DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ing. JOSIP WASZNER (SARAJEVO)


O POSTOTKU ISKOR1ŠĆEN]A U PILANSKOM


POGONU


(SUR LE POURCENTAGE DE L´ EXPLOITABILITÉ DU BOIS
ROND DANS LA SCIERIE)


Pod iskorišćenjem razumijevamo u ....... poslovanju brojčano
izraženu množinu piljene robe, dobivene rezanjem iz jedinice okruglog
drveta (trupaca). Ono je dakle razmjeran broj, te pokazuje, koliko rezane
robe odbacuje izvjesna količina trupaca. Iskorišćenje .se općenito izražava
u postocima. Kaže li na pr. industrijalac, da je u prošloj godini imat) na
pilani 60% iskorišćenja, znači, da je iz cjelokupne mase ispiljencg okruglog
drveta dobio 60% rezane robe. Međutim postotak sam za se još nije dovoljan,
da bi bili kadri pretpostaviti ili prosuditi povoljan ili nepovoljan
rad u poslovanju pilane, nego su osim toga potrebne i dimenzije izračunatog
prosječnog sortimenta piljenice. Za stručnjaka je u svakom slučaju nužno
navesti, da se na pr. iskorišćenje od 60% odnosi na piljenicu prosječne
duljine od 4 m., 24 m/m debljine i 30 c/m širine. Ovaj je dodatak vrlo
važan i neophodan, jer služi kao baza i polazna tačka za utvrđivanje sopstvenih
troškova mnogobrojnih sortimenata piljenice.


Postotak iskorišćenja je vrlo promjenljiv faktor, te zavisi: 1.) od
tehničke i praktične potpunosti uređaja pilane; 2.) od morfoloških i tehnoloških
svojstva, t. j . od kakvoće drveta; 3.) od jačine sortimenata okruglog
drveta; 4.) od dimenzija raznih sortimenata rezane robe, koje proizvodimo.


Za čimbenike pod tačkom 1.) i 2.), koji utječu na visinu postotka
iskorišćenja, nije potrebno naročito tumačenje, jer se samo po sebi razumije,
da će jedna potpuno uređena pilana, koja reže drvo bez mane, dati
i veći postotak iskorišćenja nego druga. Prije nego prijeđemo na razmatranje
upliva čimbenika pod tačkama 3.) i 4.) na postotak iskorišćenja,
držimo, da je potrebno nešto reći o izračunavanju piljenice, jer se utvrđivanje
postotka iskorišćenja — kako smo naprijed naveli - - osniva na
izračunavanju količine rezane robe dobivene od jedinice okruglog drveta.


Postotak iskorišćenja (P) jednog trupca proračuna se, kad se kubna
sadržina rezane robe trupca (S) — pomnožena sa 100 — podijeli s njegovom
kubnom sađržinom (M), t. j .


^Xioo n


1;


M


Kubni sadržaj rezane robe ustanovljuje se — bez obzira na eventualno
pokusno rezanje u pilani — kombinovano grafičkim i matematičkim putem
ili uporabom dotičnih tabela ili pak isključivo računski. Grafički put, sa
upotrebom kalkulacionog aparata ili pomoću crtanja potrebnih linija na
milimetričkom papiru, predstavlja rezanje drveta slikovito, te nam je lako
očitati ili odmjeriti sa crteža broj dasaka i njihove dimenzije. Sa dobivenim
podacima izračuna se kubni sadržaj rezane robe. Kako se upotrebljavaju
dotične tabele, pisano je u njihovu tumačenju.


