DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 54     <-- 54 -->        PDF

a) Od Ministarstva šuma u predmetu rezolucije o pravilniku za paušalira-nje


putnih troškova šumarskih službenika. Rezolucija je odaslana sa skupštine na Sušaku.


Odeljenie za šumarstvo Ministarstva u svom odgovoru uvida opravdane razloge, izne


sene u rezoluciji, i nastojati će što je moguće, da se traženo ostvari. Uzima se


na znanje.


b) Odgovor Ministarstva šuma i rudnika na rezoluciju sa skupštine na Sušaku,


a u predmetu namještanja kvalifikovanih šumara u privatnoj službi prema zakonu´ o


šumama. Ministarstvo odgovara, da je po predmetu odaslan raspis svim banskim


upravama da sakupe podatke. Kad se podaci sakupe, dostavit će se Udruženju.


Zaključuje se po predmetu ponovno zamoliti Ministarstvo i upozoriti, da se ne


izvršuju dužnosti namještanja kvalifikovanog osoblja. Same banske uprave stavljaju


preduge rokove z.a to izvršenje.


c) Odgovor Ministarstva šuma u predmetu rezolucije (sa zbora na Sušaku) glede


troškova za nabavke službenih odijela šum. činovnika. — Odgovor razlaže nemo


gućnost, da se u budžetu osiguraju potpore za službena odijela. Uniformisanje osoblja


da se prepušta slobodnoj odluci samih službenika. Uzima se odgovor na znanje.


d) Ministarstvo poljoprivrede javlja, da zasada ne može poslati zatraženi pro


jekat zakona o poljoprivrednim komorama i zakona o zadrugama, jer te projekte


Ministar poljoprivrede još nije usvojio.


e) Ministarstvo šuma odgovara na rezoluciju sa Sušaka u predmetu zakona o


likvidaciji agrarne reforme. Taj zakon da je donijelo Ministarstvo poljoprivrede iz


agrarnih i socijalnih razloga. Pred ovim važnijim potrebama da su morali odstupiti


interesi šumarstva.


Zaključuje se odgovor dostaviti odsjeku za agrarnu reformu.


f) Ministarstvo šuma odgovara na rezoluciju sa sušačke skupštine, kojom je
zamoljeno, da se projekat pravilnika o uiredenju´ gospodarstva i uprave ekspropriisanih
šuma po zakonu o likvidaciji agrarne ferome, dostavi na mišljenje Jugoslovenskom
šumarskom udruženju. — U odgovoru se spominje, da predmet spada u nadležnost
banovina. Specijalni Pravilnik da se neće izrađivati.


Zaključuje se kao pod e).


g) Odgovor Ministarstva šuma na rezoluciju sa sušačke skupštine u predmetu
eksistencije namještenika kod eksproprisanog veleposjeda. Predstavka da je dostavljena
Ministarstvu poljoprivrede. Velik dio osoblja na eksproprisanim posjedima u
Gorskom kotaru da je ostao u službi. U dravskoj banovini da još definitivno nije
obavljena eiksproprijacija.


Zaključuje se kao pod e).


IV. Gospodin ing. Borošić , govori o sređivanju materijala u Ministarstvu
šuma, a u predmetu izmjena zakona o š u m a mi a. Svojedobno je Ministarstvo
razaslalo pozive svimi banovinama i direkcijama da pošalju primjedbe na zakon. Sada
se taj materijal srednje. Gosp. Dr. Metikoš je u Narodnoj skupštini interpelacijonr
tražio da se hitno izmijeni član 150. i 151. Osim toga se traži izmjena za stroge kazne
u zakonu.
Qosp. Paherni k referiše o toku predmeta u narodnoj skupštini. Na njegov
nagovor je Dr. Metikoš odustao od hitnosti.


Dr. Bale n govori o mogućnosti snabdjevanja zemljoradnika drvetom legalnim
putem, a ne šumskim štetama. Ministarstvo šuma može davati seljacima drvo i uz
veoma nisku taksu. Mora da se zapriječi, da seljak drvo krade. Zapriječiti nelegalno
prisvajanje drveta moguće je jedino strožim kaznama.


Zaključuje se povjeriti gosp. ing. Paherniku , da on kao potpredsjednik
parlamentarnog odbora za taj predmet nastoji, kako bi se stvar razvijala u interesu
šumarstva. Članovi odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja mu za taj predmet
svojim´ mišljenjima stoje spremno na dispoziciju.


136