DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 32     <-- 32 -->        PDF

5) da sam u nedostatku rezultata ii a u č ii o . listraživauja na polju lovne zoo


gcografije i ekologije anketnom metodom pokušao nadopuniti manjkave i nesistematski


sabirane podatke na tom polju naučnog rada;


7) da sam, occnjujući rezultate dosadašnjeg rada u tom pravcu kao i provedene


ankete došao do osvedočenja, da je sav dosadašnji materijal nedovoljan za stvaranje


definitivnih zaključaka o kvalitativnom stanju divljači svih naših krajeva i o uphvu


ekoloških faktora na kvalitativni razvitak divljači, pa sam upozorio na potrebu dalnjeg


sistematskog rada na tom polju u jednom naučnom institutu (poput onoga u Borlin-


Zehlendorfu).


Bio sam duboko osvedočen, da je to sve jasno :i: razumljivo za svakoga, ko zn.i,


šta je nauka i naučni rad i kakav oprez je potreban pri donošenju konačnih zaključaka.


Tako su shvatili knjigu svi kritičari* i baš u tome naglašavali uspeh, što su sve ogromne


zapreke svladane te je i pored ncsređenostr naše statistike uspelo dati jasnu sliku o


privrednom značaju našeg lovstva. Tako su je shvatili i mnogobrojni prijatelji, koji su


mi izrazili svoje simpatije prilikom ovog ispada g. ..


Poznavanje ovih bitnih karakteristika nauke i naučnog rada očekivao sam i od


g. .., ako več nije osećao potrebu izvesne lojalnosti prema autoru.
Međutim g. .. i u br. 1,2 Š. L. pokazuje shvatanje, koje stoji u opreci s današnjim
pojimanjem nauke i naučnog rada; osećajući, da je mojim odgovorom ćela njegova
kritika dobila čisto ličan karakter bez ikakve solidne osnovice, prelazi na teren,
kojem pribegavaju kritičari, kad u nedostatku osnovanih dokaza za svoje pretpostavke
; mišljenja prelaze na vredanje autora, ironiziranje dela, izvrtanje rečenica i na sofizme,
računajući na izvestan uspeh pomoću žučnog, izazivačkog i oštrog tona.


Na tom terenu ne mogu slediti g. kritičara, a svojem prvom odgovoru nemarn
šta mi dodati ni oduzeti.


Dr. .. Marinović.


IZ UDRUŽENJA


Prof. ing. A. Kauders (Seni):
RASPROSTRANJENJE I UZGOJ ŠU.ME U PODRUČJU PRIMORSKOG KRŠA
SAVSKE BANOVINE.


Savremena nauka o uzgoju šuma traži temeljito poznavanje ekološke biljne
geografije t. j . izučavanje veze biljnih oblika i spoljašnih uvjeta na različitim točkama
zemlje.


* Kakvom tačnošću operiše g. .., vidi se i iz njegove tvrdnje, da knjiga, o kojoj
je reč, nije prikazana u Šumarskom listu i da mu nije poznato, da je ko od
šumara lovaca napisao kritiku o tom delu.
Istini za volju spominjem, da je knjiga prikazana u Š. L. 1930. str. 431 po g.
mg. Aniću. Šumari-lovci prikazali su je: U »Posavskom lovcu« g. 19,30. (g. Šugh), u
»Ekonomistu« 1931. (g. Dr. D. J.) i u »Straž myslivosti« 1930 g. br. 19 (str. 318—320),
gde je katiku napisao docent pri katedri za lovstvo u Brnu g. ing. Lemarie.


Konačno napisao je kritiku, doduše nešumiar, ali prvak našeg lovstva i tadanji
nastavnik na Polj. Šum. fakultetu u Zagrebu g. Dr. Zoričić.
Svi ostali kritičari (lovački, ekonomski i dnevni listovi) nisu šumari, več poznati
lovački stručnjaci.
** Ovo predavanje trebalo je biti održano prigodom glavne skupštine .lugosl.
šumar, udruženja na ekskurziji Senj—Plitvička Jezera.


190