DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Obrazac 5.


izvršeno


upotrebljeno


pošumljavanje


Način semenja sadnica radnika


O co


— >cn
izvršenoga


Primedba


jO ft o ft-O


pošumlja


s* ae 1


<° s


vanja C ^


co O co


fe C >


3 O)


ft . CO ft o
ft O C


la


hektara ft


Obrazac 6.


Po planu po-izvršeno po


B i 1 a n s a U potrebljeno


šumljavanja šumljavanje


tO semenja sadnica radnika


XI 6 -o


i e
i e
O tO


o O 3 t>

ft
D) O r e XI


. ft D)


05 ft


O O


C >- D) S CO oft


o


T3 -o CO o CO


3 D)


.. o


ti o "Co *- e ^ ft o


Tj O .. ^? O C


~ CO ft QJ CO


~ «J ft ft C
°-co


CO


co-* coa ".. c/l -o CO


co CO co


CO >.. C
d) 01 O O 0)


C .Si E C hi -o


fe ° . (il ´e ci) ´c o C co C CO >


=1
=1
"5S CO >cß .. -o co D


CO -o >3 o >ć3 ft ft ´5 f= fi S o» CD C t4 — 1.1 E


D. Q, >.. >.. co CO « C
ft >XI S


O ft o > -o o .>..


o S^ o.
O hektara M 3 M 3 A 3 t/3


| 1


seča iz zaglavlja »drvna masa u doba seče«. U primedbi će se stavljati
ono što se nađe da je potrebno za razumevanje iznetih podataka (na pr.
redukcioni broj). U zaglavlje »za građu« treba unositi podatke o drvima,
koja su stvarno za tako što iskoriščena, ako tako čega bude bilo (starija
drveta iste vrste ili koje druge, recimo bor). Zaglavlje »za ugalj i gorivo«
treba dobro razumeti. Neće sve drvo ići za ugalj. Nešto će se upotrebiti
i za ogrev ugljara ili koga drugog, naročito kada se ugalj izrađuje zimi.
0 toj količini mora se voditi računa, pa se mora i uzeti u obračun, jer
ona može biti prilična. Kako evidencija po ovome obrascu služi upravo
procenjivanju tačnosti određene drvne mase, to se onda mora tačno i
utvrditi šta je sve posečeno. Pošto se ova evidencija ima da vrši za
svaku sastojinu posebno, to treba predvideti u knjizi dovoljan broj
strana.


Za kontrolisanje etata vršiće se evidencija po godinama i to po
obrascu 4. Može da se desi da se predaja i obračun vrši i po količini
uglja. U takvom bi se slučaju iza bilansa otvorilo još jedno zaglavlje
»od toga proizvedeno uglja«. Količina bi se izražavala u kilogramima.
Ako bi se obračun vršio u okama, onda bi se one preračunale na kilograme.
Ipak broj oka bi se unosio iznad broja kilograma na način iznet
napred. No u ovakom slučaju moralo bi se odrediti, koliko se uglja dobija
od jednog prostornog kubičnog metra drva, kako bi se na kraju
mogao izvršiti preračun na pune kubne metre. Razume se, da se mora
voditi računa i o onim drvima, koja nisu upotrebljena za ugalj (ogrev).


Evidencija pošumljavanja vršiće se takođe po sastojinama odnosno
čistinama, koje treba posumiti, ali f-po godinama. Za prvu evidenciju


517