DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 14     <-- 14 -->        PDF

F


šte iznosilo po površini tačno —, treba da je celokupno zemljište istog


l1


boniteta, što se još najviše može zamisliti u ravnici. Ali u takvoj šumi se
može sasvim lepo zamisliti i određivanje etata po masi. Istina, to iziskuje
tačno poznavanje drvne mase i priraštaja, što je jedna prilična otežica.
Ode u jednoj šumi ima više boniteta,, izračunavanje godišnjeg etata dobija
već drugi izgled, ako se hoće stroga potrajnost, t. j . da svake godine
bude isti prinos u drvnoj masi. Tada se već moraju vršiti izvesna računanja
i svođenja na srednji bonitet. Taj srednji bonitet, što u stvari znači
srednja drvna masa i srednji priraštaj po hektaru, služi kao merilo za
određivanje etata. Tu se dakle prema godišnjoj površini za seču srednjeg
boniteta i drvne mase na njoj uzima za seču tolika površina drugih
boniteta (manje ili više), dok se ne dostigne tražena drvna masa. Tu je
u stvari opet određivanje etata po masi. O tome se u istini uvek i radi.


U stvarnosti međutim mi ćemo imati obično da radimo sa nenormalnim
razmerom dobnih stupnjeva. Određivanje etata ima da se vrši
tada prema stvarnom stanju u šumi, a normalni eta ima da služi samo
kao jedan ideal, kome će se težiti i pokušavati u prvi mah da se približi.
Eta se može odrediti težeći odmah uspostavljanju normalnog stanja i to
onako, kako je izneto u prethodnom pasusu; ali to je skopčano sa velikim
žrtvama, kako se vidi kod rasprave o obrtu, pa se ne preporučuje. Nemoguće
je ovde izneti jedno opšte rešenje za sve moguće slučajeve, niti
pak nabrojati i raspraviti sve slučajeve, koji mogu postojati ili postoje.
Ipak ću navesti neke glavnije slučajeve, da se vidi način kalkulisanja.
Onaj koji uređuje ovakve šume, može to držati pred očima, a rešenje
da traži i donosi uvek od slučaja do slučaja prema postojećim prilikama.
Ako bi imali pred sobom šumu doraslu za seču na celoj površini,
onda možemo, kako je rečeno kod obrta, da je posečemo svu za jednu
godinu, za nekoliko godina ili kroz ceo obrt, ako se odbace svi ooziri
na žrtve, koje bi se imale pri tome da učine. Kod prvoga slučaja godišnji
eta je stvarno cela postojeća drvna masa. Još bi se samo moglo dodati
nešto priraštaja, ako bi se seklo za vreme vegetacione periode. Taj bi
priraštaj iznosio najviše polovinu godišnjeg tekućeg priraštaja, ako bi
se seklo samo za vreme vegetacione periode. Tačno bi se imalo to da
odredi prema toku i dobi seče. Međutim to neće imati velikoga značaja,
kao što ne bi imalo smisla određivati ni drvnu masu uopšte. I onako će
se drvna masa doznati, kada se sve poseče. Smisla može imati, ako će se
na osnovi te drvne mase praviti kakve kalkulacije za investiciju. Ako se
pak odlučilo za seču od nekoliko godina, onda će se godišnja seča sračunati
na ovaj način. Postojeću drvnu masu treba uvećati za priraštaj,
koji će se još dobiti do kraja seče, pa tako dobivenu celokupnu drvnu
masu podeliti sa brojem godina, koliko je određeno da traje seča. U obzir
dolazi tekući priraštaj, koji je određen kod procenjivanja drvne mase,
a vidi se u opisu sastojina. Razume se, da ne dolazi u obzir ceo tekući
priraštaj, nego smanjen, jer se postepeno sečom smanjuje i drvna masa,
koja daje tat priraštaj. Obično se sračunavanje vrši tako, da se jednogodišnji
tekući priraštaj pomnoži sa polovinom vremena određenog za
iskorišćenje cele drvne mase., ili što je isto, polovina priraštaja sa punim
brojem godina. Jednogodišnji tekući priraštaj dobija se iz opisa sastojina,
gde treba da je kod svake sastojine označen. Ako dakle u jednoj dvadesetgodišnjoj
hrastovoj šumi ima sada 100.000 m3pn., tekući je godišnji
priraštaj 5.000 m3pn. i vreme za seču drvne mase sa cele površine 10


,5W