DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 20     <-- 20 -->        PDF

.... ........ ....... (.......):


...... ....... ....


(LE DEPERISSEMENT DES HETRAIES)


.... .... ..... ........ .... ....... .. je ......... ......
........... To .. ........ ......., ......... . ............ ....,
............. ...... .......... ........, ...... ....... . .......
..... . .......... ........., .. ............. ...... ...........
.... . ..... — .... ..... ...... .........., a . ........ ..... .
..... ...... ».....«. ...... ..... ..... .. .., .. .. .... . .....
...... ........ ........... ............ ........


...... ...... ......... ...., ..... . ..... iiepH ...... j´oiir ..
.)()9 ...., .... .. ....... ............ ........../ .... ......
...... ........... .... . ..... (. .. ...... 110......1;.) .........
.., .. ^......, ........ ....., ..... je ......... ... ... .... ....
........^ ... .. .... ».,.´...«. ... je .... .... ........ .........


1 ..... .......... ...... ........ (.. ..........., .. ´........, .. ...


..... . .. .......1!.., ......... .. ...... ......, . ...... ........ .........


no ..... ........) ... . ..... ..... ......... ....... . ........ . ........ .


.......... ......... . .......... .. ..... .. ..... .........., .... .. .. ...


..... ....., ....... . ......., ..... .... ..... .. ... .... .. ....., .... je


......, a .... ........ ..... ....... ..... ...... ..... ....... .............


...., ..... ..... ....... ........., .... . ..... no ......... ......, ....,


..... ...., a .... ... ...... .... ..... . ............ ..., .... je ......... .....


....... ...... ..... .... ....... (...... ........ . ......... ......), ... ......


.... ... ........ ..... ...... ...... ...... . ......... (.......)


2 .........).. ...... ........... .... . ..... .... .. ........ .........
(............. ..... . ........, ........ .. ........ ........... . .......) .
........., .. no .... ...... ..... ...... ... ........ .... ........ .........
... ....... ...... (........ .............. ......) . ....... . ......... ..|).....
......... (........ ...., ......... ....., ....... .... . .........).


.... ......, . ...... je ..... ........., ........ je ....... ..... ......
. ...... .... .... ........ .... . ..... ........... ....... ... . .... ........
. .........- .......... ...... . ........., ... .... .. ......... .. .... .......
...... . ...... .. ....., .... ..... ... ..... .. ........ ..... ...... ........
...... .. ..... .. ......, ........... ......., ............. ........
............ ........... (.... .. ........ ........ ....... ...11..........\1 .......
........... .... ..... . ...... ... .....), ......... ...... . ...... ....
..... ........ ...... ......... ......... ...... . 1927 .... ... . .,..... ......
.. .. ......, .. .......... ............ ............. .... . ......... ........´
......... (...... .......... ....) . ..... ....... ........ ...... ....., ......
........... . ..... . ......... ...... ........ .. ...... ... ............
........, .. .. ...... ...... . ...... ..... ...... .... ...., ... je iionehaiio
... . ......., .. .. ... ...... ........... . ...... ..... na ....


178
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 21     <-- 21 -->        PDF

..... ........ .... ......... .... .......... . .. ..... .....
........ ............ .......´´


0 ...... ...... ..... ...... .... . ........, ....... ... je
......., .. ..... ..... ........... ...... ...... ..... ...... ...........
je .......... ........ . ..... . .......... ........., a
....., ....... ..... ...., . ...... ....; ...... . ......... ......,
. TO ......... ....., ....., ...., ...., ......, .... . ... ..... .........
............., .. ...... ....... .. je .... ..... .........
.... . ....... ...... ...... ...... . ........ . ....... ......,
na .... ... . ....... .... ......, i;ao .... ...... ...... . ........,
... . .......... ....... ..... ...... . ........ ......, .. ... .......
.. ........, .. .... .......... ....... . ......... ....... ...... PI
...... ........, .. ....., .. ....... ... .......... ..... . .......
.. ...... ......... . ..... ....... .......


