DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 19     <-- 19 -->        PDF

......; 4) ............... ........ .....; 5) ............... .........
.... .. ........ . .......... .....


........ .... .... .... je ..... . ........ .. ....... ..........
...... ........... .......... ...... ....... ...... .......
y ......... ......., .... ce ....... .. .. .... .... ........ UITO ce
.... ............... ........ ..... — a . ....... .. .. .. ce ......
.... y .......... ........ ..... ....... ...... .. ...... . .........
..... — ........ .. ...., .. ....... ...... .......... ............
(.......) ............... ...... ..... ...... ........ ........
. ..... y ............... ........ ....., .... .. ....... .... y
....... ... .. ..... ..... .. ... ........... ........ .. .......
.. ..... ........ ......, ...... .......... ....... . .............
.....


Résumé. Quelques pensées et propositions ayant le but de résoudre d´ une maniere
efficace la crise sur le marché au bois.


IZVJEŠTAJI


IZVJEŠTAJ O KONFERENCIJI EKSPERATA, ODRŽANOJ OD 25.—28. APRILA 1932.
U EKONOMSKOJ SEKCIJI DRUŠTVA NARODA U ŽENEVI U CILJU PROUČAVANJA
SITUACIJE NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU DRVETA.


N.ije ovo prvi slučaj, da se Ekonomski komitet Društva naroda bavi pitanjem
trgovine drveta. Još pre tri godine, kada se mislilo, da se olakšanje privredne depresije
može postići međunarodnim sporazumom u pogledu smanjenja carinskih barijera,
sakupljen je opsežan statistički materijal o svetskoj proizvodnji -i potrošnji drveta.
Taj je materijal sabran u publikaciji Društva naroda br. E 519 pod redakcijom biv.
poljskog Ministra g. Dolcžala.


Tadašnja akcija pokazuje veliku zabrinutost radi položaja, u koji je dospela
šumska proizvodnja usled neracionalne seče šuma. Isti slučaj, koji se opaža još na
pariškom šumarskom kongresu 1902. godine, kada je Mélard upozorio na opasnost,
da se više troši drveta nego li ga prirašćuje i da svet ide brzim korakom katastrofa,
koja će jedanput doći do izražaja u nestašici drveta. I sada se u ekspozeju Ministra
Doležala ukazuje na okolnost, da godišnji prirast šuma celog sveta iznosi oko jedne
milijarde m3, a godišnja potrošnja oko poldrug milijarde — dakle za jednu trećinu
više, pa se preporuča ceo niz mera u cilju racionalizacije proizvodnje i potrošnje drveta,
te više palijativnih mera za regulisanje trgovine drvetom.


Ne ulazeći u pitanje tačnosti navedenih stat. podataka niti zaključaka donetih
iz tih premisa, mi želimo samo podvući činjenicu, da sadašnja situacija pokazuje donekle
izmenjenu sliku. Dok je pređašnja prekomerna eksploatacija šuma odgovarala
velikoj posleratnoj tražnji drveta, danas je nastao velik preokret u tom pravcu. Usljed
smanjene tražnje došlo je do superprodukcije i preterane ponude drveta, koja je svojim
pritiskom oborila cene pijačnim sortimentima na tržištu drveta, te izazvala paničnu
psihozu, a u šumskoj proizvodnji izazvala stanje, koje je pokolebalo staru veru i u
samu rentabilnost šumskog gospodarstva. »Problem drveta, kako se veli u ekspozeju


D. N. br. E 777, prestao je usled toga da se smatra ekonomskim pitanjem čisto nacionalnog
značaja, te postade internacionalnim problemom.«
Internacionalni institut za agrikulturu u Rimu publikovao je u zadnje vreme više
članaka, koji sadrže izvatke mnogobrojnih studija iz stručnih listova celog sveta, koji


425
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 20     <-- 20 -->        PDF

su puni zabrinutosti usled krize, koja je sa šumske industrije prešla na ćelu šumsku
privredu.1 Pred tim činjenicama Ekonomski komitet Društva naroda nije mogao ostati
ravnodušan. Zato na svojoj januarskoj sednici donosi zaključak, da preko jedne konferencije
eksperata iz zainteresovanih zemalja dođe do tačne orijentacije o situaciji na
drvnom tržištu i da na taj način dade inicijativu za pronalaženje mera, kojima bi se
ta situacija mogla popraviti. Tako je došlo do konferencije od 25.—28. aprila o. g. u
Ženevi, na kojoj je i naša država učestvovala sa svoja četiri delegata.


