DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 31     <-- 31 -->        PDF

dobit treba da bude ^to niža, što je kamatnjak veći i što investicije ranije ulaze, dakle
sve okolnosti, koje uvećavaju riziko posla. U tome se očituje pogrešuost pretpostavke,
sa koje polazi g. Waszner.


G. Waszner opravdava, da niži kamatnjak i kasniji ulazak investicija provećavaju
šumsku taksu, pa treba da bude ;i poduzetnička dobit veća, ma da je konačni efekt
rada (prodajna cijena) isti. Od toga, što su solidnije prilike novčanog tržišta (niži kamatnjak)
i što objekt eksploatacije pogodnije leži (kasniji ulazak investicija), mora
potpunu korist imati šumoposjednik, a ne da se radi toga priznaje veća dobit poduzetniku!
Dobit se očituje tek na koticu posla, pa se ne da unaprijed odrediti. Što se kod
poslova sa većim rizikom mora unaprijed računati sa većom dobiti, to ne znači, da
će se stvarno polučiti veća dobit, nego da se samo jače osigurava poduzetnik od eventualnih
gubitaka, koje sobom donosi riziko posla.


Smatram suvišnim, da se osvrćem na pojedine izvode g. Wasznera i na njegov
način raspravljanja, gdje više ističe osobu nego stvar, o kojoj se radi. No dvoje moram
da istaknem. Na jednom mjestu kaže g. Waszner ovo: »Ako je gosp. Šurić u svojim
službenim kalkulacijama radio ovako, onda je jasno, u čiju je korist kalkulirao«.


Kod promatranja i raspravljanja jedne formule moramo polaziti sa objektivnog
stanovišta. To objektivno stanovište ne možemo zadržati, ako gledamo, u čiju korist
ide jedno ili drugo mišljenje. Za ispravnost formule indiferentno je, ide li ona u korist
vlasnika šume ili u korist kupca.


Drugo: g. Waszner, braneći svoju formulu za dugoročne poslove, navodi, da so
kod dugoročnih poslova mora kalkulisati sa prosječnim podacima, i time želi opravdati
dijeljenje početnih investicija na sve poslovne godine jednako.


Kalkulisati se mora sa prosječnim podacima, ali to znači, da ćemo na pr. troškove
izrade i izvoza uzeti u njihovoj prosječnoj vrijednosti za sve godine jednako,
i ako su oni u pravilu svake godine različiti već prema kvalitetu i udaljenosti objekta,
koji pojedine godine dolazi na eksploataciju. Da se ne smije faktični trošak za učinjenu
investiciju jednostavno razdijeliti na sve godine, dovoljno sam dokazao u posljednjem
članku.


Uopće, kad pođemo sa krivih pretpostavaka, ne moženio doći do rezultata, ako
ne učinimo još cio niz pogrešaka, na koje sam upozorio u posljednjem članku.


Ing. Sti. Šurić.


MOJA POSLJEDNJA 0. ING. TURKALJU.


Odgovarajući u br. 11. Š. L. na kritiku g. .. o mojoj knjizi »Privredni značaj
lova u Jugoslaviji« naveo sam činjenice, iz kojih se vidi:
1) da g. kritičar stalno brka pojmove »nauke, koja posmatra lov kao deo narodne
privrede«, s »naukom o lovu« (Jagdkunde);


2´) da usled toga pogrešno zahteva od spomenute knjige zaključke, koji se mogu
dati samo na osnovu egzaktnih istraživanja na polju nauke o lovu dotično lovne ekologije,
a ne na osnovu istraživanja na polju privrednog značaja lova;


3) da sam se dodirnuo toga polja samo ukoliko mi je trebalo da se poslužim
zaključcima, dio kojih se već došlo opažaiijima na polju; nauke o lovu, a u- cilju donošenja
što ispravnijih zaključaka o ekonomskim vrednostima našega lova; naučna istraživanja
na tom polju niti sam vršio (jer to pada izvan okvira mojeg nastavničkognaučnog rada) niti je to bio cilj ov e knjige;


4) da sam pišući knjigu sakupio dovoljno statističkog materijala za stvaranje
dokumentovanih zaključaka o brojnom stanju i raširenju divljači u pojedinim našim
krajevima kao i za računanje vrednosti, koje daje lovna privreda;


189