DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 40     <-- 40 -->        PDF

IZ UDRUZEN]A


Ing. Josip Qrunwald (Zagreb):


ŠLME NA KRŠU SAVSKE BANOVINE/


Jugoslovensko šumarsko udruženje održaje svoju 56. redovitu glavnu skupštinu u
mjesecu augustu 1932. u Sušaku, a tom prilikom biti će i ekskurzije članova društva
kroz Primorje na otok Kab i na Plitvička jezera, dakle sve u području krša Savske
banovine.


Ti´m povodom odredila mi je glavna uprava Jugoslovenskog šumarskog udruženja
ugodnu dužnost, da Vam prigodom svečano« otvorenja ovog zborovanja održim
ovo kratko predavanje o šumama i šumarstvu na kršu Savske banovine.


Želja mi je, da Vas ne zamaram opsežnim statističkim podacima, pak ču se
ograničiti na najnužniije, a da Vam ipak pružim preglednu sliku o kršu Savske banovine.


Teritorij krša Savske banovine prostire se u vezanom kompleksu duž morske
cbale zapadnog dijela banovine sa otocima Krkom, Rabom i Pagom, te manjim nenastanjenim
otocima, od kojih su najveći Prvič, Sv. Grgur i Goli. Taj cjelokupni teritorij
zaprema površinu od 1,1´19.389 ha ili 2S´72% od cjelokupnog teritorija Savske
banovine (,3,896.961 ha).


Po političkom razdjelienju tvore ovo područje krša gradovi Sušak, Bakar i
Senj, te srezovi Kastav, Sušak, Crikvenica, Vinodolski Novi, Senj, Krk, Rab, Penišič,
Gospić, Gračac, Donji Lapac, Udbina, Korenica, Slunj, Otočac, Brinje, Ogulin, Vrbovsko,
Delnice i Čabar.


Broj žiteljstva u području krša iznosi 4,?1.9´57 duša, koje žive u 8´5.0i25 domova,
prema čemu otpada na jedan dom 5 duša. Poprečno ima na četv. km ,39 stanovnika,
pa je najnapučeniji grad Senj sa 1.074 stanovnika, a najmanje je napučen srez Senj
sa 17 stanovnika na četvornom km.


Karakteristika krša je masivna podloga kamena vapnenca sa jakim udubinama,
dolinama, provalijama, vrtačama, te strmim stranama i oštrim grebenima. Doline nisu
dugačke i zato nema na kršu velikih gravitacijonih područja. Krški vapnenac pokazuje
nam se naročito na primorskoj t. i. zapadnoj strani gorja Velika Kapela i Velebit kao
gole strme hridi, poglavito u južnom dijelu sve od morske obale pa do glavne vododjelnice
imenovanih gorja, koja se vododjelnica pruža gotovo paralelno sa morskom
obalom od sjeverozapada prema jugoistoku do nadmorske visine od 1600 m. Istočna
strana gorja Velika Kapela i Velebit, tako zvana »lička strana« za razliku od »primorske
strane«, a u kojoj se nalazi i gorje Lička Plješevica i Mala Kapela, obraštena je uz
naselja šikarom i sitnom šumom, dok sui od naselja udaljeniji i teže pristupačni di´jelovi
imenovanih gora obrašteni u velikim´ kompleksima visokom šumom, mjestimice prašumom.
U tim prašumama nalazimo prastarih bukovih i jelovih stabala, a naročito u
dubokim vrtačama jelovih stabala sa 2—3 m promjera na panju, a visine od 40—50´ m.


U tom« dijelu krša nalazimo i plodnih dolina i ravnica, kao što su zrmanjska
dolina. Ličko polje oko Gospića, Krbavsko oko Udbine, Otočko polje uz Gacku oko
Otočca; zatim Jezeranska, Plaščanska, Ogulinska dolina i neke manje. Na žalost, a
uslijed ekstenzivnog stanja poljoprivrede u tim krajevima, nije plodovitost tih polja i
dolina dovoljno iscrpljena, ali se poljoprivredno odjelenje banske uprave i sreski
agronomi mnogo trude, da u ovim krajevima podignu poljoprivredu, te se u tom pravcu
već zapažaju vidni uspjesi.


Radi poroznosti vapnenca velika je oskudica vode u cijelom krškom području,
ali zato ima nešto podzemne vode u obliku jakih ponornica sa kraćim ili dužim tokom


* Predavanje održano prigodom otvorenja .^ć-te glavne godišnje skupštine
Jugoslovenskog šumarskog udruženja na Sušaku dne 19. VIII. 1932.
122
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 41     <-- 41 -->        PDF

i ua površini, te jačini ili slabijim slapovima i sa jezerima. U tome području lijepo je


i zanimivo Švioko jezero, pa naša glasovita Plitvička jezera, koja su poznata sa svojih


krasota cijetome svijetu.


Radi pomanjkanja vode uopće, a osobito radi pomanjkanja pitke vode, muči


žitdjstvo krša kao i stoka veliku muku za vrijeme ljetne žege. Zato se izvori gledaju


u tim kraievima kao neka svetinja, a narod je prinužden dolaziti na te izvore, potoke


i jezera po vodu katkad^ iz udaljenosti od 16^—20, pa i više km. U mnogim, su mjestima


Izgrađene zadnjih godina velilse općinske nakapnice uz državnu pripomoć, proširuju


se i izgrađuju novi vodovodi, da se ublaži ova muka i nestašica vode. Duž ličke željez


nice izgrađen je vodovod, a u primorskim kupališnim mjestimia, kao i lječilištima


Gorskog kotara, nemoguće je i zamisliti uspješno unapređenje turizma bez vodovoda


i električne struje, ma kako da je priroda nadarila te krajeve svo´jim krasotama. Ovog


ijeta dovršen je veći vodovod od ponora Žrnovnice kod Novog, koji opskrbljuje vodom


morska kupališta Novi, Selce i Crikvenicu.


Da se razabere opće ekonomsko stanje na području krša, navesti ću Vam pro


porcijonaltni odnos pojedinih vrsta kultura po statističkim podacima, a to je:


Vrst kulture Površina ha % Otpada na 1 stanovnika
1.) oranice 166.819 14´90 0´3.61 ha
2.) livade 1^1.234 10´83 0´2807 »
3.) vrtovi 3.414 0´31 0´0079 »
4.) vinogradi 6.617 (.59 0)´0153 »
5.) trstika i ribnjaci 2S7 O"02 .´0.)6 »
6.) pašnjaci 289.512 25´87 0´6702 »
7.) šume 474.977 4243 .0996 »
8.) izgrađeno zemljište,
ceste, putevi i ino
neplodno 56.468 5´05 0´130´7 »


Ukupno 1,119.298´ 1WW 2´591il ha
Odbivši stavku 8.) ostaje nam
produktivno zemljište 1,063.830 94.95 2´460. ha


Iz priložene skrižaljke (Prilog 1.) razabire se taj odnos potanje za područje
pojedinog grada i sreza.


Prema gornjemu otpada na jednog stanovnika krša samo 0´3861 ha oranice, pa
kada znamo, da su to oranice vrlo mršavog tla i ekstenzivno obrađivane, onda je
posve jasno, da se žiteljstvo krša može tek 2—3 mjeseca prehraniti urodom svojih
oranica. Prehrana preko ljeta također je slaba, jer vidimo, da na jednog stanovnika
otpada tek 79 četv. met. vrta, a i taj daje u većem dijelu radi suše slab uspjeh.


