DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 56     <-- 56 -->        PDF

bilo omogućeno, da samo sposohra stuidiraiu šumarstvo. Što strožim ispitom na koncu
prve godine, neka bude onemogućen dalji studij slabije sposobnim^ kandidatima. Ovo
Udruženje smatra štetnim sadanje propise, po kojima može kandidat da na ispitu tri
puta padne a četvrti puta da položi. Udruženje smatra da je u studij« šumaTstva,
možda više nego li u drugim strukama, potrebno, da studenti budu individualn o
upućivani i vodeni po svojim nastavnicima. To je moguće samo uz razmjerno manji
broj valjano probranih (selekcioniranih) slušača. Predlažemo, da se zabrani upis u
drugo godište studija svim onim slušačima, koji nisu položili sve ispite prvog godišta.
.Jugoslov. šumarsko udruženje drži, da bi to bio način, kojim bi se mogao smanjiti
broj slušačđ na onu mjeru, uz kojU´ bi se odigojill najbolji stručnjaci. 1 današnje vanredno
teško privredno stanje (kriza) zahtijeva, da u život ude razmierno manji broj
što sposobnijih stručnjaka.


Jugoslov. šumarsko udruženje smatra, da je broj šumarskih stručnjaka danas i
u državnoj t u ostalim službama premalen. Ono će nastojati kod nadležnih da se na
sva mjesta, koja zahtijevaju fakultetsku šumarsku spremu, faktično i namještaju
inžinjeri, apsolventi naših šum. fakulteta. Posebnom predstavkom-u predmetu namještanja
šumarskih inžinjera, obratiti če se na Ministarstvo šuma i rudnika.


XIV. Gosp. Borošić referiše o zakladi za uzgoj djece šum. činovnika
. Imovina zaklade nije uvrštena u državnu kasu, već je predana Kr. banskoj
upravi u Zagrebu. Prema tome je .lugoslovensko šumarsko udruženje u glavnom
uspjelo sa svojim predstavkama, koje je odaslalo nadležnima po predmetu.
Zaključuje se upraviti predstavku Kr. banskoj upravi u Zagrebu sa molbom, da
se imenuje novi odbor za´klade i da se postupi po pravilima zaklade (u odbor ulazi i
jedan član Udruženja).


XV. Iz . e r e š k e n j i j e V e zaklade izdaju se dve potpore udovama moliteljicama
svakoj po 2C0 Dinara. Trećoj moliteljici izdaje se potpora od 200 Dinara iz
budžetne stavke za potpore.
XVI. Zaključuje se prema dopisu Ministarstva šuma poslati tome Ministarstvu
popis knjiga knjižnice ,1. Š. U. te staviti na raspolaganje knjižnicu za izradu šumarske
terminiiogije.
Gosp. ing. li a r a n a c izvještava, da je komisija za terminologiju imenovana u
Ministarstvu šuma. Pošto nema kredita za putovanja, nisu imenovani članovi komisije
izvan Ministarstva. Ali predviđa se, da profesori šum. fakulteta, članovi .lugoslov. šum.
udruženja, i t. d. budu dopisni članovi komisije. Komisija će najprije sastaviti materija´
i poslati ga zatim^ dopisnim članovima (odnosno svakome koji se za predmet
interesuje) na razmatranje.


XVII. Rasprava o novom zakonu o banskim upravam9 odlaže se,
dok se prikupe detaljniji podaci´ o namjeravanim izmjenama postojećeg zakona.
XVliI. Uzima se do znanja dopis predsjedništva Bugarskog šumarskog društva,
kojim se izvinjuje, što nije to društvo odaslalo delegata na skupštinu .1. Š. U-a na
Suišaku.


XIX. a) Zaključuje se zamoliti Ministarstvo šuma, da se što skorije izradi novi
pravilnik o prikupljanju prinosa u fond za p o šu m 1 j a v a n j e i da se u
predmetu pravilnika sasluša i mišljenje Jugoslov. šumarskog udniženja.
b) Prema zaključku skupštine na Sušaku zaključuje se odaslati Ministarstvu šuma,
banu savske banovine i banu dunarvske banovine, slijedeću predstavku:


Predstavka.


Prema postojećim´ društvenim pravilima zadaća je Jugoslovenskog šumarskog
udruženja da čuva, unapređuje i zastupa interese šumarstva, cijele šumske privrede
i interese svojih članova (§ 2. Pravila). U vezi sa tim propisima vodi Jugoslovensko
šumarsko udruženje naročitu brigu o interesima svojih članova´. Medu te se članove


188
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ubrajaju skoro svi stručno obrazovani šumari, iz cijele Jugoslavije, a onda mnogi


šumoposjednici bilo da su oni privatna ili pravna lica (imovne općine).


