DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 40     <-- 40 -->        PDF

..... he .. ... ....... .......... ..... ........ ......., .... ..... .........
...... ...... ..... ...., .. ce ... ..... ...... .. ......... .... ..............
... ....... .... .. ... .. .. ..... .. ce ........ ........ ........... y ......
..... .. ...... . ........ y ......... ........ ...... A. ..


KNJIŽEVNOST


Dr. Aleksandar Ugrenović: Iskorišćavanje šuma II.: Tehnologija drveta, Zagreb,
1992.


Ovaj je udžbenik ispunio veliku prazninu u našoj šumarskoj stručnoj literaturi.
ŠTa više, nalazimo u njemu i partija, kakovih nema ni u stranim udžbenicima. Autor
nas najprije upoznaje sa spoljašnošću stabla i sa faktorima, koji uvjetuju raznolik
izgled stabla. Kad smo tako upoznali vanjsku formu stabla, pisac nam kratko i jezgrovito,
no veoma pregledno, prikazuje unutarnju građu i kemizam drva, da nas iza toga
opširno upozna sa tehničkim osobinama drva i sa vezom, koja postoji između unutarnje
grade i tehničkih osebina. Kao što je spoljanošt i vid stabla jedna od partija,
koje ne nalazimo u inozemnim udžbenicima, isto je tako i poglavlje o greškama drva
razrađeno na način, koji se također ne viđa u stranoj literaturi. Napose treba istaknuti,
da je autor ne samo nastojao, nego i potpuno uspio, da nam na osnovi temeljita prikaza
spoljašnosti stabla, građe i kemizma drva, tehničkih osebina i grešaka drva omogući
stvaranje potrebnog osnova za izgradnju predodžbe o kvaliteti sastojine, koja sačinjava
zaključno poglavlje knjige. U knjizi je toliko obilje podataka u pogledu svih
pitanja i problema u njoj tretiranih, da je upravo nemoguće dotaknuti se u ovom
prikazu svega, te je potrebno, da svaki stručnjak knjigu sam temeljito prouči i na taj
je način upozna.


Naročita je prednost knjige okolnost, da je autor — djelomično na osnovi vlastitih
istraživanja — prikupio množinu podataka o tehničkim svojstvima drveća
uzraslog u nas. Osim toga on je upravo zavidnom pomnjivošću prikupio i sve tuđe
podatke, koji su ma u kojem pogledu u vezi sa našim drvećem. Velik broj grafikona,
koji su vanredno instruktivni, upoznaje nas već na prvi pogled sa varijacijama
tehničkih osebina drva u raznih vrsta drveća. Osim toga mnogi od njih lijepo nam
prikazuje i međusobnu zavisnost nekih osebina drva unutar jedne te iste vrste drva.
U tekstu nalazimo mimo toga brojne crteže za ilustraciju raznih svojstava drva, no
naročitu vrijednost imaju originalne fotografije, kojih nalazimo velik broj pri kraju
knjige. Te nam fotografije prikazuju oblik i osebujnosti unutarnje građe, tehničkih
svojstava i grešaka, što tako obilno, instruktivno, temeljito i originalno ne nalazimo ni
u kojem stranom udžbeniku o iskorišćavanju šuma.


Svakako je sigurno, da su te ilustracije toliko dotjerane i stvarno i formalno, te
će u najskorije vrijeme prijeći i u strane udžbenike uprkos toga, što je knjiga pisana na
jeziku slabo poznatom strancima. Ta njezina afirmacija u inozemnoj literaturi biće
clakšana time, što je pisac vrlo spretno uz tumač slika u našem jeziku dodao i tumače
u francuskom i njemačkom. Kolik je posao i kolik je trud uložen u pribiranje i izabiranje
originalnih objekata, te u izradu fotografija za tu knjigu, može da ocijeni samo
onaj, koji je sam imao slična posla. Konačno se mora istaknuti, da je i vanjska oprema
knjige na potpunoj visini.


Stoga mislim, da ne bi smjelo biti šumara, tehničara i trgovca drvom, koji ne bi
posjedovao tu knjigu, jer će svaki od njih naći u njoj pouzdanog vodica u pogledu


606