DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 66     <-- 66 -->        PDF

grada i Dunavsku banovinu. 0 ovom je već ranije bilo raspravljano u odboru i tako
je u pravilniku predviđeno. Prima se čl. prvi.


Član drugi prima se sa nadopunom »za srezove u okviru iste banovine».


Na član treći primjećuje gosp. ing. R u ž i ć, da prema pravilniku podružnica
može u svojoj sredini raspravljati svedržavna pitanja, no o tome ne može donositi
zaključke. Djelokrug Podružnice treba ograničiti i definirati što sve podružnica treba
da radi. Na pr. trebalo bi dodati »u svim tekućim poslovima«.


Dr. Pe t rači ć drži da treba staviti tekst: »može se obraćati na javne i privatne
instance banovinske nadležnosti svoga područja«.


Ing. R u ž i ć odustaje od svoga predloga.


U debati na član 4. prof. Dr. P e t r a č i ć primjećuje da treba staviti »pokretnih
i nepokretnih«. Prima se.


U raspravi o čl. 5. sudjeluju gg. J c r b i ć, B o r o š i ć, P e t r a č i ć. U čl. 5.
ostavlja se sve samo se umjesto »Podružnici« stavlja »Podružnicama«. Prima se.
Čl. 6. Debata Jerbić, Miklau, Petračić i Baranac.
Ing. S a v i ć drži, da svaki član Udruženja ne mora biti članom podružnice.
Kod čl. 7. dodaje se stavka »protiv odluke Upravnog odbora može se podnesti
žalba na glavnu skupštinu Udruž enja«.


Čl. 8. prima se.


Čl. 9. prima se.


Predsjedni k na to objavljuje da je čitav pravilnik primljen kako slijedi:


Pravilnik


za osnivanje i rad Podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja (izrađen na
temelju člana 29. Pravila J. Š. U. te primljen na glavnoj skupštini dne 20. augusta
1932. na Sušaku.)


Član 1.
Na osnovu odredbe zadnjega stavka člana 3. pravila Udruženja te čl. 26. mogu
se osnivati podružnice, ako se većina članova udruženja u jednom ili više susjednih
srezova za to izjavi.
Upravni odbor J. Š. U. će stoga po potrebi do druge redovne Glavne skupštine
na teritoriju svake banovine (najviše upravne jedinice) sazvati zbor svih članova
Udruženja na tom području. Taj zbor ima da donese odluku o mogućnosti i potrebi
osnivanja podružnice nadpolovičnom većinom svih punopravnih članova sa područja
te banovine. Članovi koji zboru ne prisustvuju, mogu dati svoj glas pismeno ili po
punomoćniku. Takav zbor može sazvati i odbor od najmanje deset članova sa područja
jednog ili više susjednih srezova iste banovine, o čemu ima sa oznakom mjesta i vremena
da obavijesti upravni odbor Udruženja.
Ako se natpolovična većina svih članova sa područja banovine izjavi za osnivanje
podružnice, zbor će izabrati pripremni odbor od najmanje pet članova, koji će izraditi
pravila podružnice, te ih predložiti upravnom odboru Udruženja, i ustanovnoj skupštini
podružnice na prihvat.
U slučaju, da natpolovična većina otkloni osnivanje podružnice može upravni
odbor Udruženja iza dvije godine opet sazvati takav zbor članova.


Član 2.
Sjedište je Podružnica u sjedištu dotične banske uprave, a podružnice osnovane
za područje Dunavske banovine i grada Beograda u Beogradu.


Podružnice nose ime prema njihovom sjedištu, pa će se prema tome nazivati:
»Beogradska podružnica .1. Š. U.«, »Zagrebačka podružnica J. Š. U.«, »Ljubljanska
podružnica J. Š. U.« i t. d.


632
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Žig Podružnice ima u sredini hrastovu grančicu sa listom i tri žira i oko toga


natpis (ime) podružnice.


Član 3.


Djelokrug rada podružnice obuhvata ono područje, za koje je podružnica osnovana.
Podružnica će na tom području izvršavati sve zadaće Udruženja nabrojene u
članu trećem Pravila Udruženja, te će se u tu svrhu obraćati na javne i privatne
ustanove i organizacije banovinske nadležnosti svoga područja.


