DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

možemo jednadžbe (6) napisati u obliku:


.._.)* — wft(fc_D= + 180 + Aß i


o>k(k+i) — *>{k+i)k — ± 180 + 40 (6 a)


Uzmimo ovakovu razliku za koju god drugu poligonsku stranicu, recimo
za PA P±, to ćemo imati:


«i i = o)A´ A + aA + 180°,


.>1.-=

Razlika je opet jednaka


O)AI — (o\A = .).´. — wB´. + (.. + ..) —(n—l) 360° + [ß]l + Aß ± 180°,


t. .. opet
Ü>AI— 0}´tÂ= ± 180 + Aß.


Još brže i lakše doći ćemo do zaključka, da promjena predznaka ne postoji,
ako te razlike načinimo neposredno iz si. 3, iz koje vidimo, da je


<..-1). — U4(*-IJ = — 180° 4-Aß. i


fc>M4 + i) — o>\k+i)k — — 180 — Aß.


Résumé. Pour découvrir les grosses erreurs dans les angles polygonaux, on
calcule — d´usage — le polygone dans les deux sens inverses. On peut cependant
le calculer dans un seul sens et, dans ce cas, on doit appliquer les formules (3) et (4),
développées autrefois de Brönimann, ou bien les formules (7) et (8). L´auteur recommande
les deux premieres dans les cas, ou l´erreur surpasse 1°, autrement il recommande
les formules (7) et (8). L´auteur montre, de plus, comme erroné le procédé de
Hartner-Doležal, décrit dans l´ouvrage »Hartner-Doležal: Niedere Géodésie, Wien 1921,
page 915.


Ing. VAS. ANDREJEV (Stari Bečej) :


ZAKON O PRENOŠENJU POGREŠAKA
U NOVOM SVIJETLU


(LA TRANSMISSION DES ERREURS SOUS UN ASPECT
NOUVEAU)


U svojoj studiji pod gornjim naslovom* gosp. doktor Ant. Levaković
daje novu iormulu za računanje srednje pogreške îuhkcije. Autor poriče
ispravnost uobičajenih îormula i tvrdi, da je samo njegova formula ispravna.
Formula gosp. proî. Levakovića u tolikoj se mjeri razlikuje od uobičajenih


* Vidi Šum. List ođ 1930 god., str. 265.
719
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

formula, da se tu mora postaviti pitanje, tko ima pravo, jer ne može biti
nikakvog kompromisa među njima.


Svi autori dosada izvađali su za srednju pogrešku funkcije mjerenih
veličina formule, koje su pokazivale, da se srednje pogreške pojedinih neposredno
mjerenih veličina nagomilavaju u srednju pogrešku funkcije, t. j . srednja
pogreška funkcije po tim formulama mora biti uvijek veća od srednje pogreške
kojeg bilo neposredno izmjerenog elementa te funkcije.


Prije nego što pređemo na kritiziranje samog postupka kod izvoda te
nove formule g. prof. Levakovića, prikazati ćemo upoređenje nove i stare
formule.


Imamo funkciju mjerenih veličina.


x = L + s + ..


i? je mjereno nx puta — r\ , r2, r3, ..


* . . ns n ~~ h > h J ^S 5 ´ ´ ´ " ´n,
Uobičajena stara formula za srednju pogrešku funkcije glasi :
mx — ± \mr -\- m] -\- m\ -{-... . -|-m
2
v, (l )
gde su mr , .„, .. . . . srednje pogreške R, S, T. . .
Formula g. prof. Levakovića za isti slučaj glasi ovako :
..=
. i nx
+ V!
m2
r -\-.2 m´i -{- n3 int -\- -j ..
n.2 ns
-nv
nv m\
(2/
Moramo napomenuti, da je


V nx i {nx — 1) », V n2 T n2 {n2 — 1)


Sa ispravnošću formula (2a) gosp. profesor se slaže. Iz formule (1) vidi
se, da se srednja pogreška povećava sa povećavanjem broja mjerenih veličina.
Pređimo na formulu (2). Nije teško dokazati, da se razlomak ispod
korjena sa povećavanjem brojeva .15 .2, ns . . . . brzo smanjuje, t. j . mx opada
i to zbog opadanja srednjih pogrešaka mr, maj mt . . . [vidi formule (2a)] kao
još i zbog toga, što nazivnik u formuli (2) raste brže od brojnika, ako su
brojevi «i, wâ, nz . . . . veći od 1, a ovde oni ne mogu" biti manji od 2, jer


u protivnom slučaju bio bi isključen pojam srednje pogreške.
Sa povećavanjem brojeva ponavljanja mjerenja svakog elementa, t. j . sa
povećavanjem brojeva .., .., na . . . . i u formuli (1) mx se umanjnje, pošto


se umanjuju srednje pogreške mr, ms, mt . . . [vidi formule (2a)].


