DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Jng. STJEPAN ŠURIČ (SUŠAK):


PODUZETNIČKA DOBIT


(SUR LE PROFIT DE L´ENTREPRISE)


Kod računanja šumske takse (cijene drveta na panju) ima različitih
postupaka ili bolje reći forma računa, kako se dolazi do te takse. Svi
načini, koji se u praksi upotrebljavaju, polaze od formule


C = P + . + Z 1)


gdje je C prodajna cijena na drvnom tržištu, P šumska taksa, T proizvodni
troškovi, a Z poduzetnička dobit (zarada).


Prodajna cijena C nije posljedica računa, već jedna veličina, koju
stvara i regulira ponuda i potražnja. Ona se direktno određuje prema
stanju na drvnom trgu, u razmjeru sa sortimentima, koji se iz surovine
(drveta na panju) mogu očekivati. Produkcioni troškovi T isto su tako
jedna veličina, koja se direktno ustanovljuje prema stvarnom stanju.
Mogu postojati različita mišljenja, sa kolikim se kamatnjakom imaju ovi,
troškovi ukamaćivati i na koje vrijeme. No sam postupak kod obračunavanja
ovih troškova traži vrlo jednostavne aritmetičke operacije (kamatnokamatni
račun), da o tom ne treba raspravljati. Treća veličina, poduzetnička
dobit Z ne ustanovljuje se direktno, već je posljedica računa. Polazi
se sa stanovišta, da poduzetnik na kapital, koji je u posao uložio, treba
da ima izvjestan procenat dobiti, koji se u šumskoj trgovini kreće između
10%; i 20%.


U našoj praksi računa se poduzetnička dobit po dvjema formulama:
Barthinoj i Vasznerovoj. Barthina je starija i općenito poznata, dok je
Wasznerova novija i, koliko je meni poznato, prvi puta publikovana u
knjizi g. prof. Ugrenovića »Iskorišćavanje šuma«, I. dio. Ta je formula i
ranije (g. 1929) izašla u uputstvima za sastav kalkulacije, što ih je izdalo
Ministarstvo šuma i rudnika. No držim, da ta uputstva nisu za javnost,
već samo za službenu upotrebu.


Pošto su ove dvije formule različite i daju različite rezultate, ne
mogu obe biti ispravne. Wasznerova formula za poduzetničku dobit, a
posebno ona za dugoročne ugovore u obliku:


.+.*.-.8.


y _ «


50-2-0 p


komplikovana je i teoretski neispravna.


Barthina je formula identična i za kratkoročne poslove i za one,
koji traju više godina. Do te formule dolazi se na ovaj način: Postotak
poduzetničke dobiti je procentualni omjer same dobiti i kapitala uloženog
u posao. Taj se kapital sastoji od šumske takse P i produkcionih troškova
T. Iz ovoga izvodi se razmjer


100 : p = (P + T) : Z 2)
411
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U ovoj jednadžbi imamo dvije nepoznanice: poduzetničku dobit Z i šumsku
taksu P. Da eliminiramo šumsku taksu, izrazićemo je pomoću jednadžbe 1).


Iz te jednadžbe slijedi:
P = c — T — Z 3)
Uvrstimo li ovu vrijednost za P u 2), dobijamo
100 : p = (C — Z) : Z 4)
a odavle:
^^7. : (5)


Waszner postavlja za poduzetničku dobit dvije formule: jednu za
kratkoročne poslove, koji traju najviše godinu dana, a drugu za dugoročne
poslove, koji traju više godina.


A. Jednogodišnji poslovi
Poduzetnička dobit računa se kao i napred iz formule pod 2) i modificirane
formule pod 1), koja glasi:


.=:...+....-+. (l a )


Po ovoj formuli sastoji se prodajna cijena iz troškova za kup šume
(iz takse) i iz troškova proizvodnje, kojim se troškovima pribijaju kamati
za pola godine.


Ovi se troškovi čine naime tečajem cijele godine, dok se unovčenje
robe postigne tek koncem godine. Stoga je opravdano, da se pribiju kamati
za pola godine.


Za poduzetničku dobit Z ne pribijaju se nikakovi kamati, jer se polazi
sa stanovišta, da dobit ne ulazi kontinuirano kroz cijelo vrijeme, nego
da se ima računati, kao da ulazi najedmput i to koncem godine.


Iz formule la) i 2) izvodi se Wasznerova formula poduzetničke
dobiti za kratkoročne poslove, koja glasi:


z=^zi^w ^


gdje p znači postotak ukamačivanja uloženog kapitala, a p2 postotak
poduzetničke dobiti.


