DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 53     <-- 53 -->        PDF

gnojiva pokazali su se KAS, Herliuies, sadra, superfosfat, samo im djelovanje nije
trajno, jer su lako topiva i radi poroznosti krša odnese ili vođa neiskorištene u dubinu
zemilje. Kao najbolje umjetno gnojivo pokazala se pri sadnji na kršu Thomasova
drozg-a, koja se polagano topi. Trebalo bi u ovu svrhu priređivati još teže topiva
gnojiva, koja bi djelovala 2—3. pa. i više godina. Pitanje sadnje sjemena u mjesto
sadnica i upotrebe um-jetnih gnojiva treba najpomniie promatrati i usavršivati, jer
ćemo tako silno pojeftiniti, a time i posipještii pošnmljenje krša. Sjeme za sadnju treba
uvijek uzimati samo sa krša t. j . aklimatizirano.


Kada se voziimo parobrodom od Sušaka uz morsku obalu prema jugu, vidjeti
ćemo, da je primorski krš od Sušaka prema jugu do Novoga već gotovo sav zašuimljen
i zelen; od Novoga do Senja nešto slabije, a od Senja do mede Primorske banovine
još slabije. No i u ova 2 dijela vidimo već većih površina ograđenih suhozidom i
pošumljenih, kao radosne preteče daljnjeg pošumiljavanja i navjestioce bolje budućnosti
onog mukotrpnog naroda.


Najstarije i najuspjelije kršike kulture jesu u Senjskoj Dragi u vezi sa osobito
uspjelim uređenjem; bujica. Danas, kad narod promatra vidne uspjehe napora i rada
šumarskih stručnjaka oko pošumijenja krša, kad osjeća već ma i ograničene koristi
od tih šumica na drvetu i boljoj paši, kad može u tim šumicama sklonuti glavu u
gustu hladovinu pred žarkim suncem, kad osjeća i sve ine blagodati, što nam ih šume
daju, gleda ta´j narod u nas šumare sa najvećim pouzdanjem, i poštivanjem, a to je
najveći zalog za daljnji uspješan rad na pošumijavanju krša. Šuma je jedini uslov za
opći gospodarstveni i kulturni preporod poštenog, prepaćenog, izdržliivog naroda
našeg krša.


Grad Sušak je žarište kulture i napretka Gornjeg .Jadrana, pa u vezi s time i
propagandnim radom uglednih građana građa Sušaka i širje mu okolice, šire se sve
bržim tempom zeleni i sve jasniji trati uspjelog pošumijavanja krša prama jugu.


Ja ih molim kao današnje naše gostoprimce, da u ovom radu ustraju, na čemu
im budi hvala cjelokupnog pučanstva krša i nas šumara!


ZAPISNIK


II. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog iidruženia, održane
dne 18. i 19. decembra 1932. godine.
Prisutni: predsjednik Lenarčić ; podpredsjedinik Griinwald ; tajnik
N e i d h a r d t: blagajnik . r a d i 1; odbornici: . o r o š i ć, P r p i ć, . a b i ć, P e t r o v
i ć. R o h ., . a r a n a c, . i k 1 a u, S a v i č, S m, i 1 a i, j a s i ć, . a 1 e n, P a h e r II
i k, . a n 0 j 1 o vi ć. — Ispričali su se: Krstić, D i v j a k.


I. Ovjerovlju´ju se zapisnici : a) odborske sjednice, održane na Sušaku dne
17. i 18. Vni. 1932. i b) odborske sjednice, održane dne 21. Vili. 19,3.2. na lađi Triglav,
piigodom ekskurzije Sušak—Rab.
II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj. Prima se.
a) Odobrava se naknadno izdatak za goste iz Ceskoslovačke na glavnoj skupštini
na Sušaku u iznosu od Dinara 5.21? i 75 para.
b) Zaključuje se u buduće u predmetu gostiju iz inozemstva uzvanim društvima
unaipređ javiti točno, ukoliko i u čemu će delegati biti gosti .Tgoslovenskog šumarstog
udruženja.


c) Zaključuje se sve članove, koji se imaju brisati iz članstva, a duguju članarinu
preko dvije godine, pozvati preko odvjetnika da uiplate članarinu i da snose odvjetničke
troškove.


III. Tajnik čita odgovore na predstavke .Tugoslovenskog šumarskog
udruženja.
135




ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 54     <-- 54 -->        PDF

a) Od Ministarstva šuma u predmetu rezolucije o pravilniku za paušalira-nje


putnih troškova šumarskih službenika. Rezolucija je odaslana sa skupštine na Sušaku.


