DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


... 56. ........ 1932.


JOVAN ZUBOVIĆ (BAN)A LUKA):


SILE ŠUMSKE PRIVREDE


(LES FORCES DE L´ÉCONOMIE FORESTIERE)


U šumskoj kao i u svakoj drugoj privredi1 odlučne su sile priroda
i čovek, a zatim sakupljeni produkti prirode i ljudskog rada. Prirodne
sile su zemaljske, atmosferske i sunčane. Čovek se pojavljuje kao potrošač,
kao radna snaga i kao organizator.


Posmatran u celini (to jest od obnavljanja šume do časa, kada gotovi
šumski produkti dospiju na osovinu javnog saobraćaja) proces, u
kom deluju sile šumske privrede, dosta je složen: i vrlo opsežan. Prirodni
pojavi (fizički, hemijski i biološki), kao i posebni pojavi ljudske
aktivnosti (tehničke, ekonomske i političke) susreću se u njemu istovremeno
ili odvojeno, već prema prirodi poslova. U glavnom su to dve
vrste poslova: dugi poslovi proizvodnje drveta kao sirovine i relativno
kratki poslovi izrade i prerade drveta sa iznošenjem u javni promet, i
ako sa nejednakim delom, navedene privredne sile odlučuju u oba ta
reda poslova. Zemlja je osnova čitavog procesa; ona nosi i silom gravitacije
drži u sistemu čitavu privredu; ona je njezino stanište. Zemlja sa
atmosferom nosilac je konstitucionih snaga, od kojih drvo nastaje, a isto
tako i pogonskih snaga i građevnih materija, koje su u ovoj privrednoj
grani potrebne. Specifično je delovanje živih vegetativnih sila u šumskoj
proizvodnji. A poznato je. da je sunce glavni motor svih velikih cirkulacija
na zemlji, napose hemijskih i bioloških procesa, a posredno i ekonomskih.
Kada te sile deluju u povoljnom sastavu, nastaje šuma, a kad im
se pridruži i čovek sa svojom smišljenom akcijom i sredstvima rada, nastaje
šumska privreda.


Uslovi za razvitak šume i proizvodnju drveta vrlo su složeni i varijabilni
za svaku vrstu prirodnih sila i svaku vrstu drveta. Hoće se za to
zemlja samo u izvesnim geografskim položajima i apsolutnim visinama,
od specifične dubine, specifičnih fizičkih svojstava i sastava, pa i sa izvesnom
ekspozicijom prema suncu; zatim atmosfera samo sa izvesnom
klimom, to jest sa izvesnom insolacijom, vlažnosti, kretanjem zračnih
struja i izvesnim atmosferskim padanjima, a sve to i vremenski dobro
raspoređeno. Sva pitanja u prirodi nisu dakle povoljna, nego samo nekoja


1 Upoređi moj članak: O privrednim silama. Nova Evropa, knj. XXV, br. 1, s. 28
Zagreb 1932. , : !


689
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

i to u gradaciji od minimalnih do maksimalnih, u kojima još šuma uspeva,
i uvek sa jednim optimumom između gornje i donje granice. Prirodne sile
u nepovoljnom stanju, napose nekoje vrste gljiva i insekata, kao i čovek
na nižem stepenu kulture, sprečavaju razvitak i održavanje šuma. I u
prirodnom stanju šuma se sa svojim vegetativnim snagama stalno bori
za opstanak i stanište. U privrednoj šumi pritiče kao konstruktivan faktor
čovek u pomoć.


Ocenivši, da mu trebaju šuma i šumski proizvodi, čovek unosi u
šumu svoj rad i kapital, pa sa planom vrši i tu organizaciju privrednih
sila. On ne uništuje više šumu, nego je čuva i brani, omeđuje, meri, kartira,
podiže i uzgaja, proseca po njoj puteve, štiti teren i podiže upravne
zgrade. I sve te poslove, tehničke, ekonomske i političke, čovek radi
racionalno i po smišljenoj osnovi. Ali ma kolik da je udeo ljudskog rada
i kapitala (naročito u obliku šumske glavnice) u ovome procesu proizvodnje,
prevlađuju nad njim prirodne sile.


