DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI ]LST


GOD. 56. NOVEMBAR 1952.


Ing. RUD. PIPAN (ČAZMA):


UTJECAJI GOSPODARSKOG LIBERALIZMA
NA ŠUME 1 ŠUMARSTVO


(INFLUENCES DU LIBERALISME ÉCONOMIQUE SUR
L´ ÉCONOMIE FORESTIERE)


Šumarstvo je grana opće nacionalne ekonomije, kojoj je zadaća, da
upravlja i gospodari sa jednim dijelom dobara, koja treba čovječanstvo,
i to sa šumama. Nacionalna ekonomija kao teorija jeste skup teza i pravila,
kako čovjek i čovječanstvo dobiva materijalna dobra, koja su potrebna
za život. Pošto čovječanstvo u svojoj evoluciji neprestano mijenja
svoje gospodarske ciljeve i metode, usporedno sa evolucijom čovječanstva
mijenja se i teorija nacionalne ekonomije. Radi toga sastoji se nauka


o nacionalnoj ekonomiji iz pojedinih odsjeka ili bolje rečeno iz vremenskih
faza, u kojima je nauka kao takova priznavala pojedine ekonomske
principe kao dominantne u čitavoj ekonomiji podređujući sve ostale principe
tom vodećem principu. Ove vremenske faze obično nazivamo nacionalno-
ekonomskim smjerovima ili teorijama, te poznamo fiziokratski, merkantilistički
i t. d. smjer ili teoriju. Ovi smjerovi odlučno su uplivali na
privredne metode rada, jer su predstavljali opće i priznato osvjedočenje,
da je u dotično doba dotični smjer najbolji, jedino pravilni način dobivanja
gospodarskih dobara.
Pošto sam naprijed istakao, da je šumarstvo jedan ogranak opće
nacionalne ekonomije, ´nastaje pitanje, kako su ekonomske teorije uplivisale
na šumarsku nauku, a time posredno i na same šume. Ograničit ću se
pri tom na jednu fazu nacionalne ekonomije, koja je najviše pridonijela,
da je slika današnjeg civilizovanog svijeta takova, kakova jest, a to je
gospodarski liberalizam. Neka mi stručni krugovi ne uzmu za zlo, ako sa
nekoliko pasusa ponovim poznate činjenice, kako je došlo do tako zvanog
gospodarskog liberalizma. To mi se čini potrebnim prije svega radi
jasnoće u terminologiji.


Istorija uzima kao početak novog vijeka dobu otkrića Amerike. I
zaista ovaj znameniti datum nosi sobom ogromne promjene u shvaćanju
zadaća i ciljeva gospodarskih nastojanja čovječanstva. Iz Amerike dolaze
velike količine zlata i srebra u Evropu, gdje je opća civilizacija u to doba
postigla već vrlo visok stepen. Izmjena dobara vrlo je živa, te sve više


649
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

napreduje, jer je pospješuju velike količine zlata i srebra, koje kolaju
Evropom, te postaju sve važnije mjerilo svih vrijednosti. Sve više raste
općenita težnja za posjedom zlata, jer se pomoću njega mogu pribaviti sva
druga poznata dobra. Povodom tih općih želja čovječji intelekt deducira
jedno općenito pravilo i definiciju o ciljevima gospodarskih nastojanja
čovjeka pojedinca i društva. Ova prva gospodarska teorija dade se u
kratko izraziti riječima: cilj svakog gospodarskog nastojanja jeste pribaviti
čim više novca, jer se posredstvom njega može nabaviti sve ostalo.


To pravilo usvojili su mnogi državnici zapadne Evrope. Medju njima
je najpoznatiji Colbert, koji je svu moć apsolutističke države upotrijebio u
cilju, da u Francusku dovede što više novca. Da se ovaj cilj postigne, treba
da se iz Francuske izveze što više robe, a za ovu da se uveze zlato. Zato
moraju obrt i industrija u prvom redu da proizvede predmete, koji su podesni
za izvoz u inozemstvo. Treba organizovati i potpomagati trgovinu,
kojoj je zadaća, da proizvedenu robu plasira u inozemstvu, te da uvozi
zlato u domovinu. Protežiranje trgovine bilo je tako napadno, da je po
tome čitava gospodarska teorija dobila svoje ime, to jest »merkantilizam«.
Merkantilizam se isticao još i pospješenom gradnjom prometnih sredstava,
prije svega brodogradnjom, kojoj su pale žrtvom mnoge hrastove
šume u Francuskoj. Uslijed takovih tendencija na odlučnim mjestima bila
je zanemarivana primarna produkcija, to jest poljoprivreda i šumarstvo.
Poremećenje gospodarske ravnoteže najbolnije su osjetili seljaci, dakle
najbrojniji stalež u državi.


Iz ovog nepovoljnog upliva merkantilizma čovječji intelekt deducira
novo gospodarsko pravilo, koje je u suštini čista protuteža merkantilizmu:
samo primarna produkcija, t. j . poljoprivreda, stvara nova dobra, pa je
samo ta produkcija u stanju da stvara temelje ´narodnog blagostanja. Fiziokrate,
kako su se zvali pristaše ove teze, upozoravali su naročito, da
trgovina ne stvara nikakvih novih dobara, pa su iz toga povlačili formalno
logički zaključak, da trgovina ništa ne doprinosi narodnom blagostanju.


Ona prva teza i ova antiteza ponu´kale su intelektualce ondašnjeg
vremena, da problemu narodnog gospodarstva posvete naročitu pažnju,
kako bi pronašli konačnu istinu, koju su naslućivali kao srediitu i sintezu
obiju navedenih protuteža. Osnovna pitanja tog problema riješio je Adam
Smith, ali njegov rad nastavili su intelektualci i praktični gospodari svih
naroda, dok mu konačno nisu dali današnji oblik. Nacionalna ekonomija
postala je nauka ogromna i razgranjena, koja najviše interesira umove


XIX. i XX. stoljeća. Olavni rezultati te nauke bili bi ovi:
Sticanje gospodarskih dobara nemoguće je, ako ne postoje dva temeljna
preduvjeta. Moraju naime postojati neka vrela, koja sadrže u sebi
gospodarska dobra u latentnom stanju, t. j . kapitali. Da se pak dobra, koja
su sadržana u kapitalima, načine uporabivima i sposobnima za udovoljavanje
čovječjih potreba, potreban je rad. Prema tome temelj svakom sticanju
gospodarskih dobara jesu kapital i rad. Kapital i rad dijele se na
bezbroj vrsti, kao što se dijele i sama dobra. Međutim sva dobra nisu
podjednako pristupna potrošačima. Da se dobra privedu od mjesta proizvodnje
do mjesta potrošnje, potrebno je, da kolaju i da se izmjenjuju.
Prometna sredstva omogućuju kolanje dobara, a novac posreduje
njihovu izmjenu. Novac sam po sebi nije dobro, ali je mjerilo vrijednosti
dobara. Kada nekom uspije, da proizvodi izvjesna dobra uz
manje žrtve (uz trošak manji od cijene tih dobara na tržištu), pokazuje


650
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

se kod prodaje neka razlika (probitak ili dobitak), koja ide u korist vlasnika
kapitala, jer se smatra, da taj višak proističe iz kapitala. Zato mnogi
taj gospodarski sistem nazivaju kapitalizmom, za razliku od socijalizma,
koji smatra, da razlika izvire iz rada. Buduć da iskorišćavanjem kapitala
vlasniku istoga pritiče produkciona dobit ili kamati od kapitala, to dolazimo
do prvog praktičnog pravila tog dospodarskog sistema, to jest da
je privatni; interes najjači i zapravo jedini podstrekač produkcije. Ako
čovječanstvo hoće da postigne opće blagostanje, mora posjednicima kapitala
omogućiti potpunu slobodu njegova iskorišćavanja, te im odobriti
svu korist, koju oni lično crpe iz produkcije. Ako im tu korist ne bi odobrilo,
posjednici kapitala ne bi imali interesa da poduciraju, da aktiviziraju
svoje kapitale, ovi bi ostali mrtvi, a čovječanstvo siromašno. Radi svog
imperativnog zahtjeva slobode u pogledu iskorišćavanja kapitala zove se
čitav taj gospodarski sistem gospodarskim liberalizmom.


Karakteristika toga sistema jeste, da aktiviziranje i iskorišćenje svih
kapitala, koji su čovjeku dostupni, smatra jedinim putem za postignuće
općeg blagostanja. Iz kapitala produciraju se porabna dobra, ne za neposrednu
potrebu, već za tržište. Sva dobra na tržištu gube svoju osebujnost,
te se izražuju prema svojoj mjenbenoj vrijednosti, to jest u novčanim
iznosima. Tako sva dobra, svi kapitali dobivaju značaj novčanog kapitala.
Kapitali se promatraju bez obzira na vlasnike, oni se moraju iskorišćavati,
to je aksiom gospodarskog liberalizma. Kapital se smatra kao neko posebno
biće, kojemu je narav i svrha, da se uveća i množi. Njega treba
osloboditi svakog mrtvila, svake neaktivnosti, ma gdje se nalazio i ma
kome pripadao. To je najviši gospodarski zakon, a ujedno najbolji jamac,
da će čovječanstvo postizavati sve veće blagostanje, beskonačan progres.
Ako se ovom zakonu priskrbi potpuno i sveopće priznanje i poštivanje,
postići će se gospodarska harmonija čovječanstva.


Ovo bi bila skica glavnih principa gospodarskog liberalizma. Nečuven
i ogroman je bio utjecaj ovih teorija na kulturne narode bijele rase.
One su postigle sveopće priznanje u inteligentnom srednjem staležu, koji
je poslije francuske revolucije posvuda postepeno dolazio na vlast. Svjesno
su se provodile u život ove apstraktne teorije, te se time u nekoliko
decenija promijenilo lice zemlje. Sva aktivnost, sve fizičke i duševne sposobnosti
naroda usmjerene su u pravcu iskorišćavanja poznatih kapitala
i otkrivanja novih. Tehnička nauka proučava i naučava svuda nove, potpunije
i naprednije metode produkcije. Tako je došao red i na šume, da
se i na njih primijene načela gospodarskog liberalizma.


Drvo, koje je glavni proizvod šuma, nije bilo uvijek gospodarsko
dobro. Njega je čovjek doduše uvijek trebao, ali u doba primitivne kulture
bile su šume tako raširene, zapremale su tako velike površine, da je drvo
gotovo svakom bilo pristupačno, te si ga je mogao i smio bez daljnjega
prisvojiti. Drvo je dakle u ono doba bilo slobodno dobro, kao što je n. pr.
zrak, voda i t. d.


Kada je broj pučanstva narasao, a s time i potrebe na poljodjelskom
tlu i na drvu, počele su se šume na veliko krčiti. Pojavile su se k tome
razne industrije, koje su trošile silne količine drva za solane i za metalurgiju.
Nabava drva postajala je sve teža, tražila je sve veći gospodarski
napor. Drvo je postalo gospodarsko dobro sve veće važnosti. Čovjek je
dakle morao da počne voditi brigu o tome, kako da si pribavi drvo. Kada
se ogledao oko sebe, opazio je, da ima razmjerno malo šuma u okolici, a


651
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

naročito mu je upalo u oči, kako šuma brzo nestaje uslijed intenzivne


porabe drva.


