DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IVAN ISA}EV (ZAGREB):


O ZNAČENJU VLAGE U DRVETU


(L´ HUMIDITÉ DE BOIS ET SA SIGNIFICATION)


Tko ima posla sa šumom i drvetom, zna, kakovu važnu ulogu ima
vlaga u drvetu. Prvi koji ima posla sa šlagom drveta, to je vlasnik šume
ili bolje uzgajač. On vodi brigu o dubećim stablima, koja su se počela
sušiti, pa nastoji da ih za vremena iskoristi. Ne samo vlasnik šume, već i
trgovac zna dobro, da stabla, koja su se posušila u dubećem stanju, predstavljaju
manji stepen upotrebljivosti, prema tome i manju novčanu vrijednost.
Sa vlažnošću drveta računa eksploatator i kod transporta, znajući,
da se transportovanjem vlažnog drveta bez potrebe troši za 20 do
30% više radne snage, vremena i novca. Najzad, u tehnici preradivanja,
a naročito u oblasti upotrebe drveta, vlaga je jedno od njegovih najvažnijih
svojstava. Ukratko, pitanje vlage u drvetu nije samo od važnosti
sa gledišta sopstvenika šume, trgovca, zanatlije i građevnog preduzimača,
već vlaga zauzima vrlo vidno mjesto i u tehnologiji drveta uopće.


Prije svega treba biti na čistu sa pojmom vlage u drvetu. Pod vlagom
drveta razumijevamo količinu drvnoga soka (vode), koji se nalazi u
drvetu u izvjesnom času. Ta količina vode može se izraziti u apsolutnim
brojkama, to jest težinom vode u izvjesnoj jedinici volumena ili, što je
daleko običajnije, procentualnim odnosom težine vode prema težini drveta,
bilo to drvo u posve suhom bilo u vlažnom stanju.


Često se sok drveta identifikuje sa vodom. Ta identifikacija nije
ispravna. Sok drveta znatno se razlikuje od obične vode, jer pored vode
sadrži znatne količine akcesornih sastojaka: šećera, škroba, bjelančevine,
ulja, tanina, smole, anorganskih tvari itd. A baš su ti sastojci od
važnosti za rastvaranje drveta, za napadaje njegove po gljivama, za
vodljivost elektriciteta itd.


Treba uočiti razliku između uloge vlažnosti živoga stabla i vlažnosti
oborenoga stabla. Bez dostatne količine vode ne može se uopće
zamisliti život stabla. U vodi rastvorene anorganske tvari dižu se kroz
drvo do lišća krošnje, da se obogaćene produktima asimilacije spuste niz
deblo. Voda je dakle raznosač hrane u drvetu, ona je neophodni uslov
života dubećeg stabla. Drugačija je uloga vode kod oborenog stabla. Kad
se obaranjem prekinu putevi između žilišta i debla, prestaje i kretanje
sokova, a s time zajedno prestaje i rečena fiziološka uloga vode. Vlaga,
´ koja se nalazi u oborenom stablu, gubi se (uslijed isparivanja) u atmosferi,
no njeno izlaženje izaziva duboke i tehnološki važne promjene


drveta kao tvari.


U drvetu dubećega stabla kao i u sirovom drvetu imamo zaista


posla sa drvnim sokom. Naprotiv kod drveta, kojemu je plavljenjem iz


lužen drvni sok i koje je napojeno vodom tekućicom, možemo da govo


rimo o vlažnosti, koja potječe od vode.


Da bi se mogle uočiti promjene, što ih izaziva izlaženje vlage, treba


prije svega da promotrimo vlagu u oborenom drvetu. Jedan dio te vlage


čini tako zvana slobodna (pokretna) voda. Ima je u sirovom drvetu oko


60% od čitave količine vlage, a nalazi se u šupljinama cjevčica, tra


519