Pre nego što pređemo na sam izveštaj o radu te konferencije, bacićemo kratak
pogled na momente, koji su izazvali današnju krizu i koji su usled toga bili odlučni
u rešavanju ovog pitanja.


Pre rata svetska trgovina drvetom razvijala se putevima, kojj su bili utrti dugotrajnom
razmenom dobara, baziranom na prirodnim uslovima i odnosima zemalja proizvodnje
prema zemljama potrošnje. I onda je bilo privrednih kriza, koje nisu prošle
bez upliva na svetsku proizvodnju i potrošnju drveta, ali su te krize bivale u stalnoj
vezi sa konjunkturalnim oscilacijama. Rat je stubokom promenio i poremetio ove odnose,
sankcionisane kroz decenije, često kroz stoljeća razvijanim napornim radom
na učvršćivanju dobrih trgovinskih veza. Pored tražnje i ponude javlja se ćeli niz
novih faktora, koji sad u većoj sad u manjoj meri vrše upliv na razvitak međunarodne
trgovine drvetom. Tu su poteškoće valutame prirode s naglim oscilacijama naročito
za vreme inflacione periode, nesređene saobraćajne prilike sa celim nizom komplikovanih
tarifskih pitanja, nesigurni platežni odnosi, skupoća ili nestašica kredita, neuređeni
trgovinski odnosi, nesigurne političke prilike i t. d. Evropska trgovina drvetom
savlađuje sve te poteškoće i ponuda gotovo ne može da zadovolji tražnju zahvaljujući
u prvom redu jednoj okolnosti, što najveći predratni liferant drveta,
Rusija, prvih godina iza rata nije bila u mogućnosti, da baci iole
znatnije količine drveta na evropsko tržište. Ta okolnost stvorila je period vanredno
povoljne konjunkture za evropske zemlje proizvođače, ali je u isto vreme u njoj sadržan
i početak sadašnjeg teškog stanja. U želji da zauzmu mesto Rusije, evropski proizvođači
drveta otišli su predaleko u postavljanju svojih kalkulacija. Mesto da se produkcija
poveća kratkoročnim aranžmanima, stvaraju se šumska preduzeća udešena na
dugoročnu eksploataciju. Pored toga broj preduzeća, i to preduzeća bez potrebne diferencijacije,
raste do mere, koja nije bila ni u kakvom skladu s trajnim kapacitetom
drvnog pijaca niti je vodila računa o trajnosti šumske proizvodnje. Dolazi do hipertrofije
šumskih preduzeća i do trošenja šumskog kapitala, daleko preko granice normalnog
godišnjeg prirasta.


Poteškoće stvorene ovim stanjem javljaju se odmah, čim su poratne ogromne
potrebe bile zadovoljene, a izvesne pojave počele otežavati situaciju. Te su pojave:
1.) racionalizacija šumske industrije, koja je dovela do usavršavanja i modernizacije
instalacija i pogona; 2.) pronalaženje raznih surogata za drvo, usled čega se također
znatno smanjila tražnja za drvetom. Ipak ove okolnosti ne bi imale tako osetljivih
posledica, da se nije javio treći faktor. Ma pozornici svetskog drvnog tržišta pojavila
se ponovo Rusija i to s početka u podnošljivoj meri, ali docnije, provodeći svoj petgodišnji
plan, s tako velikim količinama drveta, da je usled toga ruski izvoz drveta


1 »La politique forestiere des États a l´égard des forets privées.« Extrait de la
Revue internationale d´Agriculture, décembre 1930.
»La crise des produits forestiers: mesures d´ordre politique pour la surmonter.«
Extrait de la Revue intern. d´Agriculture, février 1932.
»Mesures d´ordre cultural pour surmonter la crise des produits forestiers.«
Extrait de la Revue internationale d´Agriculture, mars 1932.
2 Société des Nations. Comité économique. Ho officiel E 777,


426
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

postao najvažnijim faktorom na drvnom tržištu. Ovo naročito s razloga, što je provođenje
petgodišnjeg plana palo baš u vreme, kada je usled svetske krize i smanjene
konjunkture tražnja drveta u velikoj meri re´ducirana. Tako je pao uvoz mekog testerisanog
drveta:


