DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Već danas se može reći da je priveden ovaj vrlo siromašni kraj privredi, kojoj
po svom karakteru odgovara. U ovom lovištu neće se dugo očekivati prihod, jer je
ono već dobrim putem- upućeno u tome smjeru, a ako bi se država bilo iz kojih razloga
odlučila da ovo cijelo ili neke dijelove lovišta izda pod zakup, našao bi se ubrzo i
dobar zakupac za ovaj objekat, što ja međutim ne bih nikada preporučio, jer ovo
lovište treba da ostane za sva pokoljena kao državna reprezentacija u svoj svojoj
veličini i romantici.


Milan Knežević, Sarajevo.


KNJIŽEVNOST


»PRIVREDNI ZNAČAJ LOVA U JUGOSLAVIJI«


(Odgovor na kritiku g. ing. Z. Turkalja)


U br. 8—9 Šumarskog lista o. g. napisao je g. ing. Z. Turkalj kritiku o mojoj
knjizi »Privredni značaj lova u Jugoslaviji«, izašloj 1930 g. u Beogradu. Iskreno
priznajem, da me je iznenadio ovaj način kritikovanja iza mnogobrojnih prikaza te
knjige u domaćim i stranim1 stručnim i ekonomskim listovima, koji su knjigu primili s
najvećom simpatijom i popratili je s puno hvale. Zamerke g. kritičara pokazuju, da
knjigu nije valjano ni pročitao, a kamo li proučio i da ne pozna dovoljno materiju, u
koju se upušta s toliko samopouzdanja.


Pre nego se upustim u sam odgovor, neka mi bude dozvoljeno, da s par reci
rasvetlim izvesne momente, koji su u vezi s ovom stvari.


Pošto sam kao pasionirani lovac s pažnjom pratio lovsku literaturu, bio sam
neobično razočaran lajičkim prikazivanjem i potcenjivanjem lova i lovne privrede u
našoj privrednoj štampi.1 Usled toga smatrao sam se pozvanim, da u obimu svoga
nastavničkog i naučnog rada unesem više svetla u ovo kod nas sasvim neproučeno polje
rada i da upozorim na mrtve kapitale, koji će u pravilnoj primeni moći dati znatne
koristi našoj narodnoj ekonomiji. Proučavajući materijal, koji mi je stajao na raspolaganje
u našoj domaćoj literaturi, brzo sam došao do osvjedočenja, da stojim pred
gotovo nesavladivim poteškoćama. Već proučavanje osnovnih uslova za raširenje
divljači u našim krajevima pokazalo je, da ne samo što nije ništa učinjeno na polju
zoogeografije i ekologije, već su nedostajali i osnovni podaci o klimatskim, pedološkim
i dr. osnovnim faktorima za ćeli teritorij države, što se vidi iz obilne literature (na
str. 215.), koja se u tu svrhu morala proučavati za svaku biv. pokrajinu zasebno.2 U
odlučnoj volji da posao ipak nastavim došao sam do osvedočenja, da se u tom1 ne
mogu služiti statističkim metodom, koji bi jedini mogao doneti potpuno tačne rezultate,
već da. moram pribeći anketnom metodu sa željom, »da na temelju izveštaja i literarnih
podataka barem u glavnim crtama prikazem, kakve se vrste divljači kod nas nalaze
i u kojoj količini, ostavljajući za to pozvanijima, da daljnjim naučnim ispitivanjima
utvrde sve detalje ovog obimnog rada«.


1 Na str. 9 knjige spomenuo sam naročito veliku publikaciju gg. Popovića—
Mišića »Naša domaća privreda«, koja je bila neposredni povod za početak ovog obimnog
posla.


2 Primjećujem, da su se prvi podaci za lovnu zoogeografiju počeli sakupljati na
moju inicijativu preko Ministarstva šuma i rudnika, te se sada sređuju u Središnjoj
upravi saveza lovačkih udruženja.


679
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

No i tu je bilo poteškoća. Dok su se mnogi prijatelji lovstva, medu njima i najviši


predstavnici i seniori našeg lovačkog društva, odazvali mojoj molbi opsežnim izve


štajima, slikama, stat. podacima itd., bilo ih je, srećom u malom broju, koji su otklonili


svaku pomoć. Zato sam i rekao u predgovoru: »Kod toga sam svestan mnogih nedo


stataka, koji bi u znatnoj meri bili smanjeni, da mi je ukazana pomoć sa svih strana,


na koje sam se obraćao«.


Sa žalošću moram konstatirati, da je i g. kritičar bio medu onima, koji su uskratili


zatraženu pomoć u ovom poslu, namenjenom jednoj stvari opšteg značaja. Odgovorio


mi je jednim ne baš odviše ljubaznim pismom, u kojem kaže, da on nije sistematski


bilježio tražene podatke o težini, dimenzijama rogovlja itd. kod ustreljene divljači, a


u koliko ima kakvih zabeležaka, da su negde na tavanu i da nema vremena da ih traži.