.......... ...... ...... . ........ ........ ...... .........
.......;—4(>.......... . ../... ...... ... ........ .......;
—............ ....... ........ .. 12.0() ....... ........ ..
....... ...... ........., ....., ....... . ......., .. ..... ...
.... ....... .........., ......... . ...........-............ ...,
1...... .... ... ....^..... .... ....... ....... .....« . .........
...... .. . ..... ......... . ......., ........ ........, a ..(-.........
. ..... ´........... . ../.. ..... ...... 43° 4()´ ].">" . 43" 48´ 50´´
....... ...... . 19° 17´20" . 19" 21´30" ....... ....... .......
...... ... .... .... ».... ...« (907 . ... ..... . ...., i;oJH ..... .
..... ...........) . »........ .....« . ..... ....... .. 885 ......
......... ....... ....... ... ..... ...... .. . ....... ...., ....
€.... paHtaibCKor, 370 . ......... ....... ..... O´BOMC ........ .......
...... 537 ....... 015 ., .... .. ..... .. ...... .... ... ....
........ ..... je ...... ......... ...... . ......... .... .....
....... .... . ..... .............. ...., . i;oMe ...... .. ... ....
........ .......... je ........., ... .. .... ...... ...... (10—15°).
.. .. .. .......... .... . .. 25". .......... je .. ........ ......,
ivOJH .. ..... ........!, . .. .... ....... ....., ... ... ..... .
.......... ...... ......... ..... ..... ...... (....... . ...........1;
..) .... je ........ ........ . ... ......... — ....... .
.............


........ ....... .......... . .... ...... .... ......., ....
.. .........., .. . ..... ......... ......... ... ..... — ..........
....... ........... ......... .... ......., .... .. .......
..... ... ........., .. .. je .. ........... ..... ....1.. . .... ........
Ha ........ ... ...... .... ...., a .......... je .......
......., .... .... je « .... ......., a ..... ..... ...........
...... ...., .... je ..... ....... (., R" . Y ........), .. .. IV
....... ........... (39,4%).


..... je ......., ... .... .........., ... . . ..... .........
......, ........ . ..... . ....... ...... ..... je ..... .... .... je
.... . .........., a ....... . ..... .. .... ....... ....... .. ..


.) iiojaiiH ,....." . ......... ...... . ..... ........ ...... .. ...
............ . ...... .............. ...... . Caiiajcisv. To .. ........... „......
....." (............... .. .... J. ........ . „Liparis Monacha" .. .... .......
Ijaaidia.


179
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 22     <-- 22 -->        PDF

...... . ... je ................., ......-....... ....... .... .......


...... ... ...... ....., ... .. .... ...... ...... ... ..... ......,


.... ......... .... ......... .. ......, ... je .... ..... ... ...., ..


...... ..... .. ..... .. ...., .. ..., ... ......, ..... . ......


..... .... .... ............ ..... je ...... ...., .. .. ....


....... ....... no .... ......, ... .. .......... ..... ....., .... .


....., .. ...... . ......... ... .... .. ....... .. ....... .....


..... .. ....., .... . ..... ........ ..... ...... . ..... .......


.........., ... je ......... ...... ...... ...., ..... ... .....,


........ ....... ... . ........


......... ....... .... .... .. .. 2.500 ......., .. ..... je ...


500 ....... ... ......... ..... . ... 50 ....... ... .......... .


.............. ´


...., ... ... ... ...... ......, ........ ......... ..... (..
99%) . ... je .. 1910 ...., ... ...... .......... ....., .............
..... ......... ...., . ...... je .... ........ .. ......... ......
....... ....... ......, ... .... ... .... (... 1971 .......) .... .......
......... ........ ....... ........ ......... 1910 ......
....... ....... ...... . ........ . ......... .... .............,
a . .... .......... ......... ........ .... je ..... ..... 100 ......,
.. .. ... . ..... ........ ......, .... .. . ...... ...... ..
...... .......... ... .... ....... ........., a .......... oiier
.1....0 ......, .. .. je . ..... .... ..... ........, .. . . . .......
...... ..... ........ je . ....... .... ......., ... ...... . .....
...... ....., ... je .... ....., a . ..... ...... . ....., ... je ........
..... ....... .. ..... ....... ......... .... .... je ..
........, .. .. .. ........ .... . ......... ......... .... ...
........., .. je (... ......... .....) ... ..... ........ .. .......
..... .... . ......... 110111..:.....>., a .... je ..... ... ....... . .
........ ........ .......... ........... ........., ............
....... (...... ...... .....) . ........ ....... (......
...... .......). .... ............. . ............ .... (a .......
.... .... ....., .. .. .. ......... ............ ..... ...............)
.... je ....... .... .. 60 ....... . .... .... ..........
..... ..... 100 ......, .... je .......... .. 78%, ... .. ..... Gl—80
.. ........ .. ..........