Za vlažnih je godina urod polja priličan. Glavna hrana žiteljstva je krumpir, koji
i ako ne rodi na krasu mnogo, ali je odlične kvalitete. Uz krumpir dolaze još jela od
kukuruznog brašna (pura i palenta), pa dodamo li tome još mlijeko i mliječne proizvode
i zamislimo li ograničene obroke, onda imamo potpun uvid u prehranu siromašnog
žiteljstva krša. Uz gornja jela dolazi još ua ličkoj strani po katkad zalogaj
mesa sitne stoke, a u primorskoj strani po koja ribica.


Iz razloga, što žiteljstvo nema dovoljnog uroda za prehranu, a ni prilike zarade
na domu, primorano je, da najbolja radna snaga odlazi na zaradu u daleke krajeve


— danas najviše u Francusku i Njemačku, pošto je Amerika, kamo su prije išli na
zaradu, danas zatvorena za inozemne radnike. Uz sve ove teške životne prilike
žiteljstvo je krša skromno i uzdržljivo, zdravo i kršno, a po čitavom svijetu poznato
kao ustrajno i odlično radništvo.
123
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Iskaz površina zemljišta po kulturama


Prilog 1.


Vrst


Sresko
ili gradsko
načelstvo
Broj
stanovnika
Cjelokupna
površina
ha
O
rt rt
Oranice
lia /o
vrtovi
.. 1 »/„
livade
ha 1 «/o
I Kastav ... . 10.535 4.980 211 365 7.32 38 0.76 660 1325
2 Sušak grad 16.104 2.032 793 164 8.07 77 3.79 278 13.68
3 Sušak srez 18.848 33.470 56 1.422 4.26 47 0.14 8.697 25.98
4 Bakar grad 2.074 399 520 11 2.77 3 0.75 34 8.53
5 Crikvenica 12.166 11.469 106 1.174 10.24 29 0.25 1.954 7.04
6 Novi Vinodo 1 . 8.708 33.532 26 1.160 3.46 12 0.03 3.517 10-50
7 Senj grad 3.072 286 1.074 7 2.45 3 1.05 6 2.10
8 Senj srez . 10.418 59.605 17 1.399 2.34 5 0.01 2.464 4.14
9 Krk . . . 20.013 42.851 47 4,694 10.96 747 1.74 734 171
10 Rab . . . 14.595 40.814 36 1.504 3.68 156 0.38 114 0.28
11 Perušić 19.754 56.939 35 7.637 13.41 150 0.26 4.834 8.50
12 Gospić . . 34.068 110.443 31 20.362 18.42 101 0.01 7.333 6.64
13 Gračac . . 27.837 101.615 27 13.343 13.13 84 0.01 7.407 7.30
14 Donji Lapac 16.538 53.528 31 8.822 16.48 205 0.40 6.235 11.65
15 Udbina . . 11.970 47.273 25 7.861 1663 82 0.17 5.924 1253
16 Korenica . 14.460 50.347 29 8.001 15.89 140 0.28 4.238 8.42
17 Slunj . . 45.837 84.695 54 39.594 46.75 359 0.42 4.513 5.33
18 Otočac . . 33-685 89.010 38 13.450 15.11 269 0.30 12.163 13.66
19 Brinje . . 15.991 32.761 49 6.766 20.62 73 0.22 4.132 12.62
20 Ogulin . . 47.074 119.564 39 16.621 13.90 293 0.25 17.088 14.29
21 Vrbovsko . 17.704 41.369 43 5.361 12.96 211 0.51 11.041 26.69
22 Delnice 20.294 63.453 32 4 697 7.40 115 0.18 12.475 19.66
23 Čabar . . 10.222 38.863 26 2.414 6.21 215 0.56 5.393 1388


Ukupno: . . . 431.957 1,119.298 39 166.819 14.90 3.414 0.31 121.234 10.83


Cjelokupna
Savska banovina 2,703.171 3,896.961 1,248.013; 32.03 49.424 1.27 430.972 11.11


Uz slabu poljoprivredu, bavi se žiteljstvo na kršu mnogo i stočarstvom i to
naročito uzgojem´ sitne stoke, u prvom redu ovaca, ali je i ova gospodarska grana
vrlo ekstenzivna. Pučanstvo drži prevelik broj stoke s obzirom na proizvodnju krme,
pa je uslijed slabog hranjenja i ta stoka slaba, zakržljala i male prodajne vrijednosti.
Naročito se drži prevelik broj koza, .2... komada ili 77´37 % od sveukupnog broja
koza u Savskoj banovini (55.410), pa to baš na krasu, gdje je koza uz požar najveća
opasnost uopće po šume, a posebice onemogućuje svaku obnovu iskorištenih šuma!
Poljoprivrednici, veterinari i upravne vlasti nastoje kako bi na području krša podigli
stočarstvo, .. im to uz konzervativnost pučanstva teško uspijeva. Priložena skrižaljka


124
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 43     <-- 43 -->        PDF

na području krša Savske banovine.


i površin a k u 11 u r a;
pašnjaci vinogradi
trstika i
ribnjaci
šume
Plodno
zemljište
Neplodno
zemljište
ha /0 ha /0 ha 7o ha /0 ha I «/0 ha 0/
10
821 16.50 483 9.71 2 551 51.22 4.918 98.76 62 1.24
842 41.44 158 7.78 326 16.04 1.845 90.80 187 9.20
8.810 26.32 228 0.68 13 209 39^47 32.413 96.84 1.057 316
209 52.38 53 13 28 52 13.03 362 91.73 37 9.27
3.886 3388 64 0.56 3.594 31.34 10.701 9331 768 6.69
5.162 15.39 82 0.24 19.513 58.19 29.446 87.81 4.086 12.19
53 18.53 2 0.70 71 24.83 215 75.17
12.389 20.78 13 0.02 33.019 55 40 49.289 82.69 10.316 17.31
20.349 47.48 2.681 6.26 10.462 24.41 39.667 92.57 3.184 7.43
29.757 72.90 2.664 6.52 156 0.38 3.198 7.83 37.549 92.09 3.265 7.99
14.979 26.31 12 0.002 27.923 49.04 55.535 97.52 1.404 2.48
26 070 23.60 44.379 40.28 98.245 88.95 12.198 11.05
45.248 44.53 28 0,003 30.713 3023 96.823 95.28 4.792 4.80
10.232 19.12 26.750 50.07 52.244 97.68 1.284 2.40
19.316 40.87 13.389 28.32 46.572 98.52 701 1.48
´12051 23.93 22.241 44.18 46.671 92.70 3.676 7.30
15.997 18.90 19 0.02 101 0.12 21.618 25.52 82.201 97.06 2.494 2.94
13.565 15.24 , 47.979 53.91 87.426 98.22 1.584 1.78
7.148 21.82 14.130 43.13 32.239 98.41 522 1.59
22.539 18.85 2 0.032 60.586 5067 117.129 97.96 2.435 2.04
9.017 21.80 127 0.31 14.721 35.58 40.478 97.85 891 2.15
4.604 7.26 1 0.002 40.567 63.93 62.459 98.43 994 1.57
6.468 16.64 24.057 61.90 3S.647 99.19 316 0 81


289.512 25.87 6.617 0.59 257 0.00229 474.977 42.43 1,062830 94.95 56.468 5.05
547.618 14.05 40.904 1.05 4.142 1.06 1,383.726 35.51 3,704.799 95.07 192.162 4.93
(Prilog 2.) pokazuje nam brojčano atanje stoke na području krša Savske banovine.
Vi´dimo, da se stočarstvom bavi više žiteijstvo s kontinentalnog krša, a manje sa
primoTske strane. Broj koza stoji u upravnom omjeru sa površinom golijeti t. j . št o
više koza, to više golijeti.


