DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Ha ....., ... ..... ...... .. ........ .... ce .... ...... . ..... ........


— ......: .. .. y ..... ..... ... y ........ ........ ...... ...... .. .......?
.......... .. ... .... ... .. ....... ... ....... .... he ....... ... .........
......... ........, y ........ .......... ...... ..... ...... .. .... .... .
....... ........., .. .... ............ .. ........... .............. . ............
.. ......... ........ .. ......, ..., ...., ... je ..... .. ... ......., . ...
je — ...... ... — ......... .......; ..... . ... ......., ......... je. .......,
... ....; ....., ... je, ... .. y ... ......... ...... ... ... .., ..... .. ...........
........ .... ....... ........ . ........ ....... . ..... .. ........
.... .. y .... ... ce ....... .. ..... ......... ....... ...... ......... .....
...... . ..... ...... ......., a .. je ......... .. ....... no .......... .........,
. ... ce .. ...... .. .... .......... ...... ......... ..... ce ......
.......... ...... ..... .. ......: .. .. y ... ... ........ y ......... . ........
........ .. .......?


..... ............ ........., ........... ...... ... ... .. . ... .....
.... ce ...... .. .... .......... ......... ......, y ..... ..... .... y .....,
... je ....... ..., .... y ......, ... .... ....., ...... .... ... ..... 100.000
....... ... je .. ........ . .... .... ......... . .. ............. y ..... ....
....... ..... .......... .. ....... ......... .. 300 ...... ...... no ......
. ........ ........... .. 1%, ... .. 30,000,... .3 .... 300.000 .3, ... y .....
.... .. 3,000.000 . .... ......, — ........, ... ... ce .. .... ...... ...... ....,
... y ....... ........ .. .. ......... ........ .......... .... .. ....... ...
....... y ........... ........., . ...... ..... .....


. ........, .. ........., y ........ ........., .. ........... . .. ......
..... ....... ... .. ..... ...... ....... .... ..... .........., ..... he
.... ..... ....... .......... ...... ...., ... ... ce .. .. ......... . ....... .
<.... ....: ........ .. ...... .. .. ....... .... .... y ........ .........*


Ha ... ... ..... ..... ....... ........... ....... y ... ... .. .........
....... ...... y ...... .. ... ..... ......... .... .. .. ..... .......... . ...
..... ........ ....... A .. ..... ... .. ..... .. ............ ..... no ..........
... ......... . ...... ......... ..... ce, ......, .. .... ........


...........
Dr. .. A. Monroy, Das Holz, 1929; Wolcott Foster, A Treatise on wooden triestle briedges,
1913; E. Mattern, Technische Wirtschafts-Verwaltungs und Verkehrslehre, 1925; H. Wanderzyd1


u. E. Minsart, Cours d´exploitation des chemins de fer 1922; Roll, Enzyklopädie des Eisenbahnwesens
IX: Dr. E. Foerster, Simon-Spitzers Tabellen für die Zinseszinsen und Rentenrechnung,
1922; Baumann, Das Holz als Baustoff, 1930; .......... Hütte, Foerster, Melan-Bleich,
€aruffa, . ........ .........
Dr Ing. MILAN MARINOVIĆ (Beograd).


LOV KAO PRIVREDNA GRANA I NOVI ZAKON O LOVU.


Zamoljen sam, da prilikom zborovanja Beogradske podružnice Jugoslavenskog
Šumarskog udruženja održim jedno predavanje o privrednoj grani, koja je sa šumarstvom
tesno vezana, naime o lovu i njegovoj ulozi u našoj narodnoj ekonomiji, a naro


* Ha .......... .......... .. 22. XII. 1931. .......... ......... ........
......... ........ je ..... ...... ....... ....... .. ......... .... .. ........
....... — .... .... ... ce ....... .. ... ........ . .. .... ..... .......
470
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 65     <-- 65 -->        PDF

čito o mogućnostima razvitka lova iza donosa novog Zakona o lovu. Pre prelaza ..
samu temu, potrebno je raščistiti jedno pitanje o kojemu su kod nas još podvojena
mišljenja.


