DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 10     <-- 10 -->        PDF

te dve krajnosti, do čega će se doći savesnim procenjivanjem svih ovih
činjenica. Kod prve krajnosti dobili bismo opet jednodobnu šumu, pa time
ni koraka ne bismo otišli napred ka normalnosti dobnih stupnjeva. Kod
druge skrajnosti postigla bi se normalnost dobnih stupnjeva, ali na račun
izbojne snage panjeva i kakvoće i količine drva. Po svoj prilici biće najpravilnije
kod većih šuma odrediti nekoliko godina za sečm cele drvne
mase. Na taj bi način dobili nekoliko dobnih stupnjeva. Od veličine toga
vremena zavisi, da li će se posle toga propisati izvesno vreme mirovanja
da se pređe na neki način u treći slučaj, pa posle toga tek propisati opet
jedno vreme za seču cele drvne mase, veće nego što je bilo prvo vreme.
Ili će se, ako je vreme duže, odmah preći u treći slučaj. To ima da se
odlučuje od slučaja do slučaja. Kod trećeg slučaja mogu biti dve varijante.
Ili će se glavna seča odložiti za nekoliko godina, da šuma još odraste, ih
će se odmah pristupiti seči cele drvne mase, određujući eta prema veličini
obrta. Prvi slučaj biće kod mlađe šume, a drugi kod one, koja je već poodrasla,
ali još ne potpuno. Kod prve varijante treba gledati svakako da
se pribavi neki prihod. To je moguće putem prorede, ako se dobiven?
materijal može unovčiti bilo za ogrev, bilo za izradu ćumura ili najzad
za lisnik. Pri tome bi se napravio plan proređivanja, po kome bi se cela
šuma proredila za nekoliko godina. Tek posle toga bi došao plan konačne
seče. Proredom bi se uzuzeo slabiji materijal, ali i nešto jači, što je moguće,
jer će biti obično po nekoliko izdanaka iz panjeva. Po potrebi
mogu se poseći i svi izdanci sa jednoga panja. Drugim recima, mogu se
proređivati i izdanci jednoga panja kao i sami panjevi. lzuzimanje ove
mase nadoknadilo bi se novim izdancima iz panjeva (onde gde su posečeni
svi izdanci) i povećavanjem priraštaja zaotalih izdanaka. Kod već
poodrasle šume odrediće se seče za ceo obrt odmah ili za jedno kraće
prelazno vreme. Ovde su samo u glavnom izneti slučajevi, koji se mogu
pojaviti, i načela, od kojih bi se moglo poći kod njihovog rešavanja. Ovo
izdvajanje nema oznaku sistematizacije, koje bi se moralo držati. Sama
ova rešenja mogu se kombinovati, a to će često i biti slučaj, već prema
prilikama, pod kojima se radi. Tako se kod odrasle šume može cela
drvna masa poseći u kraćem vremenu, ako je konjunktura dobra, pa ođ
dobivenog novca stvoriti rezervni fond, iz koga će se podmirivati rashodi
u godinama mirovanja. Stvaranju ovog rezervnog fonda treba težiti u
svakom slučaju, kada se ima posla sa doraslim šumama, koje treba i
koje se mogu u što kraćem vremenu unovčiti. Međutim propisanim merama
za normalizovanje stanja u daljoj budućnosti ne treba dati strogo
obavezan karakter. One treba više da služe kao ideja, kao uzor, prema
kome će se raditi, ali pod pretpostavkom prilika, koje su vladale u vremenu
uređivanja. Niko ne može tačno predvideti, kakve prilike mogu biti
i u budućnosti od nekoliko godina, a za dalju budućnost to je potpuno
neizvesno. Treba ostaviti da se data ideja prouči prema prilikama kod
prve revizije, a to znači na neki način da treba nametnuti, da se kod te
prve revizije i ove osnovne odredbe pretresaju.


Pre nego predem na raspravljanje o etatu, potrebno je raspraviti o
načinu, vođenju i vremenu seča. Kod ugljarskih šuma u Južnoj Srbiji kao
pravilo treba da važi, da se seča godišnjeg etata treba da vrši na jednome
mestu, dakle da površina za seču bude velika ili bar veća. Izuzetno, kad
ima više kupaca (ugljara), koji hoće zasebno da rade, može se šeći na
nekoliko mesta, ali obično ni tada neće biti potrebno da se ta posebna
sečišta odvajaju, šta više biće bolje da se to ne čini. Delenje celokupne
seče na mnoga manja sečišta, rasturena po svoj šumi, nikako ne odgovara


SOS