699
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Sto se tiče čisto matematičkog načina, valja spomenuti, da se pojedini
trupci smiju oštro razrezati samo u podjednako debele daske, budući
da jedino ovako dolazimo nedvojbeno do pouzdanog rezultata za svaku
debljinsku dimenziju odnosno za svaki Sortiment. Postupak izračunavanja
bio bi ovaj :


Prije svega treba utvrditi broj dasaka (.) sukladne debljine (&), koji
se dade piliti iz jednog trupca »đ« promjera na tanjem kraju, kod »C«
širokog testernog reza, prema skraćenoj formuli Presslera


<* — c ^.


n = -.-. 2)


0 -4-c


Dobiveni ostatak daje nam debljinu obaju okoraka (2 a), koju smo izlu


če — 2 a — c
čiii iz formule » = .—i


0 -j-c


Ako na pr. želimo, da ispilimo balvan 4 m duljine i 280 m/m promjera
na tanjem kraju sa testernim rezom od 3 m/m na daske od 24 m/m,
to ćemo iz ovog balvana po formuli 2.) dobiti:


komada dasaka i 2 okorka, svaki od -. = 3 5 mm debljine. Širinu


(š) pojedinih, već okrajčenih dasaka proračunamo s pomoću Pitagorinog
pravila za obje pole trupčanog presjeka. Širina prve daske kraj okorka
biće (vidi sliku »A«)


700
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 15     <-- 15 -->        PDF

3)


Širina druge daske


X 2 -2 c 4)


Širina treće daske


7 — 7, 5)


M.,


sn . 2c. . 6)


V(T - *-+ i2


2


Širina dasaka piljenih iz polovine trupca, koji smo uzeli kao primjer,
biće prema formulama 3—6
za prvu dasku


št ="\ I40ä — 1140 (3-5 + 3)]* X 2 6 = 87´2 okruglo 85 mm;
za drugu dasku
s2 = y HO* — [140 ~(J5 + 24 -f- 2 X 3#X 2-6= 1756 175
za treću dasku
k = V 1402 -- [140— (3;5 + 48 + 9)]ŽX2 —6 = 2244 220


za četvrtu dasku


<4 = VT40^=7[I40 — (3-5 -f 72 -j-l2)jrX 2 — 6 = 253´6 250
za — = petu (srednju) dasku


Š6=V1402 -140 (3´5 96 i5)J-X 2 — 6 = 270 270
Svegra . 1000 mm
Dakle će širina svih dasaka (10 komada) iznositi 10X)OX2 =:j 2000
m/m. Kubni sadržaj svih dasaka biće 2000 X 24 X 4000 = 0´192 m. Prema
tome je po formuli 1.) postotak iskorišćenja ovog trupca kod 24 m/m
.. _ 0-192X100 .


dasaka — oštro rezanih: P = ^ . = 6/-8°/o


0-283


A sada da vidimo utjecaj jačine trupaca na postotak iskorišćenja
(tačka 3.). Kako je poznato, trupci se u drvnoj industriji vrstaju po veličini
prečnika na tanjemu kraju:


a) na tanke ili slabe trupce sa promjerom 1,0—21 c/m;
b) na osrednje 22—.. c/m;
c) na debele ili jake 36 c/m i na više.


Ako proračunamo postotak iskorišćenja trupaca raznovrsnih debljina,
vidječemo, da sa porastom prečnika raste postepeno i postotak iskorišćenja.
Dakle tanki balvani imaju najniži postotak iskorišćenja, osrednji već


701
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 16     <-- 16 -->        PDF

702
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 17     <-- 17 -->        PDF

bolji, a debeli ponajbolji postotak. Kako je u tabeli I.) iskazano po sortimcntima
trupaca, iznosi postotak iskorišćenja tankih trupaca prosječno
51´4%, srednjih 63´4%, debljih 72%; kod sva tri sortimenta prosječno
62´2c/o kubature okruglog drveta. Uzmemo li u obzir samo jake i srednje
trupce, iznosi postotak iskorišćenja za obadva sortimenta prosječno
67´7%. Iz ove tabele vidimo još, da u jednom te istom sortimentu trupaca
trupci većega promjera nose također veći postotak iskorišćenja nego
trupci manjega promjera. Tako raste postotak iskorišćenja sa porastom
prečnika postupno: kod tankih trupaca od 4.9 do 57´4% ; kod srednjih
trupaca od 59I do 6.´1%; kod jakih trupaca od 66´1 do 77"8% i više.


