DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 79     <-- 79 -->        PDF

t ALEKSANDAR UGRENOVIĆ


šumarski kontrolor II. banske imovne općine u p.


Dne 13. juna t. g. umro je u Zagrebu
u visokoj starosti u 76. god. Aleksandar
Ugrenović, šumarski kontrolor II. banske
imovne općine u Petrinji.


Pokojnik se rodio godine 1857. u Slavonskom
Brodu, gdje je i polazio školu.
Prigodom ustrojstva gospodarstvenih ureda
krajiških imovnih općina stupio je kao
činovnik u službu II. banske imovne općine
u Petrinji, gdje je ostao do godine 1887.,
kada je imenovan šumarskim kontrolorom


I. banske imovne općine u Glini. Na tom
je mjestu ostao do godine 1893., kad je
imenovan šumarskim kontrolorom II. banske
imovne općine u Petrinji. Tu je pokojnik
proveo najdulji dio svog službovanja i uložio
sav svoj trud i mar, da uredi blagajničko
uredovanje i unaprijedi interese ove imovne
owcine, koja je tada financijalno stajala dosta
slabo. Na tom je mjestu ostao do godine
1914., kada je po navršetku 40-godišnjeg službovanja penzioniran. Kako je bio naučan
na rad, služio je i kasnije kao kontraktualni knjigovođa kod kr. državne šumske režije
u Majuru.
Prateći rad pokojnog Ugrenovića tokom njegovog 40-godišnjeg službovanja kod


I. i II. banske imovne općine vidimo, da je taj njegov rad daleko prelazio okvir rada
običnog činovnika. Kao čovjek pun duha i inicijative tražio je uvijek sredstva i načine.
da unaprijedi interese ne samo onih imovnih općina, kod kojih je služio, već i svih
ostalih. Nastojao je oko postignuća državne pomoći pasivnim imovnim općinama,
brinuo se za nepotrošene glavnice imovnih općina, te za reformu knjigovodstva i blagajničkog
rukovanja kod gospodarstvenih ureda imovnih općina- Zauzimao se i za
dokidanje službenih jamčevina činovnika krajiških imovnih općina, a radio je i za p >
boljšicu činovničkog položaja uopće.
Pokojnik je bio dugogodišnji član šumarskog udruženja, te je i kao takav mnogo
radio. Njegovom inicijativom pokrenuta je i osnovana u krilu šumarskoga udruženja
»Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika« (1899. godine). To je njegovo djelo
naišlo na živo priznanje u svim. staleškim redovima. Kruta sudbina odredila je, da
njegova porodica (uslijed krivog tumačenja pravila) ne uživa blagodati te zaklade, koja
je bila plod njegovog duha i rada.


Kao saradnik Šumarskog lista napisao je mnoge članke, od kojih napominjem
članak u aprilskom broju Šumarskog lista od god. 1893. pod natpisom »Pismo iz Banovine
«. U njemu je pokojnik vrlo lijepo obradio protustavničke agende kod krajiških
imovnih općina. O istom predmetu napisao je god. 1894. u novembarskom broju članak
pod natpisom »Prilog za uređenje knjigovodstva i blagajničkog uredovanja«. Tu je dao
inicijativu za što temeljitije usavršenje blagajničkog poslovanja kod krajiških imovnih
općina. Godine 1899. u majskom broju napćsao je članak »Nepotrošive šumske glavnice
imovnih općina«. Iz tog članka razabire se, kako je pokojnik živo radio za interese
svih imovnih općina. Iste godine u junskom broju napisao je članak »Predlog za ustrojenje
uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji«- Tu je.


485
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 80     <-- 80 -->        PDF

pokonik da» inicijativu za ustrojenje ove zaklade, koja je vrlo blagotvorno djelovala
sve do nedavna, kad je na žalost obustavljena radi toga, što mjerodavni faktori nijesn
mogli i ne mogu na žalost još uvijek da povoljno riješe prijeporno pitanje u ovom predmetu.
Konačno je pokojnik u septembarskom broju 1906. godine napisao članak »Ukinuće
službenih jamčevina«.