U zadnje doba m´nogo se raspravlja u užoj i široj šumarskoj javnosti o pitanju
kupa nekih velikih šumskih posjeda po imovnim općinama uslijed kojih su ove naše
važne narodne ustanove dovedene u tako težak finansiija-lan položaj, da ima malo nade,
da će se moći u skoroj budućnosti oporaviti.


Isto je pitanje uzela u pretres i posljednja Glavna skupština .lugoslovenskog


šumarskog udruženja, održana dne 19. augusta 1932. na Sušaku.


Tom zgodom donesen je jednoglasni zaključak, da društvena uprava upozori na
ovu činjenicu najviša upravna mjesta u praVcu, da se ubuduće točno ispita i potpuna
vjerodostojnim dokumentima utvrdi, da li ie izvjestan kup dotičnoj imovnoj općini
uopće potreban, da se nadalje računski dokažu koristi, koje bi odnosna imovnai općina
od toga kupa imala, kao i da se u najsitnije detalje ispita financijalno stanje odnosne
imovne općine. Poslije rata kupljeni šumski posjedi većinom ne mogu izdržavati sami
sebe (uprava, čuvanje, porez, namet, pošumljivanje itd.), jer sn kupljene većinom čiste
i ogoljene površine ili mlade branjevine — a da o amortizaciji kupovine nema ni govora.
Najeklatantniji primjer, kako se kupovima šum. površinr uništavaju imovne
općine, je zadnji kup veleposjeda Buč—Kamensko po brodskoj imovnoj općini, gdje
je za cea 14,500.000 Dinara kupljeno cea 9.900 kat. jutara, od toga cea 5.000) jutara,
koje treba uz skupe novce pošumljivati, (to su nažalost većinom stare sječine, čiste
sječe bukovih sastojina, vršene preko cijele godine) a ostatak površine su stare bukove
sastojine, koje se ne mogu eksploatisati, jer su raštrkane i jer proizvodni troškovi
uz današnje prodajne cijene daju negativnu ili vrlo nisku taksu na panju, a imovna^
općina mora — da namakne kupovinu — uz bagatelne cijene prodavati svoju staru
slavonsku hrastovinu.


Istovremeno je Glavna skupština .I.Š. U. stavila u dužnost upravnom odboru,
da kod odlučujućih šumarskih faktora ishodi punu zaštitu onih šumara^ koji sa jakim
argumentima pobijaju takove kupove, od onih — većinom´ neodgovornih — lica, koja
takove kupove forsiraju. Jer da ironija bude veća, čuju se u javnosti glasovi, da su
slabom stanju imovnih, općina krivi samo šumari, što se mora najenergičnije odbiti,
jer je bilo šumara, koji su pravovremeno i sa uvjerljivim dokumentima upozoravali
na opasnost, ali ih se nije slušalo.


Nadalje je Glavna skupština zatražila, da se oni šumiari, kojima se dokaže, da
su se kod rada na spomenutim kupovima ma u kom pravcu ogriješili o interese imovne
općine odnosno o svoje staleške i stručne dužnosti, pozovu na strogu odgovornost.


upravni odbor .I.Š. U. izvršujući prednje zaključke Glavne skupštine, umoljava
cij. naslov:
1) da kupovanju šumskih površina po imovnim općinama ubuduće obrati svoju
najveću pažnju;
2) da dade punu zaštitu onim šumarima, koji sa argumentima — a radi dobro
shvaćenih interesa imovne općine — takove kupove pobijaju;
3) da se povuku na orgovornost oni službenici, koji su se — kod zauzimanja za
te kupove — ogriješili o interese imovnih općina.«


XX. Izabire se uži odbor od gg. Qri:nwald, Petračić, Hradil, Neidhardt, koji će
spremiti referat o gradnji III-čeg kat a na društvenoj zgradi. Za eventualne predradnje
(nacrte i slično) odobrava se kredit od 50OO Dinara.
XXI. Zaključuje se, da u Centralnom odboru za drvarsku privred
u zastupaju Jugoslovensko šumarsko udruženje gospoda: Ing. Qriinwald i Dr.
Ugrenović. Kao zamjenik ing. Rohr. Oni će proučiti potrebu pristupanja .lugoslovenskog
šumarskog udruženja u Centralni odbor.
.... Čita se predlog Podružnice u Beogradu, kojim predlaže, da se izda djelo ,
»Enciklopedija šumarstva« analogno sličnim´ djelima u inostranstvu. ^ \..\<^\^


139