Pošto se godišnja dobava drveta svake pilane sastoji od naprijed
spomenutih sortimenata, to se samo po sebi razumije, da jačina iskorišćenja
zavisi od omjera smjesa ovih sortimenata. Istina, tanki se balvani na
našim pilanama rijetko kad režu, jer se takvo drvo prodaje skoro isključivo
kao rudokopno i jer je kvalitet toga drva, kao ovrška, koji otpada kod
izrade stabla, slabo podesan za rezanje odnosno za rezanu robu, najzad
što većina naših pilana nije u tu svrhu opremljena potrebnim (malim)
jarmovima, na pr. sa 250 m/m širine. Ali ipak nećemo ih isključiti iz računa
kod narednog primjera, da bi na taj način upliv smjese raznih sortimenata
bio još vidniji.


Iz pojedinih rezultata sječa ustanovili smo, da u nekom slučaju
iznosi drvna masa debljih trupaca 58%, srednjih 35% i tankih 7% cjelokupne
posječene, predate ili primljene drvne mase, u drugom opet slučaju
77%:, 19%, 4%´. Sad uzmimo, da rezanjem ovih sortimenata okruglog
drveta iskoristimo 72% iz debljih balvana, 63% iz srednjih i 51% iz tankih;
tada možemo očekivati ovaj postotak iskorišćenja:


u prvom slučaju : u drugom slučaju :


58 X 72 77X72


= 41-76% = 5544%


100 100
35X63 19 X 63


= 11-97%


100 100
7X51 4X51


1 r. 7 o /


— o o / "/ o


100 loo -2-°4°/°
Svega . . 67-38% . . . 6945%
Isključimo li sortimenat slabih trupaca iz računa, biće omjer smjesa
između jakih i srednjih trupaca u prvom slučaju 62´4% : .7´.%, u drugom
slučaju 80´2%! : 19´8% i postotak iskorišćenja:
u prvom slučaju: u drugom slučaju:


.2´4 X 72 _ 80-2 X 72 _


loo -44y-s/o loo -ö//4/°


-23-68% _19-8X63=12,470/o
100 ,u 100
Svega . . 68-61% . . . 70-21%
Ako isporedimo izračunate postotke u detaljima i ukupno među se
i dopunimo ih naprijed spomenutim dodatkom o prosječnim dimenzijama


703
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 18     <-- 18 -->        PDF

rezane robe, koju dobijemo ili koju možemo očekivati, jasno će se pokazati
upliv i važnost jačine trupaca na postotak iskorišćenja.


la tabele I.) vidimo nadalje, da je diferencija prosječnog postotka
iskorišćenja između pojedinih debljinskih stepena trupaca nestalna. Kod
tankih trupaca varira ona između 4´6—.0%, kod srednjih između 2´9—
0´l%, a kod debljih od l´O—O´J.%1. Dakle najveća je kod tankih trupaca.,
nešto manja kod srednjih i najmanja kod debelih trupaca, radi čega stoji
u recipročnom odnosu sa samom veličinom prosječnog postotka iskorišćenja.
Naime kako raste prosječni postotak iskorišćenja s uvećanjem promjera
trupca, tako pada veličina diferencije toga postotka između pojedinih debljinskih
stepena trupaca. Ovo postepeno opadanje procenta iskorišćenja
pravilno je samo kod tankih balvana, dok je kod srednjih i debljih nepravilno.
Uzrok je ovoj nepravilnosti, što neke dimenzije (promjeri) trupaca
ne pogoduju potpunom iskorišćenju raznih sortimenata piljenica kao
druge. Tako na pr. iz trupaca od 28 c/m promjera na tanjem kraju — uz
oštro rezanje dasaka cd:


24 m/m debljine ima 67´8% iskorišćenja;
30 m/m >
>> » 67´0%
dok kod trupca od 30 c/m promjera ima:
sa 24 m/m debelim daskama samo 66´4% iskorišćenja
» 30 m/m » » » 66´0%


Kako promjer trupaca igra vrlo važnu ulogu kod iskorišćavanja u paljenicu,
treba svako preduzeće u vlastitom interesu da odmah nakon preuzimanja
drveta sastavi iskaz o trupcima prema debljinskoj podjeli. Na
osnovu tih podataka preduzeće će znati, koje zalihe okruglog drveta prema
jačini ima i do koje je mjere moguće iskorišćenje. Ne treba misliti, da je
ovakav rad izlišan. Ovi su podaci, šta više, jako potrebni pri sračunavanui
sepstvenih troškova kod raznih sortimenata okruglog drveta.


