DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

sa podatcima oštrog rezanja iz tabele I), opažamo, da je postotak iskorišćenja
prizmiranih trupaca u svakom slučaju manji od postotka dobivenog
oštrim rezanjem. Ovaj se manjak: objašnjava, sasvim prirodno, povećanim
gubitkom kod reza pile u smjeru ležaja i njegove paralelne strane. On
stoji u recipročnom odnosu sa porastom promjera u pojedinim debljinskim
stepenima trupaca, jer postupno pada i to od .2% na 0*4%. U pogledu
sortimenata rezane robe može se kazati, da se taj manjak uvećava sa jačinom
dasaka i varira od 0´5 — 0´8%´. U glavnom je prosječni postotak iskorišćenja
kod prizmiranja trupaca za 72— 7.2 = 0´8% manji nego kod
oštrog rezanja.


Na osnovu svega gore izloženoga dade se rezimirati ovo :


Kod rezanja trupaca na piljenice raste uporedo sa prečnikom njihovpostotak iskorišćenja prosječno od 4.9%< do 77*8%´. Taj se porast pojstotka
smanjuje postupno1. Smanjivanje iznosi ,´po debljinskom stepenu


prosječno 4*6% — 0´1%´. Najveći postotak iskorišćenja daju tanki trupci
piljeni na daske prosječno 18 m/m debele, srednji trupci piljeni na daske
prosječno 24 m/m debele i jaki trupci, kad ih pilimo na daske prosječno
36 m/m debele. Postotak iskorišćenja trupaca iznosi — kad ih oštro režemo
— prosj. 62´2% odnosno 67´7% kubature okruglog drveta. Uslijed
prizmiranja debelih trupaca smanjuje se kubatura piljenice, koju bismo
iz njih dobili oštrim rezanjem, prosječno za 0*8%.


Postotci iskorišćenja — proračunati matematički — idealni su brojevi,
kakove nećemo nikad postići u pilanskom poslovanju: 1.) s razloga
što se prerezi trupaca nikad ne podudaraju sa kružnicama jednakog promjera;
2.) s razloga, što tehnički uređaj i rad pilane nikad nije toliko precizan,
da stvarna količina otpatka ne bi premašila matematički proračunatu
množinu gubitaka. Svakako, ovi nam postoci daju osnovicu i važne podatke
za ravnanje kod raznih kalkulacija i proračunavanja. Osim toga ovi su
idealni brojevi kontrola pilanskoga rada, jer pokazuju, koliko diferira dobiveni
postotak iskorišćenja odnosno koliko se on približava idealnom proračunu,
te u kom pravcu valja eventualno preduzeti mjere, da se povisi
procenat iskorišćenja.


Résumé. L´auteur expose les prin´cipes théoriques et les formules pour la
détermination de ladite exploitabilité d´apres les dimensions des blocs.


...... ..... (........:


...... ............


(SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DANS L´ ÉCONOMIE
FORESTIERE)


... ... .... ......, .... ...... ..... ........ ..............
....... y ........ ......... ........ ........ .. ..............
...... . ....... .............. ....... .. ....., .. ce ..... ...
..... ............ . ......... ....... ... .... ...... y .......


707