DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Zemlja crljenica vrlo je plastičan materijal, a ima eminentno svojstvo, da može
upiti znatnu količinu vode. Sasvim je naravno, da kod toga povećava volumen i da
postane konačno nepropusna za vodu. Metcorne vode s obzirom na ovu okolnost mogu
vrlo teško, a često i nikako ne mogu da pridolaze u niže slojeve tla, te se na površini
stvaraju lokvice, tako da je od svih meteorriih voda, koje padaju na zemlju crljenicu
(a pogotovo ako je ona staložena u vrtačama) veći dio bez koristi za podzemne biljne
organe.


U slučaju naglog isparivanja vode, uslijed pojačanog gibanja atmosfere bilo opet
uslijed povišene temperature, povećava se volumen crljenice, a često nastaju one
dobro poznate duboke mrežaste pukotine, koje znaju iskidati podzemne biljne organe,
tako da uslijed toga biljka uginc. To se vidi kod kultura na Kršu, pogotovo kod onih
sadnica, kod kojih je bilo potrebno za vrijeme sadnje zemlju pridouašati, da se uzmognu
jamice ispuniti. 2climb li predusresti ovoj neugodnoj pojavf, moramo već prigodom
sadnje pridodati zemlji crljenici oko 1% ugljično kiselog vapna. Pridodatkom
vapna postaje crljenica rahlija i zrnatija (12).


U području gornjeg Jadrana sastaju se mediteranski i listopadni elementi, ali
za mcditeran najvažniju formaciju — makiju — susrećemo tek na ostrvu Rabu. Mjestimice
ima zastupnika mediteranske flore i uz obalu od Sušaka do mede našega područja,
t. j . do Marije Magdalene kraj Barić-drage, a često se ovi reprezentanti nalaze
i u znatnim nadmorskim visinama našega područja. U nekim dijelovima našega
obalnoga Krša dolaze elementi mediteranske flore u tolikoj mjeri, da tvore i znatne
sastojine. Tako se nalaze u kraju »Prakulja« kraj Sv. .Turja i u kraju »Barkariš-Zagon«
kraj Prizme čitave sastojine Phylircae, a .Tuniperus rufcscens Linck. pokriva na mno.
gim mjestima našega Krša znatne površine.


U sastojinama ........ pojavljuju se još i ovi submediteranski elementi:
Coronilla emeroiides, Pistacia Therebintus, Paliurus australis, Vitcx Agnus Castus.
Sasvim pak manjkaju na obalnom Kršu od Sušaka do prije već spomenute Marije
Magdalene tipični predstavnici makije kao: Arbutus unedo, Erica arborea, Mirthus italica,
Viburnum tinus, a Qucrcus ... dolazi tek mjestimice i to ne samonikao. Nije
isključeno, da se ovi biljni elementi u našem obalnom području ne pojavljuju s obzirom
na štetan utjecaj bure. U velikom dijelu našeg područja, i to navlastito od Sušaka
pa sve do Novog u Vinodolu, spušta se šuma skoro sve do mora, tako da zapravo
obalne zone halophyta u ovom području nemamo.


Sasvim naravski ova šuma ne čini uvijek suvisle sastojine, te je nažalost i prečesto
prekinuta formacijom kamenjare. U glavnom je to mješovita listopadna šuma,
koja se u vertikalnom smjeru često uzdiže ii do nadmorske visine od 700 m. Ovu
listopadnu šumu pretežno sastavljaju Quercus lanugiuosa Lam., Fraxiiius ornus L.,
Acer monspessulanum L., Carpinus duinensis Scop., Ostrya carpinifolia Scop. Ova
mješovita šuma pokriva poglavito vapnena tla, ali je znatan stepen razvoja postigla
na pješčenjacima eocenske formacije u Vinodolu.


U svom vertikalnom rasprostranjenju i u nadmorskoj visini od 700´—750 m veže
se ova mješovita listopadna šuma na formaciju jele i bukve. Pretežni dio područja od
Novoga prema Senju i dalje do Marije Magdalene pokrit je u dijelovima, koji se
protežu uz more, formacijom halophyta. Obično prelazi ova formacija u formaciju
kamenjare, kojom je od velike česti pokrit naš Krš od Novoga sve do dalmatinske
međe. Elementi kamenjare tvore vrlo često asocijacije, pa tako na pr. Salvia officinalis
stvara Salvictum officinalis, te se ova asociacija diže često do nadmorske visine
od 400´—500 m. Juniperus rufescens Lirack., Paliurus australis, Cotimus coggygria Scop.
tvore vrlo često asociacije, tako da nalazimo u kraškoj kamenjari Juniperetum, Paliuretum
i t. d.


196