..... ......... ......... .. ....... ....... .. ....... .....
........ .... .. 1G8´140 .^ .. ........... .. ..4. .´, .... je .........
. ..... Maca .. ..... ....... .... .. 0´9, ... je ....., .. je .
........ ITo .......... ..... ...... ....... ... .... ........ ..
32"63 ......., .... .. ........... . ...... ........ .... ..
7.302*449 .". .... je .. ..... ........ ..... ..... ...., .. .. . ....
........... ..... ... ....... ........ ........ .. 1375"G0 ...
...... ......., .. 582´50 .., ... .. ......... ......... ....., ... ..
.... ........ ...... . ...., ..... .. ..., .. ... .... ...... ......
.. .......... ...... .... ......... .... ........ ......... ...
(.... ... ....). ....... ...., ........ ....... ........, .... ..
...... . ....., a ... ........, ... he .. ........ ..... ... .......,
..... ........ .. ...... ........... ..... ......, ........ ...,
.......... .. . ...., ... .. ..... ...., .... ... ..... .... .. .......
....... ........ .. ........ .... . ......... ..........
.......... .. .........: ............ .......... je ...... 1914


180
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 23     <-- 23 -->        PDF

.... ............ .. ......... .. .1... ........., .... .. . .. .....
......... .. ....... ...... ».......« . »......... .....«.


... ........ J. ...... ....... ........ .. ........ ........


...... ......., ........ .. ...... ...... ......., ....... . ..


......, .. ..... ... .... ...1.... .........., .......... . .....


......-............ ..........* ... ......., ... ......... ......


......, ........ je Kao .....-....... ...., a ...., ....... je ....


......, ...... .. i;ao ....... ........ ... ...., .... .. ...... ..


.......... ...... ...... . ........, ...... .. .. ......-......


. ....-......´ . ........... ......, a ...... ...... 19" 10´ 1." .


19" 25´20" ....... ......., 43° 57´30" . 44" 1´8" ....... ....... ...


..... ... ... .... ..... »........ ...« (1119 .) . »...... ....«


(1925 .). ....... ..... ...... .. . .... ...... ... 500 . ... .......


.......... ..... .... ...]5... je ....... . ...... ... 1400 .. ....


... .... ....1 . ..... ..... ........... . ..... ............., ..


...... .........


..... je .......... ......... . ...... je ..... ..... .....
......-......, .. .........-............. ........., i^oja .......
..... . ..... ........ ......... ....... .... je .... ...........
.... ....... ...... . ........, .. ..... .. ...... .... ........,
........, ......... . ......, ..... ..... .. ......... . ....
........ ..... .. .. .... .... ..... ...... ....... .......... €. ....;
...... ..... . ........ (40°—45°), a ........ .. ...... .... .
........ (10°—25°).


........ ....... .(´...... .... ......., a ............ .........
.... ....... . ......., .... .. ....... ... ......... . ........
(...). ...... je ......... (.. 15—50 ..). ...... ..... ..... ..
....... .. ........, .... ..... ......., a ..... ...., .... .. .......
". ..., .. je . .... .... .... .. ....... ....... . .......... ........
.. ..... ..... .:.... . ......... ....... .... ..... je .... .
...... ...... 1—5 ... ..... .... ... ..... ...... ...... . ..........
.... -je ...... ......., . ........ ... ........


..... je ...... . .... ........., ... . . ..... J. ......, a
........ je ......... ........ ....... ...... ... ...... .... .
........ ...... .... .... . ..... ...., .. (.´. ..... .... ....... .
..... ..... .. ....... ....... ...... ...... ... . ....... . ........
......, .. .. . ........ . ....... ...... ........... ......
..... ...... ..... ..... ....... ])...... .. ......... ....... .
....... je ....-....... ....., .... »......«, ... .... .... ..
...... ....., ... je ... . ....-...... .......... ....... ..... je
........ ......-....... ....., ..... ...., BITO .... .... .........
.. ......, ... je »...... .........« ...... ...... ... ... ..... .....(^
..... ...... ............. . ........ ........