Nakon predočenja općeg gospodarskog stanja na krasu — držao sam to nužnim,
pošto je u uskoj vezi sa šumarstvom — prelazim na šume i šumarstvo na području
krša Savske banovine. Od cjelokupne površne šuma (474.977 ha) na krškom području
otpada po vlasnosti na:


125
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Iskaz sioke na području


Prilog 2.


o


Sresko Površina u lia Stanovništvo Broj


ili gradsko


U
cjelo/
o osoba ua


načelstvo livada ukupno lklm.2 domova
kupna


livada 1 dom


1 Kastav 4 980 660 13-25 10.535 211 2.229 4,7
2 Sušak grad . 2.032 278 13-68 16.104 793 3.615 4,4
´ 3 Sušak srez . 33.470 8.697 25-98 18.84 66 5.142 3,7
4 Bakar grad . 399 34 8-53 2.074 520 561 3,7
n Crikvenica . 11.469 1.954 7-04 12.166 106 2.978 4,1
6 Novi Vinodol 33.532 3.517 10-50 8.708 26 2.369 3,7
7 Senj grad . 286 6 2-10 3.072 1074 756 4,1
8 Senj srez 59.605 2.464 4-14 10.418 17 2.136 4,9
9 Krk .. . . 42.851 734 20.013 47 5.865 3,4


1-71
10 Rab .. . . 40.814 114 14.595 35 2.740 5,3


0-28
11 Perušić . . 56.932 4.834 19.754 35 3.829 5.2


8-50
12 Gospić . . . 110.443 7.333 34.058 31 6.683 5.1


6-64
13 Gračac . . 101.615 7.407 27.837 27 4.645 6,0


7-30
14 Donji Lapac 53.528 6.235 16.538 31 2.640 6,3


1.65


15 Udbina . . , 47.273 5.924 11.970 25 2.120 5.6


12-53


16 Korenica . . 50.347 4.238 14.460 29 2.720 5,3


8-42


17 Slunj . . . 84.692 4.513 45.837 54 7.132 6,4


533


18 Otočac . . . 89.010 12.162 33.685 38 6.130 5,5


1366


19 Brinje . . . 32.761 4132 15.991 49 2.826 5,7


12-62


20 Ogulin , . . 119.564 17.088 47.074 39 8.749 5,4


14-29


21 Vrbovsko . , 41.369 11.041 17.704 43 3.194 5,5


26-69


22 Delnice . . 63453 12.475 20.294 32 4.686 4,3


19-66


23 (,´ubar . . . 38.863 5.393 10.222 26 2.280 4,5


13-88


— Ukupno . . 1,119.298 121.234 10´.. 431.957 39 86.025 5,0
~, Savska banovina 3,896.961 430.972 2,703.171 69 564.457 4 8


zemljišne zajednice ,35.1 37 lia = /40 %
državne šume Vi2.l 75 ha = 36´23 %
šume imovnih općina 1S6.8 57 ha = 39´34 %
šume privatnika 70.9 84 ha = 14´94 %
šume samoupravnih ti eta 8.2 94 ha = 175 %
crkvene Šl un c 1.6 30 ha = 0-34 %


Ukupno 474.97/ ha lOO´OO


126
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Savske banovine.


Vrs t i bro j s t 0 k e
konji magarci
mazge
i
mule
goveđa svinje ovce koze perad košnice
120 — — 1.551 598 148 1.131 ..021 320
270 — — 209 117 23. 393 1.721 459
308 8 1 2.707 274 7.076 1.379 6.636 6"5
8 — — 16 — 7 — 45 6
70 " 1 900 386 3.385 351 5.669 602
400 482 111 1.753 525 3.930 411 3030 1.039
12 5 — 98 68 187 15 555 218
548 230 481 2.743 166 9.938 4 987 5.038 849
126 684 129 2.691 2.584 31.949 2.071 14.586 1.114
164 1.615 13 921 760 31.215 651 6.975 2.130
1.471 2 — 7.025 1.162 11.168 2.317 15.446 462
3.38. 9 — 12.016 2.569 23.246 6.097 22.205 2.062
2.112 80 3 11.905 2.957 36.657 8.624 17.063 1.7..
1.19. 6 — 7.368 1.174 13.975 1.359 11.187 84
1.882 55 — 4.197 1.696 19.45. 1.548 10.676 249
2.373 18 — 5.993 1.241 15.235 222 8.965 380
1.933 277 — 15503 4.399 33.427 3.495 42.783 1.752
1.85. 10 4 11.392 2.196 2..853 12.2 21.230 1.036
593 — — 5.843 974 6.474 347 8.365 187
1.955 4 — 18.974 2.830 24.351 3.685 33.732 2.640
406 3 — 6.251 779 2147 230 19.356 806
699 — — 8.392 2.118 1.437 148 25471 613
32? — — 2.556 1.507 1,458 462 7.890 681
7-84"/„
22.212
92-58» „
3.488
89-09´´/„
743
1..80"/„
131.004
4-60"/„
31.080
73-53´´/„
302.953
77-38" 0
42.875
7-74V„
293.534
18-97 /„
21.129


283.144 3.767 834 829.043 674.988 412.031 55.410 3,791.650 111.367
Najveći su dakle vlasnici šuma na liršu država i imovne općine. Imovna općina
iičlia, premda je svojedobno segregirana, ipak nije nikada kreirana niti predana u
vlasnost njenim pravoužitnicima, jer oni to nisu željeli ni htjeli, pa zato su ove šume
još i danas pod upravom države. Ako i površinu ličke imovne općine od 55.669 ha
pribrojimo državnim šuimaima, to imamo onda na ki-šu: državnih šuma 222.744 ha =
46"9<3 %, šuma imovnih općina 136.188 ha = 39´34 %. ..-.. su u cijeloj Hrvatskoj i
Slavoniji, tako su i na području krša nastale šume državne i imovnih O´pćina segregacijom
između države i bivših krajišnika po pukovnijama, a u ime otkupa prava
služnosti, što su ga krajišnici imali na građevno i ogriievno drvo, te na pašu stoke do


127
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 46     <-- 46 -->        PDF

onda u državnim šumama. Jedino u Gorskom kotaru nastale su državne šume konfiska


cijom cjelokupne imovine hrvatskih heroja Petra Zrinjskog i Krste Frankopana po


državnom fiskusu, a nakon njihovog smaknuća u Wiener-Neustadtiu godine 1671. Ovi


naši velikani sretni su i zadovoljni u vječnosti, što su . njihove bivše šume danas


vlasnost one nacionalne države, koju su oni već onda naslućivali i željkovali, nastojeći


se oteti ispod tuđinske vlasti i nekrvne srodnosti.


Prigodom segregacije dodijeljene su imovnim općinama šume bliže i pristu


pačnije naseljima, dok su državi dodijeljene ivdaljenije šume, koje su, kako sam već


naprijed spomenuo, još i danas — u većem dijelu gorja Velebit, Velika f Mala Kapela,


te Lička Plješivica — uslijed pomanjkanja prometila nepristupačne i zato sto-je kao


neiskorištine prašume.