Kad je reč o lovu odmah se kod nas stvaraju dva tabo´ra ljudi, koji sasvim različito
posmatraju lov. Jedni vele, da je to samo obični sport a drugi se naprežu dokazujući,
da lov nije samo sport već i važna grana narodne privrede. Za rasvetljenje
ovog pitanja morati ćemo zaci malo u istoriju.


Ako se vratimo u najstarija vremena čovečieg života vidimo, da mu je na tom
primitivnom stepenu glavno zanimanje lov. On lovi da se obrani od divljih zveri, da si
od ulovljenih životinja spremi hranu i odeću ili da od kostiju izradi prva sredstva
za svoju bezbednost, svoje oružje. Svu svoju umetnost skoncentrisao je pračovek na
usavršavanje svog primitivnog oružja i na izmišljanje načina, kojima će nadmudriti
opreznu, a od sebe jaču zverad.


Na tom primitivnom stepenu ljudskog života lov dakle služi za podmirivanje
najpotrebnijih životnih namirnica. Kad je čovek docnije uhvatio i pripitomio prvu
divljač i kroz to položio kamen temeljac stočarstvu, lov ne gubi mnogo od svog prvotnog
značaja jer je još uvek bilo potrebno obnavljati i povećavati brojno stanje domaćih
životinja i braniti se od zveradi


Istom kroz napredak kulture, kad nomadski život zamenjuje miran život poljo


privrednika vezanog uz vlastitu grudu, počinje lov po malo gubiti svoj privredni značaj.


Divljač je rimskom pravu smatrana kao »res nulius« koju je svako mogao loviti i pri


svajati. U srednjem veku, postao je lov sastavnim delom viteštva. Kad znamo da je


u to vreme efikasna upotreba oružja zavisila od telesne snage i hrabrosti, lako je pojmiti


da je lov, po tradiciji klasičnog doba, smatran junačkom vežbom, kojom se telo spre


malo za teške ratne podvige. Docnije se lov razvijao sve više na štetu širokih narodnih


slojeva i konačno postao zabavom i dokolicom moćnog plemstva. Seljak je isključen


cd ove monopolisane zabave, koja ga staje velikih materijalnih žrtava, jer ne samo


da sam nije smeo loviti već nije smeo ni plašiti divljač, koja mu je činila silne štete po


usevima, niti tamaniti zverad, koja mu je uništavala stoku.


Nije onda čudo, što su agrarni pokreti toga veka među ostalim peticijama sadr


žavali i povratak starih pravica na lovljenje divljači. I kad su sredinom XIX. veka


popucali lanci feudalizma i seljak postao opet gospodarem na svojem posedu, postade


i lov slobodan i pristupačan svakome. Ne srne nas čuditi, da je od iskona prirođeni a


veštačkim sredstvima kroz vekove potiskivani instinkt za lovljenjem sada probio vehe


mentnom snagom, mašajući se sa osećajima mržnje na divlač, koja je za vreme feuda


lizma više cenjena od čoveka. Za kratko vreme uništena su bogata lovišta naročito


visoke divljači (jeleni, srne, divokoze, divlje svinje) tako, da se na mnogim mestima


posledice ove katastrofe nisu nikad više izležile. Od toga vremena počinje nova epoha


u razvitku lovstva. Došlo se do ubeđenja, da neograničena sloboda može. imati štetnih


posledica u dva pravca: 1. U pogledu javne bezbednosti i 2. U satiranju narodne imovine.


Državna vlast kao čuvar narodnog imetka nije mogla dozvoliti, da se s jedne


strane neoprezno barata s ubojnim oružjem, a s druge da sasvim presuši jedan izvor


narodnog prihoda i to u vremenu, kad je razvitak ekonomskih i tehničkih nauka držav


noj vlasti pokazao pravi put i način za iskorišćivanje prirodnih bogastva pojedinih na


roda. Donose se zakoni o lovu, koji su slobodi pojedinaca stavili izvesne ograde u


obliku lovno-policijskih odredaba, a razvitak nove nauke o lovu udario je temelje da


našnjoj lovnoj ekonomiji i lovnoj politici.


