaj puta se pokazalo, da danas empirija ne može naprijed bez nauke.


Nedavno je jedno naše poduzeće imalo spor sa inostranstvom (Engleskom)
radi stepena prosušenosti prodane parene bukovine. Jedan od
uvjeta dobave bio je, da parena bukovina ne smije sadržavati više od 15%


5.27
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 30     <-- 30 -->        PDF

vlage. -Kupac po primitku robe prigovarao je, da parena bukovina sadrži
procenat veći od 15%. Na zamolbu toga poduzeća u Zavodu za Uporabu
Šuma zagrebačkog univerziteta (pretstojnik Zavoda prof. dr. A. Ugrenović)
izvršeno je istraživanje procenta vlage bukovine, koja potječe iz
pilana dotičnog poduzeća. Ta istraživanja dala su nam poticaj za ovaj
članak i čine ishodište naših razmatranja.


Nakon prethodnog vaganja na apotekarskoj vagi stavili smo probe
u sušionik na plin. Nakon sušenja od 20 sati kod temeperature od 105°C
izvršeno je prvo kontrolno vaganje, nakon 25 sati drugo i nakon 32 sata
treće vaganje. Kontrolnim vaganjem ustanovili smo, da su probe prosušene
do apsolutno suhog stanja, jer ne daju nikakove razlike u težini
2 i 3 kontrolnog vaganja. Po izvršenom sušenju ponovo smo vagnuli
svaku probu zasebno, te smo došli do rezultata sadržanih u tabeli 5.


Drugo nam je jedno poduzeće poslalo 12 odrezaka parene bukovine.
No pošto su odresci bili većih dimenzija, razrezali smo svaki komad po
dužini vlakanaca na tri djela, a komad br. 1 na 15 dijelova (si. 3). Cilj
toga rastavljanja bio je, da se utvrdi razlika u procentu vlage na površini
i u unutrašnjosti probe. Na taj način
dobili smo 48 proba. Mjere vlage
izvršeno je najrije higrofonom. Kontrolnim
vaganjem ustanovili smo, da
kontrolne probe imaju težine, kako ih
pokazuje tabela 6. Na osnovu toga
utvrdili smo, da su naše probe osuše-
Siika ., ne do apsolutno suhog stanja. Ponovnim
vaganjem proba i obračunavanjem
došli smo do rezultata u tabli 7.


Što smo dokazali gornjim istraživanjima?


1) Komparirali smo podatke dobivene higrofonom sa onim iz sušionika.
Rezultat te komparacije prikazan je na si. 4. Iz te komparacije
jasno je, da se rezultati dobiveni pomoću higrofona znatno razlikuju od
rezultata dobivenih pomoću sušionika. Ako uzmemo brojke sušionika za
bezuvjetno tačne, to jest njihovu grešku jednakom nuli, onda vidimo, da
diferencije između higrofona i sušionika nisu jednake ni po znaku, ni po
veličini. Naročito je velika razlika između higrofona i sušionika kod najmanjih
(8´3, 8´5, 8´8%) i najvećih (22´2%) naučnih procenata vlage. U
čemu je razlog tako velikim razlikama odnosno greškama? To vrelo
grešaka po higrofonu trojako je: konstrukcija aparata, građa drveta i
kemizam drveta. Ne možemo se upustiti u ocjenjivanje konstrukcije samoga
aparata, jer nismo zato kompetentni. Vjerojatno je, da je ovo vrelo
grešaka najslabije. Daleko je važnije vrelo grešaka u strukturi samoga
drveta. Poznato je, da je vodljivost elektriciteta u drvetu u longitudinalnom
smjeru (smjer vlakanaca) 2 do 10 puta veća od vodljivosti u
tansverzalnom i radijalnom smjeru. Zatim je od upliva usukanost žice,
neprava srž, zdravost, širina godova i širina zone ranog i kasnoga drveta.
Najvažniji je uzrok u kemizmu drveta. Možda bi aparat dao pouzdane
i jednako vrijedne rezultate, kad bi se radilo samo o kemijski čistom
ligninu i celulozi. No u drvu i drvnom soku ima znatnih količina bjelančevine,
ugljohidrata, glikozida, ulja, kiselina, smole, soli itd. (i to kod
pojedinih vrsti drveća u različitim količinama i različitim kombinacijama),
a ovi su od presudne važnosti za vodljivost elektriciteta.