U svjetskom ratu poharani su mnogi gradovi i bezbroj naselja, a nije se ništa
. gradilo u gradovima i selima. Uslijed toga´, kao i s razloga, što se mnogo građevnog
drva trošilo u ratne svrhe, nastala je ogromna potreba na građevnom drvetu.
Padi unutarnjih prlika u Pusiii izostala je Rusija kao najveća i najjača izvoznica
divne robe, a naročitoi meke grade sa svjetskog tržišta. Uslijed tih prilika mogle su
ostale države, koje izvoze drvo, a u koje spada i Jugoslavija´, kroz vrijeme od
god. .91´9. pa do god. V929. prodati svu svoju proizvodnju drvne industrije u inostranstvo
U´Z visoke cijene. Šta više, nisu te manje izA^ozne države mogle ni podma´riti
svu potražnju svjetskog tržišta, us´lijed čega su se cijene drvetn digle do bajoslovnih
visina. Postojeće drvne industrije proširivale su se i na deseterostruki kapacitet, a
nove — i manje i veće — drvne industrije nicale su kao gljive. Šume su se sjekle
pre´koredno i brzo po cijeloj drža-vi, a U´aročito u Bosni, Slavoniji i Hrvatsko´j bez
obzira na potrajnost šum´skog gospodarstva. Uz ovakove prilike na drvnom tržištu
bile su god. 1920. prodane i državne šume u Maloj Kapeli i Velebi´tu ma kratkoročnu
eksploataciju od 20 godina, ali Uislijed nastalog spora između kupca´ i države nije došlo
do sječe ovili šuma, osim manje površine u Malo´j Kapeli uz ličku željeznicu.


Do godine .930. bila je u glavnom sanirana velika potražnja građevnog drva
na svjetskom tržištu, a osim toga pojavila se u godini 1929. i Rusija na tome tržištu sa
ogromnim količinama građevnog drva, a uz znatno niže cijene od naših. ´.. okolnosti
zadale su našo´j drvnoj industriji, a naročito onoj me´kog drveta, težak udarac, bacivši
je u još težu krizu. Ona danas stoji sa velikim i skupocjenim investicijama i ogromnim
kapacitetom, koji uslijed stagnacije na svjetskom tržištu´ ne može iskorišćavati niti može
da proda ogromne proizvedene zalihe drva.


Velika šumska industrija prinuždena je, da za eksploataciju ovako velikih
šumskih kompleksa, a u gorovitom, kamenitom, od javnih prometila udaljenom (dakle
teško pristupačn´O´m) terenu, prethodno izvrši ogromne investicije za izgradnju
pilana, prometila i inih naprava, kojima će moči u kratko vrijeme ogro´mne količine
drveta preraditi, izvesti i unovčiti, ako želi uspješno raditi t. j . u kratkom vremenu
amortizirati investicije i postići željenu dobit, koja (kako nam je poznato) u doba
visoke konjunkture nije bila baš tako skromna. G´dje se ovo sve ne može u skladu
provesti, ondje nema egzistencije velikoj drvnoj industriji i ona mora neminovno
propasti. Održi li se velika industrija, naročito u visokim, gorskim krajevima, mora
propasti šuma, jer se tu pojavljujui dva potpuno oprečna elementa. S jedne strane
industrijalac, kojega uspjeh ovisi o njegovoj financijskoj snazi, okretnosti, spretnosti i
poglavito brzi´ni rada, dok nam je s druge strane dostojanstvena, mirna i polagana
priroda, koja nije u stanju istim tempom obnoviti ´posječene šume. I baš ova neodstranjiva
diferencija u kratkim i dugim ro´kovima ne imože nikako dovesti u sklad interese
šumarstva odnosno šumovlasnika i veHke šumske industrije. U ovakovim terenima,
u kakovima su prašume na kršu, umjesno je jedino prijeborno šumsiko gospodarstvo
sa turnusom od li20 godina i ophodnjicom od 30—40 godina, uzevši u obzir, da su to
većinom mješovite jelove i bukove šume. Kod takovog gospodarstva može se dakle


138
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 47     <-- 47 -->        PDF

eksploatirati u razdoblju od 30—40 godina samo . do >. postojeće drvne gromade na
cjelokupnoj šumskoj površini, a tolika dTvna masa ne može zadovoljiti veliku drvnu
industriju sa ogromnim investicijama, pa sve kada bi to bila i znamenita slavonska
hrastovina.


Sve sam to spomenuo- samo zato, da možete razumjeti radost moju i sviju
nas šumara, što su naše prašume u područjU´ krša ostale u to doba visoke konjunkture
pošteđene od sječe, a time i od katastrofe za svoj daljnji opstanak.


Prekorednom i prebrzom sječom naših šuma u poratnom deceniju nije došla
samo naša drvna industrij^a u krizu, već došlo u još težu i veću krizu naše šumarstvo,
jer će izvršenom p´rekorednom sječom šuma nastati kroz više decenija vakuum u
Ijrihodima naših šuma i to baš u vrijeme, kada bi ti prihodi bili i Sumovlasnicima i
državnoj trgovačkoj bilansi najpotrebniji.


Narod je vječan kao i njegove potrebe, pa zato treba, da je u tom smislu
vođeno cjelokupno, a naročito šumsko gospodarstvo, jer to njegova priroda zahtijeva,
pa je iz tih razloga država kao najveći šumoposjednik dužna da u svojim šumama
vodi strogo potrajno gospodarstvo, a kao vlast da strogo pazi, da se i sa svim ostalim
Sumama tako gospodari. Danas stavljaju ovakav zahtjev na državu i pTCtstavnici naših
najvećih drvnih industrija, jer stoje sa neamortiziTanim investicijama za prekoredne
sječe šuma, a koje i investicije ne mogu držati u pogonu niti iskorišćavati, jer ne
mogu prodati niti već proizvedenu drvnu robu.


Nakon svega istaknutcga namiče nam se pitanje: Pa zar se u istinu ove prašumekrškog
područja ne mogu iskorišćavati, već se moraju pustiti, da i dalje stagniraju
bez većeg prirasta, a narod da i dalje stradava od nezaposlenosti i siromaštva? Zar
da nam i nadalje ove ogromne drvne zalihe predočuju »mrtve kapitale«?


Odgovor je kratak i jasan, a glasi: JVloguće je i ove šume eksploatirati u obliku
strogo po´trajnog šumskog gospodarenja i bez skupocjenih investicija, koje treba
velika šumska industrija. Investicije t. j . izgradnja malih lako prcnosivih pilana,, te
izgradnja potrebne mreže cesta i puteva za izvoz drvnoga materijala vršiti će se
postepeno, a istim tempom ulaziti će primjerena i trajna dobit, koju će dijeliti poduzetnik
sa .trajnom zaradom naroda pri izgradnji i uzdržavanju cesta i puteva, kao i
pri sječi´, izradbi i izvozu drvnog materijala.


Ovakovo iskorišćavanje tih prašuma u stanju je provesti sam.o mala domaća
drvna industrija, koja nije vezana na kratak rok s obzirom na amortizaciju ogromnih
investicija.


Mjesto skupih i brzih prometila, kao što su industrijske željeznice, žičare i sličnO;
sa skupim pogonima, izvažati će se drvo cestama i putevima, a diferenciju između
skupih prometila i jeftinih cesta i puteva zaslužiti će narod na podvozu kolima. Izgradnju
cestovne mreže imala bi provesti država kao šumoposjedtiik, a izgradnju privoznih
puteva od cesta do sječina ekspioateri. Najglavnije su ceste već izgrađene u
Velebitu i Maloj RapeU. Sječe se imaju voditi ,tako, da se ove prašume prezrele i prestare
pretvore u što kraćem vremenu u redovito iskorišćavane pTijeborne šume.
Organizirati rad oko eksploatacije tih prašuma na gornji način teška je, ali časna
zadaća šumara.