Lov poče dobivati privredni značaj ako i ne u nekadašnjem, prvotnom obliku,


kada je još služio isključivo ishrani čovečanstva, a ono svakako u obimu, u kojem se u


mnogim državama lovstvo stavlja u isti red s drugim sporednim granama narodne


privrede kao što su ribartvo, čelarstvo, živinarstvo i t- d. Taj značaj, prirodno zavisi


od obilja divljači dot. od prirodnih uslova i uložene energije za potpuno iskorišćavanje


danih prilika.


471
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 66     <-- 66 -->        PDF

No ovaj privredni značaj lova dolazi do važnosti samo sa gledišta zajednice;
za pojedince lov je samo u izuzetnim slučajevima izvorom materijalnog dobitka. Takvi
su izuzetni slučajevi na pr. u severnim zemljama, gdje se lov razvija u profesiju sa
ciljem lovljenja i zanatskog unovčavanja skupocenih krzna ili veštačkim farmama koje
se bave uzgajanjem nekih vrsta divljači u zatvorenim prostorima sa istim ciljem. Iz
toga ne sledi da pojedinci ne mogu imati iz svojih lovišta nikakvih materijalnih prihoda.
To bi se protivilo i samoj naučnoj definiciji lovstva, pod kojim se razumeva nauka o
upoznavanju, uzgoju, nezi, iskorišćavanju i upotrebi divljači. Sve ove radnje skopčane
su s isvesnim izdacima i primicima, pa se i kod racionalne lovne ekonomije nastoji
ne samo pokriti izdatke već i postići izvestan prihod, ali ti prihodi nisu i ne mogu
nikad postati glavnim ciljem u lovu, niti je pravom lovcu svrha materijalno bogaćenje
iz lova. Lovca, koji uzima lovište da ga iskorišćava u materijalne ciljeve stavlja se
u isti red sa zverokradicom; jednom i drugom su nepoznati oni etički ciljevi, koji ispunjavaju
dušu pravog lovca. Ispravnog lovca vodi u lov pored prirođene strasti još i
ljubav prema uzgajanju i podizanju divljači oduševljenje prema prirodi, zdravstveni
razlozi i si. motivi i za pojedinca, se lovna bilanca skoro uvek svršava s minusom. To
vredi na prvom mesto za sopstvenike lovišta na visoku divljač, koja su skopčana s tako
velikom režijom (u koju ulaze izdaci za zakup lovišta, čuvare, uređenje lovišta, izgradnju
stanova, lovačkih koliba, puteva, nabavke divljači za oplemenjivanje krvi,
ishrana preko zime, plaćanje otšteta za učinjene štete, porezi i t. d.) da ono malo
prihoda od prodane žive divljači, mesa, krzna i t. d. ni izdaleka ne pokriva velike
izdatke. Isti je slučaj i s onim mnogobrojnim lovcima, koji iskorišćuju svaki blagdan,
da zbace sa sebe gradsko odelo i da odjure u božju prirodu, pa da daleko od uredske
prašine i dnevnih briga prožive nekoliko dana barem nekoliko sati u Dianinom kraljevstvu.
Oni se vraćaju obično telesno iznureni, često bez ikakve lovine ili ukoliko
je i donesu, njena vrednost nije ni u kakvom srazmeru sa izdacima, jer bi se za taj
novac kupilo mnogo više zečeva, jarebica i t. d.


