DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 36     <-- 36 -->        PDF

vanjem istrošeni kamen, kojega dalje modeluju oborinske \ode, snuzavica i iiisolacija
stvarajući one tako značajne oblike našega Krša. Karakteristični su za Krš ovi fenomeni:
bezdna, ponori, špilje, polja, doći, vrtače, škrape (po Poljaku (7) nazivlje narod
u području Velebita jače škrape žlijebovima, a sitnije žlijebićima, dok sitne, plitke i
paralelne škrape zove muzgama), propasti, puste kamene ravnice, na kojima se niže
stijena do stijene, zatim kameni kukovi, koji strše iz zemlje raspucani, oštrobridni
1 nazubljeni poput češlja. Po ovim kamenim ravnicama vidimo često i mrtvo kamenje
kao i naslage diluvijalnog materijala.


Mi se nečemo upustiti u genezu ovili spotnenutih fenomena, a spominjemo ili tek
zato, što ih u našem području ima. Treba naglasiti, da je s obzirom na pošumljavaiije
od osobite važiu)sti uslojcnje kamenja, t. j . da li je kamen horizontalan (da li je ostao
u svom prvotnom obliku kao taložni kamen) ili je tektonskim i inim utjecajima ustrm-
Ijen, t. j . da li je zaprimio stanovit nagib, koji ide od horizontalnog do okomitog
položaja pod razim kutem nagiba.


Obala i ostrva sjevernoga .Jadrana imaju obilježje pravoga Krša, koji je u
našem području u glavnom vezan na vapnence eocena, krede i jure. Petrografski
karakteri´šu naš Krš vapnenci i dolomiti. Geografski dijelimo Krš u našem području u
tri dijela. Prvi se dio proteže od Kastavštiine do Senjske drage i nazivljemo ga
sjevero-zapadiiim hrvatskim visočjem. Drugi se dio proteže od Senjske drage duž
obale Jadrana i stvara orijašku gromadu Velebita. Treći dio čine ostrva Krk, Pag i Rab.


Najstariju formaciju prvog dijela našeg područja čine tamno-sivi brečasti vapnenci,
koji pripadaju formaciji krede. Povrh ovih brečastih vapnenaca leže naslage
tamno-sivih, žućkasto-bijelih i ružičastih vapnenaca, koji se jedva razlikuju od onih
donjih. Ovaj mladi kredni vapnenac biti će senon ili turon. Kredni se vapnenci svršavaju
redovno ružičastim odlikama gornjeg senona, a na njih se naslanjaju neposredno
alveolinS´ki i nurnulitni vapnenci.


Najsjeverniji dio našeg područja pripada tako zvanom Kastavskom Kršu, koji
leži u IstaTskonr kraškom´ ravnjaku. Geološka grada ovog kraja dosta je jednostavna. U
dolini Skurinje nalazimo u znatnoj mjeri svjestlo-sive vapnence gornje krede sa rijetkim
preostacima rudista, a uz njih nastupaju eocenski vapnenci sa dosta okamina
numulita i alveolina.


Eocenski vapnenci prikazuju nam se ovdje rasklimani i rastrošeni, a zemlja crljenica
u ovim je vapnencima obilatija. jer se ovi vapnenci uslijed otrošenosti brzo i
lako rastvaraju. U predjelu oko Sv. Mateja razvijeni su vapnenci sive i zagasite boje
sa rudistima, d´ok se uz obalu Rečine u znatnoj mjeri razvio fliš, koji daje dosta
rodno tlo.


Geološka grada od Rečine pa do Novog u Vinodolu pokazuje jednostavnu gradu,
te je Krš izgrađen u najvećem svom dijelu od vapnenaca i dolomita. Prava oaza u
ovom krševitom kraju je Vinodolski jamasti lom gornjo-krednih rudistnib vapnenaca.
U jezgri ovog loma nailazimo na eocenske alveolinske i numulitne vapnence, lapore,
gline i pješčenjake. Najvažnije petrografske tvorevine toga kraja su vapnenci, lapori,
pješčenjaci i glina. Glina i fliš-pješčenjaci u Vinodolu stvaraju omanje brežuljke, t;;
su nepropusni za vodu, pa mi stoga u tom kraju i nailazimo na znatne izvore. Ova
glina i fliš daju i plodovito tlo, te je baš u Vinodolu vegetacija u Kršu postigla najveći
stepen.


Od Povila kraj Novoga dalje sve do Sv. .lurja izgrađena je obala u većoj česti
od vapnenaca, a tek djelomice od dolomita jure.
Drugi dio našega područja, t. j . od Senjske drage duž .Jadrana do Dalmatinske
granice, interesantan je s obzirom na geološku gradu Senjske drage. Od Senja prama
Vratniku nailazimo na tamne debelo uslojene vapnence gornje jure, t. zv. Cladocorpsi´svapnence
po sitnom koralju Cladocorpsis mirabilis, Felix (8), kao i na dolomite bez
fosila. U donjem dijelu potoka Senjska draga vidimo kršnike (brečije) i gromače (konji
94