Interesantno je, da je g. T. sada najedamput našao i vremena i podatke, koje je


držao u pripravi, da s njima zaspe navode onih naših starih lovaca, koji su ih beležili


i redovno sakupljali i dali ih s najboljom namerom i najpripravnije onda, kad je trebalo


iskoristiti ih za opšte interese našeg lovstva.


Prepuštam poštovanim čitaocima, da si sami stvore sud o ovakovom postupku i


odmah prelazim na ocenu opravdanosti učinjenih zamerki.


Pre svega vidim, da g. kritičaru nije jasan cilj i svrha ove knjige. Na
str. 4. napisano je: »Ispričava me okolnost, da cilj knjige nije bio prikazati celo kupn
o lovstv o naše države, već samo privredni značaj lova«, ... . »da pruži
makar i približnu orijentaciju o važnosti lovne privrede u našoj državi... i da bude
poticajem za naučni rad u mnogom pravcu na još neutrtim stazama naše nauke o lovu«.
Prema tome sam pišući ovu knjigu tačno odredio granice, u kojima se ima da kreće
obim naučnog prikazivanja, a to je u uvodu tačno precizirano. U knjizi se posmatra lov
čisto kao deo narodne privrede, a područje »nauke o lovu« ili »lovstva«
dodiruje se samo u toliko, koliko je to potrebno, da se postigne postavljeni cilj.


ü. kritičar, čini se, nije sasvim na čistu s ovim delokrugom lovne znanosti, jer
stalno brka ovaj pojam s naukom o lovu (»Waidwerk«), »koja obuhvata nauku o upoznavanju
divljači, njezinom uzgajanju, negovanju, lovljenju i upotrebi«. Inače se ne
mo!že razumeti njegovo očekivanje, da će u ovoj knjizi naći moja vlastita iskustva,
mišljenja, poglede, zaključke i savete«. Pa cilj knjige nije bio, da daje upute, kako se
gaje fazani, truju vukovi, kupuju lovačke karte itd., već šta vredi lov u našoj narodnoj
privredi! Koliko su za g. kritičara neodređeni ovi pojmovi, vidi se i odatle, što na
str. 542 zamera, da je malo rečeno o tetrebu u Hrvatskoj i Slavoniji, da nije spomenuto,
da je »hrvatski tetreb nešto svetlijih boja od slovenačkog tetreba i da mu je glava iste
boje kao i vrat«. Mislim, da će g. kritičar teško uspeti da dokaže vezu između boje
vrata velikog tetreba i privrednog značaja lova. Ono, što ima ekonomsku važnost za
taj lov, a to je brojno stanje i kvalitativni razvitak, to je spomenuto na str. 107 i u tab. XI.


Isto tako nije mogao biti cilj ekonomske studije o lovstvu jedne države, da
postane neka vrsta lovačkog Baedekera. Na str. 543 žali naime kritičar, što knjiga
nema izvatka na stranim jezicima, da bi stranci (!), kada dođu k nama, videli, gde će
dobiti lovačku kartu, platiti taksu itd., pa bi time »knjiga dobila praktičnu vrednost,
postala bi lovački vodič i tumač za strance u Jugoslaviji i poslužila u svrhe propagande
i promicanje turizma u našoj državi.« Još je trebao dodati, da fali uputnik za spremanje
pača i oglas za nepromočive lovačke cipele, pa da bude potpuna ričet-knjiga,
kakvu zamišlja g. kritičar. Samo se ovakve knjige ne pišu u obliku naučnih studija,
već kao propagandne brošure u nakladi raznih društava za promicanje turizma!


Da ova knjiga u izvesnoj meri ipak dodiruje nauku o lovu i služi se rezultatima
naučnih istraživanja na tom polju kao i istorijskom metodom, to- je bilo potrebno samo
zato, da se dade solidna baza daljnjim zaključcima. Za ocenu sadašnjeg i budućeg privrednog
razvitka lovstva potrebno je utvrditi prirodne uslove toga razvitka, a kod
toga je nužno zaci i u istoriju. Misli li g. kritičar, da je Dobrowski rogovlje svojih


680
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

50O0 komada srnjaka premerio u šumi ili ih je sabirao po zbirkama i u muzejima?
Istina je, da za poznavanje lovstva jedne države treba poznavati sadašnja lovišta, a
ne samo bivša lovišta iz muzeja; no g. kritičara mogu uveriti, da je malo krajeva
države, koje još ne poznam, ali isto tako moram sa čuđenjem konstatovati, da je
njemu nepoznata važnost poznavanja istorije za pravilnu ocenu sadašnjeg stanja i za
stvaranja zaključaka u budućnosti. Naučni istraživaoci na području lovstva u Nemačkoj,
Čehoslovačkoj itd. s najvećom pažnjom- proučavaju zbirke rogovlja i neobično su
zahvalni vlasnicima, kada im to dozvole. Pa zašto se konačno priređuju izložbe, sastavljaju
razni statistički pregledi i podaci o starijem rogovlju itd. ako sve ono, što je
bilo u prošlosti, nema nikakve važnosti za budući razvoj i napredak?