1928. 1929. 1930. 1931. god.
u Englesku sa: 9,137.000 8,633.000 7,608.000 m3
„ Nemačku „ 7,930.000 5,008.000 2,845.000 tona
„ Italiju „ 1,545.126 1,635.487 1,542.008 1,140.947 „


Godine 1931. penje se izvoz ruskog drveta već na 955.000 standarda što čini
20% svetskog eksporta drveta. Pritisak ruskog izvoza oseća se najviše na severnom
tržištu, ali ni južni centar nije poštedilo ovo drvo, što se lepo vidi iz sledećeg primera
na našem najbližem tržištu u Italiji: Prema službenoj talijanskoj statistici uvezlo se
onamo iz:


1928. 1929. 1930. 1931. god.
Austrije 523.732 627.359 584.010. 410.918 tona
Jugoslavije 758.723 714.500 637.910 404.036 „


U. R. S. S. — 29.699 42.937 127.315 „
Celokup. uvoz Italije 1,545.126 1,635.487 1,542.008 1,140.947 tona
Dok je dakle uvoz našeg i austrijskog drveta pao za kojih 40%, uvoz sovjetskog
drveta popeo se za 400% (
Prirodna posledica ove pojave očitovala se u tome, da su eksportne države počele
naglo svoditi svoj izvoz na prirodnu, predratnu meru. To je lakše išlo onde, gde
se porast izvoza očitovao u koncentrisanju višegodišnjih sečina, nego li u zemljama,
gde se pristupilo eksploataciji putem dugoročnih ugovora, pa je smanjivanje produkcije
bilo vezano uz razumljive poteškoće. Nadalje je mnogo lakše provedeno u zemljama,
gde je produkcija šta više i prerada u državnim šumama većim delom etatizirana,
nego li tamo, gde je i sama produkcija drveta prepuštena privatnoj inicijativi, a ova
pored toga ostala još potpuno neorganizovana.


Stedeće brojke pokazuju, kako su eksportne države smanjivale svoju hipertrofi


ranu proizvodnju. Dve najjače eksportne države reduciraju svoj izvoz mekog teste


risanog drveta:


1913. 1927. 1929. 1930. 1931.
Finska 851.000 1,278.000 — 900.000 780.000 stand.
Švedska 1,006.000 1,007.732 1,181.000 996.000 729.000 „


U isto vreme pada izvoz i kod zemalja evropskog centra. U Poljskoj pada izvoz


drveta sa 3,960.000 m3 u 1927. g. na 1,992.000 u 1931. god. U Jugoslaviji izvoz svih


privreda šumarstva sa 2,451.961 tone u 1928. g. na 1,290.824 t. u 1931. god. Slični su


odnosi u Čehoslovačkoj, Austriij i Rumuniji.


Unatoč ove redukcije izvoza ipak su naglo padale cene šumskim proizvodima.
Ovo s razloga, što je ponuda drveta na svetskom drvnom tržištu bila stalno iznad
tražnje. Ova okolnost nije ostala bez posledica na šumsku privredu pojedinih zemalja.
Šumska taksa se srozala, licitacije ostaju bez uspeha i vlasnici šuma ne mogu da dođu
ni do najnužnijih prihoda za pokriće režije. Državni fiskus trpi gubitak pored šumske
takse još na porezima, raznim taksama, na željezničkim i drugim prevoznim tarifama.
Usled obustavljanja pogona velik broj radnika ostaje bez posla povećavajući i onako
mučnu situaciju nastalu usled agrarne i privredne krize. Pokraj svega toga nazadovanje
izvoza vrši štetan upliv i na aktivnost trgovinskog bilansa, što teško pogađa sve one
agrarne zemlje, koje su, poput naše upućene u tolikoj meri na izvoz drveta, da nazadovanje
ovog izvoza baš usred agrarne krize može imati vrlo štetnih posledica za ćelu
narodnu privredu.