..... .... .......... je ......... . ............ ..... je
...... ........... . ... .. ....... .... DO .... ........ ....., ....
. ..... .. ....... ..... .......... je ....., .... . ..... KpyiBi;a.
..... .......... ...... ... . ..... ..... . ..... ..........
... ..... ....., ........ ....... . ........ Ha ........ . ..........
........ . ....... »....... ...., .... ........., ........,
......... ...... . ....... ....« .......... ...... . ....... .


* ...]1. ........ ..... KOM´ii;iei;<-a .... 11.:!...., ... ... .... ...........
........ ............ ... .... iio ...... . ............. ...;..... .....
181
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 24     <-- 24 -->        PDF

jj/KHOM II ....-........ .... ....". ..... ...... ......, .... .....


...... ... ........ ...... ...... . ........


......... ....... .... ...... ... 7000 ........ .. .... je


[........ ......... ........ ....... ........ .. 1900 .... .........


......... ......... . .......... 2224´.30 ......., a ........ ...


.... »...... ......« 318(.88 ....... .. ......... ......... ..


..... . ...... .. ..... ........ ...... ... 2000 ....... .. ..... .


......., .... he .. ...... ......... ..... .........


.... je ..... ...... ...... . ... .. . .... iio ..........
..... .0´(;..11... ... .. ....... ....... ....., no ...... ..........
.... . ......... .............. ... je ........, ... .. ............
. ........., . ..... .... .......... (.... ... . .....), a ...
..... ......., . ........., .. .. rv .. ... ..... ...... .... .
........... ...., ..... je ...... iipec-rapcia . ..... ..........
..... ... .... ... .. ......... noTptioc ....... 1)......, a .... je
....... ..... 100 ...... (.. . . ... ... ..... .......... ..... . .
....... je), .. je ....., .. .... ct; ... ......, .....{... ... .])...
....... .. (50, a ... ...... .. 40 ......, ......... .. ..... ...
...... .......... ........ ..... ........ .......... je, ... .........
..... .. 61—80, 41—(iO . .. 21—40. .......(´.. .(; .... I, .. . .
.......... ....., .. gl—loo . .... .......


. ....... ........ .... .. ...., .. je .... ..... ....., ...
..........´ III ......., ... I\´ ........ ... ......... ...., a ., II . V
........ ....... .....


........ ....... .... je loo—120 ....... ....... ......, upe
.... iiiTO .. je ...... ....... . ............., .... ...... .......
...., ........... ......... ....... ....... ............. ......
..... .... .... .. ..... .. 0"7. ........ je .......... ..... .....
........., a .......... je ...... ....... ........ ..... .. .. 5—25
...... .........


Ha ...... ....... ... ....(´... ... 32.") .-´ .. 0´4.´) .-´ ..........
........... ........... .... ....., .. .. ..... ...... . ........
.. .......... ..... ...... ........ .. ... .. .... 85´89 .......,
..... ........ ......]. .... .. 18.420 .^


.... .. ... .... ... ........... .])....... ..... (.....
.......... .... . ...........) . ..... . iboj ... ..... . ..... .....
(......., .........., ...... . ........), .... he .. .........
..... ...... ........, .. .. .. ... ... ......... ... ....... .........
.. ..... »....... ....«. ...... .. ..... ........ . .....
......., .. . . .. 20 ....... ..... ......... . ...... ........ iiiyM(\
........ .. .. ... ...........; .... ..., ..... . ........ ...,
..... ....., .... . ......


... .. .... ...... ....... .... . .... ..........., ...1;.......
...... ......... .....:"


. ......... ........ (1927 . .......) ........... je ....
......., .. ...... ...... .. ....., .. ....... . ........ .......
........, ........ . ....... . .... 1924—1926 .... .... (..........)
.... je ......, .. ............ .. + 27" . ..... .... je ....
..... ...... (... — 20°).