Posve su drugi odncSaji u šumama imovnih općina na kršu. Kako sam već spoinenuo,
iza državnih su na kršu najveće šume imovnih općina, i to: ličke imovne općine
(u državnoj vlasnosti i upravi) sa 50.669 ha; otočke sa 72.109 ha; O´gulinske sa


56.832 ha i dio slunjske sa 7.244 ha.
Kako su do ujedinjenja upravljali, državnim šumama u Hrvatskoj i Slavoniji
većim dijelom Šumari Mađari, to se oni nisu mnogo brinuli za šume segregirane ličkoj
imovnoj općini. Pravonžitnicima je dod*uše doznačivana kompetencija na ogrijevnom
i građevnom drvetu, ali pravoužitnici nisw redovno sjekli doznačivana im stabla, već
su sjekli po miloj volji i to deseterostruku, pa i veću količinu-, nego im ie bila dtozna


129
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 48     <-- 48 -->        PDF

čivaiia. Lugarsko je osoblje doduše podnosilo prijave, vlasti su presuđivale šumske
štete, ali one radi siromaštva nisu od naroda nikada ubirane, a poslije ujedinjenja
šumske su štete u više navrata oproštene. Od izgradnje ličke željeznice sjeklo se još
više u tim šumama, jer je bilo omogućeno prodavati drva na sve strane. Posljedica
ovakovog samovoljnog i nerazumnog goispodarenja u tim šumama kroz punih 70 godina
jasna je i šume ličke imovne općine predočuJM danas ne samo bezvrijedne šikare,
bliže naseljima, već i goli krš, a tek tu i tamO´ sto-ji po koji kompleks uSčuvanih šuma,
koje su nepristupačne ili nisu još na dohvatu.


Šume otočke i ogulinske imovne općine nisu doduše tako devastirane kao šume
ličke imovne općine, ali su i one prekorednom sječom potpuno iscrpljene i zna´tan dio
šumskih površina okupiran je po pravoužitnicima u poljoprivredue svrhe, a naročito
kao gorske sjenokoše. Da su šume imovnih općina potpuno iscrpljene, nije nikakovo
čudo. Dok su pravoužitnici s jedne strane daleko više sjekli drva za upravo- raskošnu
potrošnju ogrjeva u sirovom (svježem) stanju na otvorenim ognjištima, a da ni za
ogrijevno ni za građevno drvo nisu ništa plaćali u ime doprinosa za porez, namet,
upravu, čuvanje i ine troškove, dotle je s druge strane uprava šuma bila prinuždena,
da u svrhu nabave potrebnog novca za podmirenje spomenutih troškova iznosi velike
količine stabala na prodaju. Uz takovo gosipodiarenje sa šumama imovnih općina uopće,
a ovih u krškom području napose, moralo se doći do današnjeg pasivnog stanja. Što
više, dalo se već unaprijed matematski točno ustanoviti, kada će ovo pasivno stanje
nastupiti prekorednom sječom i to ne samo kod ovih (od iskona siromašnih) imovnih
općina na´ kršu, već t kod druigrh, nekada hrastovim šumama vrlo bogatih imovnih
općina.


Ovo pasivno stanje imovnih općina (bez razlike) u Savskoj banovini predočuje
nam težak problem- za riješenje pitanja njihovog daljnjeg opstanka. Uzme li se ovaj
problem u razmatranje bilo s koje strane i riješavao se kako mu drago, u svakom
slučaju ima se u šumama imovnih općina zavesti najveća štednja na ogrijevnom i
građevnom- đrvetu i posvetiti najveća pažnja obnovi, uzgoju i čuvanju tih š-ura-a. U
tu svrhu ra-orati će pravoužitnici davati radn-u snagu u -naravi i potrebne doprrnoise u
novcu, jer mi znamo, da nema danas (niti je ikada bilo) posjeda i gospodarstva, koje
bi -davalo samo prihode, a bez ikakovili troškova vlasnika ili bilo koga, kako je to
do sada bivalo -kod imovnih -o-pćina. Da se naisiromašnijim imovnim općinamia pripomogne,
bi´lo bi -pravednije riješenje, da pravoužitnici daju u naravi radnu snagu
(kao o-dradu za šumske štete) za šum.sko-uzgojne radove, a država da -dade potrebne
novčane doprinose, makar i djelo-mično, jer su imovne općine došle u ovo stanje pod
upravom i nadzorom državne vlasti. Eventualno će država biti prisiljena-, da šume
nekih imovnih općina preuzme potpuno u svoju upravu i na svoj trošak radi siromaštva
nji-h-ovih pravoužitnika, barem tako dugo, dok se ove šume ne dovedu opet
u normalno stanje i tako se spase -od piosvemašnje devastacije, a u općem interesu
i radi ostalih blagodati, koije nam šume -daju.


Nekoji misle, da bi se pitanje imovnih općina n-ajjednostavnije riješilo, kada bi
se njihove šum-e razdijelile po upravnim ili -poreznim lopči-nama pravoužitnicima na
uživanje i gospodarenje. Ovo bi bila najveća nesreća za šume imovnih općina, jer bi
ih bez dvojbe stigla ista sudbina kao i današnje zemljišne zajednice u Krajini, t. j . u
kratko vrijeme bile bi pretvorene u šikare, a zati-m u golij-et i krš sa svim kobnim
posijedicam-a. Šumsko gospodarstvo je intenzivnije, što sačinjava veće vezane komplekse.
Ono je i jeftinije, pa-k bi bilo skroz neopravdano i nerazumno, da diobom- stvorimo
manje gospodarstvene komplekse šuma´ sa skupljim i ekstenzivnij-im gospodarstvom.
Uvjeren sam., da nadležne vlasti ne će nikada dozvoliti, a pravoužitnici nika-da
tražiti dio´bu šuma imovnih -općina, jer bi to značilo njihovo uništenje za uvijek i nenadoknadiv
gubitak za njihove pravoužitnike i cijelokupni narod i -državu.


130
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Treće po veličini jesu na kršu šuime privatnika, od kojih zaslužuju da se spomenu
uzorno gospodarene šume vlastelinstva Thurn-Taxis sa ^površinom^ od 21.062 lia
u području srezova Delnice i Sušak, a u kojima možemo naći jelovih šuma i sa preko
700 m^ drvne mase po 1 ha. Po veličini su vrijiedne još i šume vlasteliinstva Čabar
obitelji Qhyczy sa površinom od 15.927 ha, koje su također dobro uščuvane. Kod
obih ovih vlastelinstava u tečaju je po^stuipak po zakonu o konačnoj likvidaciiji provedbe
agrarne reforme, po kojem se veći dio potonjih šuma ekspropriira u korist općina.


Ostale privatne šume jesu vlasnost mamjih šumoiposjednika, od kojiih ću spomenuti
lijepe gajeve oko kuća na kršu, koje narod pomno čuva kao zaštitu za svoje
kuće i zgrade od jakog vjetra i nevremena.


Na četvrto mjesto dolaze po veličini šume zemljišnh zajednica. Dok u Gorskom
kotaru ima z. z-ca sa prekrasnim^ i potrajno gospodarenimi šumamia, dotle nami šume


z. z-ca u bivšoj Krajini predočuju šikare i gole paišnjačke površine, koje bi se većim
dijelom još uvijek dale resurekcijom u toliko po´šumitl, koliko je to potrebno za pašnjačke
šume, a time bi se oslobodile od paše blaga preostale šume državne, imovnih
općina i z. z-ca, u koje danas navaljiuje stoka i oteščava njihov ´Uzgoj.
Komunalne šume jesu većinom´ šume mjiesnih općina, rastresene u manjim
koniipleksima. Danas su većinom šikare ili pašnjaci.


