DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Jng. STJEPAN ŠURIČ (SUŠAK):


PODUZETNIČKA DOBIT


(SUR LE PROFIT DE L´ENTREPRISE)


Kod računanja šumske takse (cijene drveta na panju) ima različitih
postupaka ili bolje reći forma računa, kako se dolazi do te takse. Svi
načini, koji se u praksi upotrebljavaju, polaze od formule


C = P + . + Z 1)


gdje je C prodajna cijena na drvnom tržištu, P šumska taksa, T proizvodni
troškovi, a Z poduzetnička dobit (zarada).


Prodajna cijena C nije posljedica računa, već jedna veličina, koju
stvara i regulira ponuda i potražnja. Ona se direktno određuje prema
stanju na drvnom trgu, u razmjeru sa sortimentima, koji se iz surovine
(drveta na panju) mogu očekivati. Produkcioni troškovi T isto su tako
jedna veličina, koja se direktno ustanovljuje prema stvarnom stanju.
Mogu postojati različita mišljenja, sa kolikim se kamatnjakom imaju ovi,
troškovi ukamaćivati i na koje vrijeme. No sam postupak kod obračunavanja
ovih troškova traži vrlo jednostavne aritmetičke operacije (kamatnokamatni
račun), da o tom ne treba raspravljati. Treća veličina, poduzetnička
dobit Z ne ustanovljuje se direktno, već je posljedica računa. Polazi
se sa stanovišta, da poduzetnik na kapital, koji je u posao uložio, treba
da ima izvjestan procenat dobiti, koji se u šumskoj trgovini kreće između
10%; i 20%.


U našoj praksi računa se poduzetnička dobit po dvjema formulama:
Barthinoj i Vasznerovoj. Barthina je starija i općenito poznata, dok je
Wasznerova novija i, koliko je meni poznato, prvi puta publikovana u
knjizi g. prof. Ugrenovića »Iskorišćavanje šuma«, I. dio. Ta je formula i
ranije (g. 1929) izašla u uputstvima za sastav kalkulacije, što ih je izdalo
Ministarstvo šuma i rudnika. No držim, da ta uputstva nisu za javnost,
već samo za službenu upotrebu.


Pošto su ove dvije formule različite i daju različite rezultate, ne
mogu obe biti ispravne. Wasznerova formula za poduzetničku dobit, a
posebno ona za dugoročne ugovore u obliku:


.+.*.-.8.


y _ «


50-2-0 p


komplikovana je i teoretski neispravna.


Barthina je formula identična i za kratkoročne poslove i za one,
koji traju više godina. Do te formule dolazi se na ovaj način: Postotak
poduzetničke dobiti je procentualni omjer same dobiti i kapitala uloženog
u posao. Taj se kapital sastoji od šumske takse P i produkcionih troškova
T. Iz ovoga izvodi se razmjer


100 : p = (P + T) : Z 2)
411