Iz fizike znamo, da je vodljivost elektriciteta kemijski čiste vode
jednaka nuli. Vodljivost elektriciteta u vodi pojavljuje se, kad se u vodi


528
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Tabela 5.


Komparacija mjerenja vlage parene bukovine


izvršenih higrofonom i sušionikom
Higrofon Sušionik
longitu dinalnc > TransverTežina
u gr Procenat
vlage
Prosječni procenat
vlage
O PeriSrePeri-
Prozalno
a o M = „
a.
IH
03
ferija
1
dina
2
terija
3
sječno
Sredina
-3
J? v>
<0 0
O)
O *
i, c
o u
a
c o u
c
3
C
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
./1
II/2
H/3
II/4
./5
III/1
./2
III/3
IH/4
./5
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
6/1
5/2
5/3
6/1
6/2
6/3
7/1
7/2
7/3
8/1
8/2
8/3
9/1
9/2
9/3
10/1
10/2
10 3
11/1
11/2
11/3
12/1
12/2
12/3
6 6
5 0
5´9
189
.
.
i} . .
1165
196
18 0
12 5
3-2
1 0
7 6
8 8
5 1
premaša
e m a š
18-0
premaša
183
21-3
2-8
2 5
6-6
6-7
4-3
premaša
a k a
15-8
183
152
18-0
2 5
1 0
i 6 9
|
} 6-8
)
1
5-1
1!
18-9+
1
p a c i 1
1
M 6 8
J
|l 9 0 +
[l72
)
>173
J
} 2-8
11 1-5
J
8-5
7 6
4 2
182
e i
153
22 5
18 1
19-5
2-8
2 5
I 1
345-5
2208
3490
189-3
4153
3533
2262
3492
203-5
412-2
345-5
208-4
348-2
200-5
3175
55 1
61-7
«4 3
109-5
11.6
108-2
177-4
1890
183-0
96-4
108.3
101-5
116-5
1240
126-0
202-4
203 0
217-4
261-4
241-5
214-8
2379
225-0
2103
262 8
299-6
310-8
159-6
182-0
1750
1941
193-3
198-8
309-4
194-8
.. 6
165-6
355-3
3117
197-4
308-0
175-2
345-1
3110
185-7
3124
177-2
278-0
50-5
56-7
58´7
997
io n
98 9
1631
173-2
168-5
850
89-6
85-2
100-7
lOvO
108-7
173-8
170-2
I86 0
223-9
197-3
1840
1991
185-8
179-2
2197
237-9
256-7
1475
1677
161-8
1786
178-0
183-5
36 1
26 0
38-4
23-7
60 0
41-6
28´8
41-2
28-3
67-1
34-5
22-7
35-8
23-3
39-5
4-6
5-0
5-6
9 8
10-5
9-3
14-3
15-8
14-5
11-4
18 7
163
15-8
21 0
17-3
28-6
32-8
31-4
375
44-2
bO-8
38-8
39-2
81 1
43 1
61-7
54-1
12 1
143
132
16-5
15 3
15 3
104
11-8
11-0
125
14-4
11-8
12-7
11-8
13 9
16-3
îo-o
10-9
10-3
11-6
12-5
8-3
8-1
8-7
8-9
9 4
8 6
8-1
8-4
7-9
11-8
17-3
161
136
170
137
14 1
162
144
14-3
lS-3
14-3
16-3
17-4
148
16-4
20-6
17-4
7 6
7-9
7-5
8 0
7-9
7-8
11-6
133
12-4
14 3
16-9
13-3
14-6
13-4
16-2
194
11 1
12-2
11-5
131
14-2
9 1
8 8
9-5
9-8
10-4
9-4
8-8
9-1
8-6
13-0
20 9
19 1
15-7
20-4
15-9
165
19-3
16-9
167
22-4
16-7
19-5
21-1
17-4
196
260
21 1
8 2
8-5
8 2
8-7
8-6
\
} 12-0
J
\
[lS-8
i
1
!
n i
)1
} 8-4
j)
} 9-0
)
1 8 1
j)
.5 5
)1H4-8
J
i 14 9
}
M5 6
)
f 16 2
1
M8-1
1
} 7-7
)
\ 7-9
8.3 J
13-7
15-4
12-4
9 1
9-98-8
17-7
17-3
17-6
18 6
193
22-2
8-3
8-5
´


529
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Tabela 6.