U svim ovim slučajevima ne ide se im ni za kakvom materijalnom dobiti, jer
ovde glavni motiv leži u onim idealnim vrednostima lova, koje lov pruža u jačanju
tela i duha, u čeličenju volje i karaktera, u duševnim emocijama, koje se u obliku nezaboravnih
uspomena utiskuju u dušu čovečju, u slobodnom društvu najmilijih (prijatelja,
u nežnom gajenju vekovnih tradicija i t- d. Sve su to vrednosti, koje se ne dadu
naknaditi ni otkupiti novcem i koje ne nose nikakav privredni karakter. Motiv je samo
jedan: »Plemeniti sport!«


Pa gde je onda taj privredni karakter? upitaće nestrpljivi slušatelji. Rekli smo
već napred, da taj karakter ne dolazi do izražaja kod pojedinaca već kod zajednice.
Država ne izdaje svoja lovišta u zakup i ne prodaje otstrel pojedinih komada visoke
divljači iz sportskih razloga već radi povećanja prihoda iz svojih šuma. Isti je motiv
i kod opštine, koja izdaje svoje lovište u zakup; kod čuvara lova, kojemu spomenuta
zabava lovaca daje hieb svakdašnji; kod trgovca, kojemu prodaja pušaka, municije i
drugog pribora donosi prihod; kod štampara koji zarađuje na izdavanju lovačkih
knjiga i časopisa i t. d.


Ako sve te vrednosti saberemo, videćemo, da one nisu neznatne. To smo pokušali
dokazati u svojoj knjizi »Privredni značaj lova u Jugoslaviji« pa smo dobili sledeće
rezultate: Godišnje se ustreli kod nas plemenite divlači u vrednosti od kojih 30 milj.
din. Kože korisne divljači vrede oko 8 mil. din. a kože zveradi oko 16,5 mil. din. Ako
se ovamo pribroji još vrednost žive divljači, koja se izvozi ili šalje u dom. lovišta, zatim
vrednost trofeja i t. d. — mogli bismo uzeti kao godišnju rentu iz lova oko 60 mil. din.
iz čega sledi, da živi kapital naših lovišta prestavlja glavnicu od kojih 1,2 milijarda
dinara. Pored toga ubire se na zakupninama u krajevima dominalnog sistema oko 5
mil. din. Fiskalni prihodi Min. šuma i rudnika, finansija i vojske (ovi poslednji za prodani
barut) te ministarstva saobraćaja iznose godišnje oko 20 mil. din. Troškovi lovne
ekonomije za izvršavanje i uređenje pojedinih lovišta (od toga samo čuvara lova ima


472
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 67     <-- 67 -->        PDF

u državi oko 6500) dolazi daljnjih oko 5"0 mil. din. u industriji (puške, municija, odeća,
pribor i t. d.) donese oko 35 mil. din. Povećanje vrednosti proizvoda lova usled trgovačke
radinosti oko 20 mil. din. Kod toga primećujemo, da je za prvi deset godina
izvezeno oko 380 mil. din. vrednosti produkata lovstva. Uzevši još prihode od lovske
književnosti i umetnosti, od kinologije, priređivanja izložaba i t. d. možemo mirne duše
računati da se pored vrednosti mesa i krzna, koje pretstavljaju povećanje narodnog
dohotka za 60 mil. din., usled lovne ekonomije stavlja u promet godišnje još oko 220
mil- din. = 280 mil. din. U toj cifri nije sadržana idealna vrednost lova kao ni one
koristi koje se prinose time, što se tamani grabežljiva zverad. Poznato je naime, da
godišnje strada samo od vukova domaćeg blaga u vrednosti oko 20 mil. din. (ovde su
cene računate prema godini 1930.).


Kad se uzmu u obzir navedeni podaci koji se temelje na opreznom računu i mnogobrojnih
statističkih podataka, pa su pre maleni, nego li preterani. onda će nam biti
jasna razlika između lova kao sporta gledanog očima pojedinog lovca i lova kao jedne
grane narodne privrede, koja narodnoj imovini spašava mrtve kapitale.