Dakle srednja pogreška ., smanjuje se u oba slučaja, samo što smanjivanje
u formuli (2) ide brže. Sta će biti sa srednjom pogreškom ... ako pored
v elemenata dodamo funkciji . još jedan elemenat? Neka je taj elemenat neposredno
izmjeren nvJri puta.


720
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Iz formule (1) vidimo, da se srednja pogreška mx povećava. Promotrimo
sada formulu (2). Srednja pogreška mx je za taj slučaj jednaka


n


V
V
wi mi -\- n2m* -\-- -f-nv m\ +v +1 «*» /„.


UV


»i »a nv nv 4.1


Nuždan i dovoljan je uvjet, da » , iz formule (3) bude manje od mx iz
formule (2), da izraz ispod korjena u (3) bude manji od izraza ispod korjena
u formuli (2).


Dakle mora biti


wi m


Wi ml % ml -f- -f wv ..^ 4" .^ +1 woer »2 ».» + + wv ..«


.\.2 nv nvjrl »i % »u


Iz ove nejednakosti slijedi


2 ** ." 1 2 i 2 1 1 2\


mw < (.. mr -j-«2 «jj -f~ -f-nv mv)
"v +1
Uvrstimo li ovamo vrijednosti iz (2a), dobiti ćemo:


2 .
<—— -(fi, + ft+",, + W * ]


j4 < (n„+1 — l) (^. + . + ´ + .*«)


Ovaj uvjet biti će uvjek ispunjen, jer suponiramo, da su sva pojedinačna
mjerenja bilo koje od osnovnih veličina (R, S, T. . .) izvedena s jednakim
stupnjem tačnosti, t. j . u općenitom slučaju sve srednje pogreške pojedinih
mjerenja (/ir, fiSJ fit; [iVJ /iw) biti će međusobno približno jednake.


Izraz (% + ! — 1) ne može biti manji od jedinice uslijed gore spomenutih
razloga.


Iz ispunjenja ovoga uvjeta nejednakosti slijedi, da mx iz formule (2) uvijek
opada, kada funkciji mjerenih elemenata dodajemo jedan elemenat više. Ako
ovaj zaključak primijenimo na dužine, onda proizlazi, da veće dužine dobivamo
mjerenjem sa većom točnošću nego kratke, a jako velike dužine, koje sastoje
iz velikog broja neposredno mjerenih elemenata, dobit ćemo sasvim bezpogrešno,
ma kakvo bilo mjerenje pojedinih elemenata. Međutim možemo odlučno
ustvrditi, da faktično stanje stvari ovome zaključku ne odgovara.


Još na drugi način prikazati ćemo neispravnost formule (2).


Od v neposredno mjerenih elemenata izmjerimo samo jedan sa visokom


točnošću s obzirom na druge.


Sa jednakim stupnjem točnosti svakog pojedinačnog mjerenja tu visoku


točnost možemo postići ponavljanjem mjerenja. Neka to bude prvi elemenat B.


Dakle broj nx neka bude velik s obzirom na sve ostale br< jeve, koji ne mogu


biti manji od dva. Kada wt — + 00 (neizmjernosti), mr — 0- U formuli (1) ma —» 0,


dakle mx u toj formuli smanjuje se samo za utjecaj srednje pogreške mr. Sta


proizlazi iz formule (2)? S obzirom na formule (2a) izlazi


721
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

/n m\ + B8mta + - + nvml "\//*i+/*M -+ K


»j .2 nv


fi2, /u2 /.2 jesu konačne veličine, njihov broj je jednak konačnom broju v,
dakle zbroj u brojniku ispod korjena jednak je nekoj konačnoj vrijednosti,
međutim u nazivniku jedan od multiplikatora teži —* , dakle čitav razlomak
ispod korjena —» 0, t. j . povećavanjem, točnosti samo jednog bilo kojeg
elementa, dobiti ćemo bezpogrešnu funkciju, koja sastoji od nekog povoljnog
konačnog broja elemenata, bez obzira na to, kako su bili izmjereni svi ostali
elementi. Ovaj zaključak još manje odgovara stvarnosti, pa prema tome nakon
ovog analiziranja te nove formule možemo zaključiti, da je ona neispravna.