Prva gospodarska odluka u cilju osiguranja drva za budućnost bila


je zabrana daljnjeg krčenja šuma. Time se ali čovjek našao u položaju


sličnom položaju zaroblienjka. koji dobiva izvjesnu količinu kruha na


tjedan dana. Gospodarski rezon takovog zarobljenika jest, da ograničenu


količinu kruha što jednoličnije porazdijeli na sve dane u tjednu. Jednako


je čovjek, kada je opazio, da mu stoje na raspoložbu samo ograničene


količine šuma, odlučio, da će uživanje istih razdijeliti na jednake dijelove.


Razdijelio je šume na jednake dijelove po površini, te je odredio, kojim


će redom uživati pojedine površine. Olavna nada i utjeha bila mu je kod


toga, da će na prvo posječenim površinama narasti nova sastojina, dok sa


uživanjem pređe čitavu šumu. Na taj način da neće nikada nestati ni


šuma ni drva.


Ovi su prvi početci uređivanja šumskog gospodarstva, te je opisana


metoda još danas poznata pod imenom šestarska metoda po površini


(Flächenfachwerk). Praksa je pokazala glavnu manu te metode, naime da


ista ne osigurava jednoličan užitak, pošto šumske površine nisu jednolično


obrasle drvećem. Da se ovoj neugodnosti doskoči, ukazala se potreba, da


se procijeni i utvrdi drvna masa, koja se nalazi u šumama, pa godišnji


užitak (etat) da se odredi ne prema površini, već prema količini drva


(Massenfachwerk). Međutim ni ova metoda ne uzima u obzir, da drvo


neprestano prirašćuje, pa da u cilju jednoličnog porazdjeljenja drvnih


užitaka na sve godine moramo i ovaj faktor da znamo pravilno staviti u


račun.


Usred takovog stanja stvari, gdje je praktični život počeo da stavlja
sve zamršenija pitanja u pogledu opskrbe drvom, ukazala se potreba, da
pojedinci sve svoje umne i fizičke snage posvete riješenju tih pitanja. U
organizaciju civilizovanog društva stupa novi stalež, stalež šumara, koji
zamjenjuju mjernike i lovce, koji su dotle vodili brigu o šumama. Ovaj
novi stalež preuzeo je na sebe zadaću, da društvu pribavi naučno utvrđene
podatke i metode u cilju osiguranja jednoličnog i potrajnog uživanja drva
iz postojećih šuma. Prva je zadaća bila, da utvrdi zakone, po kojima se
uvećava masa pojedinog stabla, pa i čitave šume.


Ako se danas zamislimo natrag u ono doba najintenzivnijeg rada
pionira šumarske nauke, podilazi nas osjećaj zaviđanja za onaj rad toliko
oduševljen, a i uspješan. Iz kaosa podataka i brojaka počele su se pokazivati
konture prirodnih zakona, zakona prirasta šuma, koji su se projicirali
na površine u formi krivulja, koje su — ma i među sobom različite


— ipak jasno odavale neku jedinstvenu tendenciju. Pioniri šumarstva
otkrili su ali i mnoge druge praktične zaključke, kao npr. da veličina
godišnjeg užitka nije ovisna samo o šumi kao takovoj, već da taj užitak
u velikoj mjeri ovisi o raznim gospodarskim mjerama, o ophodnji, o proredama
i inoj njezi sastojina.
Rad prvih šumara, koji je donio tolike značajne rezultate, bio je diktiran
gospodarskim potrebama, te na pravac rada nisu uplivisale nikakve
gospodarske teorije, makar su u to doba, t. j . u zadnjim decenijima XVIII.
i u prvoj polovici XIX. stoljeća, svijetom već kružile razne gospodarske
teorije. Merkantilizam, koji je ostavio tolike tragove u šumama Francuske
i Njemačke, nije bio provađan po šumarima, već je bio diktiran sa najviših
upravnih mjesta. Također nemamo nikakvih dokaza, da su se šumari


652
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 7     <-- 7 -->        PDF

zagrijavali za teorije fiziokrata, makar se te teorije mnogo zauzimaju


za šumu.


Sasma druge prilike nastupile su ali, kada je počela osvajati svijet
teorija gospodarskog liberalizma. Pobjeda ove teorije i njezino nečuveno
brzo širenje jedinstveno je u istoriji čovječanstva. Ona je zahvatila i zarobila
umove i srca čitavog kulturnog svijeta, pa je zavladala i šumarima.
Međutim prve znatne utjecaje na šume i šumarstvo gospodarski liberalizam
nije izveo posredstvom šumara ili na inicijativu šumara, već su te
utjecaje izveli teoretičari opće nacionalne ekonomije. Kada je Adam Smitli
postavio tezu, da je glavni i jedini podstrekač gospodarskog napretka privatni
egoistični interes pojedinca, povukao je iz toga i daljnji zaključak,
da je samo pojedinac (individium) sposoban i predestiniran, da upravlja
gospodarskim dobrima i kapitalima. U ime tih načela tražili su nacionalni
ekonomi, da se i šume izluče iz upravne države, te da se predaju privatnicima.
Odgovorni državnici Austrije, a donekle i Njemačke saslušah su
te glasove, pa su ove države u prvoj polovici XIX. stoljeća prodale silne
komplekse privatnicima. Naravno da su bili po srijedi i drugi t. j . fiskalni
interesi, ali ti pritajeni interesi dobili su baš u teoriji liberaljzma dobro
došlo opravdanje i pokriće.


Također i segregacije prava služnosti na šumama jesu izravne posljedice
općih nacionalno-ekonomskih tendencija, koje su počele da osvajaju
svijet. Trebalo je naime dati šumskom kapitalu potpunu slobodu
akcije, kako to traži liberalizam. U ime tih teorija bili su šumovlasnici
pripravni podnijeti i izvjesne žrtve, da si pribave gospodarsku slobodu u
svojim šumama.


Ovo su utjecaji gospodarskih teorija na šumarstvo bez ili uz minimalnu
suradnju i inicijativu šumara. Međutim uskoro su pri provođenju
u život postulata liberalizma preuzeli inicijativu sami šumari. Mora se
priznati, da je šumarstvo na prvi pogled kao stvoreno, da se na nj primjenjuju
principi tog gospodarskog sistema.


Prvi je zahtjev šumarstva, da se kapitali moraju ukamaćivati. Ovaj
zahtjev kao da je priroda najočitije odobrila i prikazala baš u šumama.
Šuma je kapital, a godišnji prirast predstavlja godišnje kamate. Ovakova
predodžba sigurno je lebdjela pred očima prvih šumara, koji su se počeli
zagrijavati za nove teorije. Međutim ako su htjeli tu svoju prvu zamisao
dosljedno provesti, morali su se sukobiti sa neočekivanim poteškoćama.
Prva je poteškoća u tome, da kamati šumskog kapitala ostaju vezani uz
kapital, dok kod drugih kapitala, osobitog novčanog, kamati bivaju slobodni.
Ova prva teoretska poteškoća uklonjena je sa jednom hipotezom,


t. j . postavljena je tvrdnja, da se šumski kapital ne ukamaćuje sa običnim
kamatima, već na način kamata na kamate. Jednogodišnji prirast ostaje
vezan uz kapital — time i sam poprima značaj kapitala, pa i sa svoje
strane odbacuje kamate.
Pošto ali kamati ipak jednom moraju doći do izražaja kao slobodan
užitak, plod kapitala, to su si teoretičari pomogli predstavom normalne
šume, koja je fikcija već otprije postojala u šumarskoj nauci. Utvrdili su
na osnovi izučavanja svojstava normalne šume, da je kod strogog potrajnog
visoko-šumskog gsopodarenja sa godišnjim sječinama, sadržaj drvne
mase zadnjeg, najstarijeg dobnog razreda, jednak zbroju prirasta svih
dobnih razreda, t. j .


.. ==*, + z% -f i, 4- -f-4


653
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pošto je ali kod normalne šume


2j —-z% — .... — zu


to je


Z—u.z — tnu


Prema tome su u zadnjem dobnom razredu sadržani kamati cijele
šume, te oni kod takovog gospodarenja dolaze svake godine u obliku
sječivog prihoda. Ovaj prihod ulazi, đoklegod traje šuma i takovo gospodarenje,
pa dakle tvori jednu vječitu godišnju rentu. Izrazimo li prirast
mase Z njegovom novčanom vrijednošću A, to je sječivi prihod zadnjeg
dobnog razreda jednak sumi kamata svih dobnih razreda. Rezultat korigiran
je još time, što su pribrojeni prihodi od proreda, koje daje šuma u
jednoj godini, a od istog su odbijeni troškovi uprave, poreza i t. d. Suma
prihoda nakon odbitka troškova jest šumska renta.


Nakon što je na taj način utvrđen temelj za novo shvaćanje šumarstva,
nije bilo teško ove principe primijeniti i na druge oblike šumskog
gospodarenja, n. pr. na slučaj, da sječivi prihod ne dolazi svake godine,
već periodički, ako je umjesto čiste sječe primjenjivan oplodni sijek i t. d.


Iz gornjeg izlazi, da cilj gospodarstva mora biti polučenje što veće
šumske rente. Taj cilj odnosno čitav taj sistem, kojemu je konačna oznaka
u spomenutom cilju, prihvatili su mnogi šumari, te su nastojali da svjesno´
poduzmu sve, kako bi se tome cilju što više približili. Ove tendencije
očitovale su se u gospodarskim mjerama, a osobito u načinu uređivanja
šumskog gospodarstva. Najočitiji vanjski znak ovakovih tendencija bile
su dugačke ophodnje, kojima se htjelo polučiti što veću šumsku rentu.


Prije nego se pozabavim pitanjem, da li je ova teorija ispravna,
moram podvući značajnu činjenicu, da su se i u šumarstvu počele pojavljivati
tendencije, t. j . da se jednom od gospodarskih principa pridaje neka
naročita, vodeća važnost i da se uslijed toga logički zanemaruju ostali
principi. Šumari su počeli kao i ostali nacionalni ekonomi gubiti sposobnost,
da promatraju šume i šumarske probleme neposredno i nepristrano,
već ih gledaju kroz naočale, ili rekao bih, kroz prizmu neke teorije. Slike
jednog te istog predmeta gledane kroz različite prizme bivaju skroz različite,
te uslijed toga dolazi do žučljivih debata o tome, koja je slika
ispravna.


Ovakove debate nastale su, kada su se pojavili kritičari teorjie najveće
šumske rente. Protivnici su potpuno ispravno upozoravali na činjenicu,
da je šuma proizvod tla, na kojem se nalazi. Tlo je zapravo
kapital, a šuma predstavlja tek kamate toga kapitala. Šumsko tlo ima
neku posebnu svoju vrijednost, koju zadržava i onda, kad na njemu ne raste
šuma, nego neka druga vrst kulture. Šumsko je tlo sposobno i za razne
druge načine iskorišćavanja. Prema tome, tvrdili su protivnici teorije najveće
šumske rente, uspjeh gospodarenja može se prosuđivati samo s
obzirom na kapital, kojeg predstavlja šumsko tlo, te se mora tražiti, da
šumsko gospodarenje daje najveću čistu zemljišnu rentu. Radi toga1 zahtjeva
nazvani su oni pristašama najveće čiste zemljišne rente, za razliku
od pristaša najveće šumske rente. Kao predstavnik i tvorac nove teorije
najveće zemljišne rente (Boden-Reinertragslehre) smatra se profesor M.