O. T. je po svojoj kritičarskoj dužnosti trebao da prethodno barem u glavnim
potezima prouči radove iste vrste (na pr. Biegera, Röriga, Eheberga, .....-., Erlera
i dr.) radi svoje orijentacije o obimu, metodima istraživanja i polju rada jedne ovakve
knjige, a i radi zauzimanja objektivnog stanovišta ..... radovima ove vrste. Njegova
kritika pokazuje, da je zašao u — njemu sasvim tuđe i nepoznato — polje naučnog
rada, na kojem je sasvim izgubio orijentaciju.
Temeljne uslove za raširenje divljači trebalo je u ovoj knjizi proučiti s razloga,
da se vidi »pod kakvim se uslovima razvija divljač, da li su se ti uslovi s vremenom
menjali i kako su delovale te promené na sadašnje brojno stanje i kvalitativni razvitak
i napredak divljači, dotično kakvi su izgledi za budućnost.« Misli li g. kritičar,
da za postizanje toga cilja kod visoke divljači ima bolji neki metođ, nego li ie merenje
rogova, koji su u prvom redu rezultat ekoloških faktora dotičnog lovišta? Kod toga
prikazivanja nisam imao nameru, da dadem zadnju reč u tom obimnom i još posve
neproučenom polju znanstvenog rada (»ostavljajući za to pozvanijima...« str. 17. i
»našu primenjenu zoologiju čeka još veliko polje naučnih istraživanja na ovom- za
lovnu privredu tako važnom polju«), što je uostalom bilo i nemoguće na temelju nesistematski
vođenih statističkih podataka i jedne ankete užeg obima. Zato sam i pledirao
u knjizi, da se osnuje institut za naučna istraživanja na polju lovstva
(str. 212), pa da se i kod nas, kao u zapadnim državama, započne sistematski rad na
ovom polju.


Usled svega toga nisu rezultati moje ankete mogli dati definitivan i sasvim
pouzdan sud o svim detaljima morfoloških osebina i kvalitativnog razvitka naše
divljači za sve krajeve, jer ovo bi mogao biti zadatak jednog dela, koje bi imalo za
cilj, da prikaže celokupno lovstvo naše države (str. 154), a ne samo privredni
značaj njegov! (Op. p.). U knjizi se iznose samo jači primerci, da se dokaže
(str. 154 i 156), ra u svim našim krajevima sve vrste divljači po svojim kvalitativnim
sposobnostima spadaju u red prvoklasnih evropskih vrsta. Ovaj zadatak uspelo mi je
ispuniti na temelju provedene ankete i sakupljenih statističkih podataka. Da li je kod
toga rog srnjaka iz nekog kraja za 1—2 cm jači ili slabiji, a telo se po težini za koji
kg razlikuje od drugog, to je sa postavljenog gledišta posmatranja ovog pitanja sasvim
sporedno. (I kritičar je, čini se, previdio sve to i zato je njegovo naprezanje, da dokaže
veću ili manju težinu izvesne divljači i u izvesnom kraju, sasvim- izlišno i za samu
stvar nema nikakog značaja. Primećujem, da sam iznoseći podatke pojedinih autora
postavio potrebnu ogradu recima: »iznosimo podatke prepuštajući naravno odgovornost
autorima i sa željom, da se ovaj posao nastavi na čisto naučnoj bazi.«


Posle toga čovek bi s pravom očekivao, da će neko, iznoseći protivne dokaze,
poslužiti se tačnijim, statističkim, metodom rada i na temelju celog niza statističkih
podataka i provedenih naučnih opita dokazivati svoje stanovište. Od svega toga nema
ništa. Q. kritičar se zadovoljava, da iznese još manje podataka, nego li je dala
anketa; njegovi su »dokazi« protivna »tvrdnja« (za srnjake) ili jedna obična pretpostavka
(za medvede recima: »i zacijel o imaju lubanje mnogo većih dimenzija..,«),
Zar je to naučno utvrđeni dokaz, kojim g. T. pobija protivno mišljenje?