Mnogo je drukčiji raspored snaga u drugom delu procesa. Prirodne
sile nisu doduše ni tu bez značaja. Tako su na pr. neki faktori (kao položaj
šuma, gravitacija terena i pogonske sile) vrlo odlučni za mogućnost
i pravac eksploatacije, ali su ipak glavni faktori u daljem poslovanju rad
i kapital. Da se drvo poseče, izradi, dobavi do prvih izvoznih puteva,
izvuče do osovine javnog saobraćaja i pri tome manje ili više preradi,
treba da se utroše velike množine rada, treba da se podignu ili regulišu
mnogi izvozni putevi i instalacije za prerađivanje i da se upotrebe velike
množine raznoličnog oruđa, materijala i novaca. I na prvi je pogled jasno,
da organizacija i upotreba tih sredstava proizvodnje čini ovde suštinu
samoga procesa.


Delovanje privrednih sila u prvom (prirodnom) stanju proizvodnje
slabo je ograničeno ljudskom akcijom. Sile deluju slobodno i više se
slučajno podudaraju ili pobijaju. Kasnije, u daljem razvitku, kad je čovek
zagospodario prirodnim silama, njegov je uticaj i u šumskoj privredi sve
veći. I taj je uticaj najpre slobodan. Čovek ulaže svoj rad i kapital po
volji, u cilju što većeg uspeha za preduzimača. Ali kako se taj rad, što
zbog nerazumevanja što zbog preduzimačkog egoizma, ne podudara uvek
sa interesima celine, čuvari kolektivnih interesa nalaze, da ga treba
ograničiti, i regulišu ga legislativnim i administrativnim odredbama, primenjujući
državnu silu i edukaciju. U kojoj se meri vrše ta ograničenja,
stoji do općih shvatanja i rasporeda društvenih snaga na pojedinim teritorijima,
pa su i to sile, koje regulišu jedan od značajnih faktora u šumskoj
privredi.


Sistem sila šumske privrede nije stacionaran. I ovde, kao i u drugim
privrednim granama, sile se stalno pomeraju; takva je dinamika čitavog
privrednog procesa. Relativno su stalni samo sunce, atmosfera i zemlja,
po obliku i položaju. Inače je i zemlja izložena stalnim promenama, naročito
po produktivnosti i raspodeli kultura i poseda. I šumska se površina
često menja, a još su promenljivije vegetativne snage na njoj, po vrsti,
množini, dobi i kvalitetu. Nije manje promenljiv ni čovek sa svojim institucijama,
potrebama i tehnikom rada, a pogotovu se menjaju kapitali,
koje on unosi u šumsku privredu, kao i šumska glavnica, sa kojom gospodari.
I sve te velike promené i kretanja u sistemu privrednih sila dolaze
do izražaja u privrednom´ procesu, pa je stoga vrlo teško utvrditi zakoni


690
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

tosti i pravilnosti toga procesa. A ipak ima pravilnosti i zakonitosti u
šumskoj privredi kao i u svakoj privredi uopće.


Sva stanja šumske privrede — posmatramo li je na užem ili širem
teritoriju, u jednom gospodarstvu ili kolektivno — uvek su rezultat privrednih
sila, koje su u to doba, na tome teritoriju i u tom procesu u
igri. Funkcije čoveka svode se pri tome na organizaciju privrednih sila,
na direktan rad i izvršavanje poslova u jednom gospodarstvu i na regulisanje
šumske privrede. Za uspešno vršenje kojega bilo posla treba ga
poznavati, t. j . treba poznavati materiju, koja se obrađuje, mehanizam
rada i sile, sa kojima se manipulira. Za organizaciju poslova šumske
privrede treba poznavati prirodu svih sila u akciji i zakone njihovog
delovanja, te stanje sila i način, kako se organizuju u privrednom procesu.
Za regulisanje čitave privrede treba osim toga poznavati stanja i
zakonitosti te regulacije u sklopu čitave zemaljske privrede. Stoga je
preko potrebno, da se sve sile šumske privrede proučavaju i registriraju
i da se akteri u tom privrednom procesu dobro poduče i prema svojim
budućim funkcijama do kraja upoznaju sa prirodom sila, kojima će
upravljati.