R. Pressler, sa čijim je imenom ova nauka skoro nerazdruživo spojena.
654
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I jedni i drugi traže, suglasno liberalističkim principima, što veću


rentabilnost kapitala uloženih u šumsku produkciju. Razlikuju se^ tek u


tome, da jedni smatraju kapitalom šumu, a drugi — dosljedniji i logičniji —


tvrde, da je šuma produkt (plod) kapitala, što ga predstavlja samo šum


sko tlo i upravni kapital.


Bez dvojbe je shvaćanje Presslerovo mnogo preciznije od shvaćanja


njegovih protivnika. Zato je na prvi pogled upravo neshvatljivo, kako


mogu da se kritiziraju matematički izrazi Presslerovih zahtjeva, među


koje n. pr. spada i njegova jednadžba gospodarske ravnoteže:


Au + Da X 1 V~ e + D" X IV´-6 + =
= (B-f K)X(V-i) + c x i v


Gornji matematički izraz, preveden na obični jezik, glasi: Glavni


sječivi prihod i prihodi od proreda tečajem jedne ophodnje jesu kamati


kapitala, što ga predstavlja zemljište zajedno sa upravnim i kulturnim


kapitalom.


Iz gornje jednadžbe računskim putem dobivamo:


R — A-+ D" : l ."~~. + D" iVI? + — c !. _ ,/


Značenje pojedinih oznaka dovoljno je poznato, pa držim, da se ne
moram upuštati u njihovo .tumačenje. Također je međusobni utjecaj pojedinih
faktora na rezultat vidljiv iz same formule.


Mora se reći, da je formula u matematičkoj kao i u verbalnoj formi
upravo vanredno jednostavna i jasna, pa je zato sve manje razumljiva
činjenica, da su se oko te formule vodile najogorčenije borbe, što ih poznaje
šumarska nauka i praksa. A ipak je ova formula razdijelila šumarske
redove u dvije fronte, koje su se ogorčeno pobijale i koja borba zapravo
ni danas nije dovršena. Na čelu jedne vojske stajali su uvaženi šumarski
stručnjaci, kao Pressler, Gustav Heyer, Wirnmenauer, Faustmann, Endres,
a donekle i Martin i t. d. Na protivnoj fronti stajali su Bose,
Borggreve i mnogi noviji autori.


Ova se borba može shvatiti samo onda, ako se uvaži, da se nije
vodila o samim principima, već da su predmetom i povodom podjele mišljenja
bile dedukcije, koje su se izvodile i izvode se iz temeljnih Presslerovih
formula, a koje dedukcije mnogi šumarski stručnjaci nisu htjeli i
mogli prihvatiti.


Pressler zahtijeva, da se na šumsko gospodarstvo imaju primijeniti
pravila običnog financijalnog gospodarstva. U svojoj knjizi: »Des Waldbaues
Zustand und Zwecke, Dresden 1.858« kaže Pressler doslovce:
»Dass dieses System nicht ohne Kampf durch das Leben gehen wird,
dessen bin ich sicher, denn der Geist, dem es entsprungen ist, ist der
Geist der Spekulation.« Na drugom mjestu u istoj knjizi kaže opet: »Unser
Waldwirt hat die Aufgabe, seine Wirtschaft so zu organisieren, dass er
mit Beachtung aller Verhältnisse sicher die höchsten Gelderträge
gewinnt.«


Nadalje Pressler sa svom snagom traži, da se prizna načelo, da se
ima u državnim šumama gospodariti po istim načelima financijalnog go


655
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 10     <-- 10 -->        PDF

spodarstva kao i u privatnim gospodarstvima. Ovaj svoj zahtjev obrazlaže
time, da država time, što prodaje svojim državljanima, a djelomice i
svojim pravoužitnicima drva uz cijenu nižu, nego su produkcioni troškovi,
onemogućuje racionalno šumsko gospodarstvo privatnika, pa ovi, pošto
uviđaju, da im se šume ne rentiraju, krče šume i obraćaju ih u druge vrsti
kultura, što će povući za sobom propast njemačkih šuma. Drži, da se (u
tadanjoj) Njemačkoj primjenjuju predugačke ophodnje, jer su šumari zavarani
po teoriji najveće šumske rente, te traže što veći redoviti godišnji
prihod, umjesto da traže što veće ukamaćivanje kapitala uloženih u
produkciju.


Na jednom mjestu kaže: »Euer Buchenhochwaldbetrieb ist nett und
schön, aber eine Kunst, die betteln geht.« Tvrdi, da šumsko gospodarstvo
samo onda odgovara zahtjevima rentabiliteta u produkciiu uloženjh kapitala,
kada B poluči najveću moguću vrijednost, t. j . kada postigne svoju
kulminaciju. Šuma da se ima onda sjeći, kada je B postigao tu vrijednost,
a ophodnja, kod koje nastupa taj slučaj, zove se ophodnja najveće zemljišne
rente ili financijalna ophodnja.


Kod primjene ove teorije na praktična pitanja pokazuje se ali jedna
vrloj značajna činjenica, koja je bila zapravo i uzrokom prve opozicije
protiv teorije najveće čiste zemljišne rente, a to je okolnost, da je tako
zvana financijalna ophodnja znatno kraća od do tada uobičajenih ophodnja,
a naročito je kraća od ophodnje najveće šumske rente. Zahtjev,
da se imaju ophodnje kod visokog uzgoja šuma sniziti, jer nisu rentabilne,
uzbunio je redove njemačkih šumara, pogotovo onih u državnoj
službi, koje je Pressler neprestano napadao, pa su djelomično iz ličnih
antipatija, a djelomice iz bojazni, da bi pretjeranom sječom i prema tome
smanjivanjem drvnih zaliha teško naškodili budućim generacijama svog
naroda, gotovo jednodušno odbili ovaj zahtjev na znamenitoj šumarskoj
skupštini u Dresdenu godine 1865.


Pitanje proređivanja šuma postavio je Pressler na čisto matematičku
podlogu, te je tražio da se one imaju provoditi isključivo sa stanovišta
rentabiliteta. Stabla nuzgrednc sastojine razdijelio je na tri klase:


1. korisna stabla, 2. neutralna stabla (Gleichgültige Stämme), 3. škodljiva
stabla. Na temelju postotka zrelosti imalo bi se izračunati, kada se imaju
dotična stabla izvaditi iz sastojine.
Naravno, da takovih propisa za proređivanje nisu htjeli prihvatiti
redovi praktičnih šumara, pa su Pressleru predbacivali sa puno zlobe, da
je nepraktičan profesor, koji nema pojma o praktičnom šumarstvu. Međutim
je ali Pressler u ime svoje teorije, a u pogledu praktičnih pitanja
šumarstva, često, puta zastupao gledišta mnogo ispravnija, nego li su
bila gledišta takozvanih praktičnih šumara, koji su se smatrali pristašama
teorije najveće šumske rente. Naročito je u pogledu pomlađivanja šuma
preporučao, gdje god je to moguće, naravni način, te je dopuštao umjetno
pošumljivanje samo kao iznimku od pravila. Također je uvidio veliku ulogu,
koju igra u šumarstvu očuvanje snage tla, pa je upravo nepojmljivo, kako
je taj veliki šumar mogao u ono doba skromnog razvoja prirodnih nauka
imati tako točan uvid u odnošaje šume. Iz nekih pasusa može se također
zaključivati, da je bio pristaša mješovitih sastojina, u protivnosti sa
»Waldrentlerima«, koji su šumsku rentu nastojali povisiti uzgojem čistih
sastojina »plemenitih« vrsti drveća.


656
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Mnoge teze, koje su zapravo duševni produkt »Waldrentlera«, preuzete
su kasnije od pojedinih pristaša teorije najveće zemljišne rente,
te su! imale za posljedicu mnoge zablude u šumarskoj praksi kao i u
teoriji. Zato se danas mnogi grijesi u šumarstvu pripisuju teoriji najveće
zemljišne rente, makar im ona nije pravi uzročnik.


Pressler uveo je u šumsku nauku matematiku kao sredstvo za određivanje
stepena rentabilnosti pojedinog šumskog gospodarstva, te je
smatrao, da će se marljivom primjenom matematičkih metoda rada povećati
rentabilnost šumske proizvodnje. Postavio je razne matematičke
formule, iz njih izvodio razne dedukcije praktične naravi, pa su baš ove
dedukcije izazvale oštru opoziciju protiv njega i njegovih nauka. Ove
matematičke formule bile su stavljene u centrum naučne debate i polemike,
pa su mnogi njegovi pristaše kao i protivnici smatrali, da je teorija
najveće zemljišne rente i njezino matematičko obrađivanje i dokazivanje
jedno te isto. Vezanje šumarske nauke sa matematikom izazivalo je dakle
na jednoj strani sve češće i ljuće napade na teoriju najveće zemljišne
rente, ali je na! drugoj strani bilo najjači potporanj i temelj ove teorije,
koja je iz matematike i vukla svoju frapantnu životnu snagu i izdržljivost.
Matematika, kao apstraktni izražaj jedne istine, nepokolebiva je i neoboriva,
pa zato ono, što je matematički dokazano kao ispravno, ne može
biti nego ispravno; ovo je zadnji argumenat svih pristaša teorije najveće
zemljišne rente.


Promotrimo li sada stanje, koje je nastalo u šumarskoj nauci i
praksi, nakon što su na šumarstvo počele da budu primjenjivane nacionalno-
ekonomske metode gospodarskog liberalizma, opazićemo da ima i
u nauci i u praksi mnogo značajnih kontrasta i protivnosti. Pojedine discipline
jedne te iste nauke međusobno si protivurječe, a uza sve to nad
svim šumarskim disciplinama opažamo i osjećamo uplive gospodarskog
liberalizma, kojem se po mogućnosti nastoje prilagoditi i teorije i ljudi.


Rekapituliramo li dosadanje zaključke, to u stisnutoj formi možemo
reći, da je opća nacionalno-ekonomska teorija gospodarskog liberalizma
našla svoju primjenu i izražaj u šumskom gospodarstvu u teoriji najveće
zemljišne čiste rente. Ova je teorija postavila načelo, da je šumski kapital
u suštini jednak drugim vrstama kapitala, da je sposoban za ukamaćivani
e jednako kao i drugi kapitali. Radi toga je kardinalna dužnost
šumara, koji upravljaju šumskim kapitalima, da nastoje postići što veće
ukamaćivanje povjerenih im kapitala. Sve gospodarske mjere moraju biti
preduzete s obzirom na glavni i konačni cilj gospodarstva.


Međutim; se ali teorija najveće zemljišne rente ponosi još jednom
značajnom odlikom, naime da raspolaže sa preciznom matematičkom metodom,
koja joj omogućuje, da matematičkom operacijom utvrdi gospodarske
mjere, koje će imati za posljedicu najveće ukamaćenje kapitala
uloženih u šumsko gospodarstvo. Računskom operacijom utvrdi se
financijalna ophodnja, koja je glavni uvjet za rentabilnost u šumskom
gospodarstvu. Ako dakle hoćemo temeljito proučiti teoriju najveće zemljišne
rente, moramo se kod toga držati puteva i metoda, koje nam
narav predmeta nalaže, t. j . moramo svoju analizu prilagoditi dvjema
glavnim značajkama ove teorije i to: a) matematičkoj podlozi teorije, b)
biološkim i ekonomskim temeljima teorije.


657
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 12     <-- 12 -->        PDF

a) Matematičke podloge teorije najveće čiste zemljišne rente.