Kod izvoda ove formule učinjena je slijedeća omaška: Kod formule
la) računa se, da poduzetnička dobit ulazi koncem godine, a proizvodni
troškovi sredinom godine. I sada u formuli 2) ove dvije veličine (troška
odnosno prihoda), koje padaju u različito vrijeme, meću se u razmjer sa
svojim faktičnim iznosima. Kada se već polazi sa stanovišta neprekidnog
ukamačivanja troškova i prihoda, onda se mogu metnuti u razmjer sama
one veličine, koje padaju u isto vrijeme. U koliko stvarno ne padaju u
isto vrijeme, treba jednu prolongirati, odnosno drugu diskontirati, da im


412
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 7     <-- 7 -->        PDF

se tako izračunate veličine odnose na isto vrijeme. U tom slučaju jednadžba
2) treba da glasi


100 :p.2 = (P+T)^:Z (2a)
Tu su proizvodni troškovi prolongirani na konac poslovne godine, kad
ulazi i zarada Z. Iz jednadžbe la) i 2a) izlazi slijedeće:
Izračunamo li iz jednadžbe la) veličinu P, dobivamo:


p p % Z% _ rji
20P 2-0 p


Uvrstimo li P u jednadžbu 2a), dobivamo kraćenjem:


100 : p2 — (C — Z) : Z,
dakle jednako kao pod 4). te prema tome dobivamo za Z istu formulu kao
po Barthi.


B. Dugoročni poslovi
Pored pogreške, učinjene kod formule za kratkoročne poslove, učinjena
je kod formule za dugoročne poslove još jedna pogreška, koja u
jednu ruku uzrokuje neispravan rezultat, a u drugu komplikuje i otežava
računanje same takse. Do ove formule dolazi se iz jednadžbe 2) i ove
jednadžbe za određivanje prodajne cijene:


2-0»


C=p.-^L--f^sa + Z (7)


gdje Asa znači sumu anuiteta svih produkcionih troškova. Ova formula 7)
potpuno je ispravna, no ne može se konbinovati sa jednadžbom 2), jer je
ta jednadžba postavljena uz druge pretpostavke, nego formula 7). U
jednadžbi 2) veličina T znači faktično učinjeni trošak. Kod dugoročnih
poslova ima troškova, koji ulaze samo na početku ili u prvim godinama
posla. To su troškovi za gradnju pilane, manipulacionih zgrada i transportnih
naprava. Prema jednadžbi 2) ti se troškovi jednostavno dijele na
sve godine poslovanja. Ovakovo dijeljenje bez obzira, u kojoj se godini poslovanja
trošak izvršuje, protivno je osnovnim principima svakog trgovačkog
računanja. I u čitavom postupku računanja šumske takse po
Waszneru svagdje se svi troškovi potpuno ispravno računaju s obzirom
na vrijeme, kad se vrše, jedino se kod poduzetničke dobiti učinila iznimka
bez ikakova opravdanja.


Za dugoročne ugovore jednadžbu 2) ili bolje 2a) treba preinačiti. Veličina
P i Z ostaju nepromijenjene. Umjesto T treba umetnuti sumu anuiteta
Asa diskontiranu na isto vrijeme, kad dolazi i taksa P, to jest na polovicu


^lsa-2


poslovne godine. Dakle umjesto T treba umetnuti g-n U tom slučaju


(što logički slijedi iz samog pojma poduzetničke dobiti) jednadžba 2a)
dobiva ovaj oblik:


413
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Iz jednadžbe 2b) i 7) izračunaćemo Z. Iz 7) izlazi
p_ C-2 Asa-2 Z 2
2-0p 2-0p 20p


Uvrstimo li ovu vrednost za P u 2b), dobićemo kraćenjem:


100 : p2 = (C — Z) : Z
dakle opet jednako kao pod 4). Prema tome i za dugoročne poslove vrijedi
ista formula za poduzetničku dobit kao i za kratkoročne poslove.


Ako neka investicija ne dolazi odmah u početku posla, nego poslije
. godina, biće anuitet te investicije manji, prema tome i Asa manji. U
Wasznerovoj formuli za poduzetničku dobit odbija se Asa u brojniku.
Što je Asa manji, biće iznos cijelog razlomka odnosno i Z veći. Dakle
ako investicija dolazi kasnije, rezultira veća poduzetnička dobit. Ovo se
protivi pojmu poduzetničke dobiti, koja je također jedno mjerilo za riziko
posla. Svakako je riziko posla manji, što investicija kasnije dolazi.