Ceneći u punoj meri taj značaj lovstva moderno zakonodavstvo svim, srestvima
unapređuje lovnu ekonomiju nastojeći, da se broj korisne divljači poveća do granica,
koje su dane prirodnim uslovima. Ako s te tačke gledišta posmatramo naše lovstvo
videćemo da u sadašnjem broju divljači još ni izdaleka nisu iskorišćene mogućnosti
dane nrirodnim uslovima. To ćemo najbolje videti iz jedne komparacije sa zemljama,
u kojima je danas lovstvo na zavidnoj visini. Tako je po stat. podacima bilo:


Nemačkoj:1
1925
Čehoslovačkoj:
2
1927
Nem.
Austriji:´
1927
Jugoslaviji:5
1930
Površina u ha: 46.871.770 14037.400 8.383.299 24 898.700
Jelena komada: 15-800 2.660 6.983 250
JelenaSrna:
lopatara: 4 000
183.000
1.221
26015
392
43255
3
4525
Divokoza: 800 5.584 730
Divljih svinja:
Zečeva:
Fazana:
Jarebica:
11800
3.500.000
190.000
800.000
4.000
801089154.5.44641.304
(1.507.000)4
( 400.000)
(I-500.000)
99
475.433
109.614
197-099
700
615.000
14.000
58.000


Ovo upoređenje pokazuje, da bismo mi. imajući u mnogo slučajeva još i povoljnije
prirodne uslove od spomenutih zemalja, mogli ne samo dostići ih u pogledu brojnog
stanja već kod izvesnih vrsta divljači i prestići. Brojno stanje moralo bi se kod visoke
divljači povećati za 15—20 puta, a kod niske divljači za 100—500% (prema vrstama)
pa da dostignemo približno brojno stanje divljači u spomenutim zemaljama. To bi
onda značilo, da lov ne bi nosio već 200—250 mil. din. godišnje što bi od prilike odgovaralo
srazmerno god. prihodu od lova u Nemačkoj (gde taj prihod iznosi 435 mil. din.).
Kroz to bi se i godišnji obrt novca u vezi s lovnom ekonomijom podigao na okruglo
jednu milijardu dinara. Lako je pretstaviti, što bi to značilo za nas naročito u ekonomskom
socijalnom i trgovačkom (naročito u spoljno-trgovinskom) pogledu.


Sada nastaje pitanje: kojima srestvima možemo postići unapređenje naše lovne
ekonomije u tome pravcu, da se iskoriste u punoj meri povoljni prirodni uslovi i lovstvo
postane doista važnim faktorom u našoj narodnoj privredi? Ovo se dade postići
smišljenom lovnom politikom, kojoj u tom cilju stoje na raspoloženju zakonodavstvo,


1 Bieger : Die Deutsche Jagdwirtschaft.


2 Marchet: Vademecum.


3 Marinović : Privredni značaj lova u Jugoslaviji.


* Po prof. Komareku za 1930473
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 68     <-- 68 -->        PDF

administracija, propaganda i privatna inicijativa. Polazna tačka je zakonodavstvo, Kod
nas je u decembru 1931 g. donet nov zakon o lovu, kojim je konačno ujedinjeno naše
lovno zakonodavstvo. Mesto devet dosadašnjih zakona došao je jedan pa nas sada
interesuje pitanje, je li novi zakon dao mogućnosti za razvitak našeg lovstva u istaknutom
pravcu ekonomsko« progresa i u kojem obimu?


U dasadašnjim zakonima pored sve raznolikosti bila su zajednička dva sistema
lovnog prava: regain; i dominalni. O nekoj lovnoj ekonomiji može se govoriti samo
u d´Ominalnom sistemu, gde sopstvenik (ili zakupac.) lovišta ličnim interesom vezan
uz napredak lovišta, gde je on isključivi gospodar i ne može mu se dogoditi, da mu
teškim trudom zapaćenu divljač potuče drugi. Zato je prirodno, što je novi zakon
principijelno uzeo za bazu dominalni sistem. Usled toga će po tem zakonu sostvenici
teritorija od 200 i više ha u celoj državi imati pravo na sopstveno lovište, u kojem će
moći divljač uzgajati i zaštićivati po svojoj volji naravno u granicama zakona. Zemljišta
ostalih sostvenika udružuju se u pravilu u opštinsko lovište, koje se daje pod zakup.


