DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 16     <-- 16 -->        PDF

nost, nego se želi postepeno povećavanje ili smanjivanje seče, onda će
se prema toj želji i praviti plan.


Obnova šume i pošumljavanje uopšte mora se takode urediti planom.
Iako je ovo izdanačka šuma, ne znači to da čovek nema ništa da
pomogne njenom podmlađivanju i održavanju u kreposti. Pre svega treba
posumiti šumske čistine, ako takvih ima uopšte ili u onoj površini, koja
se hoće. A zatim treba raditi i na samoj pošumljenoj površini. Ovaj
posljednji rad može biti dvojak. Jedan pravac rada je popunjavanje razređenih
delova šume, dakle popravak gustine. Drugi je pravac osvežavanje
šume novim biljkama iz semena, bilo da se seje sam žir, bilo da
se sade sadnice iz rasadnika. Dok se ovaj prvi deo rada treba da uredi,
jer je to potrebno i za samo njegovo izvođenje kao i osiguravanje srestava
za to, dotle kod ovoga drugoga rada nije potrebno nikako naročito
uređivanje. Taj posao ima da se vrši uzgredno, kod većih šuma eventualno
putem samog čuvarskog osoblja. Pregledom šume i rada u toku
godine može se videti, koji su panjevi rđavi, pa kraj njih sejati žir ili
staviti sadnicu. Kod popunjavanja razredenih delova treba planom predvideti,
koje će se godine gde raditi i na kojoj površini i to stvarno onoliko,
koliko će se posumiti, kao kada bi bila sasvim čista (reducirana) površina.
Eventualno može se navesti radna površina, t. j . ona na kojoj će se
uopšte raditi (konkretna površina).


Kod čistina treba prvo odlučiti, da li se te čistine neće moći bolje
upotrebiti za poljoprivredne ili druge svrhe. Zatim treba izdvojiti i za
deputat osoblja, ako takvo postoji. Tek kada se ovo odluči, može se
pristupiti izradi plana pošumljavanja. Tako isto treba raspraviti i čime
će se posumiti, kako i kada. To je potrebno, jer sopstvenici šume, sem
države, obično neće imati takve šumarske organe, koji će taj zadatak
moći dobro da rese. Prilikom toga izbora može se uzeti ista vrsta drveta,
od koje je i cela šuma, ali se može izabrati i što drugo, što bi odgovaralo
mesnosti, a bilo bi povoljno za rentabilitet šume i potrebe okoline. Tako
ako u blizini nigde nema visoke šume, dakle ni krupne građe, može se
uzeti koji četinar za visoku šumu. Kako i kada će se pošumljavati, treba
dobro proceniti. No ipak sve ove mere ne treba da imaju strogo obavezan
karakter, nego treba ostaviti mogućnost da sopstvenik šume uzme i što
drugo, ako se to pokaže kao potrebno i bolje, o čemu će potražiti saveta
kod nadležne nadzorne vlasti. Ako će se odgajivati sadnice, onda treba
odrediti i mesto za rasadnik. Najzad treba proceniti i odrediti vreme, za
koje ima da se svrše sva pošumljavanja. Kod ovoga treba strogo voditi
računa o mogućnostima sopstvenika šume. pa ga godišnje ovim radovima
samo toliko opteretiti, koliko on može da podnese s obzirom na
prihode od šume.


Najzad treba proučiti i mogućnost kakvog sporednog iskorišćavanja,
pa ako je potrebno i to urediti posebnim planom, inače dati ideju
i glavna uputstva. Jedno takvo sporedno iskorišćavanje može biti popaša
u šumi, bilo da sopstvenik tu popašu izdaje okolnom_stanovništvu,
bilo da napasuje svoju stoku. U hrastovim šumama biće uvek trave,
makar da su ovako mlade, pa je popaša sasvim moguća. Razume se, da
se od popaše moraju isključiti delovi, u kojima je seča skoro prošla
i to sve dotle dok izdanci toliko odrastu da im vrh bude izvan zuba
stoke. Drugo sporedno iskorišćavanje može biti u lisniku i brstu, ako
se seča vrši za vreme leta. Prilikom seče padne dosta i lista, pa bi taj
list mogla stoka odmah da brsti. Međutim kod seče u avgustu i septembru,
kada se sprema lisnik za zimu, može taj list sa grančicama da se


514