Odeljenie za šumarstvo Ministarstva u svom odgovoru uvida opravdane razloge, izne


sene u rezoluciji, i nastojati će što je moguće, da se traženo ostvari. Uzima se


na znanje.


b) Odgovor Ministarstva šuma i rudnika na rezoluciju sa skupštine na Sušaku,


a u predmetu namještanja kvalifikovanih šumara u privatnoj službi prema zakonu´ o


šumama. Ministarstvo odgovara, da je po predmetu odaslan raspis svim banskim


upravama da sakupe podatke. Kad se podaci sakupe, dostavit će se Udruženju.


Zaključuje se po predmetu ponovno zamoliti Ministarstvo i upozoriti, da se ne


izvršuju dužnosti namještanja kvalifikovanog osoblja. Same banske uprave stavljaju


preduge rokove z.a to izvršenje.


c) Odgovor Ministarstva šuma u predmetu rezolucije (sa zbora na Sušaku) glede


troškova za nabavke službenih odijela šum. činovnika. — Odgovor razlaže nemo


gućnost, da se u budžetu osiguraju potpore za službena odijela. Uniformisanje osoblja


da se prepušta slobodnoj odluci samih službenika. Uzima se odgovor na znanje.


d) Ministarstvo poljoprivrede javlja, da zasada ne može poslati zatraženi pro


jekat zakona o poljoprivrednim komorama i zakona o zadrugama, jer te projekte


Ministar poljoprivrede još nije usvojio.


e) Ministarstvo šuma odgovara na rezoluciju sa Sušaka u predmetu zakona o


likvidaciji agrarne reforme. Taj zakon da je donijelo Ministarstvo poljoprivrede iz


agrarnih i socijalnih razloga. Pred ovim važnijim potrebama da su morali odstupiti


interesi šumarstva.


Zaključuje se odgovor dostaviti odsjeku za agrarnu reformu.


f) Ministarstvo šuma odgovara na rezoluciju sa sušačke skupštine, kojom je
zamoljeno, da se projekat pravilnika o uiredenju´ gospodarstva i uprave ekspropriisanih
šuma po zakonu o likvidaciji agrarne ferome, dostavi na mišljenje Jugoslovenskom
šumarskom udruženju. — U odgovoru se spominje, da predmet spada u nadležnost
banovina. Specijalni Pravilnik da se neće izrađivati.


Zaključuje se kao pod e).


g) Odgovor Ministarstva šuma na rezoluciju sa sušačke skupštine u predmetu
eksistencije namještenika kod eksproprisanog veleposjeda. Predstavka da je dostavljena
Ministarstvu poljoprivrede. Velik dio osoblja na eksproprisanim posjedima u
Gorskom kotaru da je ostao u službi. U dravskoj banovini da još definitivno nije
obavljena eiksproprijacija.


Zaključuje se kao pod e).


IV. Gospodin ing. Borošić , govori o sređivanju materijala u Ministarstvu
šuma, a u predmetu izmjena zakona o š u m a mi a. Svojedobno je Ministarstvo
razaslalo pozive svimi banovinama i direkcijama da pošalju primjedbe na zakon. Sada
se taj materijal srednje. Gosp. Dr. Metikoš je u Narodnoj skupštini interpelacijonr
tražio da se hitno izmijeni član 150. i 151. Osim toga se traži izmjena za stroge kazne
u zakonu.
Qosp. Paherni k referiše o toku predmeta u narodnoj skupštini. Na njegov
nagovor je Dr. Metikoš odustao od hitnosti.


Dr. Bale n govori o mogućnosti snabdjevanja zemljoradnika drvetom legalnim
putem, a ne šumskim štetama. Ministarstvo šuma može davati seljacima drvo i uz
veoma nisku taksu. Mora da se zapriječi, da seljak drvo krade. Zapriječiti nelegalno
prisvajanje drveta moguće je jedino strožim kaznama.


Zaključuje se povjeriti gosp. ing. Paherniku , da on kao potpredsjednik
parlamentarnog odbora za taj predmet nastoji, kako bi se stvar razvijala u interesu
šumarstva. Članovi odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja mu za taj predmet
svojim´ mišljenjima stoje spremno na dispoziciju.


