DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 55     <-- 55 -->        PDF

zaklada za podupiranje siromašnih šumarskih udovica. Temeljni iznos, predlaže, neka
bude 5.000 forinti. Nakon što je taj predlog primljen, odlučeno je na predlog našega
još i sada živog, vrijednog počasnog člana gosp. Vilima Dojkovića, da ta zaklada
nosi ime muža, koji ima najveće zasluge, da se to društvo iznova ustrojilo. Tako je
zaklada nazvana imenom »PRIPOMOČNA ZAKLADA UTEMELJENA NA


USPOMENU ŽUPANIJSKOG NADŠUMARA VLADOjE KÖRESK
0 N YI A«.


Nuzgredicc neka je spomenuto, da je pokojni prvi tajnik Vladoje Köreskönyi
bio vrlo zaslužan za šumarsko društvo, jer je vrlo mnogo doprineo tome, da se društvo
godine 1877 iznova ustrojilo, nakon što se 1857 godine bilo razišlo.


Prvi počeci našega društva datiraju naime još od godine 1849.


Podjedno su sastavljena i pravila te zaklade i to kao dodatak društvenim pravilima.
Prema njima, glavni uvjet pristupa u članstvo zaklade bio je, da pristupnik
jednom za svagda položi pristupninu u iznosu od 5 for. Na osnovu toga je porodica
njegova nakon njegove smrti imala pravo na novčanu potporu iz kamata te zaklade.
Pravila su otisnuta u Šumarskom listu od god. 1883., stranica 269.


Premda je cilj zaklade vrlo plemenit, te se s obzirom na to moglo s punim pravom
očekivati brzo njezino ojacanje, to ipak — s obzirom na već dugogodišnji njezin
opstanak — držim, da nije postignuto, ono, što je zamišljeno, jer je zaklada još
i danas slaba, tako da su novčane potpore, koje se godišnje dijele, dosta neznatne.
Prošle godine podijeljene su iz kamata zaklade samo dvije potpore, svaka po 250
Dinara.


Kako se 1922. godine hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo spojilo sa srpskim
i slovenskim šumarskim društvom u jedno društvo pod današnjim nazivom, to je
nastala potreba, da se pravila »Pripomočne Kereškenijeve zaklade« prošire na sve
članove Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja. Upravni odbor društva već je 1930.
god. uzeo stvar u pretres, a glavna je skupština u Skoplju 1931. god. zaključila, da se
do naredne glavne skupštine izrade nova pravila za tu zakladu i to tako, da svi
članovi Jug. Šumarskog Udruženja mogu biti njenim članovima. Prošlogodišnja glavna
skupština (na Sušaku) prihvatila je nova pravila zaklade, koja su otisnuta u
izvještaju odbora za glavnu skupštinu, kao prilog Šumarskog lista br. 8 i 9. na
strani 11.


Nova su pravila u glavnom ista kao i stara, tek sa nekim malim izmjenama, a
kao pristupnina u članstvo zaklade ustanovljen je iznos od 100 Dinara.


To je u glavnom istorijat te zaklade.


Naše udruženje ima dakle jednu zakladu sa vanredno plemenitim i korisnim
ciljem, a zaklada ipak napreduje slabo. Poslije rata pa sve do ove godine pristupilo
joj je samo nekoliko članova. Stoga je upravni odbor smatrao svojom dužnošću,
da pravila zaklade proširi na sve članove Jug. Šumar. Udruženja. Kako bi zaklada
postala što jačom, određeno je u 5. toč. § 3. novih pravila ovo: »Svake godine će
Udruženje iz posebne stavke u redovnom svojem budžetu podupirati zakladu«.


Temeljem te odredbe unesen je već u ovogodišnjem budžetu (toč. 34. izdataka)
»Doprinos Kereškenjijevoj zakladi« u iznosu od 10.000 Dinara, koji je već kamatonosno
uložen u tu zakladu. Za budžetsku godinu 1934 predviđen je isti iznos, pa
će ga — nadam se — glavna godišnja skupština jamačno i odobriti.


Nažalost mora se konstatirati, da upravo u zadnjem deceniju, gdje su društvu
bile na raspolaganju prilične svote, jer su dobivene i potpore od Ministarstva Šuma
i Rudnika, nije ništa dato u pomenutu zakladu. Neću da ispitivani razlog tome propustu
bivših uprava društva, ali želim upozoriti sadanju upravu, da bi iz više razloga bilo
i dobro i potrebno, da tu zakladu što bolje podupre. Trošilo se dosta za propagandu i
druge svrhe, a za obezbjedjenje udova i siročadi vlastitih članova nije se učinilo
ništa. Sada pak, u ovo kruto doba teških socijalnih prilika, dužnost nam je, da se


47S