DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Knjigu je na osnovu službenih podataka uredio Ing. Josip Borošić, savjetnik
Ministarstva. Ona sadrži 200 štampanih stranica običnog oktav-formata, pisana je latinicom,
te se naručuje kod Ministarstva šuma i rudnika uz cijenu od 30 Dinara po
komadu. Kod pošiljaka preko tri komada ne plaća se poštarina. Novac ne treba slati
unaprijed, već po prijemu knjige post. čekom, koji će priiez ati svakoj pošiljci. Dozvoljeno
je i obročno otplaćivanje.


»PREGLED ČASOPISA«.


Revista Padurilor, 1932. Nr. 1. — I. Dumitrescu: Ienupcrul. Rolului in paduvi
si pasuni (Borovica kao korov u šumi i :na pašnjaku). U članku je prikazan štetan
upliv borovice kao korova u šumi i na pašnjaku, te načini, kako je valja odstranjivati).


— 0. Mathias: Problema impunerilor forestiere in (România (0 oporezivanju šuma u
Rumunjskoj. Pisac zagovara, da bi oporezivanje šuma u Rumunjskoj trebalo, odmjerivati
po .istom prihodu, a ne prema bruto prihodu, kako se to danas ondje radi). —
V. Vasiliu: Experiente in pépiniere asupra acoperirii solului eu carton gudronat (Pokusi
o pokrivanju tla u šumskim rasadnicima sa katranisanom Ijepenkom. U svrhu sprečavanja
zakorovljivanja tla u šumskim rasadnicima preporuča pisac na osnovu svojih


uspjelih pokusa upotrebu katranisanc Ijepenke).


Nr. 2—3. — C. Chiiritescu-Arva: Padurea si problema irigatiei aeriene in agricultura
(Utjecaj šume podignute u prugama na uspijevanje poljoprivrednih kultura u
stepskim krajevima. Autor se osvrće na radnju G. M. Tumina, profesora visoke poljoprivredne
škole u Voronežu, u kojoj su opisani rezultati pokusa sa pošumjavanjem
stepskih područja u blizini Voroneža u Rusiji. Pošumljavaiija su vršena posljednjih 30
godina u prugama raznih širina. ,Na međuprugarna uzgajani su poljoprivredni usjevi.
Tim pokusima utvrđeno je, da šume podignute u prugama, koje zauzimaju, 6—20%
dotične površine, imaju osjetljiva upliva na ,mijerijanje hidrotermičkih svojstava tla.
Šume podignute u prugama umanjuju brzinu vjetra, te tako omogućuju, da se na tim
mjestima zimi zaustavljaju veće naslage snijega. Time se ujedno umanjuje ishlapijivanje
i povećava zračna vlaga. Izjednačuju se nadalje ekstremi u temperaturi, a osim
toga upliviše se na promjenu morfoloških svojstava jtla. Na ovakvim površinama pretvara
se zemlja, prvašnja prava crnica, u velikom dijelu u zemlju sa više humusa
i sa -bogatijim vegetacijonim pokrovom. Ovi pokusi su od važnosti ne samo zbog tog,
što oni upućuju kako se pošumljavanjem može utjecati na promjenu hidrotermičkih
svojstava staništa, nego i zato, što oni daju nove poglede, kako da se poljoprivreda
bori protiv suše u stepskim područjima). — G. Agapie: Discutiune asupra mijloacelor
de realizare a raportului sustinut (0 mjerama u svrhu podržavanja potrajnosti). — H,
Manole: Rentabilitatea de astazi a industriel forestiere (O sadanjemi rentabilitetu u
šumskom gospodarstvu).


Nr. 4. — P. Cretzoiu: Contributiuni la cunoasterea flore: padurilor din regiunea
vaii (Cernei (Prilog k poznavanju šumske flore u području rijeke Cerne). — P. F.
Radu: Comparitie între tariful local de cubaj pentru .stejann din padurea Cascioarele
si tabelcle generale aie lui Sehwappach pentru aceiasi specie (U´poredenje između
drvno-gromadnih tablica, sastavljenih za ,hrast u šumi Cascioarele, i Schwappachovih
drvno-gromadnih tablica. Prigodom radova oko uređivanja šume C. nađeno je. da
se podaci za drvnu masu u toj šumi podudaraju sa podacima drvno-gromadnih tablica
od Schwappacha i Grundnera).


Nr. 5—6. — Dr. E. Pop: Date noi eu privire la raspândrrea genului Pinus si
Picea în Transilvania (Novi podaci o rasprostranjenju borova Pinus silvestris i Pinus
montana, te smreke u Transilvaniji). — Antonescu Grozescu: Situatia forestiera a
Romanici pe anul il930. (O šumarskim prilikama Rumunjske u godini 1930. U ovom
prikazu su statistički podaci o stanju šuma u Rumunjskoj i o radovima na pošumlja


408
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 55     <-- 55 -->        PDF

vanju u 1930. god. Površina šuma iznosila je nakon obavljene agrarne reforme 6,448.475
ha. Od toga otpada na državne šume 1,904.004 ha, dakle oko 30%. Na četinjače otpada
ca 25%, a na liistače ca 75%. Do 1930. uređeno je u svemu 4,013.044 ha šuma). — A.