O važnim predmetima će uvijek izvijestiti upravni´ odbor Udruženja, naročito
će mu dostaviti na znanje prepiše svih pretstavki.


Predmete opće svedržavne važnosti iznosićc upravnom odboru Udruženja, kojemu
je isključivo pridržano pravo pozdravljanja, saobraćaja te zastupanja šumarskih
interesa pred centralnim javnim i privatnim ustanovama te pred inozemstvom.


U pitanju nadležnosti podružnica odlučivati će upravni odbor Udruženja.
Podružnica će na svojem području prikupljati nove članove, te ih prijavljivati
upravnom odboru Udruženja na primanje.


Član 4.


0 svim došlim i riješenim spisima vode Podružnice dnevni zapisnik, osim toga
zapisnike o raspravama na zborovima Podružnice te Upravnog odbora Podružnice,
a o novčanom prometu blagajničku knjigu. Osim toga imaju da vode inventar svoje
pokretne i nepokretne imovine.


Član 5.
Materijalna sredstva podružnice su nabrojana u članu 28. društvenih pravila.
Pomoći koje svedržavne ili središnje javne ili privatne ustanove poklanjaju
Jugoslovenskom šumarskom udruženju ili podružnicama, teku u središnju blagajnu
Udruženja. Upravni će ih odbor upotrebiti za opće društvene svrhe ili po potrebi
srazmjerno razdijeliti na podružnice.
Pokloni i potpore, koje bi odobrile mjesne vlasti i ustanove (lokalne nadležnosti)
sa područj-a Podružnice na pr. banske uprave, imovne općine, privatnici i slično za tu
podružnicu, teku u blagajnu podružnice.


Član ..
Ako se koji član J. S. U. tokom godine preseli na područje, gdje postoji podružnica
može postati članom te podružnice. U tom slučaju je dužan da plati podružnici
ustanovljenu vanrednu članarinu, ako prije nije bio član kakove druge podružnico,
kojoj je već platio vanrednu članarinu za tekuću godinu.
Stalno boravište člana dne 1, januara je mjerodavno za dužnost plaćanja
članarine.
Upravni odbori podružnica odnosno Udruženje će voditi tačnu evidenciju članova
svojeg područja te će si međusobno redovito javljati odlazak i dolazak kojeg člana.
Iskaz uplaćene članarine u Šumarskom Listu ima se sastavljati po područjima
Podružnice odnosno po banovinama.


Član 7.
U slučaju ako se podružnica ili njen Upravni odbor ogriješi o pravila .1. Š. U..
ima Upravni odbor J. Š. U. pravo, da obustavi rad podružnice ili da raspusti nje i
upravni odbor. Ujedno ima dužnost da u roku od 30 dana sazove vanrednu glavnu
skupštinu podružnice sa zadatkom da se izabere novi upravni odbor podružnice.
Ako bi se i taj upravni odbor ili cijela podružnica u istoj stvari opet ogriješila


o pravila J. Š. U., pristoji Upravnom odboru Udruženja pravo, da raspusti podružnicu.
Protiv odluke Upravnog odbora, koja je odmah izvršna, ima Upravni odbor podružnice
pravo žalbe narednoj glavnoj skupštini .1. Š. U.


633
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Clan 8.
Unutarnji rad podružnice ureduje se prema pravilima podružnice, koja odobrava
Upravni odbor J. Š. U.
Član 9.
Ovaj pravilnik stupa u život i dobiva obaveznu snagu kad ga primi glavna
skupština J. Š. U.


9.) Izbor nove uprave:


Ing. Barana c predlaže, da kandidacioiii odbor zajedno sa starim upravnim
odborom predloži listu novog odbora. Ovaj predlog se prima, te se u kandidacioiii
odbor izabiru osim starog odbora gg.: R u s t i j a, Baranac, Savić i B o r o š i ć.


Na to predsjednik radi dogovora o izboru uprave daje odmor od 15 minuta.


Nakon odmora kandidacioni odbor predlaže slijedeću listu, koja se nakoti primjedbe
ing. S m i 1 a j a, da u odbor treba staviti najmanje jednog ili dvojicu gospode
koji služe kod imovnih općina, jednoglasno prima.