Kontrolna vaganja proba u toku sušenja.


Kontrolno vaganje (u gr)


Težina
Broj probe prije sušenja
u gr


I II


III


1/3 349 0 ..-6 310-9 310-6
1/5 415-3 356-5 355-8 355-8
H/2 2622 1981 1.7-7 197-7
H/5 412-2 346 1 345 5 3451
HI/1 345-5 312-6 311-7 3110
HI/4 200-5 177 6 177-4 177-2


3/3 108 2 99-0 98-9 98 9
4/1 177-4 1636 1632 1631
5/1 964 85-3 85-1 85-0
7/3 217-4 186 6 186 0 186-0
8/2 241-5 198-7 197-3 197-3
8/3 214-8 184-4 184-1 184-0
9/2 2250 186 8 1861 185-8
9/3 2103 180 0 179 5 179-2


Tabela 7.
Rezultati istraživanja vlage parene bukovine u sušioniku.


Težina
u gr . 7o vla 9 e Težina
u gr Ci)
% vlage
´o uja
´S
TD
U .
CO
´c
OJ
CO
ai ´c
:= ai
o S
o.
O)
JS ">
CO 1 ´
5
eu . O
co
c
3
CO
C
´S
X)
´5
Ol
to
´c
...
Pa
CO
::p ai
-s %
D )
CO
~
M
CO
o a
´5
IM
O) -
o co
c
>u
3
CO
Z
l 222 188 34 15 3 181 19 243 212 31 128 14-6
2 356 297 59 16-6 19-9 20 121 109 12 9 9 11-0
3 415 363 52 12-5 14-3 21 267 2345 32-5 12-2 139
4 85 74 11 130 149 22 272 240 32-0 11-8 13 3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
198
365
210
495
130
128
545
104i
613
288
513
285
97
178
176
320
184
433
116
112
480
905
441
257
426-5
246
88
157
22
45
26
62
14
16
65
136
72
31
86-5
36
9
21
i n
12-3
124
125
10-8
125
11-9
13 1
14-0
10-8
169
12-6
9-3
11-8
12-5
14 1
141
143
12-1
14-3
13-7
150
16-3
121
203
144
10-2
134
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
106
250
212
92
432
158
382
.67
.
350
248
407
547
168
95 6
221-5
186-5
84
373
142
326
150
117
311
222
357
451
150
10-6
285
25-5
8
59
16
56
17
10
39
26
50
96
18
9-9
11-4
120
8-7
137
10-1
14-7
102
7-9
11 1
10-5
123
17-6
10-8
11-0
12-9
13-7
9´5
15-8
118
17-2
11-3
8-6
12-5
11-7
14-0
21-3
12 0


530
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 33     <-- 33 -->        PDF

rastvaraju kiseline, soli itd. Sa porastom koncentracije tih primjesa povećava
se i vodljivost elektriciteta. Zato se s pravom može pretpostaviti,
da bi higrofon kao elektrostatički aparat morao pokazivati posve različite
rezultate za različite koncentracije soli, kiselina i drugih kemijskih sastojaka
u drvetu, a ne stepena vlažnosti drveta.


%


22


21


20


19 .
/t \
18 \ ._/


17


16
15
U
,«15


.


S" lbztfce/ \alo iaae aetnwa«


T | j . [


´en u


-nauaai , ] ulinrdumi.


§ 8 ........


nouent al tardeahfarvj facta
7


/ / — — —


van kapactltla hicfirofona


i /


f


5 /
L /
/


3 . /


2 /


\i


1


1
12 10


_.... ...... ......


2) U tabelama 5 i 7 pada u oči znatna razlika između komercijalnog
i naučnog procenta vlage. Ta je razlika od naročite važnosti za one
komade (probe), kojima je komercijalni procenat vlage veći od 13.2%.
Naučni je procenat vlage za iste komade veći od 15%. Iz gornjega se vidi,
od kolike je važnosti, po kojoj se formuli (I ili II) obračunava postotak
vlage.