Stvar je nauke o šumskoj privredi, da proučava prirodu i zakonitosti
privrednih sila, o kojima je reč. Ko hoće da vrši s uspehom šumske
privredne poslove, mora naučiti rezultate spomenute nauke i tehniku
rada. Do sada to nije činjeno u punom opsegu. U nauci o šumskoj privredi
i na studijama više je pažnje obraćano teoriji prirodnih nauka,
podizanju šuma i upravi šuma, a eksploatacija je obrađivana samo
deskriptivno; u praksi je administracija potisnula tehniku i organizaciju.
Savremena šumska privreda zahteva potpuno poznavanje privrednih sila.
Studij se mora proširiti na čoveka i sve njegove institucije, kapitale i
radna sredstva angažovana u šumskoj privredi, čoveka i druge motore,
animalne i mašinske, treba proučavati i poznavati po faktičnoj snazi,
primeni i efektu u proizvodnji, prerađivanju i drugim poslovima. Napose
treba studirati izvoz i prerađivanje, sa svima potrebnim instalacijama,
jer su to najskuplje radnje u šumskoj privredi. I sve stvari treba poznavati
u suštini i za primenu; deskriptivno učenje jalov je posao. U privrednom
procesu radovi i objekti malo se kad opisuju, a redovno ih treba
projektovati, obračunavati, obilježavati, izvoditi i upotrebljavati. Mašine
i oruđe, koje se nabavlja gotovo, treba poznavati po mehanizmu i primeni,
da se mogu izabirati, instalisati, upotrebljavati i održavati, kako
praksa ,zahteva. Isto tako treba poznavati produkte šumske privrede, po
tehničkim i komercijalnim svojstvima, a naročito kao robu, kako se priprema,
konzervira i unosi u promet. A nada sve je potrebno, da se rezultati
studija znaju i mogu uvesti u život.2 I nauka o šumskoj privredi i
praktična primena naučnih rezultata treba da se više razvija u smislu
faktičnih zahteva savremene privrede.3 Dok se to ne dogodi, ne može


2 Doista je bez smisla i neekonomski na studijama spremati inženjere, a u praksi
im davati najprimitivnije poslove i služiti se metodama, za koje se ne traži više od
obične pismenosti i prve četiri vrste računa.


3 Može se prigovarati ovom shvatanju, da smjera na skupe reforme i proširenje
studija. I to je tačno, ali što mora biti, nije ni teško. Proširenje studija danas je opći
pojam u tehničkim strukama sa širokim poljem rada. Drugi je izlaz cepanje i specijalizacija.
Vidi o tome moj članak: Die technische Richtung der modernen Forstwirtschaft.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, Wien 1927, S. 87.


691
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

biti napretka. A u koliko su prilike nesređenije, u toliko je potrebnije
praktično tehničko znanje i veština u organizovanju privrednih sila.4


Za ocenu i regulisanje šumske privrede u pojedinim državama treba
poznavati svagdašnje stanje privrednih sila i fakata u zemlji. Sile, koje
se ne menjaju, treba što tačnije utvrditi, a promenljive sile po utvrđenom
sistemu pratiti u njihovu kretanju. To registriranje i merenje sila nije
lagana stvar, ali je ipak moguće. I ako još nisu internacionalno ugovoreni,
jedinice i način merenja prilično su poznati i mogu se sistematski primeniti
ne samo za pojedine zemlje nego i za šira područja. Tako skoro
sva kontinentalna Evropa meri površine šumskog zemljišta hektarima,
a položaj mu određuje po geografskoj dužini i širini, te apsolutnoj visini
i inklinaciji. Ima skala i za vlažnost, sastav i fizička svojstva tla, a bonitiranje
se vrši .po prirastu. Isto tako .poznate su mere klimatskih faktora
(temperaturski stepen, milimetar atmosferskih padanja, stepen naoblačenosti,
pravac i jačina vetra). Stanovništvo se ceni po naseljenosti, po
unutrašnjoj strukturi i .uposlenosti u privredi, po potrebama, produktivnosti
i efektu rada. Šumska se glavnica meri u kubnim metrima, te po
dobi i. površini, koju zaprema. Pogonske sile mere se konjskim snagama
i kilovatčasovima. Mašine se registriraju po broju, snazi i efektu rada.
Transportni putevi registriraju se po tipovima i dužini u metrima. Zgrade
se cene po izgrađenoj površini i vrednosti u novcu. Materijal se meri po
množini i vrednosti, a kapital uopće monetarnim jedinicama. Ima dakle
mera za sve sile angažovane u šumskoj privredi i sve se mogu registrirati,
a uporednim merenjem može se kontrolisati njihovo kretanje. I neko
registriranje privrednih sila doista se i vrši, ali potpune i sistematske
evidencije još nema. Tako zvana šumska statistika ograničava se obično
na svojinu i površine šuma po vrstama drveta, uzgoju i starosti. Masa
drveta i prirast iskazuje .se ponekada, ali nesigurno, a retko kada ima
podataka i o broju pilana, mašina za preradivanje i nekih kategorija
uposlenih radnika.