Predsjednik: Ing. M i I a . L e n a r č i ć, veleposjednik, Ribnica na Pohorju; Potpredsjednici:
Miloš Ćirković, viši inspektor Min. saobraćaja, Beograd; Ing. Josip Grünwald,
viši savjetnik banske uprave, Zagreb; Tajnik: Dr. Nikola Netdhardt, docent
univerziteta, Zagreb; blagajnik: Dragutin Hradil, šum. nadsavjetnik, Zagreb; Odbornici:
Ing. Miklau Otmar, šum. iužinjer, Brezice; Ing. Pahernik Franjo, veleposjednik
i narodni poslanik, Vuhred; Ing. Divjak Tihomir, šum. savjetnik, Beograd; Ing. Baranac
Slobodan, šum. inspektor, Beograd; Ing. Babić Bogdan, viši šum. savjetnik, Sarajevo;
Dr. Dragoljub Petrović, šum. inspektor, Beograd; Dr. Josip ´Baleti, profesor univerziteta,
Zemun; Ing. Branko Manojlović, šum. nadsavjetnik, Jasenak; Ing. Pero Rohr, šum.
direktor, Našice; Ing. Petar Prpić, šum. direktor, Čačak; Ing. Josip Borošić, šum.
inspektor, Beograd;Ing. Ivan Smilaj, šum.´ savjetnik, Vinkovci; Ing. Orestije Krstić,
šum. savjetnik, Skuplje; Ing. Jovan Savić, šum. savjetnik, Doroslovo; Ing. Dušan
Jasić, šum. nadsavjetnik, Petrinja.


Zamjenici odbornika: Ing. Ante Premužić, šum. savjetnik, Sušak; Ing. Teodor
Španović, šum. savjetnik, Apatin; Ing. Milan Anić, asistent univerziteta, Zagreb; lug.
Knez Antun, šum. inžinjer, Nova Gradiška.


Nadzorni odbor: Ing. Josip Rustija, šum. direktor, Ljubljana; Ing. Ante Pavlić,
šum. nadsavjetnik, Zagreb; Ing. Jagrović Svetozar, šum. nadsavjetnik, Zagreb; Ing.
Lončar Ilija, šum. nadsavjetnik, Zagreb.


Zamjenici nadzornog odbora: Ing. Jošovec Adolf, šum. nadsavjetnik, Zagreb;
Ing. Abramović Ante, šum. nadsavjetnik, Zagreb.
Dosadanji predsjednik Udruženja gosp. Milo š Ćirković , zahvaljuje se članovima
na dosadanjem povjerenju i pomoći u radnji.
Barun Mila n Turkovi ć predlaže, da se dosadanjem predsjedniku sa skupštine
izrazi zahvalnost i priznanje za njegov rad. Skupština prima taj predlog.
Novoizabrani predsjednik gosp. Ing. Lenarčić , zahvaljuje se na povjerenju,
koje mu je iskazano izborom za predsjednika, te moli članove za pomoć u radu.


10.) Eventualija:


Riječ dobiva prof. Dr. P e t r a č i ć. J´raži da se uz obrazloženu predstavku
treba zatražiti od Ministarstva šuma i rudnika, da se prigodom velikih kupnja sa strane
imovnih općina posveti osobita pažnja pitanju da li su te kupnje pogubne po te institucije
i da se protivu onih, koji su se ogriješili o interese šumovlasnika, disciplinski
postupi. Zastupstva imovnih općina su laici obzirom na te kupnje, na njima dakle
nema tolike krivice. Ovo pitanje povjerava se Upravnom odboru.


Ing. Boroši ć kaže, da su struci mnogo škodile debate u javnosti o slučajevima,
gdje su se nekrivi savjesni državni činovnici predvodili pred sudove. Obojica
njih su vanredni činovnici i stručnjaci. Izjavljuje, da njima dvojici osim ostalih treba


634
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 69     <-- 69 -->        PDF

dati kolegijalnu satisfakciju bilo u vidu zapisničke konstatacije, bilo javno u »Šumarskom
Listu«. U dužnost treba staviti Upravnom odboiu, da kod Ministarstva poduzme
korake, da bi se u buduće uzimali u pretres samo takovi slučajevi, gdje je krivnja
ranije i sigurno dokazana.


