DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Oplodnom sječom ne možemo postići potrajnost ili ako je hoćemo, možemo to
tek uz teške materijalne žrtve: najveći dio šuma ostavljamo u sadanjem obliku, bez
prirašćivanja, još dugo godina na panju.


Kalkulacija prihoda. Prema starijoj nauci o uređivanju šuma prihodi su se određivali
tačno i za mnogo godina unaprijed. Uređivanje šuma bilo je ukalupljeno u
matematičke formule, a da se nije vodilo računa o tome, da su procesi u prirodi toliko
komplikovani, da se za njih formule postaviti ne mogu. Novija nauka došla je do te
spoznaje, ali nije došla do jasnih i
ii jednostavnih metoda o kalkulisanju prihoda. Kulminaciju
u tom pogledu čini pokret o postojanoj šumi (Dauerwald), po kome se prihod
uopće ne može kalkulisati, već se može samo izgospodariti. Taj pokret ne priznaje
nikakove tablice prirasta i prihoda, odriče se pojma ophodnje, a bonitetima poriče
postojanost i nepromjenjivost.


To vrijedi za prekidno gospodarenje (čista i oplodna sječa), koje je mnogo preglednije
i jednostavnije, a još u većoj mjeri za preborno gospodarenje. Kod preborne
šume najjasniji i najprecizniji1 način kalkulacije postavio je B i o 11 e .. Prihod ima
da bude jednak prirastu, manji ili veći od njega, već prema tome da li je konkretna
drvna zaliha jednaka, manja ili veća od normalne drvne zalihe. Za određivanje prihoda
mora nam dakle biti poznato troje: prirast, konkretna i normalna drvna zaliha.


Za naše šume mi možemo iznaći samo jedno: konkretnu drvnu zalihu. Prirast
u staroj šumi, a naročito u šumi tipa prašume nije moguće pronaći. Presslerovo svrdlo
pa i analiza stabala daje redovno skroz krive rezultate, pa ma koliko bile teoretski
ispravne formule o računanju prirasta. Krive rezultate daju iz razloga, što se temelje
na ispitivanju pojedinih stabala. Potištena stabla i slobodna stabla toliko se razlikuju
u procentu prirasta, da je nemoguće izabrati srednje razvita stabla, koja bi nam pokazivala
srednji prirast. Još veću grešku činimo uslijed toga, što svaki god računamo
sa jednom godinom starosti. To je zabluda, barem u koliko se odnosi na godove u
prsnoj visini. Potištena stabla redovno, a i slobodna stabla za vrijeme sušnih ili inače
nepogodnih godina ne razvijaju god svaki puta. Prirast se razvije, ali se plašt prirasta
ne spusti do dolje. U svakom slučaju ustanovimo veći prirast, nego što faktično jeste.


Normalna zaliha u prebornoj šumi još je nedovoljno istražena. Možemo se pomoći
tako, da kao normalnu zalihu odredimo onu, koja vrijedi za jednodobnu šumu
sa prekidnim gospodarenjem. Marti n Werni h (»Plenterwald«, Allgemeine F. und


J. Zeitung 1910) pokazao je primjerom, da se tako računata drvna zaliha gotovo potpuno
podudara sa onom prebornih šuma općine Couvet. U pomanjkanju drugih podataka
moramo se u nuždi pomagati ovakovim pomoćnim sredstvom. Za šume Male
Kapele (visina n. m. 800—1200) kao normalnu zalihu smatramo za jelu i smreku
300 m3 po 1 ha, za bukvu 220 m3, a za mješovite sastojine već prema razmjeru smjese.
Pri određivanju etatne mase držimo se toga, da poslije sječe drvna zaliha ne
pada ispod gore postavljenih cifara. Dakako da to ne vrijedi općenito. Odlučan je još
bonitet i struktura sastojina. Gdje prevlađuju u znatnoj mjeri prestara stabla ili i u
slabijim bonitetima drvna zaliha poslije sječe može biti i manja. Prihod se ne da tačno
unaprijed odrediti, on se više radi orijentacije — samo naslućuje. Najvažniji je posao
doznačivanje stabala za sječu. Pri tom se ne smije držati šablone, kao što je na pr.
ona, da se imaju sjeći sva stabla iznad izvjesnog prsnog promjera. Obično se ranije
konsigniralo tako, da su se sjekla sva stabla iznad 50 cm prsnog promjera. Takova
šablona može dovesti do teških posljedica. Tako na pr. u sječini u okr. 18 šumske
uprave Ljeskovac drvna zaliha po 1 ha iznosit 746 m3. Od toga otpada na stabla do
55 cm prsnog promjera 227 m3, a na deblja stabla 519 m3. Kad bismo sjekli po šabloni,
vadili bismo najednom oko 70% drvne mase, što predstavlja prejako i osjetljivo zadiranje
u živi organizam šume. Drvna zaliha poslije sječe bila bi samo 227 m3, što je
premalo.


341