Pokazaću to jednim ujednostavnjenim primjerom. Neka se šuma sa


100.000 m3 tehničkog drveta prodaje na dugoročni ugovor na 10 godina.
Prodajna cijena C neka je 400 Din. Troškovi produkcije, koji su jednaki
svake godine, neka budu 150 Din. Osim toga potrebno je izgraditi transportno
sredstvo sa troškom od 1,000.000 Din. Ukamaćenje je p = 10%,
poduzetnička dobit p2 = 20%.
Razmotrićemo dva slučaja:
1) Transportno sredstvo ima se sagraditi u prvoj godini ugovora.


/, ... .. 1Kn i 1-000.000
C = 400, T = 150 -| .7...(.~ = 16 ° ®m
Asa = loO
´ =


2 10.000 2 1-10´° — 1
=
+ 157-50 + 15-85 = 173-35 Din.
9-10


400 + 160 -g -- 173 35 394.65
z== = 6314Din


~ .7§.. - = ^.~´


+
20
2) Transportno sredstvo ima se sagraditi u 5. godini ugovora.
C i T ostaju isti.


A s a = 150 \2
´ 10.000 2 1-1010 — 1


= 157-50 -f- 1061 = 168-11 Din.


o.in
400 +160 .-168-11 399.89
^ = — 50.2.10 -= ~g^^ = 63 98D,„.


+
20
U drugom je slučaju Z veće za 074 Din.


414
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Prema Wasznerovoj formuli za kratkoročne ugovore iznosi:


y 400 400 fi,n.
Z = 60 2lÜ~ = ... =64 Dm.


+ 20
Dakle samo za 0.02 Din. razlike.
Po Barthinoj formuli:


Z = ,»,. = —J:— = 6667 Din.


1 . 100 b
+ "..
Vidimo, da razlika između poduzetničke dobiti po Waszneru i one
po Barthi nije velika. Ta je razlika to manje važna, što sam postotak
poduzetničke dobiti nije veličina, do koje se dolazi egzaktnim računom,
već je posljedica trgovačkih običaja i slobodnog rasuđivanja.


Kad bi se po Wasznerovom načinu ujednostavnio posao oko računanja
takse, to bi se u interesu ujednostavnjenja posla moglo preći preko
onih malih nepravilnosti, koje su se uvukle kod postavljanja formule za
poduzetničku dobit. No radi toga se čitav posao kalkulacije znatno komplikuje,
čitava kalkulacija postaje nepreglednijom i zamršenijom. Tko se je
bavio sastavkom kalkulacije, dobro zna, koliko je veći posao po Wasznerovoj
formuli. Nadalje vidimo, da je visina poduzetničke dobiti, kako za
kratkoročne tako i za dugoročne poslove, ovisna o postotku ukamaćenja
uloženih kapitala. Što je taj postotak veći, to je poduzetnička dobit manja,
Kamatnjak (postatak ukamaćenja uloženih kapitala) je najbolje mjerilo
privrednog stanja uopće, a napose sigurnosti samih trgovačkih poslova.
Kod Wasznerovih formula, što je kamatnjak (dakle i riziko posla) veći,
izlazi poduzetnička dobit manja.


Wasznerovu formulu, jer je teorijski neispravna i k tome vrlo komplikovana,
treba zabaciti. Waszner je došao do svoje formule tako, da
poduzetničku dobit računa samo od faktično učinjenih izdataka, bez obzira
na vrijeme, kad se ti izdaci čine. Na prvi pogled ovo se čini potpuno
ispravnim. No kad se po ovakovom shvatanju poduzetničke dobiti dolazi
do rezultata, da se kod jednog posla ima računati to manja poduzetnička
dobit, što ima više investicija i što ranije one ulaze, dakle sve okolnosti,
koje povećavaju riziko posla, onda se ovo mišljenje ne da ničim opravdati.


Uz normalni, predratni kamatnjak ne bi sigurno nikomu palo na
pamet, da tako računa poduzetničku dobit, jer uz mali kamatnjak razlika
između dobiti računate po Barthi i po Waszneru veoma je neznatna. Tek
današnji abnormalno visoki kamatnjak mogao je dovesti do ideje, da se
poduzetnička dobit računa uzevši u obzir samo faktično učinjene izdatke.


Résumé. D´une maniere critique, l´auteur met en parallele les deux formules,
celle de Bartha et de Waszner, existant chez nous pour la détermination du profit
de l´entreprise forestiere. Il vient a la conclusion que la premiere (qui est moins en
usage) est correcte cependant que l´autre, plus pratiquée quoique plus compliquée que
la premiere, est incorrecte et par conséquent, doit etre rejetée.


415