DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 58     <-- 58 -->        PDF

U postavu, u oznaci i omeđenju veličine GH na spomenutom Maletićevom grafi


konu nema nikakve dvojbenosti. Ona je postavljena, označena i omeđena tako, da se


geometrijski ne da definirati drugačije, nego kao diferencija ffn hn — ,?0 />0 . Pa i


iz cijelog Maletićcvog saveznog teksta na narednoj (364) strani, počevši od trećeg pa


do predzadnjeg pasusa, izlazi nedvojbeno, da g. Maletić veličini GH podaje ono zna


čenje, koje izlazi iz njene geometrijske interpretacije.1^ Ovo značenje on joj tu podaje


čak izričnim riječima: »i neka je cela dužina odstojanja između dve krajnje ordinate


= GH.«


Kad sam u istom broju Š. L. (str. 377) izjavio, da je izjednačenje veličine GH


na


sa odsječkom ffnh„ —,?o Ao apscisnoj osi sasvim neispravno, g. M. na str. 662 i 666


od prošle god. (zadnji dot. treći pasus) dozvoljuje sebi dvije tvrdnje, s kojima — jed


nako kao i sa grafikonom na str. 663 — ponavlja to izjednačenje i čak me na str. 666


poziva na dokaz moje izjave (»a bilo bi interesantno da on to dokaže«).


Nakon moga dokaza (str. 683 i 684) okreće g. Maletić kabanicu, odriče se te identifikacije
(dotično izjednačenja, str. 297 i 298 od ove god.), pripisuje ju meni i optužuje
me radi teškog kritičkog falzifikata, jer da sam mu tu identifikaciju (u formi jednadžbe
G H = gn hn — ff0 &0) prosto »podmetnuo«. Kad sam na str. 308—310 dokazao protivno,
utječe se on u prednjem dopisu novoj jednoj smicalici j nastoji da spomenutim svojim
grafikonima poda isti karakter, što ga imaju grafikoni puta (si. 3 iz prednjeg donisa).
No tu g. Maletić siječe opet sama sebe, jer i grafikoni puta govore sasvim decidirano
njemu na štetu. Oni doduše spadaju donekle u sličnu kategoriju grafikona, ali su na
njima veličine / okarakterisane tako, da se — sve i bez propratnog teksia — ne mogu
identifikovati sa odsječcima na apscisnoj osi. Na Maletićevom »dendrometrijskom« grafikonu
2 nema naprotiv veličina GH nikakove pobliže oznake, koja bi mogla da spriječi
običajnu geometrijsku interpretaciju te veličine, t. j . njezinu identifikaciju sa spomenutim
odsječkom na apscisnoj osi. Ovakovoj njenoj interpretaciji pogoduje taj grafikon naročito
još s razloga, što je ona sa Maletićevim apscisama sasvim istovrsna, t. j . sastavljena
od istih elemenata kao i svaka apscisa (tek jedino u drugačijem omjeru), dok se
naprotiv na grafikonu puta karakter veličina / (trigonometrijskih relacija) već na prvi
pogled sasvim odbija od karaktera pojedinih odsjcčaka na apscisnoj osi (linearnih
veličina).


Stoga, čitajući grafikon 3 iz prednjeg dopisa, ne može ne samo inženjer, već ni
svršeni đak opće srednje škole doći do zaključka, da je (7-1 — 6´6) km = 3%. Naprotiv
će ne samo svaki inteligent, već i svaki šumar — čitajući Maletićev grafikon 2 i njegov
tekst sa strane 364 od prošle god. — doći do nesumnjivog zaključka, da je g. Maletić
na tom mjestu imao pred očima neispravan odnos GH = gn hn — g0 hQ u tom
zaključku utvrdit će ga naročito nedvojbene ondješnje riječi g. Maletića, kojima je on
diferenciju ff„ hn — g0 h0 izričito identifikovao sa veličinom G H (jer »cela dužina
odstojanja između dve krajnje ordinate« nije ništa drugo, već spomenuta diferencija).


Ne koristi nikakovo naknadno izvlačenje sa svime, što dendrometrija i uči i
ne uči, kao ni sa navodom, da je on »još u decembarskom« (dakle kasnijem jednom)
»broju Š. L. od 1931. god. izložio kako se grafikon ima da razračunava«. To je sve
trebao g. Maletić da ima na umu u momentu, kad je pisao svoj pogrešni izvod, koji je
štampan već u prošlogodišnjem augustovskom broju (str. 364).


Gosp. Maletić postupa dakle očito falzifikatorski, kad i na nemoguće načine hoće
da izvrne smisao i značenje svoga grafikona sa str. 363 od prošle god. i s njime povezanog
teksta na narednoj (364) strani. Falzifikatorski karakter toga postupka očit je
to više, što g. Maletić, u vezi sa izvraćanjem smisla tome grafikonu, direktno iskrivljuje
(pa čak i pod navodnim znakom) svoju rečenicu na spomenutoj (364) strani, na


*a Vidi o tome moj prikaz na str. 684 (pri kraju) i 685 (prva polovica) Š. L. od
prošle godine.


744