DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ovome načinu gazdovanja, te ga zato treba odbaciti. Dokaz za ovo shvatanje
dobiće se, kada se razmotre i kritički ocene svi oni činioci, koji su
od uticaja na seču, proizvodnju uglja i poslove, koji su s njome u vezi. U
ovoj našoj pokrajini ugljari proizvode ugalj u srazmerno malim ugljenarnicama,
sa manjim količinama drva i uglja. Zato ugljari teže da brzinu
proizvodnje kod većih količina drva postignu obrazovanjem više ugljenarnica,
u kojima rade gotovo jednovremeno. Ugljenarnice moraju biti
stalno pod nadzorom. Ovaj nadzor može da se olakša ili da se uopšte
postigne samo onda, ako su ugljenarnice blizu jedna drugoj, a i sami ljudi
više na okupu. Više ljudi tada nadgleda rad. Ovakva je seča za ugljare
potrebna još i zbog lakšeg snabdevanja ljudi i tovarne stoke, radi organizacije
odbrane od požara i samog njegovog suzbijanja, na šta se kod
rada sa vatrom mora uvek misliti, radi lakšeg iznošenja uglja iz šume i
daljeg prenosa, najzad radi same bezbednosti ljudi. Sa gledišta sopstvenika
šume, dakle i same šume, ovakva je seča potrebna zbog lakšeg premera
i predaje drva, zbog lakšeg nadzora nad izvođenjem same seče i
najzad zbog čuvanja mladih izdanaka od stoke. Seča mora da se vrši
pažljivo i po svim propisima, kako bi se što sigurnije obezbedilo teranje
izdanaka. Ta sigurnost u kakvoći seče najbolje se postiže, kada se neprestano
nadgleda rad radnika. Prvih godina treba mlade izdanke čuvati
od brsta stoke, dok ne izrastu toliko, da izbegnu zubima stoke. Ovo se
čuvanje najbolje postiže, ako je celokupna godišnja seča skupljena na
jednoj površini. Ovakvim je sečama najzad olakšana preglednost samoga
stanja šume i gazdovanja, a to je u stvari uprošćavanje rada.


Kao razlozi protiv ovakve seče mogu se navesti samo štetno dejstvo
vetra i sunca na samo zemljište. Vetar može da nanosi štetu
izvaljivanjem i lomljenjem drveta, pa i čitavih delova šume, a zatim
isušivanjem zemljišta. Kod ovakvog tipa šume ne postoji prvi način štete,
pa se nikako ne mora ni misliti na odbranbene mere, niti ih stvarati.
Međutim ne može se odreći, da postoji isušivanje ogoljenog zemljišta
usled vetra. No ta je šteta s obzirom na svoje dejstvo dosta mala. Zemljište
se već u prvoj godini zaodene izdancima, a oni znače već veliku
zaštitu. U drugoj godini zemljište je već toliko pokriveno, da se ova
šteta, mislim, potpuno gubi, bar sa praktičnog gledišta. Sa druge strane
ono što treba učiniti, da se spreči ovo dejstvo vetra, ne stoji ni u kakvoj
snošljivoj razmeri sa žrtvama, koje za to treba učiniti. Tu zaštitu može
dati samo odrasla šuma. Zato bi trebalo voditi seče tako, da posečena
površina stoji upravo na pravac vetra i da je vrlo uzana, onoliko koliko
preostala šuma može da čini zavetrinu. S obzirom na visine ovakvih
šuma taj pojas seče može biti uzan. On se mora svesti i na nekoliko
metara, imajući pred očima često brdovitost i isprelamanost zemljišta,
na kome se ove šume nalaze. Zbog toga, da bi se dostigla određena
godišnja površina za seču, moralo bi se otvarati vrlo mnogo uzanih
sečišta, što bi veoma rasplinulo celo gazdovanje i značilo njegovo veliko
otežavanje. I najzad zar se možemo na ovaj način čuvati od svih
vetrova?! Ovo bi zahtevalo rad jednog dobrog šumarskog stručnjaka, a
to bi značilo za mnoge šume nepodnošljivi finansijski teret.


Za dejstvo sunca važi isto, što je rečeno i kod vetra, samo u još
većoj meri. Pruge bi ovde morale da budu još uže s obzirom na senku
koju mogu dati zaostale šume. A to znači još veći broj sečišta. Zatim
šta treba raditi, ako se pravac vetra ne poklapa sa najopasnijim pravcem
sunca? U takvom slučaju nastala bi zamršenost, koja bi se teško
rasplitala.


509