´s .... . ........ .... ...., .... je yiipai!a ..... ..... ............ .......,
IO .. ..... ............ ....... .... .. ..... .........., na ..... ........
.... .... .... ...... ........ . .........
183
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 25     <-- 25 -->        PDF

. ....... 1928 .... (.....-...) .... .. jaKt; ...... ...... ..


........ .... .. ..... (........ ....... je ...... .... .. .....


....... .. + 30", .. ...... . ......, ...... ........ ....... ..


...... . ...... ...... .......... . ..... (.........-........)


..... .(; (... .. ..... .......... ....... .. .... ....... (.. ...


..... ........) . ...... (.. ........ ..... ..^...). . ......., .....


...., ..... ..... .. ........., ......... .., .. je ........ .... jai;


.... (...... ... — 30°) .. ........ ......, .... .. .. .. ...... ...


......... .... je .. ...... ..... .... joiii ......, .. je ....... ..


...... ..... ..... ... .... (....., .. 2—3 ....) ... ......


. 19-29. ...... .... je .... (......-....) joiii ........ . ..


...... je .. — 35". ....... .. ......... . .... ....... . .......


........ Te .... ....... je ... ......-.. ..... .... .. ...... ....


.... ..... . ...... je .. ..... ........ ... .. ....... ...... .....


.... .... .. ..... . ....... ..... ....... .........., a ....


........... .... ........ .. ....... ...... (.. ..... ...... .. ....,


.. .. . .......... ....... ..... ....... ........ . .... 1928/29


.... ...... ......... ..... ........) .. ...... .. ....... .....


...... je .... ....... . ..... .. ....... .......


..... .... je ......... ....... ...... 1928. . 1929. .... . .....


TI ....... ...... . ..... .....(> . ...., ... .. ....... .... ......


.... ........ . ....... .... .... ..... . ......, a .... ......


....... ....... . ..^.... . ....... ........... ...... . ...... ..


.... .... je .. 10—15" ....., ....... ..... 0.


(´..... .. ........ . ..... ..*.......... a ........ »........
«, »............« . »J. ......«, 0´........... ......... .........
.. .......... ....(´«... .. ......... ......., .... .>.....
...... 2—m´/c. . no ...:´]1.(..,..... ........ (´.1.... je ...... ........,
.... . ........ . ............ ...... ...(.;... 30%, a . J. ......
19%. ... ........... .... .. .. ......... ...., ... .. ....... .
............ ........... ...... .... .... ........., .. .. . ......
..... .... .... .... ........ ....... cviiie . ......


. <: ....... .. ........ ....... ........ ...... je ]).......,
....... ....... .. .......... ....... ....... iiiyMt´ . .. .......
.. 350—1300 .. ..... 1300 . ...... .. ...... ........., .......
...... je .... . ......... ..... .... ........ ...... ...... .. Tei;
.. ........ .. 600—900 .. . .......... . . ........ .... ........
...... .. 50% .....


. ....... ..........., ........ ...... je ....... . ...... .........
.. ........ . ...... ..........., ... je ............. .....
. .... .... ............. a .......... ... ...... ....... Ha ........
i-r ........ (.^......... ........ je .. % ..... ... ....... ...... ..
(............. ......... .. jonr . ..... ...., ... . ..... ........
...., ... je ...... ...., ....... ........ ..... ...., ... je ....-
Hoha ......., ..... ....... ..... (......), .... ........ .......
...... ......... . ...... ......, a ..... .... ..... ....., [;...
......... .......... . ......... .........


... .... ......... .... .. ........ . ...... .^...... (...
......... (´......) ........, .. je ..... .... ...... ....... .....,
(-1.....0 ....... ......... . ......^. .;......, ........(´.. .........
........ .......


183
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 26     <-- 26 -->        PDF

C ....... .. ..........., ........ ...... je ..... .... ..
...... ........ . ......... ...., .... .. . ...... ......... ........,
..... .......... . .......... ...... ......., ... je .. ......
...... . . ........ ...... ........ ... .. ...... .. ..... .....
.... ...... .... . ...., ... je ........ .. ...... ........
....... . .... ...(} ...... . ... ....... .. .... . ....., ....
..... (... ........) .......... ...... .... .... .. ....... ......
.... ......, na ..... . .... ´........ .......