U istočnom dijelu krša, t. i. na »ličkoj strani«, nemamo još velikih posve golih
površina, ali one nastaju i proširuju se iz d´ana u dan složnim^ djelovanjem prekoredne
i nerazumne sječe šuma, pašom- prevelikog brojai stoke i na samim sječinama (a
naročito velikog broja koza, toga glavnog tvorioca krša), čestim šumskim požarima
na velikim površinama, nadalje naglim i jakim atmosfeTskim promjeniama u obliku
jake ljetne žege, krute zime, dugotrajne suše i jakih oborina uz pratnju silnog
vjetra »bure«.


Iz naprijed navedenih statističkih podataka i tabela ne razabire se, gdje se
zapravo nalazi taj naš goli krš, a to dolazi otuda, što su ti podaci bazirani na katastrailnom
stanju, a katastar je sve površine krša suip&umirao pod pašnjake ili u: (kod
sastava katastra prije 50—60 godina još nedevastirane) šume. Kako sami pašnjaci na
kršu zapremaju površinu od 25´87 % = 289.512 ha, to je svakako premalen zvanično
sabrani podatak za goli krš sa 76.482 ha = .97 % cjelokupne površine, a 6´85 %
područja krša Savske banovine. Ova površina (odnosno % golijeti) znatno je veća,
što se razabire okularno, kadia se čovjek proveze kroz podruičje krša. Točna površina
znati će se, kada se provede popis i izdvajanijie površina krša i golijeti u svrhu ipošumljenjia
i privođenja boljoj kulturi u smislu propisa § 92. Zakona o šumama.
Oornja površina od 76.482 ha može se odnositi na potpune golijeti na primorskoj
strani krša.


Primorski krš i golijeti Savske banovine prostiru se duž cijele morske obale
zapadne granice gorja Velike Kapele i Velebita, počam od Sušaka pa do granice
Savske i Primorske banovine na moru, t. j . do -rta Sv. Magdalene kod sela Lisarice.
To je taj po Dr. Balenu zvani »ljuti krš«, kojem´u možemo pribrojiti i otoke Prvić,
Sv. Grgur, Goli i Pag, dok su otoci Krk i Rab u većem dijelu već pošumljeni, naročito
na zapadnoj strani.


Pošumljenje ovog »Ijntog krša« iziskuje mnogo troškova, muke, truda i strpljivosti,
dok se na »ličkoj strani« mogu površine krša pošumiti gotovo posvuda piutem
resurekcije t, j . iz izbojaka još postojećih paejeva i izdanaka bivših šuma.


Tvrdi se, da je jednom i primorska strana krša bila obraštena gustom šumom.
Ova je tvrdnja vjerojatna, što se dade zaklj-učiti iz debelih starih bukovih i hrastovih
stabala, kojih se još i danas može naći u neipristupačnim uvalama i gudiiTama. Na
vrhu otoka Goli imamo´ još danas pet ogromnih stabala crnike (Oniercus ilex), koja
su jamačno više stotina godina stara. Iznad sv. Jurja nalazimo´ od davnine autohtonu
borovu šumiu i t. d. Jedni tvrde, da na kršu nije ´uopće bilo šuma., drugi hoće, da su ih


131
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 50     <-- 50 -->        PDF

posjekli Mlečani. Ja sani´ mišljenjai, da je i Primorje bilo obrašteno ..... zrelim
šumama i da su te šume nestale jednostavno iz razloga, jer su bile pristupačne za
eksploataciju i na dohvatu trgovačkiii brodova, da ili prevezu u one države i krajeve,
gdje su šume već prije bile posječene i devastirane. Sjeklo ih je domaće žiteljstvo, a
1 povremene tuđinske vlasti, pa jamačno kao takova vlast i Mlečani. Za ovo uvjerenje
imamo dovoljno potkrepe i danas na »ličkoj strani« krša-, gdije vidimo, da su udaljeniji
predjeli od naselja i danas o-brašteni prašumom´, dok su predjeli bliži naseljima
prekorednom sječom i popašom stoke, a naročito koza, pretvoreni u šikare, u kojima
nalazimo još i danas često panjeva debelih stabala. Cim dalje od naselja´, tim U´alazimo
više takovih pani´eva, sve manje šikare, a sve više šume. Dakle sve i bez Mlečana
vidimo danas na ličkoj strani krša. Osobito od izgrad´Uje ličke željeznice i time veće
mogućnosti unovčenja drva, nadošlo je naglo nestajanje šume, a mjesto šuma naglo
proširivanje šikara, bujica, krša i golijeti.


Ovo iskreno priznanje činim iz razloga, jer je priznanje zla prvi korak prema
popravku. Po tome nam je jasno, da je naglo proširivanje krša u ličkoj strani pO´Sljedica
složnog djelovanja sjekire, koza i ine stoke, žarkog sunca i krute zime, velike
suše i naglih oborina, a kao najveće zlo od svih gornjih zala istaknuti mi je u zadnjem
deceniju raspojasanu demagogiju, tog nezasitnog moloha, koji traži vječne žrtve baš
u šumama, sa kojima je život naroda usko vezan. Za vrijeme najžešćih stranačkih
borbi nadmetali su.se strančari, koji će pribaviti protupropisnim´ načinom što više paše
u mladim branjevinama, koji će pribaviti što više drva iz raznih naslova potrebnima i
nepotrebnima, bez razlike na vlasuost šuma, a da ovakovom momentanom korišću
pojedinaca ili skupina, plate svoje lične političke račune, upropaećuiući tako trajno
imovinu naroda — šumn.


Stoga moramo biti i jesmo baš mi šumari i šumoposjednici u velike zahvalni
Nj. Vel. Kralju, Uzvišenome Pokrovitelju našeg Udruženja, što je odl´UČni´m i mudrim
Manifestom od 6. januara 1929. poništio t demagoško uništavanje šuma.


Svakako je za stvaranje krša bila od uvijek baza laka mogućnO´St eksploatacije
šuma, bilo i uz najmanju dobit. Sjeklo se u stara vremena još skroz nerazumno.
Šumarska je znanost tek u devetnaestom stoljeću uhvatila temelje, čem´U je mnogo
doprinijelo baš uništavanje i nestajanje šuma. Vidimo, da su se najprije sjekle i uništavale
šume na morskim obalama, onda uz plovne rijeke, nadalje sve više uz novoizgradenc
ceste, a pogotovo uz željeznice.


Bilo kako m-u dr´ago, pred nama stoji danas kruta činjenica, ogrO´mna površina
golog krša sa svim njegovim kobnim´ posljedica-ma i na nama je šumarima sveta
dužnost, da pronađemo najpodesnije puteve i načine, ka´ko bi spriječili daljnje stvaranje
krša, a već postojeći krš što prije zašumili.


Prve predradnje na pošumljavanju krša potječu još iz vremena carice Marije
Terezije, tamo iz godine 1765. Krajiški zakoni iz godina 1807. i 1850´. rješavaju pitanje
vlasnosti i to šuma kao državnog vlasništva, a pašnja´ci postaju vlasnost mjesnih
O´pćina. To sve izvode zajedničkim radom oficiri tehničkog odjeljenja i šumarski
činovnici. U ta vremena izgrađivale su se i razne ´premjerbe i nacrti krša.


Godine 1871. dokinuta je vojnička uprava Krajine, a jači temelj dobivaju radovi
oko pošumljavanja krša ustanovom »Kr. nadzorništva za pošumljenje krasa u Senju«
god. 1878., a na temelju carskog naređenja od 8. VI. 1871., kojim je dokinuta vojnička
uprava. Prvi je šef nadzorništva E. Malbohan šumarnik i nadzornik. Ova institucija
postoji još i danas u Senju pod imenom »Inspektorat za pošumljavanje krševa, goleti i
uredenj´e bujica«. Šef je profesor inž. Alfonso Kauders, koji mnogogodišnjim radomi na
pošumljavanju krša ima odličnih i vidnih uspjeha, te velikih zasluga u tome radu.


