DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI ]LST


GOD. 56. NOVEMBAR 1952.


Ing. RUD. PIPAN (ČAZMA):


UTJECAJI GOSPODARSKOG LIBERALIZMA
NA ŠUME 1 ŠUMARSTVO


(INFLUENCES DU LIBERALISME ÉCONOMIQUE SUR
L´ ÉCONOMIE FORESTIERE)


Šumarstvo je grana opće nacionalne ekonomije, kojoj je zadaća, da
upravlja i gospodari sa jednim dijelom dobara, koja treba čovječanstvo,
i to sa šumama. Nacionalna ekonomija kao teorija jeste skup teza i pravila,
kako čovjek i čovječanstvo dobiva materijalna dobra, koja su potrebna
za život. Pošto čovječanstvo u svojoj evoluciji neprestano mijenja
svoje gospodarske ciljeve i metode, usporedno sa evolucijom čovječanstva
mijenja se i teorija nacionalne ekonomije. Radi toga sastoji se nauka


o nacionalnoj ekonomiji iz pojedinih odsjeka ili bolje rečeno iz vremenskih
faza, u kojima je nauka kao takova priznavala pojedine ekonomske
principe kao dominantne u čitavoj ekonomiji podređujući sve ostale principe
tom vodećem principu. Ove vremenske faze obično nazivamo nacionalno-
ekonomskim smjerovima ili teorijama, te poznamo fiziokratski, merkantilistički
i t. d. smjer ili teoriju. Ovi smjerovi odlučno su uplivali na
privredne metode rada, jer su predstavljali opće i priznato osvjedočenje,
da je u dotično doba dotični smjer najbolji, jedino pravilni način dobivanja
gospodarskih dobara.
Pošto sam naprijed istakao, da je šumarstvo jedan ogranak opće
nacionalne ekonomije, ´nastaje pitanje, kako su ekonomske teorije uplivisale
na šumarsku nauku, a time posredno i na same šume. Ograničit ću se
pri tom na jednu fazu nacionalne ekonomije, koja je najviše pridonijela,
da je slika današnjeg civilizovanog svijeta takova, kakova jest, a to je
gospodarski liberalizam. Neka mi stručni krugovi ne uzmu za zlo, ako sa
nekoliko pasusa ponovim poznate činjenice, kako je došlo do tako zvanog
gospodarskog liberalizma. To mi se čini potrebnim prije svega radi
jasnoće u terminologiji.


Istorija uzima kao početak novog vijeka dobu otkrića Amerike. I
zaista ovaj znameniti datum nosi sobom ogromne promjene u shvaćanju
zadaća i ciljeva gospodarskih nastojanja čovječanstva. Iz Amerike dolaze
velike količine zlata i srebra u Evropu, gdje je opća civilizacija u to doba
postigla već vrlo visok stepen. Izmjena dobara vrlo je živa, te sve više


649