U pogledu upliva dimenzija rezane robe na postotak iskorišćenja
(tačka 4.) vidimo iz tabele I.), da se pri rezanju trupaca na daske 6—48
m/m debele kreće prosječni procenat iskorišćenja:


kod tankih sortimenata trupaca od 47´1—56T
srednjih » » » 53´7—66´3%´,
jakih » » » 58´2—75´5%,


» sva tri » » » 53´2—65´3%´ i
» srednjih i jakih . » » 55´9—70´6%.
Najveći prosječni postotak iskorišćenja, t. j .
56T% daju tanki trupci, kad ih pilimo na daske od 18 m/m debljine;


..´3%! » srednji » » » » » » » 24 m/m »
75´5% » jaki » » » » » » » 36 m/m »


Ova pravila važe samo za prosječni postotak iskorišćenja triju sortimenata
trupaca, dok pojedini debljinski stepeni trupaca čine više manie
iznimke. Tako na pr. trupac sa promjerom od
10 c/m daje najveći postotak t. j .
.. 48 ´/., rezan na 12 m/m jake daske,
21 c/m » 60´.%, » » 24 m/m » »
30 c/m » .."6%, » » 18 m/m » »
32 c/m » 67"5%, » » 30 m/m » »
40 c/m » 70*2%i, » » 36 m/m » »
54 c/m » 74´8%, » » 36 m/m » »
70 c/m » 787%; » » 42 m/m » »
80—100 c/m 80´2—82´8 » » 46 m/m » »


704
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Odstupanje od pravila biva po tome, što dotični prerez dasaka bolje
odgovara kružnom presjeku trupaca nego prerezi ostalih dasaka. Ispod i
iznad ovih dimenzija prosječni postotak iskoriščenja rezanih sortimenata
postepeno pada. U ostalom radi upliva dimenzija rezane robe na postotak
iskoriščenja postizavamo iste one konačne rezultate iskoriščenja (t. j .
62´2% od sva tri sortimenta trupaca i 677% od srednjih i debelih trupaca)
kao kod naprijed raspravljenog upliva promjera trupaca na postotak
iskoriščenja.


Dosad raspravljeni procenti iskoriščenja dobivaju se u slučaju oštrog
rezanja (Scharfschnitt). Međutim poznata je stvar, da se u pilanskom poslovnju
oštro izrezuju u pravilu samo balvani tanke i osrednje debljine t. j .
najviše do 35 ili 36 cm promjera na tankome kraju. Trupci većega promjera
obično se prethodno na jarmu prizmiraju (Besäumen des Prisma), zatim
se na drugom jarmu svršava prizmiranje (Zurückschneiden des Prisma).
Prizmiranje trupaca uvedeno je u pilanskom poslovanju, da se prvo rasterete
testere jarma od prekomjernog otpora vlakanaca kod trupaca velikih
promjera, a drugo da se dobije što više jednako širokih dasaka.


Kod prizmiranja trupaca valja računati sa većim gubitkom rezanja i
prema tome manjim postotkom iskoriščenja nego kod oštrog rezanja. Da
proračunamo postotak iskoriščenja trupaca kod prizmiranja, treba prije
svega ustanoviti najveću prizmu (kvadrat), koja odgovara dotičnom trupcu.
Strana (v) ovakve prizme kod jednog trukca od jačine »d« (vidi sliku .)
proračuna se po formuli


«=|/2 = | x 1-4142 7)


Duljina ove strane ujedno odgovara ležaju (Auflage) prizme. Iz prizme
proračunamo broj dasaka (ri) prema formuli
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 20     <-- 20 -->        PDF

SI. C)


Širina je ovih dasaka jednaka ležaju (š = v). Ako prizma međutim nije
kvadrat, nego paralelogram (vidi sliku C), onda svakako mora biti poznata
širina (š). U ovom slučaju ležaja prizme


v = V d* — š2 9)
Daske, koje prizvodimo iz otsječaka (. i a2), računamo i to: broj
dasaka prema formuli
d — (v -f-2 c) v — (š -\- 2 c)


odnosno 10)


n = b-\-c


b-\-c


a širinu dasaka po formulama 3.) — 6.).
Ako na ovaj način proračunamo postotak iskoriščenja, dolazimo do
rezultata iskazanog u tabeli II.) Usporedimo li ove postotke iskoriščenja


Tabela II.