136




ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 55     <-- 55 -->        PDF

V. Projekat zakona o ovlaštenim civilnim inžin i e r im a.
Prepušta se užem odboru, koji sastoji iz ing. Borošića, ing. Miklau-a i Ur.
Neidhardta, da izrade mišljenje po predmetu projekta novog zakona i da se to mišljenje
odašaije Ministarstvu šuma. (Vidi predstavku, štampanu iza ovog zapisnika.)


VI. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo šuma, da dostavi Udruženju projeka t
zakona o režijskom´ poslovanju, pa da se po tome važnom predmetu
sasluša i mišljenje Jugosiovenskog šumarskog udruženja.
VII. Oosip. ing. Boroši ć referiše o nastojanju Ministarstva poljoprivrede, da
se izmijeni i dopuni zakon o likvidaciji agrarne reforme.
Zaključuje se pribaviti projekat Ministarstva poljoprivrede po predmetu kao i
mišljenje Ministarstva šuma. Projekti i mišljeuje će se razmnožiti i poslati sekciji za
privatne šume (agrarnu reformu).


Vili. ´l´ajnik čita dopi´s predsjedništva Slovenske šumarske zajednice
, kojim ovo poziva Jugoslovensko šumarsko udruženje, da se uplaćuje .> švic.
franka po članu za zajednicu.


Zaključuje se rezervirati u korist Slovenske šumarske zajednice svotu za
1933. god. u iznosu od Vi švic. franka po članu a na račun Šumarskog Lista. Svota će
ostati deponirana u blagajni J. Š. U. za trošak izdavanja publikacije S. Š. Z. Javiti će
se predsjedništvu zajednice, da je svota deponirana u blagajni J. Š. U. Kako je jedan
od prvih zadataka Zajednice prema sporazumu od 21. Vili. 1932., da se izda publikacija,
a ova će se izdavati u .lugoslaviji, zaključuje se zamoliti predsjedništvo zajednice,
da poradi na tome, da i ostala nacijonalna Udruženja Sto skorije stave na
raspolaganje za izdavanje publikacije potrebne prinose. Blagajničke poslove oko publikacije
da vodi blagajnik .lugoslovenskog šumarskog udruženja.


Gospodin prof. Dr. . a 1 e n kao ´urednik publikacije S. Š. Z. referiše o tome,
kako si zamišlja publikaciju kao niz informativnih članaka o šumarstvu pojedinih
narodnosti, koje su učlanjene u zajednicu.


Zaključuje se predloge gosp. profesora dostaviti predsjedništvu S. Š. Z. Ujedno
predložiti, da se prethodno izda samo jedna reprezentativna sveska publikacije.


IX. Ovlašćuje se predsjedništvo Jugoslov. šum´, udruženja da sastavi i pregovara
o zakupu zgrade Šumarsk i D o mi za budžetsku godinu 1933/34. Predsjedništvo
neka po mogućnosti nastoji, da zakupna cijena iznosi kao i u godini 1932/33.
X. Tajnik referiše i iznosi ponude pojedinih tiskara u predmetu štampanj a
Šumarskog
Lista u 1933. godini.
Prima se ponuda Nadibiskupske tiskare iz Zagreba kao najpovoljnija.


XI. Tajnik čita dopis pripremnog odbora za osnivanje podružnice J. Š. U. u
S k 0 p 1 j u u predmetu osnivanja te podružnice.
Pozdravlja se osnivanje te podružnice i odobrava dosadanji rad pripremnog
odbora s time, da se na konstituirajuću skupštinu podružnice pozovu svi članovi
Jugoslovenskog šumarskog udruženja sa teritorije Vardarske banovine.


XII. Izabire se uži odbor: Borošić, . a b i ć, . i k 1 a u, Manojlović, da
razmotri projekat pravilnika o radnim dopla´cima i pa uš ali ran ju
troškova državnih šum-arskih službenika pri realizovanju kupoprodajnih
ugovora.
XIII. Raspravlja se po prediogu ing. Borošića o šumarskim fakultetima
. Čita se i dopis podružnice u Beogradu, u kome predlaže, da se fakultttske
uredbe izrade u sporazumu sa .lugoslov. šum. udruženjem.
Nakon duže debate zaključuje se poslati Šum. fakultetu u Beogradu i Zagrebu
predstavku sa prediozima:


1) da se predvidi u fakultetskim uredbama specijalizacija. .. i. jedan
od dvaju šum. fakulteta neka bude orijentisan više u biološko-uzgojnom dok drugi
više u tehničkom i uporabnom smjeru. ~ Neka se predvide što stroži ispiti, kako bi


137