427
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Razni pokušaji, da se ovo teško stanje leci palijativnim merama ili regionalnim
sporazumima, nisu doveli do rezultata, koji bi pokazali neki napredak u rešavanju
ovog komplikovanog pitanja. Razni kongresi održani zadnjih godina u Bratislavi (1923.
i 1929.), Lionu (19(24.), Rimu (1926.), Parizu i Varšavi (1931.) konstatovali su, da se
pitanje krize u šumskoj privredi može resiti samo na taj način, ako mesto dosadašnje
dezorganizacije na polju ove privredne delatnosti nastupi izvesna međunarodna kolaboracija,
te se rešavanje izvesnih pitanja od vitalne važnosti za šumsku privredu postavi
na što širu bazu i ako na mesto dosadašnje anarhije u proizvodnji i prometu robe
nastupi rad po izvesnom planu. Međutim svi su se ti kongresi svršavali s rezolucijama
i lepim željama, a do provedbe nije dolazilo iz jednostavnih razloga, što je veoma
heterogene interese velikog broja šumskih preduzeća bilo teško staviti pod kapu
jedinstvenog planskog gazdovanja i u granicama jedne nacionalne zajednice, a kamo
li postići bazu sporazuma na jednoj internacionalnoj osnovici, gde pored čisto ekonomskih
i trgovinsko-političkih pitanja stvar komplikuju još i razna pitanja političke prirode.
Zato se s velikim interesom očekivala ženevska konferencija, za koju je uzelo
inicijativu samo Društvo naroda preko svog ekonomskog komiteta. Interes je povećavala
okolnost, što su na konferenciju najavljeni i delegati Sovjetske Rusije.


Oslanjajući se na rezultate dosadašnjih kongresa kao i na predloge stručne
štampe, ekonomski komitet je u svojem ekspozeju postavio težište rasprava na dva
pitanja: 1.) međunarodni sporazum za ograničenje seče šuma i 2.) međunarodno regulisanje
izvoza drveta. Svi su delegati bili pozvani, da u svojim ekspozejima pored
opšteg prikaza situacije na dot. drvnom tržištu dadu odgovor na mogućnost provedbe
ovih mera u njihovoj zemlji dot. na mogućnost međunarodne saradnje u istaknutom
pravcu. S naše strane predložena su dva referata. Na samoj konferenciji uzele su učešća
sledeće države: Austrija, Kanada, Finska, Francuska, Velika Britanija, Italija, Letonija,
Holandija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Švedska, Čehoslovačka, Sovjetska Rusija i Jugoslavija.
Predsedao je član komiteta g. Dr. Šuler.


Pošto su prilike pojedinih zemalja i svetskog tržišta drvetom iz predloženih
referata i ekspozeja bile dovoljno poznate, prešlo se odmah na raspravu o glavnom
pitanju : kako se može međunarodnom s a radnjom 1 popraviti situacija?


Kao prva tačka došlo je na red pitanje o mogućnosti ograničenja seče.
Prvi uslov za to je ujedno i osnovica razumnog šumskog gazdovanja, koje traži, da
se godišnja seča dovede u sklad s godišnjim prirastom i da se sečom ne dira u šumski
kapital. Neki su delegati tražili, da se ograničenje seče provede na toj bazi putem
međunarodnog sporazuma, ali je to odmah zabačeno s razloga što bi ovakav zaključak
zadirao u državni suverenitet pojedinih naroda, a pored toga bi doslovno provođenje
ovog principa još većma otežalo situaciju. Istina je doduše, da mnoge države (u prvom
redu Sjed. Amer. Drž.) sečom u svojim šumama oštro zadiru u drvni kapital, ali je
s druge strane poznato, da na pr. Sovjetska Rusija seče samo 40% godišnjeg prirasta,
pa bi povećanje seče do potpunog kapaciteta šuma lako dovelo evropski pijac drveta
u još težu situaciju.3 Ne srne se zaboraviti, da cela nacionalna proizvodnja drveta nije
namenjena eksportu, već se velik deo troši kod kuće. Tako je sovjetski delegat u svojem
ekspozeju naglasio, da je proizvodnja porasla prema predratnoj, ali je ipak procentualni
iznos izvoza prama celoj produkciji pao sa 21% u 1913. g. na 5% u 1931. god.
Oni su odmah izjavili, da nisu nikako u mogućnosti da bilo u kojem pravcu smanje
kapacitet proizvodnje drveta u svojim šumama.


3 Prema podacima sovjetskog delegata g. Brona U. R. S. S. sekla je u godini
1931. 205 mil. m3 drveta i puni kapacitet god. prirasta od 510 mil. m3 kane postići
istom u toku drugog petgodišnjeg plana.