Prihoda vrijednost šumskog tla računa se prema poznatoj formuli,
koju možemo pisati i u ovom obliku:


Bu = (Au + D„ . IV" + Db . 1V"6 + —


1 Oj) »


Na taj način pada ham više u oči faktor -.. -— . , te nam ujedno


biva jasnijim velik utjecaj, kojeg taj faktor vrši na konačni rezultat
računske operacije, dakle u nazočnom slučaju na vrijednost šumskoga
tla. Ako u tom faktoru stavimo u = /, to on dobiva jednostavniji oblik:


—n . Ovaj novi faktor poznat nam je već iz formule za kapitali


l> Op


ziranje beskonačne rente r, koja unilazi koncem svake godine, a koja
formula glasi:


1 /-.100


K—r. -.— =


O´op P


Prema tome formula prihodne vrijednosti zemljišta po svojoj matematičkoj
naravi predstavlja kapitiliziranje jedne rente, koja unilazi svakih
u godina. Najjednostavniji oblik ove formule dobiva se za u = 1 i ovaj
najjednostavniji slučaj hoću da razmotrim u prvom redu.


r


Kada promotrimo ovu jednostavnu jednadžbu K = ~..—, jasno iz-


U Op


laži matematički zaključak, da je vrijednost kapitala K uz nepromijenjenu
vrijednost godišnje rente r to veća, što je postotak p manji i obratno.
Izlazi ovo i iz poznate Endressove knjige: »Lehrbuch der Waldwertrechnung
und Forststatik, Berlin 1919«, gdje se na strani 29 doslovno veli:
»Denn da jede Metode für Wertberechnung des Waldes und seiner einzelner
Teile auf Diskontierung beruht, so ergeben sich bei niedrigeren
Zinsfüssen höhere Kapitalwerte als bei höheren. Das heisst also, je
weniger man von der Rentabilität eines Betriebes hält, um so höher
schlägt man den Kapitalwert desselben an.« Iz ovih rečenica uvaženog
njemačkog pisca vidi se, da pristaše najveće zemljišne čiste rente zaista
smatraju, da je rezultat računske operacije jedino mjerodavan i ispravan
putokaz-za gospodarenje šumama, te da nije potrebno te računske rezultate
preispitati pomoću općih nacionalno-ekonomskih principa.


Međutim je neobično teško ili možda i sasma nemoguće gornja načela
dovesti u saglasnost sa načelima opće nacionalne ekonomije, jer u
običnom gospodarskom životu vrijede sasma protivna načela. Ako smo
u neko poduzeće uložiti izvjestan kapital, koji možemo izraziti njegovom
novčanom vrijednošću, pa smo na osnovi bilance utvrdili, da se kapital
vrlo povoljno — to jest visoko — ukamaćuje, time je vrijednost poduzeća
porasla, te je veća, ´nego li je bila vrijednost kapitala uloženog u poduzeće.
Možemo reći, da cijena kapitala općenito raste sa prihodima, koji iz istog
proističu. Obratno, ako se bilancom pokaže, da se kapitali uloženi u podu


če
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 13     <-- 13 -->        PDF

zeće slabo ili nikako ne rentiraju, te se čak troše i umanjuju sami kapitali,
to vrijednost tih kapitala uslijed toga pada, te moramo biti pripravni, da
to poduzeće prodamo, dotično zamijenimo za manji kapital od onoga, koji
smo uložili u poduzeće. Endress nam ali izravno tvrdi, da imamo u tom
slučaju prodajnu vrijednost našeg kapitala povisiti, jer to traži jedna računska
operacija.


Prema tome izgledalo bi, da kod svih vrsti kapitala njihova vrijednost
raste sa rastućim kamatnjakom, jedina je iznimka šumski kapital. Ovo
stanje ostaje neshvatljivo uza sva tumačenja i dokazivanja teorije najveće
zemljišne čiste rente. Međutim je ali šumarska nauka primjenu formula
kapitalizovanja renta preuzela od financijalne nauke odnosno od financijalnog,
novčanog, gospodarstva. Poznato nam je, da je ova grana gospodarstva
najsavršenije orgnizovana, te da najprije reagira na bilo kakve
gospodarske nepravilnosti, da reagira već na samu sumnju, da bi kakova
bilo nepravilnost mogla postojati.


Radi toga pojavljuje se interesantno pitanje, da li i u financijalnom
gospodarstvu uslijed primjene izvjesnih računskih metoda nastupaju nepravilnosti
u samom gospodarstvu, koje se toleriraju i uvažuju u interesu
održanja računskih metoda rada. Kako se kod novčanog gospodarstva
primjenjuju rentovni računi? Kao predstavnika novčarstva uzmimo jednu
banku. Kod nje možemo utvrditi nekoliko tipičnih slučajeva primjene rentovnih
računa.


1.) Najobičniji je slučaj, da banka proglasi svoj kamatnjak za uloge
i za zajmove. Time, što ona svoje uvjete glede kamatnjaka javno proglasi,
´preuzima na sebe obavezu, da ih se drži, a postojeći društveni i pravni
poredak za to jamči. Kako se u ovom slučaju primjenjuje formula? U
računskom je pogledu ovdje odlukom banke fiksiran faktor p, pa ulagač
najjednostavnijom računskom operacijom može izračunati rentu r, pošto
je drugi odnosno treći faktor K određen činjenicom postojanja kapitala,
što ga ima ulagač. Dužnik na isti način izračuna svoju dužnost prema
banki, t. j . kamate r od posuđene svote novaca, jer je veličina faktora K
i ovdje fiksirana činjenicom potrebe izvjesne svote novca od strane zajmoprimca.


2.) Drugi slučaj nastupa, kada kamatnjak za dugove i za uloške nije
unaprijed određen. U praksi se obično dešava, da su određene neke donje
i gornje granice kamatnjaka, uvjetovane općim gospodarskim prilikama
u određeno vrijeme i na određenom mjestu. Ove su granice doduše neki
putokaz, ali ne ispunjuju potpuno sve zahtjeve poslovanja, jer nisu matematički
određene, fiksirane. Vjerovnik ali, kao i zajmodavac, mora posve
točno znati svoja prava i svoje dužnosti. Uslijed toga pokazuje se potreba,
da se visina kamatnjaka unutar određenih granica točno utvrdi, što se
postizava ugovorom između zajmodavca i zajmoprimca. Kod pregovora,
koji svakom ugovoru prethode, očituju se dvije različite tendencije. Zajmodavac
nastoji postići pristanak zajmoprimca na što višu kamatnu stopu,
a zajmoprimac nastoji polučiti što niži kamatnjak. Riješenje ovih suprotnih
tendencija jest kompromis, kojim se oba gospodarska subjekta sporazume
u pogledu visine kamatnjaka. Nakon toga oba kontrahenta sklope ugovor,
kojim se obvezuju, da će utanačeno kompromisno riješenje poštivati, te
ujedno preciziraju i garancije, da će ugovor zaista pošteno izvršivati. Kada
je veličina kamatnjaka na taj način utvrđena, postupa se kao kod slučaja
pod 1.)


659
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Iz ova dva slučaja možemo povući zaključak, da se rentovni računi
u bankovnom poslovanju upotrebljuju tek po ispunjenju izvjesnih preduvjeta.
U svim tim računima dolaze tri faktora: K, r, p, Prvi faktor K
određen je činjenicom, da neki gospodarski subjekt posjeduje izvjesnu,
točno određenu svotu novca ili pak time, da neki gospodarski subjekt treba
izvjesnu svotu novca. Drugi faktor p određen je ugovorom između oba
gospodarska subjekta. Tek nakon toga može se pristupiti određivanju tre


r


čeg faktora r, koji se dobije računskom operacijom. Formula: K =~n—


prevodi se dakle iz matematičkog na obični govor ovako:
a) Za zajmoprimca: Što je veći kamatnjak p, to manje dobijem zajma
K uz istu ratu otplaćivanja r i obratno.
b) Za zajmodavca: Što je veći kamatnjak p, to manje moram dati
kapitala K, da si osiguram istu rentu r i obratno.
Nikad tu ne čujemo tvrdnje, da bi kapital bio manje vrijedan radi
toga, što se bolje ukamaćuje.


Povratimo se natrag k šumarstvu, pa se upitajmo, da li se možemo
i ovdje posluživati metodama, koje su običajne u bankovnom poslovanju.
Kod šumarstva se temeljni rentovni račun odnosi na izračunavanje prihodne
vrijednosti šumskoga zemljišta Bu. To je kapitalizovana vrijednost
svih prihoda od šume nakon odbitka upravnih i inih troškova. Ovi prihodi
stalno unilaze, pa se zato smatraju nekom rentom. Prema tome ima Bu
unutar jednadžbe isti položaj, kao što ga ima spomenuti faktor K, za
kojeg sam rekao, da je određen činjenicom postojanja imetka dot. potrebe,
za novcem. U nazočnom je ali slučaju Bu nepoznanica, koju hoćemo da
izračunamo.


Faktoru r u gornjim razmatranjima odgovara kod računanja vrijednosti
zemljišta izraz


Au + Da. 1-,/-" + — C. lv,


u kojem su poznate veličine Au, Da, Db, C. Prema tome je r u našem slučaju
poznat, ako apstrahiramo činjenicu, da je vrijednost izraza ovisna
i o faktoru p, koji je već i u brojniku sadržan, a o njemu ćemo raspravljati
posebno. Treći faktor (dakle p), koji je, kako rekoh, sadržan već i u brojniku,
kod bankovnog je poslovanja određen ugovorom između dvaju gospodarskih
subjekata.


Pošto u jednadžbi od tri promjenljiva faktora jedan već ima određen
položaj ili funkciju nepoznanice i pošto je drugi faktor poznat, to mora
biti poznat i treći faktor, kako bismo mogli izračunati nepoznanicu. Da li
možemo za ustanovljenje faktora p primijeniti metodu njegova fiksiranja
pomoću ugovora između dva gospodarska subjekta? Da može biti ugovora,
moraju biti dvije ugovarajuće stranke, dakle dva gospodarska subjekta.
U našem slučaju nije ispunjen taj preduvjet, jer kod računa vrijednosti
šumskog zemljišta postoji jedan gospodarski subjekt (koji se interesuje
za vrijednost šumskog tla) i jedan gospodarski objekt (koji je predmetom
toga interesovanja) i jer između subjekta i objekta nema ugovaranja.


Iz toga izlazi, da se faktor p ne da ustanoviti na način, što smo ga
vidjeli u novčanom gospodarstvu. To nam je ali i dokaz, da šumsko gospodarstvo
ne može u cjelosti preuzeti metodu rentovnog računa od financi


660
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 15     <-- 15 -->        PDF

jalnog gospodarstva. Problem izračunavanja prihodne vrijednosti šumskog
zemljišta ispoljuje se kao problem određivanja trećeg faktora u jednadžbi
za kapitalizaciju renta, faktora p, kojeg je stručna literatura okrstila imenom
»šumski kamatnjak« (Der forstliche Zinsfuss).


Po teoriji najvećeg čistog prihoda tla faktor p je poznat, čak teorija
vrlo opširno raspravlja o njemu, te ga u tančine opisuje. Iz tih opisa poznato
nam je, da je šumski kamatnjak manji od oficijelnoga. Veličina njegova
u teoriji je još više precizirana time, što se tvrdi, da je šumski kamatnjak
obično fiksiran granicama 2—3%. Ovu osobitost šumskoga kamatnjaka
nastoji teorija dokazati razlozima specijalne naravi šumskoga kapitala.
To da je vrlo siguran posjed, koji za posjednika ne donosi gotovo
nikakva rizika, pa da je zato u šumskom kamatnjaku riziko-premija, koja
je sadržana u svakom kamatnjaku, vrlo malena, što automatski snizuje
kamatnu stopu.