Pokojnik je bio vrlo energičan, a u službi točan i marljiv. U duši je bio plemenit
i do skrajnih granica društven, te je radi toga bio vrlo obljubljen, a napose u Petrinji,
gdje je tako dugo boravio. Bio je 50 godina članom hrvatskog pjevačkog društva »Slavulj
« u Petrinji. Kao izraziti nacionalista bio je naravski i vjeran pobornik narodnog
jedinstva.


U pokojniku gubi svoga oca profesor zagrebačkog šumarskog fakulteta g. Dr.
Aleksandar Ugrenović. Pokojnik je sahranjen dne 15. juna t. g. na Mirogoju uz brojno
učešće prijatelja, štovatelja i šumara.


Vječna mu parnjat! D-Hradil.


DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV ISTAKNUTIH ŠUMARA.
U aprilu o. g- vodio se préd Državnim savjetom kao disciplinskim sudom postupak
protiv našeg saradnika g. Dra Žark a Miletića , načelnika šumarskog odsjeka
pri Banskoj Upravi u Nišu. Qosp Dra Miletića tužili su prema našim informacijama
anonimni prijavitelji, da je 1923. godine kao taksator Direkcije šuma u Zagrebu
oštetio državu nesavjesnim postupkom za 755.0U0 Din. Dne 22. aprila o. g. Državni
je savjet po završetku rasprave i dokaznog postupka izrekao presudu, kojom se g. Dr
Žarko Miletić rješava svake krivnje i kazne.
Jednako su anonimni tužitelji »napakovali« disciplinski progon g. 1 n g. Petr u
Manojloviću , šefu Direkcije šuma u Sarajevu, te šumarskim savjetnicima g. I n g.
Vid o ju Mihadžiću i g. Ing. Milošu Ervaćaninu radi tobožnjih teških
nekorektnosti u službi počinjenih od njih svojedobno (još prije 1925. god.) na području
Direkcije šuma u Vinkovcima. Dne 8. juna o. g. Državni je savjet i ovu gospodu
sasvim riješio svake krivnje i kazne.
Tako su završene i ove dvije »šumske afere«. Njima je dana puna satisfakcija
ne samt» tuženim kolegama, već i cijelom šumarskom staležu, kojega je ugled — radi
prve šumske afere, završene pred par godina nepovoljno za optužene — u zadnje vrijeme
bio oslabljen.
Karakteristično je, da je i naša javnost zapazila ove rehabilitacione presude sa
živom simpatijom, a naročito šumsko-trgovački krugovi.


........ . .......


...... .. .. ..... .. 10. .... 1932. ... 122S2. no ....... ...... .........
je:


.. ......... ..... ......... .... ......... ..... ......... ... .........
...... ... ...... ...... y ....-.... ... ....... ....., ........ ......... ....
......... ..... ......... ... ......... .... y .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. .... 1932. ... 13606.
........ je .. ........ ......... ........... ...... ......... ..... .........
... ...... ...... y ......... .......... ...., ........... ........... ..
........ ...... .. 905.— ...... ... .... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. .... 1932. ... 1360S.
no ....... ...... ......... je .. ......... III ..... ...... ......... ..... .........
... ...... ...... y ......... ........ ......., ......... .... .....
y ..... .......... ..... ......... ... ......... .... y ........


486
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 81     <-- 81 -->        PDF

........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. .... 1932. ... 13071.
........ je .. ........... ........... .. ........ ...... .. 1275.— ...... ...
...... ...... y ...... ........ ....., ............ ........ ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. .... 1932. ... 13673.
........ je .. ......... ........ .... ......... ..... ......... ... .........
.... ....... ...... ....... y .......... ........ ......., ........... ...........
.. ........ ...... .. 1275.— ...... ... .... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. .... 1932. ... 13675.
......... je no ....... ...... .. ........... ...........-........ .. ........
...... .. 1070.— ...... ... ......... .... y ......... ........ .. ........,
........... ........... .. ..... ........ ...... ... ...... ...... y ..........