. ......... ......., ........ ...... ....... .. .... .. .........,
...... . ......... .......... (. ........... . . I\" ..........
......., .. ....... ........ . ....... ......., ... ... je
..... . ......., ........ .. ..... ......... ....... ......), ..
...... je pacTpeiCHTz .... .... ..... ... .. ...... ...., ... je ..
..... II ...... ........ (......) ...... ´........


..... .. .... ... ...... ..... ... ......., .. .. .... .....
...... ......... ........ .;..... . ....... .. ..... ......," a ..
.... .... .. ..... ...... .. . ....... .. ..... ......, ... je .
....... .......... ....., ... .. ...... ..... ...... .......... .
]´... ...... ........, .. je . ....... ...... ...... ........
1...0.... .... ....^..... ..... .. .. ...., .. .. ..... ....... ....
(......... ... ..... .../... ........), ... .. .... ..... ....
......... ..........


. ....... ........, ....... .. ............ ..... ...... .......
.. 40 ...... na .. ..... . ...... .. ......., . ...... je .
........ ...... ..... ............ ...... ...... ......... .........
je . ....... .... . .......... . ...... ......, ..... .....
. ....., a no .... . . ......


. ....... ......, .... .. .... ......... ...., .... .... ..........
To je ...... ........ ...... . ...... .. ....... ......
0´., a .......... .. ......., ... je . ......... ........ ............
.... (..... 50%) . .... ..... ..... ........, a ......... ......
............ . ...... ..... ..... ... ..... ........, .. je ........
...... ... ... .^..... ........... ...., .... ... ......
......, ... .. .... . ....... ......... ....... . ... .......
......... ..... ....^... ...... . ......... .... . ........ .......,
.. .... je .... ..... ........ ...... (.... ........... .....
.......... ....) . ........ .. ... ................ ........ ....
.... .... ........ .... ...., ...... . ..... ..... ...., .........
je .... ...... ...... . ... ... .... . .. ....., ... je no ..........
......... ...... .... .. ..... ......... ........ . ..........
........ .... — ......... ....... — .. ...... 1:.....:.......,
...... je, i^ao ..... ....... ......, .... .........


........ .. .... . .... ..... ......., ............ ... 3%,
. TO .... ...., .... .... .... ....... ....... ... je .. ..... .....


...... .. .... . ...... ........... (.. ....... ........
........ ... ......), a .......... . no ..... ....... (.. .......
........-........).


............. ........ ......... je ...... .... ......, ...
...... ............ ...... ......... ........ (.......... .....
....... . ........) .... .. ..... ... ...:... ... ..... ne . ........


" ......... je .... ..... .... ...... ... .......... ..1!..., ... je caci!i[M
........., ... .. ... . .... ...... ..... ..........


184
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 27     <-- 27 -->        PDF

.... ....... ........., .... .. ..... ......... ... .. .........
II .......,
.. .... ..... ... .... ...... ...... .. . ......, .... .. jom
.. ....... ...... ...... ...... ... ......... ........


.......... .. ..... .........., .. je .... ..... ...... .....
.... . .......... ...... .... . 1928. ......, ..... .... .. ......
........., .. .... ..... .. ...... ...... .....


...... je ......... ...... .. ..... 1928. .... .........! ....
...... .. ........... . ...... ..... ....., a ....... .. ........^.
. ....... 1929. ......, ... je ........ ........... ...... ......
...... ....... je 4—5 ......, ........- .... .. .... ....., na ..
..... ....... ...... .... .(´ .. ....... ...., .. ... je, .. .. ..
..... ..... ............, ....... . ......., .... .. je ....... 2—3
......, ... .. ...... ...... ....... ........ .... .. ..... ... .
..... ....., a ....... . .... ..... ...... ..... . .. .... .....
........, ... .. .......... .. ....... ..... . ......... (xyloterus
domesticus i schizaphyl!um commune), ... .......... ......, i;oje .. ....
.... (.. ...... ....) ....... .......´ ... . ...... ......... (..
.. . ..... ....., .. je . .... .. ........, .... .. .. ... .........
..... ......., ...... ........ ..... .. ...... . ...... ......