3) Stepen prosušenosti pojedinih komada parene bukovine nije


jednoličan. Prosječni naučni procenat vlage (u komadima) kreće se (ta


bele 5 i 7) od 8´3% do 22´2%. Za pojedine probe (odreske) u tabeli br. 7


amplituda je još veća, od 8´2%i do 2.´0%.


4) Stepen prosušenosti parene bukovine veći je na površini nego u


unutrašnjosti komada. Tome su dokazi naše probe izrezane iz komada


I, II. III (tabela 7), gdje centralne probe (1/5, 11/5, 111/5) pokazuju znatno


veći procenat vlage (od 14"2 do 19´4%) od perifernih proba (od 11*1 do


531
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 34     <-- 34 -->        PDF

16´2%). Najveći stepen vlage pokazala je centralna proba II/5 i to 19´4%,
najmanju vlagu daje III/l — samo .´1%. Dakle je diferencija u stepenu
vlage kod jedne te iste piljenice jednaka 8´3%. Drugi tanji komadi pokazali
su manju razliku, naročito komad br. 11, gdje je razlika samo
8*5 — 8´2 = 0*3%-.


Uzrok razlikama u procentu vlage treba tražiti ne samo u debljim
i voluminoznosti komada već i u načinu parenja i vremenu njegova trajanja.
Može se predmnijevati, da se kod postupka suviše naglo počelo sa
visokom temperaturom odnosno sa premalenom vlagom uzduha, čime je
bio spriječen normalan tok difuzije.


Na osnovu gornjih razlaganja dolazimo do ovih zaključaka:


I. Pojam prosušenosti drveta nije stabilan. Uzimajući za ishodište
zakon o higroskopskoj ravnoteži, stepen vlage prosušenoga (lufttrocken)
drveta kreće se za naše klimatske prilike u granicama od cea 10 do 20%
(naučni). Nije opravdano za svaki konkretni slučaj tražiti za prosušeno
drvo jednoličan procenat vlage od 15%. Procenat vlage prosušenoga
drveta morao bi se određivati za pojedina mjesta i krajeve na bazi zakona
o higroskopskoj ravnoteži i na osnovu poznavanja konkretnih
meteoroloških elemenata.
II. Ne može se smatrati pouzdanim utvrđivanje stepena vlažnosti
drveta higrofonom. Naročito se ne može to uzimati u obzir u spornim
slučajevima.
III. Za prosuđivanje stepena vlažnosti jedini je ispravni način mjerenja
vlage vaganje proba i njihovo sušenje u sušionicima. I ovdje treba
oprezno postupati sa reguliranjem temperature.
IV. Treba razlikovati naučni postotak vlage od komercijalnog. Brojčano
uzevši, komercijalni je uvijek manji od naučnog.
V. Za vještačko sušenje ili parenje drveta neophodno je, da se uporedo
sa sušenjem i parenjem proučava upliv temperature, vlage i promaje
na kvalitet dobijene robe.
VI. Od velike bi teoretske i praktične važnosti bilo početi sa
proučavanjem utezanja i bujanja naših vrsti drveta i njihove specifične
težine paralelno sa proučavanjem procesa sušenja drveta.
LITERATURA.
1) Arnold : »Russkij Les« H/2 1899.
2) Birkeland u. Föyti: »Handbuch der Klimatologie« B. III T. L.
3) Geofizički Zavod u Zagrebu: Meteorološki izvještaj« za o. 1931.
4) Ko 11 mann : »Künstliche Holztrocknung und Holzlagerung« 1932.
5) Kollmann : »Trocknen und Dämpfen« — »Sperholz« 1932 No 11—12 str. 86.
6) Press : »Šuška dereva« .23.
7) Ugrenović : »Tehnologija drveta« 1932.
8) Warlimont : Das künstliche Holztrocknen« 1929.


Résumé. Sur la base des investigations de l´Institut pour l´utilisation des forets


a Zagreb, l´auteur conclut spécialement: 1° que la notion de la siccité de bois n´est
pas stabile; 2° que le grade de l´humidité de bois varie chez nous dans les limites
de 10 a 20 pourcents; 3° que la détermination de l´humidité de bois a l´aide des hygrophones
ne peut pas etre considérée comme assez sure et en particulier dans des cas
des litiges; 4° que le grade de l´humidité de bois ne peut pas etre apprécié d´une
maniere assez juste que par le pesage des probes desséchées dans les appareils —
sécheurs.


532