...... .. .. ..... .. 1. .... 1932. ... 13705. a .. ...... ....... .......
........ ...... .. 26. ....... 1931. ... 13705. ....... je ... ..... .... .. 23. .....
1926. ... 11967. ..... je ..... ........., ........ ..... .......... ..... ..... ..
........ ...... ...... ....... .......... .. ........... ............ .....
.......... .... ..... ..... ....... ....... ..... .. ...... ... ......... ....
y ........


.... ...... ....... je ... ..... . .... .. 26. .... 1931. ... 15274. ..... je
......... ... ........ ..... .......... .... ..... .......... .. ...... ...
............ .... y .... . .. .... y ...... ce ..... .....


...... .. .. ..... .. 1. .... 1932. ... 13706. a .. ...... ....... .......
........ ...... .. 3. ........ 1932. ... 43774. no ....... ...... ......... je ..
......... .......... y IV—2 .......... ..... ......... ... ............ ....
y .... ...... .. ...., ........ ......... y ..... .......... ..... .........
... ......... ...... Kp. ...... ...... y .......


.... ce ...... ........ Ham .... .. 14. .... 1931. ... 17676. ..... je .........
... ........ ......... IV—2 ......... ..... .. ...... ... .........
...... ... ...... ...... y ...... ......... .. ...... ......... y III—2 .........
..... .. ...... ... ............ .... y .....


...... .. .. ..... .. 11. .... 1932. ... 14344. ......... je .. ..... .........
............ ....... ......... ..... ......... ..... ....... ... .......
.. ......... ............ .... . ....... ..... ......, .... ........ ............
....... ......... ..... ....´..... ...... ....... ... ..... ........


...... .. .. ..... .. 11. .... 1932. ... 14345. ......... je .. .... .......
.. ............. ....... .. ......... ............ .... . ....... ....... iro.no.....
..... ......... ..... ....... ........ ..... .... ........ ............
.... ......... ..... ......... ..... ....... ... ....... .. ......... ............
.... . ........


...... .. .. ..... .. 11. .... 1932. ... 14346. ......... je .. .........
..... ........ ..... ......... ..... ......... . .... ...... ...... y ........
— ...... ....... ............... ..... .. ....., ........ ....... ....
......... ..... ......... ... .... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 14. .... 1932. ... 14473.
........ je . no ....... ...... ......... .. ......... III ..... ...... .........
..... ......... ... ...... ...... y ........ .......... ........., ...........
........... .. ........ ...... .. 955.— ...... ... ...... ...... y ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 14. .... 1932. ... 14474.
no ....... ...... ......... je .. ........... ........... .. ........ ......
.. 1525.— ...... . .. .. ....... ......... ......... ... ....... ......... y ....
....... ........., ........... ........... .. ..... ........ ...... ... .........
...... Kp. ...... ...... y .....


487
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 82     <-- 82 -->        PDF

........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 16. .... 1932. ... 14651.
no ....... ...... ......... je .. ........ ......... ........... ...... .........
..... ......... ... ...... ...... y .......... ........ ........, ........
......... ........... y ..... .......... ..... ......... ... ......... .... y
..........


OGLASI


IZAŠLO:


UGRENOVIĆ »TEHNOLOGIJI! DRVETA«


(ISKORIŠĆflVflNJE SUMU II)


(315 STRANICA, 189 SLIKAX NARUDŽBE PRIMA DANE TOMIČIĆ,
SEKRETAR TEHNIČKOG FAKULTETA, ZAGREB, WILSONOV TRG 12.
POUZEĆEM DIN 152.-, KNJIŽARSKA CIJENA 200.- DIN.


Uprava gospodarstva I šumarstva :


KRNDI]A


NAŠ1CH, SLAVONIJA.
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


I NASICKA TVORNICA
TANINA i PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb


Marulićev trg broj 18


488