Ovaj je ali razlog slabo uvjerljiv, pogotovo danas, kad nad svakim
većim šumoposjednikom visi mač agrarne reforme. Pa i sušenje šumskog
drveća u katastrofalnim dimenzijama čini, da šumski posjed izdaleka nije
tako siguran, kako bi se to htjelo prikazati. To kao da uviđaju i pristaše
teorije, pa nam zato nabrajaju i druge razloge, zašto šumski kamatnjak
mora da bude niži nego kamatnjaci za ostale vrsti kapitala. Kaže se medu
inim, da šumski posjed donosi posjedniku naročite pogodnosti: ugled u
društvu, samosvijest i lov. Na drugoj strani navodi se kao dobra strana
šumskog kapitala, da je vrlo lako likvidan.


Ma da su i ovi argumenti vrlo slabo uvjerljivi, ipak — sve i dopuštajući
njihovu opravdanost — moramo da se upitamo1, zašto baš samo
šumoposjednici moraju da se, s obzirom na dobre strane svog imetka,
odriču višeg ukamaćivamja toga kapitala?


Argumenti za niži šumski kamatnjak od oficijelnoga prema literaturi
jesu: porast novčanih i naturalnih prihoda od šuma kao i stalan porast
vrijednosti šumskoga posjeda, sigurnost i likvidnost šumskoga posjeda i
užitaka, udobnost uprave i pogona, dugačko vrijeme produkcije, lično zadovoljstvo
i ugled, kojeg povlači za sobom posjed, padanje kamatne stope
napretkom kulture. Ti argumenti dovode do naziranja, da pošto posjed
šuma donosi vlasniku tolike ugodnosti, to se vlasnik može da zadovolji
sa slabijim rentabilitetom svoga kapitala, nego bi se zadovoljio u slučaju,
kad njegov kapital ne bi predstavljale baš šume.


Ovakovo rezoniranje može slučajno da bude umjesno i mjerodavno
s obzirom na kojeg pojedinca kao vlasnika šuma, ali se ovaj argumenat
ne može prihvatiti za jednu čitavu privrednu granu, jer je svakoj privredi
cilj sticanje dobara pomoću kapitala, koji su uloženi u produkciju, i to tako,
da ti kapitali daju po mogućnosti maksimum: prihoda. Naročito ovakovo
rezoniranje ne može vrijediti u okviru teorije najveće čiste zemljišne rente,
kojoj je svrha, da u šumarstvu provede princip rentabilnosti gospodarenja.
Navođenje tih argumenata znači, da se šumarstvo odriče principa rentabiliteta,
te se posjed šuma smatra kao neki luksus, kojemu je svrha, da pribavi
vlasniku neko lično zadovoljstvo, koje stoji van dohvata općih ekonomskih
zakona.


U predratnom životu desilo se često, da su pojedinci, koji nisu imali
volje ili sposobnosti, da svoje kapitale ulože u produkciju, da s njima rade
i snose riziko, što ga svako poduzeće nosi sa sobom, nabavljali tako zvane
pupilarno sigurne papire, koji su donosili niske kamate ali su zato bili na


661
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 16     <-- 16 -->        PDF

glasu kao najsigurnije vrijednote. Izgleda dakle, da teorija najveće čiste
zemljišne rente smatra i šume nekom vrstom pupilarno sigurnih papira.
Da li i šumsku privredu predstavlja skup gospodarskih subjekata, koji nastoje
izbjeći vrevi i opasnostima gospodarskoga života, koji danas donosi
dobitak, a sutra gospodarsku propast? Ako je tome tako, kako možemo
na drugoj strani razumjeti toliko forsiranje principa rentabilnosti u šumarstvu,
kako možemo razumjeti, da je baš teorija najveće čiste zemljišne
rente prekinula sa idilom starog šumarstva, kojemu je bio jedini cilj, da
osigura potrajno dobavljanje plodova šumskog gospodarstva, te je kod
toga izbjegavalo, da tu pctrajnost ugrožava kojim bilo obzirima na rentabilnost
gospodarstva. »Reinerträgen« ali i te kako riskiraju potrajnost iz
obzira na rentabilnost.


Iz tih su razloga argumenti, koji imaju opravdati, zašto je šumski
kamatnjak niži od oficijelnoga, u okviru teorije najveće čiste zemljišne
rente iz temelja nelogični, pa zato i neuvjerljivi. I druge vrsti kapitala
imaju slične prednosti i slične slabe strane, ali je zato ipak u poslovnom
svijetu sasma nepoznata rečenica »pošto mi moj kapital donosi posebne
koristi, ali ima ipak i slabih strana, zato se ja odričem visokog ukamaćivanja
istog, te se zadovoljavam sa nižim kamatnjakom od oficijelnoga.«


U cilju, da konačno doprinese opravdanje, zašto je šumski kamatnjak
niži od oficijelnoga, postavio je Endress ovu tvrdnju: »Kamatnu stopu, sa
kojom se ukamaćuju kapitali u pojedinim granama privrede, matematički
utvrditi nemoguće je. Mogu se ali za svako određeno vrijeme utvrditi granice
kamatne stope, unutar kojih je ukamaćivanje moguće s obzirom na
sumu ekonomskih prilika. Utvrđenje numeričke vrijednosti kamatnjaka
unutar tih granica ovisi ali samo o volji posjednika kapitala« (str. 10).


Ovoj tvrdnji nasuprot kazao sam ali već gore, da ustanovljivanje
numeričke vrijednosti kamatne stope ne ovisi samo o volji posjednika kapitala,
već i volji onoga, koji taj kapital treba, pa je dakle kamatna stopa
rezultanta dviju tendencija, dviju volja, rezultat pogodbe dvaju gospodarskih
subjekata, kako gore rekoh.


Međutim Endress na strani 17 citirane knjige nastavlja u duhu svoje
tvrdnje, te kaže: »Šumski kamatnjak nije identičan sa kamatnjakom, s kojim
se šumski kapital faktično ukamaćuje, t. j . sa tako zvanim Verzinsungsprozent-
om. Radi dugačkog vremena produkcije temelji se svako šumskofinancijalno
računanje na diskontiranju ili prolomgiranju. U tu svrhu potrebna
je neka kamatna stopa, koju moramo utvrditi prije početka računanja.
To je tako zvani šumski kamatnjak, koji je neka ugovorena, tako
reći autonomna veličina (eine bedungene Grösse). »Verzinsungsprozent«
je ali procentualni omjer između kapitala i njegovog prihoda.«


Prema tome je samo Verzinsungsprozent ono, što mi podrazumijevamo
pod imenom postotak, kamatnjak, a šumski kamatnjak to nije, već
je on jedna neovisna, autonomna veličina. Šumski kamatnjak nije omjer


r. 100 _
p =—jç— . On uopće nije povezan matematičkom funkcijom sa veličinama
r i K, pa radi toga lijeva strana jednadžbe ne mora biti jednaka
desnoj.
Formula kapitalizovanja renta glasi:


r.100
662
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ako umjesto faktora r umetnemo njegovu vrijednost


.-~\..´


to prva formula glasi


.-.-..-^...-*


Uzmemo li u obzir, da je prema Endressu šumski kamatnjak jedna
autonomna veličina, koju ćemo označiti sa p%, a pravi kamatnjak ili Verzinsungsprozent
sa Pa, onda je renta


pak gornja formula za kapital izgleda ovako:


.. 100 .=. 100 px


Pošto ali Pi rae mora, te uopće može samo slučajno da bude jednako
p2, to iz ovog izlazi, da je gornja jednadžba u praksi nemoguća. Matematički
je ali neoboriva istina, da ako imamo u jednom računu više faktora, a
jedan se od tih može po našoj volji mijenjati, to rezultat našega računa ovisi


o našoj samovolji, makar su svi ostali faktori i neovisni o našoj volji. Time
držim, da je dovoljno dokazano, da i kod računanja prihodne vrijednosti
šumskoga zemljišta rezultat nije neka matematička nužda, koja se ne da
mijenjati, već je taj rezultat produkt naše volje, koja slobodno upliviše na
rezultat izborom faktora p.
Nakon što smo na temelju oficijelnih karakteristika šumskog kamatnjaka
došli do tako neočekivanih rezultata, pojavljuje se još jedno pitanje,
koje je i u udžbenicima računanja vrijednosti šuma vrlo slabo ili nikako
obrađeno, a to je pitanje, kako su teoretičari uopće dobili ili izračunali
šumski kamatnjak. Dosada je naime u nauci sasma nepoznat pojav, da
bi neko znanje samo po sebi, kao neka blagovijest, došlo do nas. Pa kako
se onda mogu u tančine opisivati svojstva šumskoga kamatnjaka, kad on
nije utvrđen na pouzdan način?


U udžbenicima računanja vrijednosti šuma često se puta naleti na
pasus, da se primjenom visokog šumskog kamatnjaka dobivaju premalene
ili čak negativne vrijednosti za šumsko tlo. Pojavljuje se pitanje, kako i
otkuda se zna, da je računom dobivena vrijednost prevelika ili premalena.
Koji je kriterij, po kome se prosuđuje ispravnost računskih rezultata? Iz
prakse je poznato, da se ispravnost rezultata o vrijednosti šume i njezinih
dijelova dobivenih računski putem propisanih formula prosuđuje i ocjenjuje
tako, da se ti rezultati suprotstave rezultatima iz ponude i potražnje
šumskih objekata, dakle prometnoj vrijednosti tih objekata. Ako je dakle
prometna vrijednost kriterij za rezultate dobivene upotrebom formula,
onda je na dlanu, da ona može i čak mora biti također kriterij za pravilan


663
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 18     <-- 18 -->        PDF

izbor šumskog kamatnjaka. Iz toga slijedi, da se pravilan šumski kamat


njak dobiva tako, da se u formulu prihodne vrijednosti zemljišta na lijevoj


strani umjesto nepoznanice Bu uvrsti prometna vrijednost objekta, kojemu


hoćemo izračunati vrijednost. U toj jednadžbi poznati su svi faktori osim


postotka p, koji se onda lako izračuna iz jednadžbe. Još je jednostavnije,


ako se isprobava, koji šumski kamatnjak najbolje odgovara, da se dobije


željeni rezultat, što je vrlo lako izvedivo, ako imamo pri ruci potrebite


tabele.


Šta znači ali ovakav postupak, ako ga prosudimo sa gledišta matematike?
Formula za izračunavanje prihodne vrijednosti zemljišta u stvari
je jedna jednadžba sa dvije nepoznanice (Bu i p). Pošto se ovakova jednadžba
ne može određeno riješiti, umjesto ´nepoznanice Bu uvrsti se numerička
vrijednost, koju smo želili, da nam se pokaže kao rezultat računske
operacije. Tako smo eliminirali jednu nepoznanicu i sada dajemo drugoj
nepoznanici p onu vrijednost, koja je potrebna, da desna strana jednadžbe
bude jednaka lijevoj, te da ova zaista postane jednom jednadžbom.
Ovakav postupak protivi se međutim svim pravilima matematike, te zato
taj način »računanja« i nije u stvari računanje.


