DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZAPISNIK
IV sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održane u Beogradu
na dne 3. juna 1933.


Prisutni odbornici: P r p i ć, Pahernik, J a s i ć, S a v i ć, M a n o j 1 o v i ć,
Miklau, Petrović, B o r o š i ć, B a b i ć, Div jak, B a r a n a c, Rohr,
S mil a j, osim toga tajnik Neidhardt i blagajnik Hradil:


Ispričali su se : Ć i r k o v i ć, G r ü n w a 1 d, B a 1 e n.


I. Tajnik čita brzojav gosp. predsjednika ing. Lenarčića. Zadnji momenat je
spriječen
obolenjem da lično prisustvuje.
Sjednici predsjedava ing. P. P r p i č.


II. Tajnik čita zapisnik sjednice, održane dne 12. marta 1933. god. Ovjerovljuju:
Savić, Manojlović.
III. Blagajnik čiia blagajnički izvještaj.
UzLra se na znanje. Zaključuje se na prijedlog blagajnika:
a) da komisija od gg. blagajnika, ing. Qrünwalda i tajnika pregleda stari
arhiv Udruženja; sve bezvrijedno (akta starija od 10 g., blag. prilozi stariji od 20 g.)
da se poništi po nahođenju te komisije.


b) u buduće će se disertacijom radovi, štampani u Šumarskom Listu, honorisati
sa pola saradničkog honorara. Radovi, koji su nagrađeni kao svctosavske
radnje neće se u buduće honorisati.


IV. Tajnik čita odgovore na predstavke Udruženja.
a) Odgovor Ministarstvu unutarnjih poslova na rezoluciju o ne-stručnjaku
na položaju šefa šumarstva u Savskoj banskoj upravi. (Ministar odgovara, da je
ban imao zakonsko ovlaštenje tako postupiti).


Zaključuje se predstavku ponovno razraditi i poslati nadležnima. Obrazložit;
predmet i propisom zakona o činovnicima, po kojem može za državnog činovnika
biti postavljeno samo lice, koje ima kvalifikacije za mjesto, na koje se postavlja.


b) Uzima se na znanje odgovor banske uprave Dunavska banovina na rezoluciju
u predmetu kupovanja veleposjeda po imovnim općinama.


c) Banska uprava u Zagrebu zahvaljuje na 250 brošura, koje sadržaju predavanje
o šumama na kršu Savske banovine (vidi zaključak skupštine na Sušaku,
Šumarski List br. 10 — 1932). Uzima se na znanje.


V. Čita se dopis predsjedništva Slavenske šum. zajednice od 5. IV. 1933.
Konstatuje se, da Poljsko šumarsko udruženje (Savez) još nije dalo pristanak na
predloge glede načina uređivanja časopisa »Slavenska šuma«.
Zaključuje se ponovno zamoliti predsjedništvo S. Š. Z., da ishodi odobrenje
Poljaka po predmetu. — Prije toga neka se ne pristupi štampanju »Slavenske šume«.


VI. Raspravlja se o projektu zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama,
koji projekat je izradilo Ministarstvo šuma.
Tajnik referiše o radu užeg odbora po predmetu. Uži odbor održao je dan
prije sastanak. Čitav predmet nije bilo moguće prodiskutovati za tako kratko vrijeme.
Podružnice su također poslale opsežne elaborate.


Povjerava se predmet ponovno užem odboru od sviju odbornika, koji stanuju
u Beogradu. Osim toga će se zamoliti gosp. ing. Sarnavka, da uđe u uži odbor
i da predsjedava sjednicama toga odbora. Užem odboru će se dostaviti sva stigla mišljenja
po predmetu. Predmet će se iznijeti na narednu sjednicu.


Ujedno se zaključuje staviti u dužnost užeg odbora, da po mogućnosti nastoji,
kako bi se zakon o šumama što manje mijenjao. (Eventualno, da se podvrgne
studiju, da bi se izmijenile samo kaznene odredbe zakona).


VII. Tajnik izvještava, da je dne 21. maja održana konstatuirajuća skupština
podružnice za Vrbasku banovinu u Banja Luci. Po nalogu predsjednika prisustvovao
je tomu zborovanju. Čita pozdravni brzojav te skupštine glavnoj upravi. Čita dopis
481