...... ....... ......, ..... ........... ........, .........
je .......! ......... ...... ... ......... .... ....., .........,
......, ........, ........, ............ .. ......, ......
....... ....... . ....... ... ..... ......... ... je ...... ....
. ..... ....., ........ ... ......... ..........., . .. ... .......
...... ......., ......., ........ . ........, a ..... .....
.... ... lUyMci;HX ...... . ..........., ........, ......., Ja......,
...... . ..... .......- ... ....... ...... ... .........
(.. ........., ........., .........., ....., ........, ...,
..... . ........) ...... je ........ . .... ..... ..... ... .......
........... ......... ...... ....... .... .... .......... .......
......... .......


..... ...., .. ......... ........ ........ .. .... ............:


.) .. .. .... ...... ......... ....... ...... ...... ......
. ])...... . TO . ...., ... .. ....... . ........ ...... (1928 . 1929)
.... ........ . ......, .... .. ....... ..... . ..... . ........
....... ........, a .... ...... ......;


.) .. je ...... .... ............: 1. .. .... .......... ..


´ CTiiiia; 2. . .......... ........ ...... 600—900 . (a . ........ .
........ ... . . ..... ......... .. .0% ....); 3. .. ........ .
...... ...... (a ..... .... .. ........ . ........); 4. iia ......
........; 5. .. .......... .......; 6. .. ......... ...,.....; 7. ..
...... ........; 8. ... »..... ....; 9. ... ........ ......; 10. ..
....... .... .......... ......; 11. ... ...... .... ......... .........;
12. ... ........ .. ..... .... ii ... .......; 13. .. .......
......... .... .....; 14. . ............; 15. . ....... 1929. ....
.... je ........ ..........; 16. .. .... ..... . ...... ....., na ..
....; 17. ... ......, ... ..... je .. ...... . ........ ......, .....
....., ..... ....;


´ ...... .. .... ......... .. ..... ..... ....... ........ ...... (oji, 1929
.. .....) ... . ....... ... .... ..... .....


185
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 28     <-- 28 -->        PDF

.) .. je ...... ........... .. ...... ....^...., a ..........


ira ....... ........ (........);


.) .. ....... . ....... ........ . . ....... ...... ...... .(!


........ ..... .........; .. ....... . ....... ........ ..... je


....;´ atco je .. .......... ......., joiii je ....; a ... je ..........


.... ........, ...... ....... ..........., .... .. jt; ...., ... ..


......, ......, 1........ ........ ..... ....... .. ..........


........, ...... . ....-........ ............, ........... ......


.... ......... . ............. ........... ....., .......! ....


......., ........... . 80%´ ........


.. ..... .. .. ........., .. je ..... ....... . ....... iia


......, ....... Ha .... ..... .....(> .......... . ....... ..... .


1928 . 1927 ...., a .. ..... ..... ...... ........ . ....... .


1928/29 ...., .... .. .. ..... .. 50 ......... ....... .... .(>.....


......., .... .. ......... .... joiir .. ..... ........... ...... .


......, ......... .. ....... ...... ....... ... . ..... ....... .


...... ......, .... .. ........ ..... ....., a .(..(! joiii . .......


. ........., .... .. .. ..... ...... ...... ... ....... ........


....., .... .. ......., ..... ......... ..... . ..... . .......,


.... ..... ........


...... ...., .... .. .. ...(´.. ....... ..... (... (.........
..... . .])...), a .(.;. ..... ..... ....; .(.<. ..... .))... (.......
....., ....... . ........ ....), a .... ... ........; PI ...... .
...... .......... .... je .. ... ... ......... .... . ...... . .. ..
.. ... .......... ........... ... .., ..... je .... ........, ....
........... 1^])..... . ............ ............ ........ ..........
..... ..... .. ........


.. .... ..... je ......., .. .(> .......... ..... .... .......
..... ......... . ........., ... ... .. ...... ... ...... .........
......... ..... . ...... ......, ..... .. ......... ........ v
............. ......... . ........ ......... .. ....... (.. .......
........... ......... . ....... .....) .... .......... ......
....... ....., .......... .......... ......... .. ... ..... ....
.......... .......... .].. .....


.... .. ..... (............) ..... ..... ........., ....... ..
....... ..........