Kad smo tako otkrili porijetlo šumskoga kamatnjaka, možemo na
mnogo jednostavniji i iscrpniji način utvrditi i njegova svojstva. U formuli
za računanje prihodne vrijednosti šumskog zemljišta i u ostalim formulama,
koje se iz nje izvode, šumski je kamatnjak onaj promjenljivi faktor,
koji nam sasma slobodnim i nevezanim mijenjanjem svoje numeričke vrijednosti
omogućuje, da dobijemo računskim putem onaj rezultat, koji nam
je poželjan. Poželjno nam je ali, da kod ustanovljivanja vrijednosti šuma
i njihovih dijelova dobijemo vrijednosti, koje su barem približno jednake
prometnim vrijednostima tih objekata. Šumski se kamatnjak piše u formi
postotka, makar nije postotak, već jedan obični koeficijenat. Ovaj način
pisanja toga koeficijenta za izravnanje dovodi stalno do toga, da se isti
smatra kamatnjakom, te se uzalud nastoji rastumačiti, zašto se taj nazovikamatnjak
mijenja potpuno neovisno od svih ekonomskih principa, dok
su pravi kamatnjaci odraz ekonomskih odnošaja.


Ako uočimo ove činjenice, dolazimo do daljnjih logičnih zaključaka,
koji treba da se spomenu. Tako zvane prihodne vrijednosti šuma i njihovih
dijelova u stvari ne zaslužuju toga naziva, jer su to u naboljem slučaju
samo prometne vrijednosti tih objekata, koje su prolazeći na nepravilan
način kroz retortu jedne matematičke formule (ako se nisu u retorti bitno
promijenile) dobile naziv prihodnih vrijednosti tek na osnovi formalne
prividnosti, kao da su one kapitalizovani prihodi od objekata, što u stvari
nikako nisu. Tako zvane financijalne ophodnje, koje su izračunate iz formula,
u stvari nisu nikakve financijalne ophodnje (t. j . ophodnje, koje su
ekonomski najpovoljnije), već su to ophodnje, za koje je nihov utvrđivač
na osnovu sasma drugih razmatranja držao tek, da su takove; pa da te
svoje predmjeve i računskim putem potvrdi, stavio je u račune onaj šumski
kamatnjak, koji je potreban s obzirom na cilj toga »računanja«.


Nakon ovih potpuno negativnih konstatacija u pogledu pomenutih
metoda za računanje vrijednosti šuma moramo se pitati, da li te metode
imaju ili zaista nemaju nikakove praktične vrijednosti i značenja. Na ovo
se pitanje odgovor daje sam po sebi. Ako se koeficijenat p ili šumski kamatnjak
ispravno izračuna na osnovi prometne vrijednosti šume ili njezinih
dijelova, onda se može taj faktor upotrijebiti tek onda, kad hoćemo da se


664
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 19     <-- 19 -->        PDF

na brzu ruku orijentišemo o vrijednosti drugih kojih objekata, u koliko
su gospodarske prilike za te objekte identične ili barem slične. Pošto ali
samo o subjektivnom mnijenju procjenitelja ovisi ocjena, da li su gospodarske
prilike identične ili barem slične, zato se ovaj način ustanovljivanja
vrijednosti šume ne može nazvati računanjem vrijednosti, kad je to u
stvari samo jedna procjena i to vrlo gruba procjena. Zaključuje se od malog
na veliko, svaka i najmanja pogreška kod izbora faktora p povlači mnogostruko
uvećanu pogrešku u konačnom rezultatu.


Računanje vrijednosti šuma i njihovih dijelova pomoću formula, koje
se izvode iz temeljnih Presslerovih formula, može se uporediti sa tahimetrijom
u geodeziji, gdje se udaljenosti ustanovljuju optičkim putem na
osnovi poznatih konstanta. Ovakova jedna konstanta bio bi i takozvani šumski
kamatnjak p. Ipak moram da konstatujem, da je mnogo teže dovoljnom
točnošću ustanoviti vrijednost za konstantu p nego za geodetsku konstantu,
gdje su nam poznata sva vrela pogrešaka kao i metode njihova
eliminiranja, dok je eliminacija pogrešaka kod faktora p vanredno teška
ili gotovo nemoguća. Zato danas gotovo svi poznati stručnjaci izbjegavaju
upotrebu tih formula.


Da opetujem svoje izvode. Teorija najveće zemljišne čiste rente
(Reinertragslehre) postavila je potpuno ispravno tvrdnju, da je vrijednost
šumskoga zemljišta ovisna o prihodima, koje to zemljište odbacuje vlasniku.
Stvorila je i metodu, za koju je tvrdila, da se njome može računskim
putem ustanoviti prihodna vrijednost šume i njezinih pojedinih dijelova.
No iz razloga matematičke i opće ekonomske naravi ova je metoda pogrešna,
te nije u stanju davati onih rezultata, što ih obećava prema svome
nazivu. Fluktuiranje vrijednosti šumskih zemljišta ne vrši se prema zakonima
matematičke naravi, čiji je izraz formula za prihodnu vrijednost
zemljišta dot. slične formule, koje se od ove izdvajaju, već je dinamika
kretanja vrijednosti tih zemljišta uvjetovana zakonima strogo ekonomske
naravi. Pošto spomenutom metodom ne možemo ustanoviti prihodnu vrijednost
zemljišta, moramo da se zadovoljimo sa prometnom vrijednošću,
koja se saznaje na temelju iskustva, a ne računom. Kada ova vrijednost
prođe kroz retortu jedne matematičke formule, naziva se prihodnom vrijednošću,
ma da je ostala ono isto, što je bila i prije.


Nijedna grana gospodarstva nije u stanju matematički utvrditi sadanju
vrijednost kapitala na temelju prihoda, koji se od tog kapitala očekuju
u budućnosti, pa se zato ni ne bavi takovim problemima. Svaka privreda
ima nade, da će u budućnosti polučiti neke prihode, ima i želje, da
te prihode ostvari, ali ako su nade osnovane na krivim ekonomskim pretpostavkama,
želje ostaju puste želje! Jedino iz prošlosti možemo izračunati,
koliko nam je izvjesni kapital odbacio kamata, imamo realnu mogućnost
istraživati, koji su faktori odlučivali pri povećavanju ili umanjivanju
prihoda. Iz tih zaključaka možemo povući poduke za budućnost.
Stvarnih koristi mogu nam donijeti samo bilance, a nikako prognoze, jer
su sve prognoze vrlo nesigurne. Šumarstvo ima mnogo i puno važnijih
problema, nego baviti se uzaludnim pokušajima gospodarskih prognoza.


Pošto okvir ove rasprave ne dopušta zalaziti u sve tančine matematičkih
osnova teorije najveće zemljišne čiste rente, prelazim na drugu točku
razmatranja.


665
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 20     <-- 20 -->        PDF

b) Ekonomski i biološki temelji teorije najveće zemljišne rente.


Makar se često puta smatralo, da je teorija najveće čiste zemljišne
rente jedno te isto sa njezinom matematičnom obradbom, držim, da
ta teorija može da postoji i dalje, makar se pokazalo, da njezina matematička
obradba ne valja, u koliko su joj naravski ostali preduvjeti
opstanka zdravi. U tom mnijenju utvrđuju me naročito izjave mnogih
uvaženih šumarskih stručnjaka.


A. Guttenberg u svojoj knjizi o uređivanju šuma priznaje, da su
metode za izračunavanje prihodnih vrijednosti šuma netočne i nesigurne,
ali misli, da kod uređivanja šuma nisu toliko važni pojedina rezultati,
koje dobivamo pomoću tih formula, već da je važan relativan odnošaj
tih rezultata kod pojedinih ophodnja. Međutim tkogod relativno brani
uporabivost tih formula, vrlo se čuva od toga, da bi im u praksi pridavao
neko ozbiljno značenje. U novije vrijeme uopće se sve više opaža
značajna činjenica, da se formulama tek riječima iskazuje dužno poštovanje,
dok se svatko zapravo čuva od toga, da bi s njima imao bližeg posla.
Mnogo konkretnije stanovište spram formula zauzima Dr. H.
Martin u svojoj knjizi «Die Forstliche statik, Berlin 1918.« Priznaje, da
je matematička obradba teorije najveće zemljišne rente imala dobrih
rezultata, naročito zato, što je onemogućila mnoge fraze, koje su vladale
u šumarstvu. Ali u daljnjem svojem razvoju ove su matematičke metode
vodile do pogrješnih rezultata. One su previše jednostrane, ispuštaju iz
vida mnoge faktore, koji su za produkciju i te kako važni, akoprem se
ne mogu numerički izraziti. To su prije svega razni biološki faktori. Također
ne postoji stroga matematička ovisnost između stvaranja vrijednosti
i gospodarskih mjera.


Najznačajniju uputu glede upotrebe formula daje ali Martin na
strani 146 spomenute knjige, gdje kaže: »Ma kako je važan šumski kamatnjak
za šumsko gospodarstvo, može se ali s obzirom na njegovu
upotrebu postaviti pravilo, da se ona ima po mogućnosti izbjegavati.
Ako potanje promotrimo formule za računanje vrijednosti šume ili njezinih
djelova, dolazimo do zaključka, da su to jednažbe sa više nepoznanica,
među koje spada i šumski kamatnjak.«


Iz ovih i sličnih izjava pristaša teorije najveće zemljišne rente
možemo povući zaključak, da se oni žele riješiti nepoćudnog matematičkog
balasta, koji je uslijed istorijskog razvoja ove teorije spojen sa
istom, a da uza sve to vjeruju u ispravnost same teorije. Oni smatraju,
da je matematičkom obradbom teorije ona neispravno interpretirana, pa
nastoje naći njeno pravilnije tumačenje. Ako slijedimo njihovim stopama,
moramo se i mi otresti svih dodataka, te nastojati, da teoriju uočimo u
njezinoj nepatvorenoj formi.


Ostaje temeljno shvaćanje, da je šuma kapital kao i drugi kapitali.
Kapitali treba da se ukamaćuju, da se ukamaćuju sa što većim postotkom.
Iz šumskog tla kao temelja šumske proizvodnje moraju se do skrajnje
mogućnosti iscrpsti užici, koje je ono u stanju dati. Ali ne samo to. Pošto
je teorija najveće zemljišne čiste rente primjena postulata gospodarskog
liberalizma dotično kapitalizma na šumarstvo, te pošto ta teorija sva
dobra preračunava u novčanu vrijednost, zahtjevi teorije glase onamo,
da je svrha šumarstva, da poluči što veći novčani efekt poslovanja. Gospodarski
cilj najvećeg novčanog uspjeha šumskoga gospodarstva
najhitnija je karakteristika teorije.


666
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Naša je daljnja zadaća, da preispitamo, kako i u koliko se taj cilj
dade dovesti u sklad sa biološkim zakonima i silama, kojih rezultat jesu
šume. Šta je šuma? Odgovor glasi, da je šuma drvećem obrasla površina.
Ali time definicija nije iscrpljena. Svako stablo, koje je sastavni dio
šume, ima svoju posebnu narav, ima svoje posebne zahtjeve na klimu,
na geološku podlogu i na skup još prerazličitih faktora, koje podrazumijevamo
pod oznakom »stojbinske prilike.« Ti faktori u glavnom su
uvjetovani topografskim položajem šume, te je izvan dohvata čovjeka,
da te faktore mijenja. Drveće kao živi organizam sposobno je donekle,
da se prilagodi tim postojećim prilikama. Pojedine vrsti drveća prilagođuju
se danim prilikama bolje, neke im se vrsti nikako ne mogu prilagoditi,
te uopće ne mogu uspijevati na izvjesnim mjestima. Radi toga je
broj vrsti drveća, koje na određenom topografskom mjestu mogu sastavljati
šumu, ograničen. .


