DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 37     <-- 37 -->        PDF

gJomerate) bujičnog potoka. Ove su brečije i konglomerati uščuvani u terasama, te
su u neznatnoj visini nad sadanjim koritom potoka, a diluvijalne su starosti (9).


Pred Sv. Križem pojavljuju se sivi, tanko uslojeni vapnenci srednjeg i gornjeg
liasa, a protežu se sve do Borovog vrha, gdje su nagibi ovoga vrha građeni´ od gornjeg
dolomijta triasa. Interesantnu pojavu vidimo u Senjskoj dragi nastupom eruptivnog
kamena i to diabaznog porfirita. Značajna su pojava u Senskoj dragi triadičke
rajbel-naslagc u obliku raznobojnih lapora, pješčenjaka i konglomerata, a redovno su
vodonosne. Iznad njih do samog sedla Vratnika dolazi glavni dolomit triasa. Od Senja
prama Sv Jurju susrećemo tamnosive cladocoropsis-vapnence jure. Od Sv. Jurja
dalje pojavljuju se brečije donje i gornje krede, koje su u velikoj mjeri rastrošene,
te se već po svojim oštrim morfološkim oblicima razlikuju od vapnenaca. One sežu
do apsolutne visine od 800 m, a iznad te visine dolaze dolomiti i vapnenci jure i liasa.


Treći dio našeg područja, t. j . ostrva Pag, Rab t Krk, pokazuje također dosta
jednostavnu geološku gradu. Na ostrvu Pagu nastupa kao najstarija formacija kreda.
Kredni strati sastavljeni su od dolomita i vapnenca, a raspoznaju se po svojem jako.nri
rastrošenju koje je osobito veliko na strani okrenutoj prema Velebitu. Od vapucnaca
se ističu osobi´to rudistni vapnenci, koji su znatno rašireni na ovom ostrvu. Vapnenci
krede Ijušturastog su loma, a na njima´ leži u obliku sinklinale formacija eocena sa
numulitnim i alveolinskim vapnencima, te uskom zonom fliša.


Ostrvo Rab izgrađeno je na svojoj istočnoj strani od hipuritnog i numulitnng
vapnenca, dok zapadno od Kamporske doline i Barbatskog kanala nastupa od jugoistoka
prema sjevero-zapadu samo kredin vapnenac. Znatan dio otoka građen je od
eocenskih vapnenaca, lapora i pješčenjaka, te prema tome ovaj dio otoka upravo kao
i Vinodol obiluje znatnim izvorima, te znatnim površinama kulturnoga tla.


U svojoj raspravi »Phys6kalische Verhaltnissc u. Verbreitung der Organismen
im Quarnerischen Oolfe« spomenuo je Lorenz, da se u raspuklinama kraških vapnenaca
nalazi tamno-crvena glinenasta zemlja, koja te raspukline nije naknadno isputiila,
već se od iskona nalazi u ovim vapnencima. Tucan (10), koji je pravio mnogobrojne
analize kraških vapnenaca, ustanovio je, da vapnenci našega Krša imaju skroz jednostavan
mineralni sastav i da sastoje od bezbrojnih sitnih individua vapnenaca i tek
kojeg sitnog kristala kremena. Osim toga ima u njima neznatna količina sitnog praha,
koji pripada mineralu, što ga je Kišpatić nazvao sporogehtom. Prema Tucanu ova je
mineralna analiza u potpunom suglasju sa kemijskom aualizom vapnenaca, te ovi naši
vapnenci sastoje od preko 99% kalcijevog karbonata, a tek oko 0´3% u solnoj kiselini
netopivih minerala, od kojih su kremen i sporogelit navažniji. Naglasiti se mora, da
je ovaj neznatni postotak netopivih ostataka od osobite važnosti, jer baš taj netopivi
ostatak ispunjava raspukline naših kraških kami, kraške vrtače i doce, koji su u glavnom
i jedino kulturno tlo u Kršu.


Poznato je, da je svaki kamen, pa i naš vapnenac podvrgnut kemičkom i fizičkom
rastrošeuju odnosno raspadanju. U glavnom je uzrok ovom rastrošenju utjecaj vode
u zajednici sa ugljičnom kiselinom. Voda, u kojoj ima ugljične kiseline, otapa vapnence.
te pretvara kalci´jski karbonat u lako topivi kalcijski bikarbonat. To će reći, da voda
u zajednici sa ugljičnom kiselinom otopi u vapnencu 99% kalcijskog bikarbonaita, a
tek 0´3% neotopive substance ostaje u vodi neotopivo. Ovaj neotopivi ostatak je zemlja
ciljenita. Sasvimi je naravno, da su se kroz dug i dug niz godina morale otopiti vrlo
velike množine tog vapnenca, te da je došlo do tvorbe mjestimice i dosta znatnih
naslaga zemlje crljenice.


Zemlja crijenica vezana je u našim krajevima isključivo na vapnence, te ne
nastaje rastrošenjem drugih kami. Jasno se i u našem području vidi, da izmjenom
odnosno nastupom druge vrst* kami nastupa i druga vrsta tla. Prema tome je nedvojbeno,
da je zemlja crijenica od´ iskona ondje, gdje ima vaimenaca, jer je ona,,
kako smo prije spomenuli, konačan produkt rastrošbe vapnenca.


1.95