DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 20     <-- 20 -->        PDF

su puni zabrinutosti usled krize, koja je sa šumske industrije prešla na ćelu šumsku
privredu.1 Pred tim činjenicama Ekonomski komitet Društva naroda nije mogao ostati
ravnodušan. Zato na svojoj januarskoj sednici donosi zaključak, da preko jedne konferencije
eksperata iz zainteresovanih zemalja dođe do tačne orijentacije o situaciji na
drvnom tržištu i da na taj način dade inicijativu za pronalaženje mera, kojima bi se
ta situacija mogla popraviti. Tako je došlo do konferencije od 25.—28. aprila o. g. u
Ženevi, na kojoj je i naša država učestvovala sa svoja četiri delegata.


Pre nego što pređemo na sam izveštaj o radu te konferencije, bacićemo kratak
pogled na momente, koji su izazvali današnju krizu i koji su usled toga bili odlučni
u rešavanju ovog pitanja.


Pre rata svetska trgovina drvetom razvijala se putevima, kojj su bili utrti dugotrajnom
razmenom dobara, baziranom na prirodnim uslovima i odnosima zemalja proizvodnje
prema zemljama potrošnje. I onda je bilo privrednih kriza, koje nisu prošle
bez upliva na svetsku proizvodnju i potrošnju drveta, ali su te krize bivale u stalnoj
vezi sa konjunkturalnim oscilacijama. Rat je stubokom promenio i poremetio ove odnose,
sankcionisane kroz decenije, često kroz stoljeća razvijanim napornim radom
na učvršćivanju dobrih trgovinskih veza. Pored tražnje i ponude javlja se ćeli niz
novih faktora, koji sad u većoj sad u manjoj meri vrše upliv na razvitak međunarodne
trgovine drvetom. Tu su poteškoće valutame prirode s naglim oscilacijama naročito
za vreme inflacione periode, nesređene saobraćajne prilike sa celim nizom komplikovanih
tarifskih pitanja, nesigurni platežni odnosi, skupoća ili nestašica kredita, neuređeni
trgovinski odnosi, nesigurne političke prilike i t. d. Evropska trgovina drvetom
savlađuje sve te poteškoće i ponuda gotovo ne može da zadovolji tražnju zahvaljujući
u prvom redu jednoj okolnosti, što najveći predratni liferant drveta,
Rusija, prvih godina iza rata nije bila u mogućnosti, da baci iole
znatnije količine drveta na evropsko tržište. Ta okolnost stvorila je period vanredno
povoljne konjunkture za evropske zemlje proizvođače, ali je u isto vreme u njoj sadržan
i početak sadašnjeg teškog stanja. U želji da zauzmu mesto Rusije, evropski proizvođači
drveta otišli su predaleko u postavljanju svojih kalkulacija. Mesto da se produkcija
poveća kratkoročnim aranžmanima, stvaraju se šumska preduzeća udešena na
dugoročnu eksploataciju. Pored toga broj preduzeća, i to preduzeća bez potrebne diferencijacije,
raste do mere, koja nije bila ni u kakvom skladu s trajnim kapacitetom
drvnog pijaca niti je vodila računa o trajnosti šumske proizvodnje. Dolazi do hipertrofije
šumskih preduzeća i do trošenja šumskog kapitala, daleko preko granice normalnog
godišnjeg prirasta.


Poteškoće stvorene ovim stanjem javljaju se odmah, čim su poratne ogromne
potrebe bile zadovoljene, a izvesne pojave počele otežavati situaciju. Te su pojave:
1.) racionalizacija šumske industrije, koja je dovela do usavršavanja i modernizacije
instalacija i pogona; 2.) pronalaženje raznih surogata za drvo, usled čega se također
znatno smanjila tražnja za drvetom. Ipak ove okolnosti ne bi imale tako osetljivih
posledica, da se nije javio treći faktor. Ma pozornici svetskog drvnog tržišta pojavila
se ponovo Rusija i to s početka u podnošljivoj meri, ali docnije, provodeći svoj petgodišnji
plan, s tako velikim količinama drveta, da je usled toga ruski izvoz drveta


1 »La politique forestiere des États a l´égard des forets privées.« Extrait de la
Revue internationale d´Agriculture, décembre 1930.
»La crise des produits forestiers: mesures d´ordre politique pour la surmonter.«
Extrait de la Revue intern. d´Agriculture, février 1932.
»Mesures d´ordre cultural pour surmonter la crise des produits forestiers.«
Extrait de la Revue internationale d´Agriculture, mars 1932.
2 Société des Nations. Comité économique. Ho officiel E 777,


426