Među svim živim organizmima postoji borba za opstanak. Svaka
pojedina vrst nastoji, da na svom području istisne druge vrsti, te da sama
zavlada na njemu. Na oko sasma neznatne okolnosti odlučuju, da jedna
od njih stekne tako značajnu prednost pred drugima, da se ove ne mogu
takmiti s njome. Tokom vjekova, sa kojima priroda jedino računa, ta
vrst stekne takovu premoć, da joj pobijeđene vrsti moraju učiniti mjesta
i nestati. Kod toga i šumsko tlo, t. j . gornji sloj zemlje, koji je neposredan
nosilac vegetacije, pretrpi značajne promjene i u mineraloškom pogledu
i u sastavu onih mikroorganizama, koji igraju toli važnu ulogu kod svake
vegetacije. Pa i drugi faktori, koji igraju važnu ulogu kod vegetacije,
promijene se tokom vjekova, te čine, da druge vrsti drveća ne mogu više
uspijevati na stojbini, koju je osvojila jedna vrst ili smjesa više vrsti,
S toga je gledišta svaka šuma jedan komplicirani biološki sistem sila,
koje se međusobno drže u ravnoteži, te svaka promjena u pojedinim
silama ili faktorima ima za posljedicu poremećenje ravnoteže u sistemu
sila.


Naša je nauka danas još vrlo daleko od toga, da ima neki iole jasan
uvid u taj najkompliciraniji od svih mehanizama. Jedino smo danas došli
do toga, da egzistenciju tog sistema pouzdano pretpostavljamo, naslućujemo
mu prve nejasne konture. Naslućujemo, da opstanak . šuma
uvjetuju faktori, o kojima nemamo nikakovih pouzdanja podataka, jer
nam ih opće prirodne nauke nisu još otkrile.


Da spomenem samo jednu činjenicu, koja se danas tako bolno
osjeća u jugoslovenskom šumarstvu, a to je sušenje hrastovih šuma u
Slavoniji. Vjekovima su ondje postojale hrastove šume i niko se nije
brinuo za njih osim prirode, koja ih je stvorila. Napretkom civilizacije
postale su te šume gospodarski objekt i čovjek je prepotentno dirnuo
u njihov sastav. Izlučio je iz njih pojedine vrsti drveća, pojedine biološke
faktore, jer mu njihova novčana vrijednost nije odgovarala. Danas
se slavonske šume suše, u koliko se već nisu osušile.


Ako uočimo gornje činjenice, to nam se postupak, koji je proveden
kod premnogih šumskih gospodarstava, kada su nasilno vađene iz sastojina
pojedine vrsti drveća ili su čak umjetnim) načinom izmijenjene
vrsti drva, koje su sačinjavale šumu, vidi kao postupak barbara, koji
su provalili u centre stare kulture, te nevjestom rukom uništili kulturne
vrijednote neprocjenjivih vrijednosti. Radilo se, kao da ne postoji suverena
priroda, koja po svojim zakonima uravnava biće i žice u šumama.


667
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Šumama su se dekretirali zakoni, koji sa prirodom nemaju ništa


zajedničkoga.


Pa i sam način uprave šuma vanredno je karakterističan. Osnovane
su direkcije šuma i šumske uprave. Ove potonje imaju frapantnu sličnost
sa pojedinim industrijskim pogonima. Na čelu uprave stoji upravitelj
pogona, kojemu je djelokrug usko ograničen produkcijskim planom -—
gospodarskom osnovom, koja mu određuje, gdje, kako i kada se imaju
pojedine šume prorijediti, posjeći, do kada se ima čekati, da se šume
naravnim načinom pomlade, kada se ima pristupiti umjetnom pošumljivanju
i na koji način. Veličina uprava otkrojena je prema tome, da se
iscrpi radna sposobnost jednog čovjeka, koji se bavi isključivo tim poslovima,
to jest izvršivanjem gospodarske osnove — produkcijskog plana.
Na sastav osnove nije on imao nikakve ingerencije, to je bilo djelo direkcije.
Osnove su sastavljene prema ekonomskim zahtjevima vremena,
a sastavljali su ih često mladići, koji su šumu poznavali samo iz knjiga.
Ako je u upravi došlo do nepredviđenih poteškoća ili kalamiteta, poslan
je iz centrale specijalist za fitopatologiju, entomologiju, hidrotehniku itd.
koji je imao zadaću, da zapeli pogon opet stavi u tečaj. Sasma analogno
kao kod industrijskog pogona, kada koji stroj otkaže službu.


Da li je ova analogija opravdana i osnovana s obzirom na šumarstvo?
Da li je temelj šumarske produkcije jedan stroj, kojeg su zamislili
i osnovali ljudi, te mu uslijed toga poznaju u tančine narav i zakone?


Moramo reći, da je mehanizam prirode toli kompliciran, da se
nikako ne može usporediti sa bilo kojim strojem. Taj stroj nismo mi
stvorili niti ga dovoljno poznajemo, da bi mogli šablonski sa njime postupati.
U šumarstvu nema mjesta za bilo koje propisane i ograničene
metode rada. Šumarstvo ima posla sa živom prirodom, koja je neodgonetana
tajna, te jedino onaj, koji je s njome u neprestanom dodiru i uvijek
je pažljivo motri, može iskorišćivati njezine plodove, a da kod toga
ne poremeti temelje, iz kojih ta produkcija izvire.


Nakon tih razmatranja povratimo se k našem glavnom pitanju,
da li su metode i postulati gospodarskog liberalizma spojivi sa prirodom
šuma?


Bit je gospodarskoga liberalizma u tome, da postavlja jedno ekonomsko
načelo kao načelo, koje vodi i vlada svim gospodarskim nastojanjima
čovjeka. To načelo traži, da se sva vrela, iz kojih čovjek može
crpsti dobra, smatraju kapitalima, koji se imaju ukamaćivati sa najvećim
mogućim postotkom. Pošto je to načelo suprema lex, nužno se moraju
tom načelu doprinositi izvjesne žrtve. Kapitali se stave u okove produkcije,
te se iz njih iscrpi mogući dobitak. Kod toga se čak ne polaže
glavna važnost na očuvanje kapitala, jer je on svoju zadaću svršio time,
što se umnožio ne kao takav, već kao novac, koji je mjerilo svih vrijednota.
Iscrpili smo ugljenokop, ali smo umnožili . puta kapital, uložen
u njegovu eksploataciju.


Primijenimo li to načelo na šumsku produkciju, to dolazimo do toga,
da moramo šume iscrpsti do skrajnosti, tako da nam se uloženi novčani
kapital umnoži, a za šume ne pitamo više. Međutim nam ali šume davaju
dobra, kojih u dogledno vrijeme ne možemo zamijeniti sa kakovim drugim
dobrom. Produkti šuma nastaju tako polagano, da onemogućenjem
daljnje njihove produkcije ili prekomjernom njihovom upotrebom slijedeće
generacije bivaju lišene mogućnosti, da si nabave najpotrebnija


668
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 23     <-- 23 -->        PDF

dobra. Čim netko šumu pretvori, makar u teoriji, u novčani kapital, to
se na ovaj odmah primijene zakoni, koji odgovaraju tome kapitalu, pa se
ne mogu više uzimati u obzir posebna svojstva, kojima se šuma odlikuje.


Moramo se pozabaviti još sa pitanjem, da li je ispravan zahtjev
Presslerov, kojim traži, da se imaju naročito državne šume upravljati
po načelima financijalnoga gospodarstva. Pressler nikako nije mogao
uvidjeti, da šumarstvo ima u okviru opće nacionalne ekonomije neki posebni,
izuzetni položaj. Zato često puta pita, otkuda je državi pravo ili
čak dužnost da svoje produkte prodaje svojim državljanima uz cijenu
nižu od produkcionih troškova? Zašto da se slučajnim susjedima državnih
šuma daju milodari, kojih ostali građani ne mogu uživati?


Ovakva pitanja stavljaju još i danas mnogi nacionalni ekonomi i
šumari, makar su ta pitanja danas u doba svjetske ekonomske krize, gdje
se gospodarski liberalizam pokazao nemoćnim, mauje ´razumljiva i umjesna,
nego li su bila u vrijeme, kada je živio Pressler. U ono doba sav je
inteligentni svijet vjerovao, da će gospodarski liberalizam riješiti sve
socijalne probleme, te da će ekonomski zakoni, čim im se prizna valjanost
i poštivanje, sami po sebi pribaviti harmoniju i blagostanje čovječanstvu.


Danas nismo više tako optimistični. Nisu se ispunila očekivanja
starh pobornika liberalizma u onoj sretnoj epohi čovječanstva. Čak naprotiv.
Gospodarski liberalizam razdijelio je narode u dva staleža, u dvije
klase, naime u posjedujuću i u proletarijat, koja je diferencijacija osobito
izrazita u naprednim industrijskim zemljama. Uslijed takovih prilika sve
je češće država prisiljena, da pomaže one slojeve, koji žive »iz ruke u
usta«, koji žive od svoga rada kao namještenici velikih kapitalističkih
poduzeća. Država je morala uzeti u svoje ruke osiguranje tih klasa za
slučaj bolesti i nesreće, mora im davati potpore, kada ne mogu naći
posla, da prežive. Dakle danas vidimo, da država vršeć socijalnu svoju
funkciju svaki čas dijeli »milostinje«, kako bi rekao Pressler. Svakim se
danom više udaljujemo od onog ideala, koga su bili postavili ideolozi
liberalizma. Oni su si kao ideal predstavljali državu, kojoj je jedina svrha,
da se brine za slobodu svojih građana, da ovi mogu u miru privređivati
i povećavati svoje materijalno blagostanje. U koliko je država nastupala
kao poduzetnik, imala se radi održanja reda u svemu pridržavati načela
privatnog gospodarstva. Ti ideolozi nisu predviđali nikakovih socijalnih
funkcija države, pa bi takove smatrati kao nedozvoljeno miješanje države
u poslove njezinih građana, smatrali bi, da je to povreda građanske
slobode.


A ipak tko bi se danas usudio kazati nešto sličnog? Danas svatko
uviđa potrebu, da država što češće i energičnije intervenira u privrednom
i javnom životu, da tako zaštiti slabijeg spram jačeg. Socijalne
funkcije moderne države postale su njezina najvažnija dužnost, pa je začudno,
da u pogledu šumarstva još uvijek prevlađuju liberalistički
principi.


Zahtjevi Presslerovi u pogledu gospodarenja u državnim šumama
ispunjeni su, nakon što je skoro u svim državama provedena segregacija
prava šumskih služnosti. U onim šumama, koje su državi preostale nakon
otkupa prava šumskih služnosti, gospodari se prema načelima privatnoga
gospodarstva, te se one smatraju privatnom svojinom države. Koje su


669
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 24     <-- 24 -->        PDF

posljedice ovakovog stanja stvari? Neka mi bude dozvoljeno, da predem
na sasma konkretne prilike.


U Savskoj su banovini otkupom služnosti nastale imovne općine,
kojima je zadaća, da narod podmiruju drvom. Svakom je danas poznato,
u kako se teškom stanju danas nalaze imovne općine, pa se poduzima
sve i sva, da se to stanje sanira. Da li je ova sanacija uopće moguća?