Uzrok neispravnosti te formule moramo tražiti u njenom izvodu. Prije
nego počnemo analiziranje izvoda nove formule, ukratko ćemo prikazati izvod
stare formule, koju mi držimo za ispravnu. Radi kratkoće i preglednosti uzeti
ćemo u funkciji samo 2 elementa. Teoretska vrijednost funkcije X = R -j-S.
Neposrednim mjerenjem dobiveno ri,ri, r8 r„,


.. . ., (nije jednako).


[r] \s]
Kao najvjerojatnija vrijednost za funkciju . = 1 t. j.
n1 ´ », »i »a .. .2


Recimo, da su nam poznate prave pogreške çlt p2, Q,H i ax, er2,- .^.
Teoretska vrijednost funkcije biti će jednaka:


ri ri


Y T ffi i T wx % ´ »1


sl


I 4~ °1 _J_ ^2 I °2 I S«2 I °.!


»2 «2 W2


Srednja pogreška aritmetičke sredine jednaka je odstupanju te sredine
od prave (teoretičke) vrijednosti t. j .


me = X— . = 1L _i_ _LL4. ....+!ni + A. + ^ + L^a.


.2


»! % W, «2 »i


Da se riješimo neodređenosti u predznacima, kvadriramo ovu jednađbu


g2 QÎ D2 a2 a2 a2
m2 — _1L 1 _1L _|_ . . . . _12L -1 LJ L _!_.... j ^ _L


Pošto pogreške mogu biti pozitivne i negativne, njihovi produkti biti će
pozitivni i negativni i njihov zbroj kod velikog broja konvergira prema nuli.


722
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 37     <-- 37 -->        PDF

\Q o] , \m2 __ AKXL i J_J _ . n0 iV|i _ „.2 ! J_i _ m2 dakle


m2 = m2 -4-m2 . w = 4-\.. -t-m2


Mislimo, da ovdje nema nikakovih neispravnih modifikacija, o kojima
govori g. proî. Levaković, kada govori o izvodu ove formule po Czuberu.


Pređimo sada na izvod nove formule g. proî. Levakovića. Gosp. proî.
Levaković pretpostavlja u općenitom slučaju .2 > nx i kaže: „Kad su svi
podaci već tu, onda bi bilo nerazumno, ako bismo možda višak podataka za
8 naprama broju podataka za R htjeli kod računanja aritmetičke sredine za
. jednostavno zanemariti." Kako vidimo, g. proî. Levaković smatra ovdje
funkciju mjerenih veličina kao jednostavnu neposredno mjerenu veličinu i da
ne izostavi nijedno pojedinačno mjerenje, sastavlja ovaj niz izraza za îunkciju,
koje smatra kao pojedinačna mjerenja:


ri si x21


xi i = + = r2 + «i .«,1 = rn, + Sl
./ i 2 — .1 ~Y~ S2 X1 2 — .. I" ®2 %mi — *"«! —P Sg


X, ´1 I "«2 ^2112 ´2 j "?l2 " ..1.2 ^*«l ~~." ^tt


Ako hoćemo îunkciju mjerenih veličina tretirati kao neposredno mjerenu veličinu,
onda moramo pojedinačne izraze za nju sastaviti tako, đa oni budu potpuno
nezavisni jedan od drugog, jer to je osnovno i bitno svojstvo neposredno
mjerenih veličina. To nije slučaj u gornjem nizu izraza. Tu postoji zavisnost
među pojedinim izrazima, na pr.: xt t -\-đ?ž , = xt » -J-xs t , xx x -j-Xt 8 =


Ova zavisnost među pojedinim izrazima pokazuje nam, da ovaj postupak,
koji je primijenio g. profesor kod izvoda ove nove formule, nije ispravan.
Ovakav postupak možemo primijeniti samo tamo, gdje je n2 = nl i pojedini
izrazi u smislu gornjih oznaka bili bi: .1.,..., x3 3 xnn, jer samo oni
su nezavisni. Od n, neposrednih mjerenja za B i w2 za S načinjeno je nt .2
fiktivnih pojedinačnih mjerenja za AT, t. j . pojedina mjerenja za B bila su uzeta
u račun aritmetičke sredine w2-puta više, nego što treba, dok pojedina mjerenja
za S bila su uzeta Wj-puta više, t. j . njihova težina bila je uzeta w2-puta odnosno
w,-puta veća, nego što u stvari jest. Iz ovih opažanja možemo zaključiti, da
oblik formule za mx mora biti isti onaj, koji ima uobičajena stara formula,


Vît VYI
samo što umjesto mr odnosno ms moramo staviti _H odno


..2 ..,


Ako sravnimo staru i novu formulu, vidimo, da je naš zaključak ispravan.