Od ovog principijelnog stanovišta zakon je napravio jedan izuzetak, dok je naime
izdavanje sopstvenih lovišta obligatorno za ćelu državu, obrazovanje opštinskih lovišta
i raspolaganje s njima je fakultativno. Zakon je naime za krajeve dosadašnjeg realnog
sistema propustio autonomnim´ telima, Banskim većima, da u smislu čl. 90. ustava
donesu odluku o tome, hoće li i kada će preći na drugi sistem. Ovo je sasvim ispravno
stanovište i biv. bosanski i crnogorski zakoni isto su tako dali mogućnosti da se prede
na moderniji sistem lovnog prava, ali taj sistem nije narodu naturivan. Treba naime
pustiti narodu slobodu, da sam prosuđuje koristi jednog i drugog sistema, pa da se
konačno sam odluči za onaj sistem keji mu se čini da je bolji. Viša etapa u lovstvu
može se naime očekivati samo kao rezultat postepene evolucije.


Bez obzira na to, za koji će se sistem narod odlučiti, ipak je i u krajevima regalnog
sistema omogućena po novom zakonu racionalna lovna ekonomija. To vredi naročito
za izdvojena lovišta, gde se pruža široko polje rada privatnoj inicijativi, a odnosi
se u prvom redu na velike državne šume, u kojima bi se moglo po bosanskom uzoru
stvoriti rezervate za visoku divljač, koju bi, kada se zavati u većoj meri, uz naplatu
propisane takse mogli loviti i siromašniji slojevi naroda, koji nisu u mogućnosti da zakupljaju
velike šumske posede niti imaju svoa; izlučenog lovišta. Ti bi rezervati nadalje
služili za rasplodne svrhe, jer bi se iz njih kao iz rasadnika širila divljač i po ostalim
krajevima.


Da jedan ili drugi sistem postigne željeni uspeh potrebno je, da se svom strogošću
provedu lovno policijski propisi, koji su u zakonu dosta strogi, zabranjeno vreme
lova, regulisanje otstrela grabežljive i štetne divljači, održavanje hajki, zabrana lovljenja
nelovačkim načinom, promet ulovljene divljači, izdavanje lovačkih karata, nadzor i čuvanje
lovišta, zaštita od bespravnih lovaca, tamanjenje ipasa i mačaka skitnica, i t. d.
sve su to propisi, koji su dobro pomoćno srestvo svake lovne ekonomije. Ali novi zakon
pored ove pasivne delatnosti drž. vlasti sadržaje i dosta pozitivnih odredaba za unapređenje
lovstva. Važna je odredba po kojoj se osniva lovački fond, kod banovina i kod
ministarstva šuma, koji je do sada postojao samo u Slovenačkoj, a u kojem su predviđene
pomoći za tamanjenje zveradi, sprečavanje zaraznih bolesti, održavanje tečajeva
.. čuvarsko osoblje, pomaganje lovske literature i naučnih istraživanja iz oblasti
lovstva, pomaganje lovačkih organizacija i t. d. Kad se znade, da su budžetska sredstva
skučena i da nema mnogo izgleda za pomaganje lovstva ovim putem, jasno je da
je osnutak ovog fonda veliki kulturni dobitak za unapređenje našeg lovstva.


No i najbolji propisi ostaju samo mrtvim slovom ako organi, pozvani za provedbu
zakona ne ispunjavaju svoju dužnost. Zato je potrebno upreti sve sile, da se svuda
postigne poštovanje zakonskih odredaba i propisa. Tu čeka velika misija u prvom
redu naše šumarske organe, kako one kod opštih upravnih vlasti, kojima je poverena
provedba /...". — tako i one u šumarskoj ekonomiji, u čijim su rukama veliki kompleksi
šumskih lovišta. Pored njih čeka važan zadatak i druge odgovorne faktore, a


474