Pučanstvo se u zadnjih 60 godina na području bivše vojne krajine
vise nego> udvostručila. Potreba naroda na drvu porasla je i radi toga,
što je starih kućnih zadruga nestalo, te> sada svaka obitelj ima svoju
kuću, svoje ognjište, dok je prije više obitelji, koje su sastavljaje jednu
kućnu zadrugu, imalo jedno zajedničko ognjište. Uza sve to šume imovnih
općina, iz kojih se ima podmirivati potreba naroda na drvu, ostale su
iste — uz male iznimke. Potrebe su se umnogostručile, a sredstva za
podmirenje istih ostala su nepromijenjena.


Danas šumari imovnih općina protiv svoga uvjerenja moraju da
snizuju ophodnje u šumama na 40 do 60 godina, te ispunjavaju svoje
dužnosti spram pravoužitnika na taj način, što troše razliku drvne zalihe,
koja se pokaže, kada se ophodnja snizi. Troši se dakle sam osnovni kapital
imovnih općina, a kuda će se onda, kad se ti vanredni prihodi utroše,
pa ostane samo redovni godišnji etat i to još znatno manji ne samo od
sadanjega, već i od onoga, koji se bio već pokazao kao premalen, te se
radi toga pristupilo smanjivanju ophodnje.


Uza sve ove napore šumara moram ipak javno ustvrditi, da naš
narod trpi veliku oskudicu na drvu. Trpi pomanjkanje na drvu u tolikoj
mjeri, da ta briga leži na njemu kao kamen, napunjuje ga nezadovoljstvom,
te smatra, da su ovakovom stanju krivi šumari, koji mu ne davaju
dovoljno drva, dok na drugoj strani najstrože izvršuju zakon protiv njega,
kad hoće da si manjak na drvu namiri samovlasnom sječom u državnoj
ili imovnoj šumi.


Pravoužitnik dobiva oko dva hvata gorivog drva na godinu. Stan-
bene su mu zgrade dosta slabe i nesolidne. Tko može ustvrditi, da seljak
sa tom količinom može izlaziti? Kad mu nestane drva, prisiljen je tako
reći da ide u šumu, te da si sam nasiječe drva.


U našoj državi opažamo već od njezinog postanka neku pojavu,
koja se redovito ponavlja. Svake dvije do tri godine, izlazi zakon, kojim
se praštaju globe i odštete za šumske krađe, koje su počinili zemljoradnici
unutar određenog roka. Koji je razlog ovoj pojavi? U roku od dvije
do tri godine nakupi se u kaznenim! registrima šumskih uprava velik
broj šumskih prijava sa odštetama, koie u sumi iznose teške milijune,
tako da bi trebao poseban glomazan aparat, da te globe utjera; potrebni
bi bili posebni zatvori za šumoštetnike. Izvršenje pravomoćnih presuda
izazvalo bi teška socijalna trvenja i ekonomske posljedice za seljaka bile
bi nedogledne. Iz obzira na više državne interese pokazuje se dakle potreba
praštanja globa i šumskih odšteta. Donesen je ipak novi šumski
zakon, koji se odlikuje osobitom strogoćom. Zakonodavac je očigledno
namjeravao, da tim oštrim mjerama uzgojno djeluje na narod, kako bi
se odučio praviti šumske štete. Moramo si ali postaviti pitanje, da li je
naš narod zaista hereditarno opterećen nagnućem za šumsku kradu?
Moramo se pitati, zašto naš narod u tolikoj mjeri krade drva? Da li
bi naš narod krao i onda, kad bi imao prilike, da si legalnim načinom
nabavi zaista potrebna drva?


670
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kako već više godina službujem na šumskoj upravi, mogu tvrditi,
da seljak krade drva samo onda, kad ih ne može uz primjerenu cijenu
kupiti. Svatko voli kupiti nego krasti. Značajno je ali, da se najviše
šumskih šteta događa baš u krajevima, koji obiluju šumama. Kuda ide
drvo sa tih prostranih šumskih područja? Na ovo pitanje lagano je dati


odgovor. Pogledajmo samo na naše kolodvore. Svuda vidimo, da se
tovari drvo, bilo tehničko bilo gorivo. Svaki čas, vozeć se željeznicom,
opažamo ogromna skladišta drva uz kolodvore.


Država i privatni šumski veleposjed provodi u svojim šumama gospodarstvo
prema načelima Presslerovim, prodaje drvo onome, koji najviše
nudi, dakle inozemstvu; prodaje velefirmama, koje na veliko
eksploatiraju naše šume, te se radi toga ne brine dovoljno za domaće
tržište, koje bi bilo željno kupovati drvo u malim količinama. Naravna
je to pojava, da se veletrgovac ne bavi detaljnom prodajom.


Prije nego prijeđem na razmatranje, šta znači ovakovo stanje prosuđivano
sa gledišta moderne socijalne države, moram još utvrditi, da
se ono protivi običnom trgovačkom rezonu. Danas vlada svjetska ekonomska
kriza. Inozemstvo kupuje malo i slabo plaća. Vanjska tržišta sva
su od reda nesigurna i izgleda, da će još dugo ostati. Zar ne dolazi pod
tim prilikama sama po sebi zadaća države, da ovo vrijeme iskoristi za
to, da organizujc nutarnje tržište drva, da preduzme mjere, kako bi naš
čovjek mogao lako kupovati drvo iz državnih šuma, pa ne bi onda
država pretrpjela svakih nekoliko godina velike gubitke opraštanjem
šumskih odšteta i globa. Prihodi državnog šumskog erara od maloprodaje
bili bi mnogo znatniji, nego li se obično drži.


Nužno trebamo zakon o opskrbi zemljoradnika sa drvom, jer §§
52 i 53 Z. 0. Š. premalo su opširni za riješenje tako zamašnog pitanja.
Narod ne treba milostinje, već mu se mora dati prilika, da si može kupiti
ono, što treba.


Povratimo li se natrag našoj glavnoj temi, dolazimo na osnovi gornjih
razmatranja do zaključka, da moderna država ima svoju najznačajniju
osebinu u tome, što svakim danom vrši sve veću socijalnu funkciju
u korist građana. Gospodarski liberalizam u svom mladenačkom optimizmu
nije predviđao ovakovog razvoja prilika, te se borio protiv svake
intervencije države u privredni život naroda. Tražio je od države samo
to, da organizuje narodnu obuku, a prosvijetljeni će građani sami znati
upravljati sobom i privređivati. Teorija najveće zemljišne rente, kao
primjena općenitih načela liberalizma na šumarstvo, tražila je dosljedno
istaknutim principima, da se u šumarstvu zavede gospodarstvo po načelima
financijalnog privatnog gospodarstva. Odbijala je uplitanje države
u gospodarenje sa privatnim šumama, a za državne je šume tražila, da
se njima gospodari po istim načelima. Smatrala je državu u tom pogledu
samo poduzetnikom, koji je obvezan, da se drži pravila poštene konkurencije
sa ostalim poduzetnicima šumarske struke.


Međutim se na temelju iskustava, koje nam je donio novi vijek,
mora ustvrditi, da je državi kao poduzetniku ograničena sloboda akcije
s obzirom na socijalne dužnosti, koje ima da vrši. Šume, koje se nalaze
u posjedu države, nisu samo vrelo prihoda, već su još u većoj mjeri instrumenat,
kojim država vrši svoje socijalne dužnosti. Iz šuma narod
crpi dobra, koja neophodno treba za život, pa je zato čitav narod interesovan
na tome, da se šume uzdrže, te da se njima gospodari pravilno,


671
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

kako bi se iz njih mogle trajno podmirivati potrebe, koje S3 ne mogu
podmirivati nikojim drugim dobrom.


Današnjem pravnom shvaćanju protivi se, da pojedinac gospodari
sa svojim šumama tako, da bi time bili ugroženi interesi skupnosti, naroda
kao cjeline. Naročito se ali protivi našem pravnom shvaćanju, da
država gospodari sa šumama na način protivan zadovoljenju opravdanih
potreba naroda na drvu. Zato dolazimo do zaključka, da je izvršivanje
postulata teorije najveće zemljišne rente u današnje vrijeme nepodesno i
štetno za narod i državu.


Résumé. Origine et développement du libéralisme économique, a savoir du
capitalisme, ses supremes postulats et son application a l´économie forestiere; liaison
de cette application avec le nom de Pressler, avec sa théorie du plus grand rendement
des fonds forestiers (Bodenreinertragslehre) et, par conséquent, avec la méthode de
détermination de la valeur des fonds au moyen de la fameuse formule dite de rendement
foncier (Bodenerwartungswert-Formel); défauts mathématiques et économiques de cette
formule; défauts économiques de toute la théorie du plus grand rendement foncier
et, par conséquent, du libéralisme économique quant a l´application a l´économie forestiere
de nos jours.


IZVJEŠTAJI


DRŽAVNO REZERVISANO LOVIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI.*


U godini 1893. prigodom donošenja lov. zakona izlučila je bivša Zern. Vlada za


B. i H. planinu Čvrsnicu, zatim Divu Grabovicu, Plasu i Muharnicu kao državno
rezervisano lovište u cilju gajenja i razmnažanja korisne divljači. Lovište leži na
teritorijama mostarskog, konjičkog i prozorskog sreza. Površina mu iznosi 32.092 ha,
a od toga 11.861 ha šume, 14.542 ha alpinskih pašnjaka (suvata), 489 ha stijena i neproduktivnog
tla, 258 ha jezera i 5.512 ha agrikulturnog zemljišta.
Meda lovišta ide od Sovićkog mlina jugozapadno od Borovnika i Vrata na Strmovo
polje, kota 12S5, odavle jugoistočno preko Dugog polja, Borove glave na Poljanu,
odavle jugoistočno preko Vitrenjače i Vrela, kod kote 1092 kreće k istoku u potok
Lantoša, ovim potokom u Drežanjku, Drežanjkom u Neretvu, Neretvom uzvodno do
ušća Doljanke. Doljankom do polazne tačke kod Sovićkog mlina.


U glavnom leži ovo lovište u visokom gorju sa najvišom tačkom na vrhu Vel.
Čvrsnice 2228, a najnižom u Drežnici 107 m nad morem. Na podnožju planina i u nizinama
oko sve tri rijeke, koje optječu lovište, nalaze se sela i zaseoci sa vrlo malo
ziratne zemlje, koja u relaciji produktivnosti ne može dati pozitivnih rezultata s obzirom
na najnužniji zahtjev ishrane. Kotline, kojima rijeke protječu, vrlo su uske, na više
mjesta i neprolazne, pa se često neposredno od korita rijeka dižu s vrlo oštrim
usponom vrletne gorske kose.


Između šumovitog dijela i alpinskih pašnjaka prostire se najveći dio stijenaneproduktivnog tla, u kome obitavaju najviše divokoze. U vidu polukruga uzdiže se
ovaj ogromni i majestetično impozantni stjenoviti vijenac iz zapadnog dijela u Muharnici
preko cijelog sjevernog, istočnog i južnog dijela lovišta, rastavljajući neprohodnim
zidom kotline Doljanke, Neretve i Drežnice od alpinskih pašnjaka, koji se prostiru iznad


* Za ovaj su opis uzeti zvanični podaci Kr. Direkcije Šuma u Sarajevu.
67%