Pošto je povećavanje težina bezrazložno i neispravno, moramo formulu


dobivenu na taj neispravni način korigirati tako, da umjesto mr i ms uvrstimo


mr \n.L odnosno ms \nl i onda ona prima ispravan oblik, koji se potpuno


slaže sa onim stare formule.


723
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Proširimo li ova razlaganja na općeniti slučaj sa v članova funkcije, vidimo,,
da novu formulu za mx treba korigirati na taj način, da umjesto mr treba uvrstiti
mr y w2 «. nv , umjesto ms treba uvrstiti ms ]lnx ns ni -nv i t. d.


Po uvrštenju ovih korekcija nova îormula prelazi u ispravnu staru
formulu.
Poslije ovih razlaganja i analiziranja same formule i njenog izvoda možemo
reći, da stari autori imaju pravo.


PRIMJEDBA NA PREDNJI ČLANAK.


Gosp. ing. Andrejev podvrgava primarni rezultat spomenute moje studije nepovoljnoj
kritici, nakon što ga je — sa potpunim neuspjehom — nepovoljno kritikovao
već g. prof. Abakumov (vidi ovu kritiku na str. 373—379 i moj odgovor na str. 379—382
Šum. Lista od 1930. god.). Moram priznati, da je kritika g. Andrejeva uspješnija od
one prve, ali ni ona još ne dokazuje, da je ranija (stara) formula za srednju pogrešku
najvjerojatnije vrijednosti jedne zbrojne funkcije ispravnija od moje. Među prigovorima
g. Andrejeva jedan je zaista opravdan, ali tek uslovno. To je prigovor, koji
se odnosi na slučaj, da se broj m približuje beskonačnosti (», — *oo). Stavi li se
međutim u dotičnoj mojoj formuli, koju g. Andrejev navodi pod (2), odnos


n. = n„ = . . = n , onda iz nje, kako sam to pokazao već u spomenutoj svojoj
1 2 v ´


studiji (vidi str. 273. Š. L. od 1930. g.), izlazi formula


a222


V
V
m´ _l_ m + m 4- + m-1


Tu sad nema one mogućnosti, koju g. Andrejev označuje kao manu moje prvobitne
formule, navedene u prednjem članku pod (2). Nasuprot stara formula, koju g.
Andrejev navodi pod (1), ima uvijek ii neizbježivo jednu veliku teoretičku manu, a to
je, da po njoj iznos mx može u izvjesnom ekstremnom slučaju da bude (teoretički)
čak beskonačno velik, dok bi baš u takovom slučaju trebao faktično da bude jednak
nuli (vidi o tom Š. L. od 1930: g., str. 381 i 382). A ova mana, kako se vidi, ne tereti
moju formulu (ni onu prvobitnu ni ovu iz nje izvedenu). Uza sve to ja ni ovoj dragoj
formuli ne pripisujem nikakovu apsolutnost, t. j . da od nje ne bi moglo biti bolje formule.
Već na str. 382. Š. L. od 1930. g. ja sam istaknuo, da »te formule nisu naravski
i ne mogu da budu posve točne, osim uz supoziciju v = oo ili . = ..." Ovo izlazi
već otud, što su one — jednako kao i ranija, u prednjem članku pod (1) navedena
formula — izvedene iz formule


,«2 = fl2 + jil2 -\- fl2 + + ft*


X r S t V


koja važi za srednju pogrešku pojedinog mjerenja cijele funkcije, a kojoj se
međutim za slučaj p = oo može također (kako to izlazi iz moga razmatranja na str.


381. i 382. Š. L. od 1930. g.) sasvim opravdano staviti isti prigovor kao i formuli navedenoj
u prednjem članku pod (1).
Moja formula — i ova druga, izvedena (uz uslov », = »2 = -. . = nv) iz one
prve — ne može dakle važiti kao apsolutno ispravna, ali je svakako u principu ispravnija
od stare, u prednjem članku pod (1) navedene formule. A ispravnija je zato, što
ona — kako to izlazi iz str. 381. i 382. Š. L. od 1930. g. — vodi računa o činjenici,
da se (sa povećanjem broja elemenata u zbrojnoj funkciji) skupnost svih pogrešaka
učinjenih pri izmjeri tih elemenata (u koliko su naravski svi oni izmjereni uz isti
stupanj točnosti, što se teoretički i traži) sve više približuje poznatom Gaussovom
zakonu o distribuciji pogrešaka po veličinama i predznacima. S obzirom na ovo približavanje
zahtjevima Qaussovog zakona morala bi, kod v = co, suma svih spome


724
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

nutih elementarnih pogrešaka, pa prema tome i njezin kvadrat, da bude = 0. Ako
bi svaki elemenat bio izmjeren n puta,, onda bi se isti proces morao da ponovi isto
toliko puta i rezultat bi bila aritmetička sredina od n nula, dakle također nula —
kako za srednju pogrešku pojedinog mjerenja cijele funkcije tako i za srednju
pogrešku aritmetičke sredine dobivene za cijelu tu funkciju.


