DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

No i tu je bilo poteškoća. Dok su se mnogi prijatelji lovstva, medu njima i najviši


predstavnici i seniori našeg lovačkog društva, odazvali mojoj molbi opsežnim izve


štajima, slikama, stat. podacima itd., bilo ih je, srećom u malom broju, koji su otklonili


svaku pomoć. Zato sam i rekao u predgovoru: »Kod toga sam svestan mnogih nedo


stataka, koji bi u znatnoj meri bili smanjeni, da mi je ukazana pomoć sa svih strana,


na koje sam se obraćao«.


Sa žalošću moram konstatirati, da je i g. kritičar bio medu onima, koji su uskratili


zatraženu pomoć u ovom poslu, namenjenom jednoj stvari opšteg značaja. Odgovorio


mi je jednim ne baš odviše ljubaznim pismom, u kojem kaže, da on nije sistematski


bilježio tražene podatke o težini, dimenzijama rogovlja itd. kod ustreljene divljači, a


u koliko ima kakvih zabeležaka, da su negde na tavanu i da nema vremena da ih traži.


Interesantno je, da je g. T. sada najedamput našao i vremena i podatke, koje je


držao u pripravi, da s njima zaspe navode onih naših starih lovaca, koji su ih beležili


i redovno sakupljali i dali ih s najboljom namerom i najpripravnije onda, kad je trebalo


iskoristiti ih za opšte interese našeg lovstva.


Prepuštam poštovanim čitaocima, da si sami stvore sud o ovakovom postupku i


odmah prelazim na ocenu opravdanosti učinjenih zamerki.


Pre svega vidim, da g. kritičaru nije jasan cilj i svrha ove knjige. Na
str. 4. napisano je: »Ispričava me okolnost, da cilj knjige nije bio prikazati celo kupn
o lovstv o naše države, već samo privredni značaj lova«, ... . »da pruži
makar i približnu orijentaciju o važnosti lovne privrede u našoj državi... i da bude
poticajem za naučni rad u mnogom pravcu na još neutrtim stazama naše nauke o lovu«.
Prema tome sam pišući ovu knjigu tačno odredio granice, u kojima se ima da kreće
obim naučnog prikazivanja, a to je u uvodu tačno precizirano. U knjizi se posmatra lov
čisto kao deo narodne privrede, a područje »nauke o lovu« ili »lovstva«
dodiruje se samo u toliko, koliko je to potrebno, da se postigne postavljeni cilj.


ü. kritičar, čini se, nije sasvim na čistu s ovim delokrugom lovne znanosti, jer
stalno brka ovaj pojam s naukom o lovu (»Waidwerk«), »koja obuhvata nauku o upoznavanju
divljači, njezinom uzgajanju, negovanju, lovljenju i upotrebi«. Inače se ne
mo!že razumeti njegovo očekivanje, da će u ovoj knjizi naći moja vlastita iskustva,
mišljenja, poglede, zaključke i savete«. Pa cilj knjige nije bio, da daje upute, kako se
gaje fazani, truju vukovi, kupuju lovačke karte itd., već šta vredi lov u našoj narodnoj
privredi! Koliko su za g. kritičara neodređeni ovi pojmovi, vidi se i odatle, što na
str. 542 zamera, da je malo rečeno o tetrebu u Hrvatskoj i Slavoniji, da nije spomenuto,
da je »hrvatski tetreb nešto svetlijih boja od slovenačkog tetreba i da mu je glava iste
boje kao i vrat«. Mislim, da će g. kritičar teško uspeti da dokaže vezu između boje
vrata velikog tetreba i privrednog značaja lova. Ono, što ima ekonomsku važnost za
taj lov, a to je brojno stanje i kvalitativni razvitak, to je spomenuto na str. 107 i u tab. XI.


Isto tako nije mogao biti cilj ekonomske studije o lovstvu jedne države, da
postane neka vrsta lovačkog Baedekera. Na str. 543 žali naime kritičar, što knjiga
nema izvatka na stranim jezicima, da bi stranci (!), kada dođu k nama, videli, gde će
dobiti lovačku kartu, platiti taksu itd., pa bi time »knjiga dobila praktičnu vrednost,
postala bi lovački vodič i tumač za strance u Jugoslaviji i poslužila u svrhe propagande
i promicanje turizma u našoj državi.« Još je trebao dodati, da fali uputnik za spremanje
pača i oglas za nepromočive lovačke cipele, pa da bude potpuna ričet-knjiga,
kakvu zamišlja g. kritičar. Samo se ovakve knjige ne pišu u obliku naučnih studija,
već kao propagandne brošure u nakladi raznih društava za promicanje turizma!


Da ova knjiga u izvesnoj meri ipak dodiruje nauku o lovu i služi se rezultatima
naučnih istraživanja na tom polju kao i istorijskom metodom, to- je bilo potrebno samo
zato, da se dade solidna baza daljnjim zaključcima. Za ocenu sadašnjeg i budućeg privrednog
razvitka lovstva potrebno je utvrditi prirodne uslove toga razvitka, a kod
toga je nužno zaci i u istoriju. Misli li g. kritičar, da je Dobrowski rogovlje svojih


680