428
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Iza dulje rasprave došlo se do zaključka, da se može regulisati samo ona količina
drveta, koja je namenjena izvozu i to na taj način, da se izvoz kontingentira u
visini, koja odgovara kapacitetu godišnje tražnje importnih zemalja. Prem a tom e
se izvoz eksportnih država mora ravnati prema smanjenoj potrošnji
uvoznih zemalja. Ovo bi bila jedina mogućnost za momentanu pomoć
u tom pravcu. Međutim pitanje dovođenja u sklad proizvodnje sa godišnjim prirastom
i prema tome spašavanje šumskog kapitala svakako je pitanje prvog reda, koje ima
također upliva na krizu šumske privrede. Da se tome pitanju, koje zahteva ozbiljan i
opsežan studij, uzmogne posvetiti dostojna pažnja, odlučeno je zamoliti Međunarodni
institut za agrikulturu u Rimu, da prouči pitanje o mogućnosti stvaranja jedne međunarodne
konvencije sa ciljem, da se u svim zemljama šumske proizvodnje zavede
racionalna eksploatacija šuma.


Iza toga pristupilo se proučavanju mogućnosti međunarodnog
regulisanja izvoza drveta. Konstatovano je, da u normalno vreme samo
slobodna trgovina može osigurati prosperitet internacionalna tržišta, ali u doba krize
neograničeni izvoz drveta dovodi do poremećaja ravnoteže, obaranja cena, nagomilavanja
štokova i dezorganizacije tržišta. Došla je do izražaja težnja, da se postigne
baza za sporazum između zemalja eksporta i importa, da se u trgovini drvetom dođe
do neke stalnosti, te se u buduće uklone iznenađenja sa raznim kontingentiranjem i
drugim zaprekama za slobodan uvoz.


Za rešavanje ovog pitanja postojale su dve mogućnosti: 1.) da se kontingentira
izvoz i 2.) da se pored toga kontingentira i uvoz, te ustanovi plan reparticije za svaku
pojedinu državu prema prirodnim tržištima. Druga kombinacija je odmah odbačena kao
nepotrebno sapinjanje i kočenje trgovine, pa se ostalo na proučavanju mogućnosti kontingentiranja
izvoza pojedinih zemalja. Tu je bilo potrebno ustanoviti: 1.) vrsti drveta
i Sortimente, koji dolaze u obzir za kontingentiranje; 2.) ključ za podelu izvoza među
pojedine države izvoznice i 3.) instituciju za kontrolisanje izvoza.


Svi su se prisutni složili principijelno u tome, da bi trebalo naći mogućnosti
za jedan sporazum u tom pravcu. Kako je evropsko drvno tržište podeljeno u glavnom
u dve interesne sfere, to su obrazovane dve sekcije, koje su samostalno raspravljale
pitanja u vezi s regulisanjem tržišta, a docnije su se ovi ponovo sastali u plenumu.
Severne i baltičke države s Rusijom koje su države zainteresovane u pretežnoj meri
na engleskom, nemačkom, francuskom, belgijskom i holandijskom tržištu, većale su
zasebno, dok su opet na drugoj strani sve ostale države — evropski centar — tražile
bazu za međusobni sporazum. Severne države nisu se mogle sporazumeti u detaljnom
određivanju kvota i zaključile su, da se pregovori na čisto komercijalnoj bazj nastave
za kratko vreme u Berlinu. Države evropskog centra (Poljska, Čehoslovačka, Jugoslavija,
Austrija i Rumunija) vodile su pregovore s većim uspehom.


U pogledu vrsta drveta, koje će se kontingentirati, svi su davali prednost četinarima,
ali je na zahtev naših, rumunjskih i poljskih delegata zaključeno uzeti u obzir
i hrastovo i bukovo drvo i to kod svake vrsti samo testerisano i tesano. Glede ključa
predlagane su1 razne poratne godine: 1925—31, 1927—29. U plenumu su sovjetski
delegati bili protiv toga, jer da se njihov izvoz tek zadnjih godina počeo razvijati. Delegati
nordijskih država upozorili su, da je kod njih ograničenje proizvodnje dostiglo
već stepen, ispod kojega ne mogu silaziti, izuzev da se na taj način mogu postići povoljne
cene.


Što se tiče institucije za kontrolu izvoza, to je kod svih država konstatovano, da
bi se takva institucija mogla osnovati, ukoliko već ne postoji (Poljska, Čehoslovačka,
Italija, Francuska, Švedska, Finska), pa je zaključeno, da se poradi na što skorijem
osnutku nacionalnih eksportnih organizacija. Države evropskog centra su za ćelo vreme
konferisanja složno nastupale. Izrečena je želja, da se u pogledu mekog drveta nađe


429