Tajnik čita slijedeću predstavku, koju skupština prima u cijelosti.


»Potaknuto nedavnim žalosnim slučajevima gdje su pred sudove predvođeni
nekrivi, savjesni državni šumarski službenici i odlični stručnjaci, glavna godišnja
skupština Jugoslovenskog šumarskog udruženja apeluje na Ministarstvo šuma i rudnika,
da u interesu ugleda šumarske struke ne predvodi pred sudove stručnjake, ako se
temeljitim prethodnim izvidima ne ustanovi njihova krivica.«


Ing. Milivoje Stefan ović u dugom i temperamentnom govoru osvrće se
na pitanje pripravnika, koje je već ranije bilo tretirano i na skupštini u Skoplju. Na
drž. praktičnom ispitu traži se od kandidata svestrano praktično znanje. Međutim
pripravnici kroz čitave dvije godine sjede na jednom mjestu, na kojem se ne mogu
onako izobraziti, kako se to od njih traži. Uz to mnogi dođe i kod takovog šefa da mu
ovaj onemogućuje svaki rad na terenu. Moli novu upravu, da uzme tu stvar u svoje
ruke i da po svome najboljem nahođenju uznastoji naći riješenje u toj stvari.


Tajnik na to daje obrazloženje i kaže, da Udruženje čini sve što može. U tome
pitanju bio je kod gosp. Ministra Pogačnika gosp. prof. Dr. Baien i svratio mu je
pažnju na to. Predsjednik1 na to izjavljuje, da će nova uprava o tome povesti računa
i učiniti sve što može.


Ing. Boroši ć kaže, da su u tom pogledu izdane od Ministarstva okružnice, i


nova uprava treba da obrati pažnju tim obilnim naredbama Ministarstva.


Ing. Roh r opširno obrazlaže pitanje gotovine Udruženja, üotovina je sada


uložena u banci. Predlaže, da se ovlasti odbor da o tome uloženome novcu povede


računa tako, da bi se taj novac izvađen iz banke uložio ili u nadogradnju trećeg kata


na zgradi Šumarskoga Doma, ili da se osnuje internat za djecu šumarskih činovnika.


Skupština jednoglasno prima, da se dade potpuna ovlast Upravnom odboru da,


ako nade za shodno ,sagradi treći kat na zgradi Šumarskog Doma i u tu svrhu dispo


nira gotovinom Udruženja.


Prof. Dr. Pe t rači ć predlaže, da se na Ministarstvo šuma i rudnika pošalje


predstavka, u kojoj se traži, da se šumarski pripravnici ne mogu namještati kao šefovi


šumskih uprava, dok nisu položili drž. praktični ispit za samostalno vođenje šumskog


gospodarstva.


Prof. Dr. Baie n drži da taj predlog treba modificirati tako, da se traži da


susjedni šef šumske uprave bude zapravo šefom, a pripravnik ako je već po potrebi


službe neophodno da se imenuje za šefa, da vrši svoju dužnost pod vodstvom starijeg


susjednog šefa.


Ing. P e r u š i ć navada, da je u istinu bilo takovih slučajeva, da je pripravnik


bio postavljen za šefa šumske uprave, no kaže da je svakako i to bolje, nego da tu


službu vrše lugari.


Predlog prof. Petračić a se prima s time da se pripravnici ne bi namještali


.. samostalne i odgovorne položaje nego samo u slučajevima apsolutne potrebe.


Nakon što je dnevni red iscrpljen, te se više nitko ne javlja za riječ, pred


sjsdnik zaključuje skupštinu u 13 sati i 30 minuta.


Na dne 19. augusta navečer održana je drugarska večer sviju skupštinara u


hotelu »Jadran«.


Na dne 21. augusta krenulo je oko 120 skupštinara zasebnim parobrodom (»Tri


glav«) na ekskurziju Sušak—Rab—Senj—Novi—Crikvenica—Sušak. U Senju odvojilo


se 80 učesnika autobusima za Plitvička Jezera. Za vrijeme vožnje Sušak—Rab održao


je inspektor ing. A. Pr e muži ć predavanje »Smjernice za preporod i preustrojstvo


635