DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Grabovice kod 480 m nadmorske visine, pod okomitom stijenom Vel. Kuka, iznad koga
se diže Vel. Vilinac sa impozantnom visinom od 2140 m. Dužina cijelog suhog i vodenog
korita Grabovice iznosi oko 7 km. Cijela kotlina opasana je sa sviju strana na
stotine metara visokim stijenama. Iznad ovoga vječitog kamenog zida nadvili se
vrhunci planinskih gorostasa, koji prosječno idu preko 2.000 m u visinu. U ovome
masivu dominiraju Branisovac, Ostrovača, Drijenjač, Strtnenica, Vilinac, Mala Čvrsnica
i Preslica, koji sižu nebu pod oblake uveličavajući panoramu ovoga krasnog
kraja.


Ovo je kraj, koji svojim položajem i karakterom zahtijeva, da ostane vječito
u svoj svojoj veličini i ljepoti kao dar Božiji ljudima. Da bi se ovo moglo provesti i
potomstvu taj najljepši prirodni park sačuvati, proglašeni su najgornji dijelovi Dive
Grabovice, koji su i najkrševitiji i nepristupačni, sa najviše sterilna tla, po naređenju
Kr. Banske Uprave u Splitu broj 7380/31 od 28. III. 1931. god., a na osnovu §. 38. z. o.
š., trajnom zaštitnom šumom, u kojoj je svaka sječa i paša blaga zabranjena. Površina
zaštitne šume iznosi 1.40O ha. Jedino je u ovoj božanstvenoj kotlini priroda ovako
raskošna, pa je dala lovcu i turistu sve, što mu srce zaželjeti može: u nizini oko
Neretve i Grabovice da ubere svjež grozd ili rosnu smokvu u vinogradu, a u razdoblju
od 2—4 sata da ulovi kapitalna divojarca, da šešir okiti tisovom ili munikovom grančicom
i u zapučak da zadjene stručak runolista, koji ovdje raste po stijenama sviju
nabrojanih brda.


Jedini mogući pristup u ovu kotlinu je jahaćim putem od Aleksinog hana na cesti
Sarajevo—Mostar pored potoka Grabovice. Ovim putem stiže se sa ceste kroz samo
seoce Grabovicu do lovac, koliba na Žlijebu ili u Radavi za tri sata hoda.


Ovo je i na divljači najbogatiji kraj, u kome se današnje stanje cijeni na 900
kom. divokoza i oko 100 kom. srna. Radi toga je namijenjen za Dvorsko- lovište, pa
se drži kao strog rezervat. Tu se dozvoljuje lovljenje samo članovima ili gostima
Dvora Njegovoga Veličanstva Kralja, te Državnim gostima.


Kotlina je podjeljena u dvije pri vrhu prostrane doline. U svakoj od ovih dolina
predviđeni su neki veći dijelovi za pogone u većem opsegu. Na premetima su izrađene
čeke sa klupicama i naslonima, a jahaćim putem može se dojahati na svaku
čeku, pa se lovni gosti ne moraju zamarati hodom..


Najteže je pitanje u pogledu budućeg racionalnog rada u ovom lovištu otvaranje
ove kotline kolskom prometu. Ovdje treba što prije izgraditi cestu, a po tom i odgovarajuću
zgradu za lovne goste. Najveća teškoća ovoga projekta biće oko prelaza Neretve
na ušću Grabovice, koji je vrlo težak i samo uz velike izdatke moguć. A provesti cestu
od Aleksinog hana, da se izbjegne prelaz preko Neretve, također je vrlo teško i skupo
jer trasa mora da vodi tik ponad željezničke pruge, u vrlo teškom terenu, što će
također znatno poskupiti rad. Bilo jedno i drugo, ovo pitanje treba što prije riješiti,
da se definitivno taj kraj otvori prometu i podigne, jer osim lova i turistike tu druge
privrede nema. Otvaranjem kotline postaće Diva Grabovica atrakcijom- cijelog kraja,
koja će privlačiti na veliko strani i domaći svijet.


U Divoj Grabovici ima 22 seoska doma, koji u svemu nemaju više od desetak
ha zirantne vrlo mršave zemlje, od koje ne mogu živjeti ni pod kojim uslovima.
Mnogo bolje nije sa zirantnom zemljom ni u ostaloj okolici, pa treba s obzirom na
to ovo vrelo privrede iskoristiti na način, koji mu najbolje odgovara.


Ističući ljepotu i važnost Dive Grabovice nisam mislio zapostavljati ostale dijelove
lovišta, jer nemam ni stvarnog razloga, pošto su i oni u svome stilu isto tako lijepi
i veličanstveni. Sa Vel. Sljemena ili Raulje otvara se krasan vidik na sve četiri strane
svijeta, sve do sinjeg Jadrana i Posavskih ravnica. Divljači ima i u ostalim dijelovima
lovišta u obilju, pa objekat tek u cijelom objamu čini »par excellence« lovište. Ko- je
imao sreću, da u jesen za lijepih dana u ovim krajevima lovi plahog divojarca i uživa
sve čari, koje mu tu priroda pruža, taj tih časova neće nikada zaboraviti.


678