DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Dobro je poznato, da ie društveni život biljnih vrsta ovisan o biološkim ose


binama onih biljnih elemenata, koji sačinjavaju to društvo, a pogotovo je poznato, ..


je raspro^stranjenje stanovitog biljnog društva ovisna o uplivu svijetla, toplini, obo


rinsk;i;m prilikama, strujanju atmosfere, konkurenciji organizama, uplivu čovjeka i o


edafičkim faktorima.


Teško je kazati, koji je od spomenutih agesna imao, a i sada još ima najveći


udio, da je u ovom našem kraju rasprostranjenje šume tako različito i da je uzgoj šume


u mnogim predjelima našega područja tako težak, a pošumljavanje Krša vrlo često


i nemoguće.


Utjecaji spomenutih faktora nijcsu valjda nigdje od tolike važnosti i malo ...


gdje toliko ističu, koliko u oblasti Krša. S obzirom na naše; osebujne klimatičke,


orografske, geološke i pedološke prilike rasprostranjenje šuma u našem području tako


je različito, da su na vrlo malenom prostoru često zastupani tipovi od mediteranske


do tipova subalpiinske šume.


Prije nego počnemo govoriti o rasprostranjenju i uzgoju šuma u našem, po


dručju, biti će potrebno sasvim ukratko spomenuti neke faktore, koji reguliraju ra


sprostranjenje šuma našega kraja.


Klima našega kraja važan je agens, koji regulira rasprostranjenje šuma. Ona


je faktor, koji jedamput pospješuje, a drugiput sprječava, pače i sasvim onemogućuje


rasprostranjenje šume u oblasti Krša. Klimatičke prilike znatnog dijela našegaj po


dručja dosta su loše, a ako je kod izbora bioloških elemenata u svrhu sadnje jedan


klimatički elemenat povoljan, to drugi u isti čas isključuje uspjeh. Tako n. pr. krhkost


drveta i bura, relativno visoka godišnja temperatura i znatna studen za vrijeme tra


janja bure, vapneno tlo i mala količina vode u njemu i t. d.


Nažalost moramo spomenuti, da klima našeg Krša još sve do danas nije u
cijelosti proučena, a niti su meteorološka opažanja obrađena. Prema tome se ne može
dati potpuni prikaz klimatičkih elemenata, a biti će to moguće nakon temeljite obradbe
dosad provedenih opažanja. Ali moramo naglasiti, da ni onda neće naši podaci u pogledu
klimatičkih elemenata biti dostatni, a često će voditi i do krivih zaključaka, ako
inia.iu da posluže proučavanju upliva klime na uzgoj šume na Kršu. Poznato je naime,
da su klimatičke prilike, pod kojima živi mlada biljka (sadnica), sasvim druge od
klimatičkih prilika, u kojima živi čovjek. Klima biljke, i to baš one, čiji asimilatorni
organi još nijesu dospjeli mnogo nad površinu zemlje, t. zv. mikroklima, . velike se
razlikuje od klime, u kojoj živi čovjek, t. j . .5—2 m nad površinom zemlje, t. zv.
makroklime (1). Klima našega kraja u glavnom se karakteriše time, da godišnje nastupaju
dvije jače kišne periode, i to u vrijeme proljetnog i jesenjeg ekvinokcija.
U našem području kišni i suhi period nijesu jedan od drugog strogo odjeljeni,, te naš
kraj i u ljetnim mjesecima ima kojiput oborina, koje su nažalost kroz te mjesece dosta
nezgodno razdijeljene. S obzirom na množinu oborina spadao bi naš kraj u područje
humidne i perhumidne klime. Kišni faktor za Senj iznosi 113, a za Sv. Mihovil 202 (2).
Ali kako i drugi; klimatički faktori u velikoj mjeri utječu (bura), to se ova klasifikacija
klime ne može primjeniti na naše područje. U glavnom je klimatička značajka
našega kraja — razmjerno dosta visoka temperatura već za prvih ljetnih mjeseci,
praćena znatnom sušom.


Po Gračaninu (2) iznosi srednja godišnja temeperatura za Senj, i to za razdoblje
od 1908—1917. godine, 14 C". Množina oborina iznosi u jednoj godini za isto razdoblje
1..399 mm. Sve do godine 1928. bio je apsolutni maksimum + 3´6´8C´\ a apsolutni minimum
— 12´5C", dakle diferencija 49´3 C". Ali u godini 1928. imali smo apsolutni
maksimum + .7´. C", a u mjesecu! februaru 1929. imali smo apsolutni minimum


— 18´3 C . Prema tome je diferencija 55´9 C". Prosječna je množina oborina u pojedinim
mjesecima ova:
191