DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 48     <-- 48 -->        PDF

čivaiia. Lugarsko je osoblje doduše podnosilo prijave, vlasti su presuđivale šumske
štete, ali one radi siromaštva nisu od naroda nikada ubirane, a poslije ujedinjenja
šumske su štete u više navrata oproštene. Od izgradnje ličke željeznice sjeklo se još
više u tim šumama, jer je bilo omogućeno prodavati drva na sve strane. Posljedica
ovakovog samovoljnog i nerazumnog goispodarenja u tim šumama kroz punih 70 godina
jasna je i šume ličke imovne općine predočuJM danas ne samo bezvrijedne šikare,
bliže naseljima, već i goli krš, a tek tu i tamO´ sto-ji po koji kompleks uSčuvanih šuma,
koje su nepristupačne ili nisu još na dohvatu.


Šume otočke i ogulinske imovne općine nisu doduše tako devastirane kao šume
ličke imovne općine, ali su i one prekorednom sječom potpuno iscrpljene i zna´tan dio
šumskih površina okupiran je po pravoužitnicima u poljoprivredue svrhe, a naročito
kao gorske sjenokoše. Da su šume imovnih općina potpuno iscrpljene, nije nikakovo
čudo. Dok su pravoužitnici s jedne strane daleko više sjekli drva za upravo- raskošnu
potrošnju ogrjeva u sirovom (svježem) stanju na otvorenim ognjištima, a da ni za
ogrijevno ni za građevno drvo nisu ništa plaćali u ime doprinosa za porez, namet,
upravu, čuvanje i ine troškove, dotle je s druge strane uprava šuma bila prinuždena,
da u svrhu nabave potrebnog novca za podmirenje spomenutih troškova iznosi velike
količine stabala na prodaju. Uz takovo gosipodiarenje sa šumama imovnih općina uopće,
a ovih u krškom području napose, moralo se doći do današnjeg pasivnog stanja. Što
više, dalo se već unaprijed matematski točno ustanoviti, kada će ovo pasivno stanje
nastupiti prekorednom sječom i to ne samo kod ovih (od iskona siromašnih) imovnih
općina na´ kršu, već t kod druigrh, nekada hrastovim šumama vrlo bogatih imovnih
općina.


Ovo pasivno stanje imovnih općina (bez razlike) u Savskoj banovini predočuje
nam težak problem- za riješenje pitanja njihovog daljnjeg opstanka. Uzme li se ovaj
problem u razmatranje bilo s koje strane i riješavao se kako mu drago, u svakom
slučaju ima se u šumama imovnih općina zavesti najveća štednja na ogrijevnom i
građevnom- đrvetu i posvetiti najveća pažnja obnovi, uzgoju i čuvanju tih š-ura-a. U
tu svrhu ra-orati će pravoužitnici davati radn-u snagu u -naravi i potrebne doprrnoise u
novcu, jer mi znamo, da nema danas (niti je ikada bilo) posjeda i gospodarstva, koje
bi -davalo samo prihode, a bez ikakovili troškova vlasnika ili bilo koga, kako je to
do sada bivalo -kod imovnih -o-pćina. Da se naisiromašnijim imovnim općinamia pripomogne,
bi´lo bi -pravednije riješenje, da pravoužitnici daju u naravi radnu snagu
(kao o-dradu za šumske štete) za šum.sko-uzgojne radove, a država da -dade potrebne
novčane doprinose, makar i djelo-mično, jer su imovne općine došle u ovo stanje pod
upravom i nadzorom državne vlasti. Eventualno će država biti prisiljena-, da šume
nekih imovnih općina preuzme potpuno u svoju upravu i na svoj trošak radi siromaštva
nji-h-ovih pravoužitnika, barem tako dugo, dok se ove šume ne dovedu opet
u normalno stanje i tako se spase -od piosvemašnje devastacije, a u općem interesu
i radi ostalih blagodati, koije nam šume -daju.


Nekoji misle, da bi se pitanje imovnih općina n-ajjednostavnije riješilo, kada bi
se njihove šum-e razdijelile po upravnim ili -poreznim lopči-nama pravoužitnicima na
uživanje i gospodarenje. Ovo bi bila najveća nesreća za šume imovnih općina, jer bi
ih bez dvojbe stigla ista sudbina kao i današnje zemljišne zajednice u Krajini, t. j . u
kratko vrijeme bile bi pretvorene u šikare, a zati-m u golij-et i krš sa svim kobnim
posijedicam-a. Šumsko gospodarstvo je intenzivnije, što sačinjava veće vezane komplekse.
Ono je i jeftinije, pa-k bi bilo skroz neopravdano i nerazumno, da diobom- stvorimo
manje gospodarstvene komplekse šuma´ sa skupljim i ekstenzivnij-im gospodarstvom.
Uvjeren sam., da nadležne vlasti ne će nikada dozvoliti, a pravoužitnici nika-da
tražiti dio´bu šuma imovnih -općina, jer bi to značilo njihovo uništenje za uvijek i nenadoknadiv
gubitak za njihove pravoužitnike i cijelokupni narod i -državu.


130