M. Comsia: Aspecte forestiere din Canadai (0 šumarstvu (Kanade). — V. Vasiliu:
Transportul puetilor la mutite (O prenašanju biljaka u brdskim krajevima).
Nr. 7. — Chirita-Balanica: Importanta ecologica a subarboretalui in padurilo
din câmpia romana (O ekološkom značenju ipotstojne sastojine u rumunjskim nizinskim
šumama. Pedološki laboratorij pri vrhovnoj drž. šumskoj upravi preduzeo je istraživanja
o uplivu potstojnog drveća i igrmlja u nizinskim rum. šumama na tlo. JJ ovom
članku su opisani rezultati istraživanja ove vrste sa glogom. ,Upoređenjem tla obraslog
glogom i tla obraslog travom nađene su osjetljive razlike. Tlo obraslo glogcm bilo
je znatno rahlije vlažnije i bogatije na humusu od tla obraslog travom. Glog kao potstojno
drveće u hrastovim nizinskim stepskim Sumama djeluje vrlo povoljno na !tlo.
On ondje služi kao dobra prirodna zaštita tla, a osim toga povoljno djeluje na rahlost
i sprečava isušivanje tla, tako da je takovo tlo podesno za klijanje hrastovog žira.
PaŠarenje je u takvim šumama ograničeno j to s jedne strane time, što trava slabo
raste pod glogom, >a s druge strane, što trnje sprečava stoku u .pašii). — Iy Fonai:
Probleme ,de reforma silvica (Problemi nekih šum. reforma. Da bi moglo voditi racionalno
gospodarenje i iskorišćavanje šuma, šumskih i planinskih pašnjaka, koji su po
zakonu o agrarnoj reformu dodijeljeni pojedinim općinama, predlaže aute, da takve
šume i pašnjaci dođu u državno vlasništvo. Općine bi svoja prava na korištenje iz
tih šuma trebale osigurati prethodnim utvrđenjem odnosnih servituta). — A. Haralamb:
Asupra castanului din Oltenia (0 kestenu u lOlteniji. Pisac se osvrće na radnju I.
Conea o prlidolasku kestena u Olteniji. U toj radnji istaknuto je, da kesten traži za
svoje uspijevanje vapnenasto tlo. Pisac pobija to mišljenje, pozivajući se pritom na
mnoge publikacije, i navodi, da kesten uspijeva na pješčanom tlu).


Nr. 8—9. — P. ....: t !N. G. Popovici. — Georgescu i Ionescu-Bârlad: Asupra
statiunilor de Pinus cembra dfin Carpatii Romanici (0 staništu limbe u rumunjskim
Karpatima. Limba /pridolazi u rum. (Karpatima u najvišim predjelima subalpske zone.
Javlja se pojedinačno, u grupama i sastojinama). — A. Stefanescu: Cultura si ..ploatarea
padurilor în raport eu vânatoarea (Šum. gospodarsko i lov. Pisac listiće, kako
bi u intenzivnom šum. gospodarstvu trebalo voditi brigu i o pridizanju lovstva. U tu
svrhu ipredlaže on slijedeće: 1.) Prigodom uređivanja neke šume trebalo bi predvidjeti
njenu vrijednost i sa lovačkog gledišta; 2.) Lov valja davati u zakup samo
racionalnim lovcima; 3.) U ravnicama i brežuljcima sječna kampanja smije trajati
satno od 1. IX. do I.I.; 4.) Sa proredama i sličnim sječama ne smije se ranije započeti
od 1. odnosno 15. VIII.; 5.) Osamljene manje šumice |i grupe drveća treba štedjeti od
sječe; 16.) Preporuča se ,rac. visoka proreda, pri čemu se ima poštediti od sječe sve
potstojno drveće i grmlje). — C. Cristea: Politica, amnistierea delictelnr silvice si
miliitarizarea corpului silvic (Politika, amnestija šum. prekršaja i militarizacija šumarskih
činovnika). — C. Ghervasia: Determinarea volumului arboretclor bazati po
diametrul minim al cioatei (Izračunavanje drvne mase ;pomoću najmanjeg promjera
na panju). ,


Nr. .10—11. — D. Chirita-Munteanu: Problema subarboretului în arboretele de
saleâm i(0 postojnom drveću u bagremovoj sastojiini. U zadnje doba forsira se u
Rumunjskoj sve to više uzgajanje bagrema zbog njegovog brzog rastenja. Međutim
prema navodima u ovom članku prirašćivanje bagrema u drugoj i slijedećim ophodnjama
ne će održati tempo prirašćivanja u prvoj ophodnji U drugoj ophodnji može
prirast izbojaka iz panja i žilja često da bude manji za IO1 ili vaše puta spram prirasta
u prvoj ophodnji, a u trećoj ophodnji može on često da bude posve neznatan.
Kao razlog tome držalo se brzo izcrpljivanje hraniva iz tla. Taj međutim razlog ne


409