Osvrnuo sam se ovdje na jedini opravdani — i to, kako vidjesmo, tek uslovno
opravdani — prigovor g. Andrejeva. Neopravdanost ostalih njegovih prigovora dade
se dokazati sasvim lako, no ne smatram to potrebnim. Levaković.


Résumé. L´auteur de cet article (imprimé en des caracteres normaux) fait une
critique défavorable des résultats d´une étude du rédacteur, parue p. 265 de cette
Revue pour l´année 1930. En gaillarde suivent les notes du rédacteur faisant voir
l´injustesse de ces reproches.


IZVJEŠTAJI


RASADNIK I TRUŠNICA GOSP. ŠAŠE STARETA U MENGEŠU KOD LJUBLJANE.


Posleđnje subote meseca januara seli su članovi podružnice J. Š. U. u Ljubljani
u autobus, koji odlazi prema Kamniku. Kroz gustu maglu zasvirale su tvorničke
sirene, navestile su trinajsti sat. Autobus je pojurio prema Dunajskoj cesti, prema
severu. Magla je postajala reda i kada je stroj stao u Mengešu pred Ravbarjevim
gradom, smejalo se zlatno zimsko sunce i pozdravljalo skupinu šumara, koji su izišli
na mali poučni izlet. Grebeni kamničkih planina blistali su se u sjaju zime i kao
brušeni kristali rezali modrinu severnog obzorja. Od silne svetlosti podrhtavao je
Ravbarjev gradić i otvarao svoja starodavna vrata, da primi goste. Njegov gospodar
stiskao je znancima ruke u znak dobrodošlice. Taj gradić posedovao je nekoć
Ravber, plemić i po tome je ime toj zgradi. Ime gradića nije dakle u vezi s »ravbarji«,
koji su u davnoj prošlosti srednjega veka, a i kasnije ugrožavali naseljena mesta.


Prvotan grad stajao je zapadno, na obližnjem brežuljku, te ga naš kronista
Valvazor spominje kao razvalinu već u 15. veku. Valvazor spominje, da je u tom
gradu živio g. 1174. gosp. Magnus Mangesburg. Njegovi potomci sazidali su pod brdom
spomenuti Ravbarjev grad kao gospodarske zgrade. I slično kao i sva takova
srednjevjekovna gnezda, kada je sigurnost imetka i života uznapredovala, raspao se i taj
grad u sredini gustih šuma, koje se nalaze na zapadu Mengeša. Tadanji posednik
(oko g. 1620) Leopold Raumschissel sagradio je sadanji grad Mengeš. Plemenitaši
Hallen prezidalt su spomenute gospodarske zgrade u gradić god. 1567. U 18. veku
stanovao je ovdje plemenitaš Rauber, po komu se i naziva grad. Pred tom je starom
istorijskom zgradom mladi gospodar, obasjan zimskim suncem, pozdravio svoje goste.
Vitka mladenačka pojava, skromnih, ljubeznih kretnja sa malo ogorelim licem.


I ta pesma šume odrazuje se još uvek iz njegovih smeđih očiju. Već tada oduševila
ga je priroda i da bi što bolje proniknuo u njene stvaralačke tajne, odluči se,
po dovršenoj srednjoj školi, da studira kemiju. Možda je već tada nosio ideju1, koja
danas stoji ostvarena pred očima izletnika. Pošto je njegov poduzetnički duh uvidio,
da danas nema uspeha bez trgovačko-gospodarske podloge, počima studirati trgovačku
akademiju, te se kao zreo mladić, pun zanosa, vrati u domaće šume. Mnogo vrsta drva,
osobito četinjača, okupilo je njegove misli. Studirao je domaće četinjavo drveće, čitao
knjige o egzotama i pravio usporedbu. Uvidio je, da nemamo ništa vlastitoga, što bi
krasilo naše vrtove, šetališta i javne nasade, da su naše šume lepe, ali često jednolične.


725