´681
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

-Prepušta m napadnutim stručnjacima, da sami brane svoje tvrdnje daljnjim argumentima,
ako to smatraju potrebnim, ali smatram svojom lojalnom dužnošću prema
njima, da ih uzmem u zaštitu protiv ovih i ovakovih napadaja.3


Ako sada pitamo, šta smo novoga doznali posle iznetih podataka g. kritičara,
možemo mirno odgovoriti: ništa! Posle tvrdnje g. Š. imamo tvrdnju g. T. Ni jedna


ni druga
ne temelji se na naučno utvrđenom nizu dokaza i prema tome ne daje nam
definitivnu sliku o kvalitetama divljači dotičnog kraja većom tačnošću, nego li je bila
utvrđena u knjizi. A ta je tačnost sama po sebi bila dovoljna za to, da se konstatuje
dobar kvalitet divljači u dotičnom kraju, pa je zato ovo kritikovanje bilo sasvim
izlišno. Ostaje dakle samo ono, što sam u knjizi na više mesta spomenuo, da podaci
irisu sistematski vodeni i da je potrebno osnovati jedan institut, koji će i ovoj strani
-´´-´ Dok je dakle prema svemu tome jasno, da se naše lovstvo nalazi tek u povojima


lovstva posvetiti potrebnu pažnju. Dotle će ovake polemike biti samo mlaćenje
prazne slame.
´


-i da je potrebno tek započeti rad na naučnom1 polju, g. kritičar je protivnog mišljenja.
On stavlja predlog, da se napiše dobro i naučno delo o našem lovstvu, koje bi služilo
käo priručnik- i udžbenik. To bi delo po njegovom mišljenju trebalo napisati oko 15
stručnjaka, koje on poimence navodi. Nije mi jasno, šta zapravo želi g. T. da se napiše?
Jedan udžbenik? Pa za takve knjige ne treba tucet stručnjala. Budući da nauka o lovu
daje uputstva za izvesno praktično delovnje i služi se već postignutim naučnim rezultatima,
to ovakvo jedno delo može napisati svaki nastavnik lovstva na našim fakultetima
ili drugi lovni stručnjak. Ako g. T. misli na jedno znanstveno delo, koje br imalo
da obradi naše lovstvo posmatrajući prošlo i sadašnje delovanje kao pojave, onda se
mi dijametralno razlikujemo u tome, šta znači naučni rad. Inače je posve nejasno, šta
je hteo s time da kaže, kada je tvrdio, da mi sve to imamo gotovo i »u glavnom


napisano« za jedno naučno delo. Zapadni narodi tek u novije vreme osnivaju naučne
institute u svrhu proučavanja svojeg lovstva, a blažena Jugoslavija ima sve to sabrano
i napisano i samo bi trebalo sve to srediti po jednom sistemu i naše jugoslovensko lovstvo
bilo bi gotovo«. Kako vidimo, naša je zemlja u tom pogledu, po mišljenju g. T., u
izvanredno sretnom i izuzetnom položaju!


. ´ . . Izgleda, da je g. T. želeo, da se napiše jedan almana k o lovstvu Jugoslavije,
koji bi dao detaljan i tačan Rrika z celokupnog lovstva. Onda to opet nije ni priručnik
ni udžbenik. ´ ;;


, Q. kritičar iznosi u svojoj kritici mnoge netačnosti. Tako je netačna njegova
tvrdnja, da se u knjizi opisuju samo vlastelinska lovišta, a ostala samo uzgred spominju.
Upozorujem na str. 101—102, 108-—1 l´O, 113—115, gde se spominju s dosta detalja
lovišta Imovnih opšina, drž. erara, razna lovišta uzeta u zakup itd., te se navodi brojno
stanje tih lovišta, hvali njihov rad itd. Zar te stranice možda nedostaju u knjizi g. T.?
Ako se njegova primetba odnosi samo na jelene, onda ga upozorujem na str. 97, gde
:je kazano: »Da su jeleni gajeni gotovo isključivo u privatnim lovištima, dokazuje statistika-,
iskazana po vlasništvu lovišta. Tako je 1907. godine od 190 jelena, 200 košuta
i 58 teladi došlo na zakupljena lovišta samo 4 jelena, a sve ostalo na privatna«. Treba
li g. T. veći dokaz? Ono, čega nema, ne može se ni iznositi.
; -. Upravo Je neverovatna površnost u vezi s onim tvrđenjima o medvedu. Opisujući
dimenzije medveda, koji se nalazi u zbirci g. Martino rečeno je u knjizi, str. 166., da
je to lubanja navodn o (znači neko drugi tvrdi, a ne ja!) najvećeg poznatog bosanskog
medveda, koje se računaju »medu najjače u zapadnoj Evropi«.
Ne razumem, ikako je g. T. iz ovih reci iskonstruisao tvrdnju, koju pobija
recima: .»možemo već danas ustvrditi, da je netačna tvrdnja g. M. za gore navedene
*´Primećuj-em, da je g. kritičar svojim tvrdnjama o težini srnjaka došao u sukob
ne samo sa g. .Šughom, već i sa Gagernom i Dombrovskim. Op. p.


ma