DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 17     <-- 17 -->        PDF

njeR dugoročnog ugovora uopće neće više biti za sječu zrelog drveta.
Sječe su vodene većim dijelom prijebornim načinom. Barem su takve
sječe bile predviđene, i ako veoma mnoge provedene sječe nemaju karaktera
prijebornih sječa sa jačim zahvatom u masu, šta više mnoge
nemaju ni ništa zajedničkog sa prijebornim sječama. Ali kontinuum etata
i kontinuum prihoda prekinut je još mnogo prije isteka zadnjeg dugoročnog
ugovora, jer ako se već nakon četrnajst godina ukupni etat dugoročnih
ugovora obara za 54´5%, a prihoda za 54´{Y/c od onih u godini
1931., dakle za više od polovine, onda o nekom kontinuitetu gospodarstva
ne može biti govora, niti se taj manjak može podmiriti iz preostale
drvne mase, a još manje iz nanovo uzrasle šume.


Kakva i kolika je nakon sječe preostala drvna masa, nije moguće
reći, jer iskorištena područja nijesu bila ponovno procijenjena. Prvi
dugoročni ugovori sklopljeni su svi oko 1900. godine. Intenziteta tih prvih
sječa iznosila je oko 50%. Docnije su intenzitete sječa bile povisivane,
dok napokon opetovanim povratom sječa u već iskorištene sječine intenziteta
sječa nije dostigla 90%, pa i više, od prvobitne mase. A iz iskustvu
je poznato, da i u sječama sa intenzitetom od 80% preostala stabla uzrasla
u sklopu ne mogu da odole udarcima vjetrova. Jaki vjetrovi ubrzo
obore sva preostala stabla, jer su neotporna, i tako površine ostaju gole.
Ako se uzme u obzir, da su etati prvih dugoročnih ugovora iznosili samo
oko 550.000 m´, te da su prema tome i površine sječa bile razmjerno
malene, kao i to da je većina prvih iskorištenih ugovcrnih područja docnije
došla u sklop novih ugovornih područja, nadalje da su ranije mnogi
ugovori predviđali i prostrane gole sječe, da je često bio običaj odobravati
opetovani povrat sječa u već iskorištene dijelove ugovornog područja,
tako da su velike površine bile devastirane, odnosno da je ostatak
drveta postao žrtvom jakih vjetrova, i napokon da su ogromne iskorištene
površine stradale od požara, mnoge i od insekata, jasno je, da
preostala drvna masa tih prijebornih sječa ne može biti od velikoga
značenja za buduće šumsko gospodarstvo, te da ne može održati kontinuum
etata i prihoda ni u visini ukupnog etata iz godine 1945., t. j . etata
pred sam katastrofalni pad, koji je za 39´5% niži od etata iz godine 1931.


i to tim manje, što se ni ponovna izgradnja izvoznih naprava za preostalu
drvnu masu ne bi rentirala.
Nanovo uzrasla šuma u ugovornim područjima, u koliko je uopće
ima, stara je danas okruglo od 1—30 godina, prosječno dakle samo oko
15 godina. Ako računamo do godine 1957., kada ostaje na snazi još
samo zadnji dugoročni ugovor, biče nanovo uzrasla šuma stara okruglo
od 1—60 godina, t. j . prosječno oko 30 godina. Takve mlade sastojine
ne mogu pod danim prilikama, a neće moći ni u skoroj budućnosti, odbacivati
sortimente, koji će se moći unovčiti. Nanovo uzrasla šuma neće
dakle ni za 25 godina moći doći u obzir za iskorišćavanje. Međutim ni
tih mladih šuma neće biti mnogo. Prostrane površine golih sječa, često
na veoma eksponiranim položajima, kao i sve one površine, koje su
sječene uz intenzitete od 80—^90%´ pa i više, ostale su prirodnim putem
nepošumljene s jedne strane radi daljine sklopljenih šuma, koje bi imale
da izvrše funkciju sjemenjaka, a s druge strane radi neograničene šumske
paše. Velike površine sa bogatim naslagama humusa osvojio je odmah
prvih godina nakon sječe bujan korov, koji je sprječavao i vještačko
pošumljavanje, u koliko bi uopće fizički i tehnički ijilo moguće ovako


175