DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Sabiranje, trušenje, čuvanje i promet šumskim sjemenom, pa priijremia zemljišta
za sjetvu, vrijeme sjetve, potreba na sjemenu, sama sjetva, pokrivanie sjemena — sve
je to raspravljeno sa puno pažnje i mnogo stvarnih podataka. Istaknuta je sjetva osjetljivih
vrsta, kojima treba pružiti pri sjetvi naročitu zaštitu, bilo da ih sijemo sa izvjesnom
vrsti žitarica (sa zobi ili ječmom)´ ili sa druffim vrstama drveća ili da ili
uzgajamo pod zaštitnom sastojinom.


U poglavlju četvrtom izloženo je pošumljavanje sadnicama . Dadene su
karakteristike sadnica iz samonika i sadnica -iz rasadnika i prikazan jg sa svestranom
pažnjom rad u rasadnicima. O sadnji sadnica na terenu daje nam pisac svestrana
obavještenja: o vremenu, kad treba izvoditi sadnju, o načinu sadnje i o potrebnom
broju sadnica, obraćajući specijalnu pažnju naročito važnijim vrstama drveća.


U poglavlju petom izložene su mjere, koje treba preduzeti u mladim sastojinama
— kulturama, da se osigura pun uspjeh: popunjavanje, pročišćavanje, plij,;v-
Ijenjc, suzbijanje šteta od golomrazice, životinja i t. d.


U šestom poglavlju izloženo je pitanje o pošumljavanju golijeti u BelgiJT. l´u
su izložene karakteristike, belgijskih golijeti — pješčana područja, često i sa živim
pijeskom, kadikad močvarna, kao ona u predjelu Campine, tereni škriljaca, krečnjački
tereni, pa golijeti Ardeima. Za svako od ovih područja — pored stanišnili karakteristika
— navodi pisac vrste drveća, koje daju uspjeh, a navodi i način pošumljavaui.i
i sve drugo, što je s time u vezr.


U četvrto m dijel u izlaže pisac, kako treba postupati sa sastojinom, da
otui može dati najbolje koristi. Tu je prije svega pitanje regeneracije šume, osiguranje
potrajne proizvodnje prirodnim i ručnim putem. Treba najuže povezati iskorišćavanic
(sječu) šume sa njezinom regencracijom. Drugi je momenat odgajanja sastojine. ..
su kulturne mjere, koje treba da prate sastojinu za vrijeme njezinog čitavog života
— od sjetve do žetve.


U vezi tih općih zasada, koje su razrađene u prvom poglavlju ovoga diiela,
izlaže nam pisac u zasebnim poglavljima postupak sa visokim, niskim i
srednjim s a s t o j i n a m a. S obzirom na velik procenat srednjih šuma u Belgiji
posvećena je ovima jednaka pažnja kao i ostalim uzgojnim oblicima.


Pitanje regeneracije visokih, niskih i srednjih šuma, pitanje valjanog odgoja
liočevši od popunjavanja (kompletiranja) pa do proreda razrađeno je jasno i pregledno
kako s obzirom na općenite principe, što ih je šumarska nauka utvrdila, tako
i s obzirom na vrste drveća, koje dolaze u pojedinim uzgojnim oblicima.


Pet i di o ove knjige sadrži ukratko, što je potrebno za uređenje sastajina,
za određenje drvne mase, za prodaju i za iskoriščavanje sastojina. Navedeni sa i
glavniji momenti iz zaštite šuma.


Knjiga profesora Poskina pisana je lakim stilom; materija je veoma pregledno
razdijeljena i obrađena sa najvećom pažnjom. U tekstu se nalazi lijep broj slika —
većinom fotografija koje mnogo doprinose, da i inače jasni tekst biva još dokumentovaniji.
Slike su većinom sa staništa Belgije, jer je i samo djelo, iako na široj podlozi,
pisano u prvom redu, da zadovolji potrebama Belgije — kako se to vidi iz uvoda,
koji je napisao gen. direktor N. 1. Crahay. Međutim to ne smeta, da djelo dobije i
šire značenje, jer su navodi precizni i dokumentovani. Po svojoj kompoziciji djelo je
puno originalnosti. Malo je stručnih djela, koja bi take lijepu obuhvatila prilike zemlje,
kojoj su namijenjena, a koja pored toga mogu da budu dragocjena i za druge zemlje,
kao što je ova knjiga prof. Poskiiui. Ovako jasno može da piše samo čovjek, koji ne
samo dobro pozna materiju, nego i gleda na šumu uopće, a napose na šumu svoje
otadžbine, sa razumijevanjem i ljubavlju.


:206