DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

aktuelna — pitanja. Njegov zadnji letak — »Leptir duvna« — svjedoči o žalosnoj činjenici,
da je i to pitanje — pitanje pojave, širenja i borbe sa »duvnom« (omorovim
prelcem) — postalo aktuelnim. To nam potvrđuje i druga brošura g. Ing. Babica, vršioca
dužnosti direktora Sarajevske Direkcije Šuma. Autor kaže u uvodu: »Protiv napada i
invazije omorovog prelca nije moguće odrediti jednostavne mjere u akciji obrane, jer
uspjeh raznih mjera ovisi o mnogim i raznolikim faktorima«. Zasluga je g. Ing. Babica,
što je znao i umio u kratkim potezima nabrojati, srediti i osvjetliti te faktore, navesti
sve u svjetskoj literaturi poznate mjere obrane i osvrnuti se na naše lokalne (na
žalost specijalno nepovoljne) prilike. — Čitav niz primjera, koji se odnose na područja
dviju šumskih uprava (Prača i Han-Pijesak), gdje je napad bio najjači, svjedoče o
tome, da je još lani bila poklonjena sva potrebna pažnja ovom1 kalamitetu i da je uspjeh
akcije bio zasada povoljan, ali da oštrim, stalnim i neprekidnim mementom treba da
služe svakome, koji je vezan sa službom za crnogorične šume. U slijedećim retcima
knjige (str. 10. i 11.) veli se: »Uspjeh akcije tamanjenja omorovog prelca može se
potpuno postići, kad su dotične sastojine napadnute samo sporadično, kad je invazija
tek u začetku... Svaki neuspjeh u ovakvom slučaju rezultat je nemarnosti, nesavjesnosti
i desinteresmana... jer ta u prvom vrijeme promašena prvenstvena zadaća
svakog savjesnog šumara prouzrokovaće ... uništenje velikih i ogromnih dobara u
srazmerno veoma kratkom vremenu ... . Uspješno suzbijanje omorovog prelca u
većim dimenzijama do sada je nerješiv problem nauke o čuvanju šume...« Kakve bi
posljedice očekivale naše šume u slučaju tih »većih dimenzija« kolamiteta, saznajemo
također iz navedenih brošura. U knjizi ing. Babica (str. 33.) opisani su razvoj, di


menzije i posljedice invazije duvne u Pruskoj 1853.—1858. Ing. Popović kaže, da je
šteta od napada tog leptira u češkoj iznosila god. 1915—1924. (u našem novcu)
4.471,924.800.— dinara. A. P.


NOVO DJELO O KLIZINAMA I Ž1ČARAMA. Prof. visoke škole za kulturu tla
u Beču dr. Leo Hausk a i privatni docent dr. Julius Du hm štampaju stručno djelo


o klizinama i1 točilima svake vrste1, te o žičarama, s naročitim obzirom na´ potrebe
šumarstva, pod naslovom: »Riesanlagen und Seilbahne n«. Iz prospekta,


koji nam je poslan, izlazi, da će to djelo obratiti jednaku pažnju teoriji kao i kon


strukciji tih transportnih sredstava, da će biti pobuda za daljnji rad i ujedno´ sa


vjetnik u praksi. Brojne slike i izrađeni primjeri poslužit će naročito posljednjoj svrsi.


Djelo će imati oko 320 stranica oktav-formata i oko 150 slika. Cijena će iznositi


28 šilinga u supskripcijii, dok će obična prodajna cijena biti naravski veća. Radi teških


ekonomskih prilika telaženje ovako specijalnog stručnog djela zavisi donekle i o us


pjehu supskripcije. Zbog toga, kao i radi jeftinije cijene u supskripciji, bilo bi dobro,


da se gg. čitaoci, koji kane to djelo nabaviti, što prije jave knjižari; Car l Ge


r o 1 d ´ s Sohn , Wien VIII, Hamerling-platz 8—10, uz čitljivu naznaku svoje adrese.


RJEŠIDBE I UREDBE


DRŽ. STRUČ. ISPIT ČINOVN. PRIPRAVNIKA.


Riješenjem Gospodina Ministra šuma i rudnika od 5. aprila o. god. broj 7636, a na
osnovu člana 6. i 26. pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika
sa nepotpunom srednjoškolskom1 spremom za administrativno-kancelarijsku
službu u šumarskoj struci, određeni su za članove komisije za polaganje ovoga ispita
kod odeljenja za šumarstvo:


684