DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 39     <-- 39 -->        PDF

u Senjskoj, dragi susrećemo, i to u predjelu »Borovo«, osebujnu asocijaciju, koju
čine Pinus uigra Arnd. i Fraxinus ornus L. Vjerojatno je ovaj kraj u svoje doba bio
čista sastojina crnoga mora, što nam svjedoče borova stabla znatnih dimenzija i starosti.
Jasen je u tom kraju nastupio tek kasnije, a sada se uspješno natječe sa crnim
borom. Nije isključeno, da će se ova mješovita sastojina vremenom pretvoriti u čistu
sastojiim lišćara.


U spomenutoj asociaciji Pinetum fraxinosum nalazimo osim Pinus nigra i Fraxinus
ornus još i Sorbus aria L., a u znatnoj mjeri Acer obtusatum Kit., Ostrya carpinifolia
Scop., dok se Ouercus lanuginosa pojavljuje tek tu i tamo.


Na mnogim mjestima našeg primorskog Krša nailazimo na relikte šuma crnog
bora, a više je nego sigurno, da je rasprostranjenje tih šuma u svoje doba bilo znatno
veće. Skoro suvisli lanac šuma crnog bora proteže se u našem kraju od Markovca
preko Borovog vrha, Budima pa sve do Usca i to u dužini od preko 20 km., a u nad-


Pogled na bujično područje »Slani Potok« općina Grižane-Bcigrad. Tlo zeleni
pješčenjaci, fliš i glina.


morskoj visini od oko lOOO m. Na mnogim mjestvma vidimo, da šuma crnog bora
postepeno povećava svoj areal, i to navlastito ako se uz postojeću šumu rasprostranio
\luniperetum. Pod zaštitom .luniperusa vjetrom doneseno sjeme crnog bora stvara


lijepe mlade sastojine (predjel Rončevićev dolac).


Mediteransku vegetaciju susrećemo u našem području na ostrvu Rabu i Pagu.
Od glavnih reprezciitanata mediteranske flore moramo spomenuti: Pistacia lentiscus,
Phyllirea, Rhamnus alaternus, Erica arborea, .luniperus Phoenicea, Arbutus unedo,
Ouercus ilex i t. d.


Za ovaj naš predjel moramo istaknuti formaciju makije, koja je često neprohodna
i složena od društva zimzelenog drvlja i grmlja i to navlastito od Quercus
ilex, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Myrtus, .luniperus, Viburnum tinus i t. d. Ali
često nastupa makija u čistim sastojinama i to poglavito Myrte i Ouercus ilex.


197