DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 2     <-- 2 -->        PDF

i
ŠUMARSKI LIST


i» IZDAJE JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


} Uređuje redakcionl odbor
Glavni 1 odgovorni urednik: profesor dr. Antun Levaković


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u mjesecu na 2—4 štampana arka


Članovi REDOVNI J. Š. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja Članskog godišnjeg
doprinosa od 100 Din.
Članovi POMAGAČI a) kategorije plaćaju godišnje 50 Din.
b) « « «100 Din.
Članovi UTEMELJITELJI i DOBROTVORI dobivaju ga nakon jednokratnog doprinosa
od 2000 odnosno 3000 Din.
Pretplata za nečlanove iznosi godišnje 100 Din. ,


ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na ček J. S. U. 34.293 . na adresu ÇJugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukotinoviceva ulica 2.


UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb. Vukotlnovlćeva
ulica 2. Telelon 64-73.


ZA OGLASE PLACA SE:


ZA STALNE oglase (Inserate) kao 1 za dražbeneoglase: .. i


/i strana 300 (tristotine) Din — V< strane 80 (osamdeset) Din. .
Vi strane 130 (slopedeset) Din — Vs strane 50 (pedeset) Din. .
Kod trokratnog oglašavanja daje se 15%, kod šestkratnog 30%, kod dvanaest-i
kratnog 60% popusta.
Sakupljači oglasa dobivaju nagradu. UPRAVA.


GOSPODI SARADNICIMA (


Da bl se uređivanje »Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše i brže. upravljamo
ovu molbu gospodi saradnicima.
ČLANCI neka obrađuju što savremenlje teme. u prvom redu praktična pitanja, {


Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti


priloži kratak résumé u francuskom jeziku. — Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu


autora. — Dobro su nam došle sitne vijesti o svira važnijim pitanjima 1 događajima u vezi


za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba samo na neparnim


# stranicama. S desne Ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.


a Rečenice treba da su kratke I jasne. Izbor dijalekta I pisma prepušten je piscu. Rukopisi se (


. štampaju onim dijalektom I pismom, kojim su napisani, ukoliko autor Izrlčno ne traži pro- mjenu. — SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulijepljene


v u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba lb zapakovatl u čvrste kutije. — CRTEŽI


(I neka budu Izvedeni Isključivo tušem na bijelom rlsaćem papiru. Mjerilo na kartama treba


i označiti samo olovkom. — HONORARI za originalne članke S0 Din, za prevode 25 Din. za


y preštampavanje Din 12´5 po štampanoj stranici. — SEPARATNI OTISCI moraju se zasebno


f naručiti. Trošak snosi pisac. — Oglase, lične i društvene vijesti treba slati Upravi, a ne


(´ Uredništvu. / UREDNIŠTVO.

REVUE FORESTIERE


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU
COMMERCE DES BOIS.
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chef: Prof. dr. Ant. Levaković
Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotinović Zagreb,
Yougoslavie. — Parait chaque mois. Conditions de l´abonnement pour
l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.