........ ........ ....... 110.>..... je joiii . ........., .. ev
....... ..... .. ..... ......<´ ........... ...... .. 4.—4.) .., .".
...... ......., .. .. . .... .. ... ........ ........ ....., .........
....... ...... ......... . ......., iino .(^ ...... .. ........ .....
.... ...., . ...... ........ ....., ...... . .......... .......
....... 70%. ..... je, .. je .... ........ .... . ......... .. ....
..... ....... ........ ..... ....... . .......... ........ ............,
jej) ... .. . .(\... ...... ......... .. ...... . ...... ........
........... . ..... ....... (.......... ..........., .. .......
........ .........), ..... .. ........ ....... ....... ... ..... .
.... ..:..>..... ..... .. .. ....) .... no lOO—200 ....... ... .....
.. ........ .. ....... 30—40 ...


.. je ..... ......... . .... ..;.. ..^.... . ......... ........
..... ...... ........ ...., a .... . .... .........., ........ ...
...... ...... ........, .. ....., . ...... .... joiii ...... ...
.......... ........ .... (.(.;..... . ...... ....), ......... ...


186
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 29     <-- 29 -->        PDF

.... ...... ... . ..... ......... ........ (..... .... ..), ....
.... ..... ...... ........ ..... .. .... . ..... . ... je .........
. ..........-........ ..... ........... .........


.".. ....... .. ........ ........ .. ... ......... .... ......
. ........ .]...... .......... .......... ....... ...... ......
........ (...... ...(^;... . .....). .... ......... cyiiieir,a ....:


1. ....... .. ........ ......... ..]«´.. ... ......... .......,
liOJH .3110€. OKO 15%.
2. ....... .. ....... ...... ........ .(>.(´ ....... . ..... .])....,
.... ...... ... 10—20%.
3. 1.´..... .. ......., ..... je ..... .........., ... ...... ..
......, . KOJOM .. ....... ...(>.. ........... ....... . ...., ..
...... ........ .... .......... .. ..... .... ........, ..... ..
......... (. ..... ......) ........ .. ........ ....... .......
...... .. .... .......... ... ....., . ...... je .. ......, ...
........
4. .... ...... ............ ....... .... ...... ..............
6, ........ .. ...... ...... je .........
(i. ......... ........... (........... ........ ...., ........
....... ......, .......... .....1.. ...., .. ..... ... ..... ...........,
............. ..., ....... .... ......., .... joiii ....
..... .. ...., .. ..... ...., ....... .. ........); ......... .......
.......... ......., ... ....... .......... .. .... . ........ .........
.... .. ........ ..... ... ..... ...., .... .. ....., ..
.... .... ...... .....
7. ....... ... ........... ....., ... he .. ...... .... ......
. ....... .......... ............
.. ..... ..... ........ .. ......... ........, .. je ......
........ ....... ...... ....... .... — . . . a . . . a . . . a .
. 3 . 0 ., . . . . . . a . . . . . . . a. . . . . . . a . . . . . . a . . . a (. a .
0 . . . 0 . a 3 a . a . . . . . . . . . . . . . . a . a . a), (" a . . . . a
........... ......, a .. . ... . a . a, i; a . IUTO je ..
. . . a . 0 . a . a . . a . . a; ... ... .. ....... ...., .... ......
........^: .......; ......, a ........ ........, ..... ...... ....,
.......... . ........... ........, a ..... . ....... .........
..........., na .. ..... ......, .. . .. .... .... .. .......... v
...... (... . .....) ..... ....... ....... ...... . .........


... je ....... . ....: . . . (.;- . . . . . . . . . . .. . . . . . . . a
. a . 0, . a . (> . . . . . . . . . . . a . . . . . < . (> . . . . . a . a . . . . .
111 . 0 . a . ( . 0 . . . . . . . . . m . a . . . . . . . . ii . iii . . a . . . .
. a . . ..


Rćsume. L´ auteur decrit le deperissement des hetraies gui a eu Ueu — princi|
ialeraent dans un grand´ massif de Serbie — en coiisequence des eKtraordmaires
atiiiees 1928 et 1929, mais qui n´eut pas eu lieu daus uiie mesure si precaire, sii —
dans le passe — le traitement de ces forets eut ete fonde sur d´ au/tres bases.


187