DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 18     <-- 18 -->        PDF

rezane robe, koju dobijemo ili koju možemo očekivati, jasno će se pokazati
upliv i važnost jačine trupaca na postotak iskorišćenja.


la tabele I.) vidimo nadalje, da je diferencija prosječnog postotka
iskorišćenja između pojedinih debljinskih stepena trupaca nestalna. Kod
tankih trupaca varira ona između 4´6—.0%, kod srednjih između 2´9—
0´l%, a kod debljih od l´O—O´J.%1. Dakle najveća je kod tankih trupaca.,
nešto manja kod srednjih i najmanja kod debelih trupaca, radi čega stoji
u recipročnom odnosu sa samom veličinom prosječnog postotka iskorišćenja.
Naime kako raste prosječni postotak iskorišćenja s uvećanjem promjera
trupca, tako pada veličina diferencije toga postotka između pojedinih debljinskih
stepena trupaca. Ovo postepeno opadanje procenta iskorišćenja
pravilno je samo kod tankih balvana, dok je kod srednjih i debljih nepravilno.
Uzrok je ovoj nepravilnosti, što neke dimenzije (promjeri) trupaca
ne pogoduju potpunom iskorišćenju raznih sortimenata piljenica kao
druge. Tako na pr. iz trupaca od 28 c/m promjera na tanjem kraju — uz
oštro rezanje dasaka cd:


24 m/m debljine ima 67´8% iskorišćenja;
30 m/m >
>> » 67´0%
dok kod trupca od 30 c/m promjera ima:
sa 24 m/m debelim daskama samo 66´4% iskorišćenja
» 30 m/m » » » 66´0%


Kako promjer trupaca igra vrlo važnu ulogu kod iskorišćavanja u paljenicu,
treba svako preduzeće u vlastitom interesu da odmah nakon preuzimanja
drveta sastavi iskaz o trupcima prema debljinskoj podjeli. Na
osnovu tih podataka preduzeće će znati, koje zalihe okruglog drveta prema
jačini ima i do koje je mjere moguće iskorišćenje. Ne treba misliti, da je
ovakav rad izlišan. Ovi su podaci, šta više, jako potrebni pri sračunavanui
sepstvenih troškova kod raznih sortimenata okruglog drveta.


U pogledu upliva dimenzija rezane robe na postotak iskorišćenja
(tačka 4.) vidimo iz tabele I.), da se pri rezanju trupaca na daske 6—48
m/m debele kreće prosječni procenat iskorišćenja:


kod tankih sortimenata trupaca od 47´1—56T
srednjih » » » 53´7—66´3%´,
jakih » » » 58´2—75´5%,


» sva tri » » » 53´2—65´3%´ i
» srednjih i jakih . » » 55´9—70´6%.
Najveći prosječni postotak iskorišćenja, t. j .
56T% daju tanki trupci, kad ih pilimo na daske od 18 m/m debljine;


..´3%! » srednji » » » » » » » 24 m/m »
75´5% » jaki » » » » » » » 36 m/m »


Ova pravila važe samo za prosječni postotak iskorišćenja triju sortimenata
trupaca, dok pojedini debljinski stepeni trupaca čine više manie
iznimke. Tako na pr. trupac sa promjerom od
10 c/m daje najveći postotak t. j .
.. 48 ´/., rezan na 12 m/m jake daske,
21 c/m » 60´.%, » » 24 m/m » »
30 c/m » .."6%, » » 18 m/m » »
32 c/m » 67"5%, » » 30 m/m » »
40 c/m » 70*2%i, » » 36 m/m » »
54 c/m » 74´8%, » » 36 m/m » »
70 c/m » 787%; » » 42 m/m » »
80—100 c/m 80´2—82´8 » » 46 m/m » »


704