Trupac Debljina dasaka


Prosječno


Promjer m/m po
na


debljinskim
tanjem 12 18 24 30 36 42 46 stepenima


kraju


c/m % iskoriščenja


36 54-3 63-6 670 68´1 680 67´8 66´2 64´4 64´9


100 61-3 73-0 77-7 799 81-1 819 820 82´3 77-4
prosječno ~bT7 682 72-2 73-8 74-5 74-7 I 74´4 743 71-2


706
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

sa podatcima oštrog rezanja iz tabele I), opažamo, da je postotak iskorišćenja
prizmiranih trupaca u svakom slučaju manji od postotka dobivenog
oštrim rezanjem. Ovaj se manjak: objašnjava, sasvim prirodno, povećanim
gubitkom kod reza pile u smjeru ležaja i njegove paralelne strane. On
stoji u recipročnom odnosu sa porastom promjera u pojedinim debljinskim
stepenima trupaca, jer postupno pada i to od .2% na 0*4%. U pogledu
sortimenata rezane robe može se kazati, da se taj manjak uvećava sa jačinom
dasaka i varira od 0´5 — 0´8%´. U glavnom je prosječni postotak iskorišćenja
kod prizmiranja trupaca za 72— 7.2 = 0´8% manji nego kod
oštrog rezanja.


Na osnovu svega gore izloženoga dade se rezimirati ovo :


Kod rezanja trupaca na piljenice raste uporedo sa prečnikom njihovpostotak iskorišćenja prosječno od 4.9%< do 77*8%´. Taj se porast pojstotka
smanjuje postupno1. Smanjivanje iznosi ,´po debljinskom stepenu


prosječno 4*6% — 0´1%´. Najveći postotak iskorišćenja daju tanki trupci
piljeni na daske prosječno 18 m/m debele, srednji trupci piljeni na daske
prosječno 24 m/m debele i jaki trupci, kad ih pilimo na daske prosječno
36 m/m debele. Postotak iskorišćenja trupaca iznosi — kad ih oštro režemo
— prosj. 62´2% odnosno 67´7% kubature okruglog drveta. Uslijed
prizmiranja debelih trupaca smanjuje se kubatura piljenice, koju bismo
iz njih dobili oštrim rezanjem, prosječno za 0*8%.


Postotci iskorišćenja — proračunati matematički — idealni su brojevi,
kakove nećemo nikad postići u pilanskom poslovanju: 1.) s razloga
što se prerezi trupaca nikad ne podudaraju sa kružnicama jednakog promjera;
2.) s razloga, što tehnički uređaj i rad pilane nikad nije toliko precizan,
da stvarna količina otpatka ne bi premašila matematički proračunatu
množinu gubitaka. Svakako, ovi nam postoci daju osnovicu i važne podatke
za ravnanje kod raznih kalkulacija i proračunavanja. Osim toga ovi su
idealni brojevi kontrola pilanskoga rada, jer pokazuju, koliko diferira dobiveni
postotak iskorišćenja odnosno koliko se on približava idealnom proračunu,
te u kom pravcu valja eventualno preduzeti mjere, da se povisi
procenat iskorišćenja.


Résumé. L´auteur expose les prin´cipes théoriques et les formules pour la
détermination de ladite exploitabilité d´apres les dimensions des blocs.


...... ..... (........:


...... ............


(SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DANS L´ ÉCONOMIE
FORESTIERE)


... ... .... ......, .... ...... ..... ........ ..............
....... y ........ ......... ........ ........ .. ..............
...... . ....... .............. ....... .. ....., .. ce ..... ...
..... ............ . ......... ....... ... .... ...... y .......


707