Najnovija i najjača osnova za daljnje radove na pošumljavanju krša dana je
novim Zakonom O´ šumama Ofd 21. decembra 1929., koji je stupio na snagu danom


1. jula 1930. Pro´pisi ovog zakona obuhvatili su sva dosadanja iskustva u tim´ radovima,
132
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 51     <-- 51 -->        PDF

te je pitanje pošumljenja krša tretirano zakonskim odredbaima prvi puita ispravno i
iscrpivo, a to je, da pitanje pošuimljenja´ krša nije samo šumarsko pitanje, već da se
ovo pitanje ima zajednički riješiti sa šumarskog i poljoprivrednog gledišta, a u sporazumu
sa interesentima, t. j. da je ovo pitanje u prvome redu općesocijalnog karaktera
i usko povezano sa ekonomskim, financijskim i kulturnim stanjem samog žiteljstva na
kršu. Potpun uspjeh radova na pošumljenju krša biti će zagarantovan saimo onda,
kada se ono buide baziralo na potrebi i želji samog pučanstva na kršu, a kao posljedica
njegove spoznaje o koristima i poitriebi tog pošumljenja. Iz ovih razloga određuju u
tome pogledu propisi Zakona o šumama § 92. do § 105. najužu saradnju šumarskih i
agronomskih stručnjaka, te interesenata.


Tim povodom sazvao je bivši i prvi ban Savske banovine dr. Josip Šilović na
dane 14. i 15. oktobra 1930. u Zagrebu miješovitu stručnjačku konferenciju, koja je
nakon svestranog i iscrpivog raspravljanja pod predsjedanjem samog gospodina bana
donijela opsežnu »Rezoluciju o rješavanju šumarsko-gospodarskog problema u kraškom
području Savske banovine«. Kao nadopunu ovoj rezoluciji donijeli su poljoprivredni
stručnjaci banske uprave u Zagrebu i svi sreskt poljoprivredni referenti krškog područja
Sia svoje konferencije održane u Gosipiću na dane 12., 13. i 14. januara 1931.
»Zaključke konferencije agronomskih stručnjaka o m^jerama za rad na unapređenju
biljne proizvodnje kraškog područja Savske banovine«.


Ovom Rezolucijom i Zaključcima određene su točno smjernice zajedničkog
budućeg rada agronoma i šumara na podizanju poljoprivrede i pošumljavanja krša.
Ovi su akti odštampni u više stotina primjeraika i razdijeljeni medu videnije žitelje i
intelektualce, vode pučanstva na kršu, koji su ih isipravno i potpuno shvatili u želji,
da se ovi radovi s pospješenjem provode.


Kao osobito uspjeli propagandni rad za podizanje općeg kulturnog stanja pučanstva
na kršu, a napose u podizanju svijesti, volje i znanja u pogledu radova na
pošumljenju krša, te velike koristi, što ih pošumljavanje daje u pogledu sviju gospodarskih
grana, valja mi naglasiti istodobno izdanje knjige god. 1931. našeg uvaženog
stručnjaka u pitanju pošumljenja krša dr. inž. Josipa Balena, univerzitetskog profesora
poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu, a pod naslovom: »Naš goli krš«.


Mnogo doprinosi u istom pravcu svojim predavanjima u većim: mjestima primorskog
krša odlični stručnjak inž. Ante Premužić, inspektor šuma iz Sušaka pod naslovom
»Smijernice za preporod i preustrojstvo šumskog i seljačkog gospodarstva na
kršu«. Pokazuje se, da živa riječ i zorno opisivanje uz sMke i projekcije snažno djeluje
na slušače seljake, pa bi bilo potrebno, da se takova predavanja vrše preko zime Sto
češće. Ovaj propagandni rad uz ipotporu dosadanjih rezultata od radova oko pošumilja^
vanja krša, a od kojih narod ima već osjetljivu korist u drvetu dobivenom: čišćenjem
i proredom 20—40 godišnjih kultura na kršu i još veće koristi od izdašne paše u ovako
prorijeđenim kulturama, najbolji su nam- j:amac za daljnji uspjeh pošumljavanja krša.


Pri provedbi izdvajanja zemljišta na kršu u svrhu pošumJjenja i privođenja boljoj
kulturi po § 92. Zakona o šumama, izdvaija se ponajprije sve ono zemljište, koje je
sposobno za poljoprivredu, a potrebno je za* ispasišta i ine agronomsike svrhe. Sva ova
zemljišta imati će se vezati prikladnim´ putevima sa selima i postojećo:m ce:stovnom
mrežom uz eventuatau istodobnu provedbu komasacije i iind)ividiUia:lne diobe svih takovih
agronomskih zemljišta.


Sva zemljišta određena za pošumljavanje imaju se s pospješenjem´ pošumljavati,
jer će to biti najbolja ameliora´cija poljoprivrednih zemljišta i za podizanje poljoprivrede
uopće.


Za primorska kupališta potrebno je izraditi regulatorne osnove, kojima se imaju
izdvojiti prikladne i potrebne površine za javne parkove, te za pošumlijenje zaštitnog
pojasa oko samih kupališta zimzelenim vrstama drveća. Ceste, koje vežu ova primorska
kupališta, kao i ostale ceste, treba zasaditi drvorediima birzorastućih vrsti


133
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 52     <-- 52 -->        PDF

drveća. Hitno pOidizanje turizma iziskuje sve to. Parkovi dižu u pučanstvu estetska i


etička čuvstva, a time podižu i smisao za pošumljavanje.


Za proizvodnju sadnica potrebnih za pošuTnljavanje ima dovoljan broj šumskih


rasadnika u području krša. Bilo bi od prijeke nužde, da se šumiski rasadnik u Crikvenici


proširi na račuin susjednog povrtnjaka, koji i onako ne oidgovara svojoj svrsi, pa da


se u tom povećanom raisadniku uzgajaju potrebne sadnice za parkiranja i drvorede ne


samo javnih parkova i cesta, već i oko privatnih kuća i ljetnikovaca, u koju svrhu se


danas potrebne sadnice na žalost i sramotu našu uz skupe novce uvažaj« iz Italije.


Od većih rasadnika spomenuti mi je lijepo uređene rasadnike »S. Mihovil« i


»Kesten« na Vratniku odnosno u Senjskoj draži; »Pod Badanj« u Crikvenici, te »Ka´su


movićevo bil´jevište« u Gospiću. Ove godine je obnovljen rasadnik u Rabu i zaveden


je u nj vodovod. Osim ovih ima još 5 manjih rasadnika povremenog i lokalnog ka


raktera. Svi ti rasadnici imaju površinu od 7´21 ha, te se u njima uzgaja godišnje oko


3—3´5 milijona sadni´ca.


Dosađan´ja pošumljavanja izvadala su se ponajviše po uzoru pošumljavanja krša


u Istri i Dalmaciji sadnjom sadnica crnog i atepovog bora, a sa listačama vrlo malo.