Vreme je, da se ide dalje. Kako je napred rečeno, stalne privredne
sile treba utvrditi što potpunije. Od elemenata klime treba imati pouzdane
podatke o temperaturama, atmosferskim padanjima i vetrovima. I zemljište
treba poznavati, bar po geografskom položaju i nadmorskoj visini.
Promenljive sile treba sistematski registrirati i upoređivati u utvrđenim
periodima. Tako površine šumskog zemljišta treba upoređivati i apsolutno
i relativno (prema čitavoj površini zemlje), a i po bonitetu; šume
po uzgoju, vrstama drveta i dobi (sa masama, prirastom, faktičnim etatim.
a seče i izrađenim sortimentima) ; radne snage po načinu uposlenosti,
množini i ceni rada; kapitale po vrstama (upravne i prometne zgrade,
stalni izvozni putevi svih kategorija sa voznim parkom i živim motornim
silama, instalacije za preradivanje sa mašinama, oruđem i drugim inventarom,
obrtni kapitali, t. j . novac, materijal i roba), po množini i po
vrednosti. Uporedo treba evidentirati šumovitost zemlje prema naseljenosti,
zatim domaće potrebe i izvoz drveta iz zemlje. Samo po ovako
potpunoj slici može se ceniti pravo stanje, kapacitet i razvitak šumske
privrede i na osnovi solidnog poznavanja fakata preduzimati smišljeno
regulisanje.


4 Od kolike je to važnosti za prilike u našoj državi, pokazao sam u članku:
Šumska privreda u savremenoj tehnici. Tehnički List, Zagreb 1921,s. 178.


692
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ko da registrira i drži u evidenciji sile šumske privrede? Prirodan
i logičan je odgovor: Onaj, kome trebaju; a to su privrednici, koji organizmu
i vrše poslove šumske privrede, i vlasti, kojima je povereno regulisanje
te privrede. ,U našoj zemlji bile bi to šumske uprave i šumske direkcije,
šumska privredna i industrijska prcduzeća, banske uprave i Ministarstvo
šuma i rudnika. Stalne privredne sile treba utvrditi po pojedinim
oblastima (uz saradnju specijalnih institucija i pomoću vlastitih ´opažanja
šumskih uprava) i publicirati ih za širu upotrebu. Promenljive sile
mogu se registrirati pri proceni šuma i držati u evidenciji u privrednim
planovima ´i specijalnim statistikama. Pri tom je potrebna saradnja države
i privatnih preduzeća. Posao sam dosta je opsežan, ali pri dobroj
organizaciji nije ni toliko složen ni toliko skup, kao što to izgleda. Velik
deo fakata registrira se i vodi već i tako, samo rasuto i na razriim stranama.
Trebalo bi i vreme bi bilo, da se posao sistematizuje i upotpuni,
da se urecfi dobra kontrola evidencije i da se rezultati obrade i publikuju
u stalnim razmacima vremena.


Résumé. Les forces de . Économie Forestiere, autant Que celles de . économie
en général, sont: la natura (la terre, . atmosphere et le soleil), . homme et le capital.
La terre est le fondement de toute économie. Avec . atmosphere, elle contient toutes
les forces motrices de la production de bois, y compris surtout les forces végétatives,
et toutes les matieres nécessaires pour le procédé économique. L´ homme y paraît


comme . organisateur de . économie. Et le capital, ce sont les produits accumulés
de la nature et du travait humain.
Ces forces économiques agissent autant dans la production que dans la transformation
et dans le transport du bois, mais les forces prépondérantes, ce sont, dans
la premiere partie du procédé, les forces naturelles et dans la seconde, l´homme et
le capital.


Presque toutes ces forces varient et leurs variations, autant que celles des
états économiques qui eu résultent, se produisent d´apres certaines régularités et
certaines lois qui sont l´objet d´études et d´évidence de la part de la science et de la
statistique forestiere. Mais ni la science ni la statistique ne se sont point étendues sur
tout le domain de l´Economie Forestiere. L´administration et les forces naturelles sont
préférées tandis que la technique et l´organisation des affaires sont tousjours négligées.


Il est actuel qu´ on étudie toutes les forces de l´Economie Forestiere, y compris
tous les moteurs et tous les capitaux utilisés dans la production (d´apres leurs qualités,
leurs emplois et leurs effets), aussi bien que les produits finaux (d´apres leurs qualités
techniques) et surtout la marchandise que l´on prépare, conserve et met dans la
circulation. Et ces sont notamment les installations et les travaux de transport et de la
transformation que l´on doit bien étudier et bien connaître, parce que ces travaux font
la plus grande partie de la valeur des produits. L´auteur.


698