1 ako nam ovi borovi daj. odlične rezultate kao primarno drvo s obzirom na stvaranje


humusa, to će se ipak morati napustiti sadnja čistih borovih plantaža, jer su zadnje


godine permanentno napadane od raznih zareznika. Tome će biti razlogom, jer krš


nije, a naročito ne u Primorju, iprirodna stojbina za bor. Uništavanje zareznika iziskuje


godimice velike izdatke, osim toga su ove borove plantaže u vječnoj i velikoj opasnosti


od požara, a naročito za velike ljetne žege i suše. Zapaljene lizgore za kratak čas do


temelja, a tom zgodom izgori i sav humus, koji se kroz decenije stvarao, te se ovakove


paljevine teže pošumtjuju, nego prvobitni goli krš. Ti borovi daju nam krhko i za


tehničku uporabu nesposobno drvo, a niti kao ogrjev neće ga puCans,tvo uipotrebljava,


jer ribu i mesna jela priređuje na žari (rošt, gradele), pa dobije za jele neugodan


okus ipo borovoj smoli.


Sve ove loše strane bora nalažu nam, da napustimo daljnje pošumljavanje krša
čistim borovim kulturama, -pa da ga izvadamo sa listačama. Kojim listačama. to će nam
odgovoriti priroda na samoj površini, koju želiimo pošumiti ili u neposrednoj blizini,
gdje još ima koja šumica ili izbojci iz starih panjeva. Te listače jesu: hrast kitnjak.
crni jasen, crni grab, brijest, javor i t. id. Svakako treba protežirati uzgoj mješovitih
šuma li´stača, a posve gole manje površine i sa vrlo malo zemlje popunjavati sadnjom
borovih sadnica ili sjemena.


Pošumljavanje sadinicama vrlo je skupo, a ako su sadnice u rasadmiku iKgojene
izravno oid sjemiena´ bez presađivanja (školovanja) u samom rasadniku, onda je uspjeh
vrlo dvojben. Samo iz sjemena uzgojene sadnice imaju redovno vrlo razvitu žilu
srčanicu bez postranog žilja. Ova je žila srčanica kod jednogodišnjih sadnica dugačka
20´—2. cm; kod dvogodišnjih do 50 cm, a kod trogodišnjih i četverogodišnjih 60´—80 cm.
Posve je naravno, da ova žila srčanica nije u stanju nakon presadnje sadnice u teren
crpiti dovoljno vlage i hrane za sadnicu, te sadnica ugine za´ tra´jnije suše. Pošumljavanje
sa školovanim sadnicama u rasadniku t. j . sa razvitim sistemom žilja, koje je u
stanju primati dovoljno vlage i hrane za daljnji opstanak i napredak sadnice, biti ćs
puno uisp´iešniie.


Mnogo je jeftinije ´pošumljavanje sa sjemienom, a naročito ćemio sadnju sjeniena
izvoditi na mjestima, gdje nam nije prošlih godina posađena sadnica uspjela, jer je na
tim mjestima´ već ta´ko rekući priTeđena zemlja za sadnju sjemena. Tu će nam sjeme
lako niknuti kao´ i u rasadniku i razvijati´ se neprekidnim životom. Presađena sadnica
prve 2—3 godine stagnira, a osobito neškolovana, koja ima samo razvitu žilu srčanicu,
jer treba 2—3 god., a katkada i više, dok se iz žile srčnice razvije sistemi žilja, t. i.
dok se S´adnica dobro ukorijeni ili ožilji. Dosadanji pokusi sadnje sjemena dali su
dobre rezultate, a naročito uz dodatak umjetnog gnojiva. Kao dobre vrsti umjetnih


134
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 53     <-- 53 -->        PDF

gnojiva pokazali su se KAS, Herliuies, sadra, superfosfat, samo im djelovanje nije
trajno, jer su lako topiva i radi poroznosti krša odnese ili vođa neiskorištene u dubinu
zemilje. Kao najbolje umjetno gnojivo pokazala se pri sadnji na kršu Thomasova
drozg-a, koja se polagano topi. Trebalo bi u ovu svrhu priređivati još teže topiva
gnojiva, koja bi djelovala 2—3. pa. i više godina. Pitanje sadnje sjemena u mjesto
sadnica i upotrebe um-jetnih gnojiva treba najpomniie promatrati i usavršivati, jer
ćemo tako silno pojeftiniti, a time i posipještii pošnmljenje krša. Sjeme za sadnju treba
uvijek uzimati samo sa krša t. j . aklimatizirano.


Kada se voziimo parobrodom od Sušaka uz morsku obalu prema jugu, vidjeti
ćemo, da je primorski krš od Sušaka prema jugu do Novoga već gotovo sav zašuimljen
i zelen; od Novoga do Senja nešto slabije, a od Senja do mede Primorske banovine
još slabije. No i u ova 2 dijela vidimo već većih površina ograđenih suhozidom i
pošumljenih, kao radosne preteče daljnjeg pošumiljavanja i navjestioce bolje budućnosti
onog mukotrpnog naroda.


Najstarije i najuspjelije kršike kulture jesu u Senjskoj Dragi u vezi sa osobito
uspjelim uređenjem; bujica. Danas, kad narod promatra vidne uspjehe napora i rada
šumarskih stručnjaka oko pošumijenja krša, kad osjeća već ma i ograničene koristi
od tih šumica na drvetu i boljoj paši, kad može u tim šumicama sklonuti glavu u
gustu hladovinu pred žarkim suncem, kad osjeća i sve ine blagodati, što nam ih šume
daju, gleda ta´j narod u nas šumare sa najvećim pouzdanjem, i poštivanjem, a to je
najveći zalog za daljnji uspješan rad na pošumijavanju krša. Šuma je jedini uslov za
opći gospodarstveni i kulturni preporod poštenog, prepaćenog, izdržliivog naroda
našeg krša.


Grad Sušak je žarište kulture i napretka Gornjeg .Jadrana, pa u vezi s time i
propagandnim radom uglednih građana građa Sušaka i širje mu okolice, šire se sve
bržim tempom zeleni i sve jasniji trati uspjelog pošumijavanja krša prama jugu.


Ja ih molim kao današnje naše gostoprimce, da u ovom radu ustraju, na čemu
im budi hvala cjelokupnog pučanstva krša i nas šumara!


ZAPISNIK


II. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog iidruženia, održane
dne 18. i 19. decembra 1932. godine.
Prisutni: predsjednik Lenarčić ; podpredsjedinik Griinwald ; tajnik
N e i d h a r d t: blagajnik . r a d i 1; odbornici: . o r o š i ć, P r p i ć, . a b i ć, P e t r o v
i ć. R o h ., . a r a n a c, . i k 1 a u, S a v i č, S m, i 1 a i, j a s i ć, . a 1 e n, P a h e r II
i k, . a n 0 j 1 o vi ć. — Ispričali su se: Krstić, D i v j a k.


I. Ovjerovlju´ju se zapisnici : a) odborske sjednice, održane na Sušaku dne
17. i 18. Vni. 1932. i b) odborske sjednice, održane dne 21. Vili. 19,3.2. na lađi Triglav,
piigodom ekskurzije Sušak—Rab.
II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj. Prima se.
a) Odobrava se naknadno izdatak za goste iz Ceskoslovačke na glavnoj skupštini
na Sušaku u iznosu od Dinara 5.21? i 75 para.
b) Zaključuje se u buduće u predmetu gostiju iz inozemstva uzvanim društvima
unaipređ javiti točno, ukoliko i u čemu će delegati biti gosti .Tgoslovenskog šumarstog
udruženja.


c) Zaključuje se sve članove, koji se imaju brisati iz članstva, a duguju članarinu
preko dvije godine, pozvati preko odvjetnika da uiplate članarinu i da snose odvjetničke
troškove.


III. Tajnik čita odgovore na predstavke .Tugoslovenskog šumarskog
udruženja.
135