DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 19     <-- 19 -->        PDF

......; 4) ............... ........ .....; 5) ............... .........
.... .. ........ . .......... .....


........ .... .... .... je ..... . ........ .. ....... ..........
...... ........... .......... ...... ....... ...... .......
y ......... ......., .... ce ....... .. .. .... .... ........ UITO ce
.... ............... ........ ..... — a . ....... .. .. .. ce ......
.... y .......... ........ ..... ....... ...... .. ...... . .........
..... — ........ .. ...., .. ....... ...... .......... ............
(.......) ............... ...... ..... ...... ........ ........
. ..... y ............... ........ ....., .... .. ....... .... y
....... ... .. ..... ..... .. ... ........... ........ .. .......
.. ..... ........ ......, ...... .......... ....... . .............
.....


Résumé. Quelques pensées et propositions ayant le but de résoudre d´ une maniere
efficace la crise sur le marché au bois.


IZVJEŠTAJI


IZVJEŠTAJ O KONFERENCIJI EKSPERATA, ODRŽANOJ OD 25.—28. APRILA 1932.
U EKONOMSKOJ SEKCIJI DRUŠTVA NARODA U ŽENEVI U CILJU PROUČAVANJA
SITUACIJE NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU DRVETA.


N.ije ovo prvi slučaj, da se Ekonomski komitet Društva naroda bavi pitanjem
trgovine drveta. Još pre tri godine, kada se mislilo, da se olakšanje privredne depresije
može postići međunarodnim sporazumom u pogledu smanjenja carinskih barijera,
sakupljen je opsežan statistički materijal o svetskoj proizvodnji -i potrošnji drveta.
Taj je materijal sabran u publikaciji Društva naroda br. E 519 pod redakcijom biv.
poljskog Ministra g. Dolcžala.


Tadašnja akcija pokazuje veliku zabrinutost radi položaja, u koji je dospela
šumska proizvodnja usled neracionalne seče šuma. Isti slučaj, koji se opaža još na
pariškom šumarskom kongresu 1902. godine, kada je Mélard upozorio na opasnost,
da se više troši drveta nego li ga prirašćuje i da svet ide brzim korakom katastrofa,
koja će jedanput doći do izražaja u nestašici drveta. I sada se u ekspozeju Ministra
Doležala ukazuje na okolnost, da godišnji prirast šuma celog sveta iznosi oko jedne
milijarde m3, a godišnja potrošnja oko poldrug milijarde — dakle za jednu trećinu
više, pa se preporuča ceo niz mera u cilju racionalizacije proizvodnje i potrošnje drveta,
te više palijativnih mera za regulisanje trgovine drvetom.


Ne ulazeći u pitanje tačnosti navedenih stat. podataka niti zaključaka donetih
iz tih premisa, mi želimo samo podvući činjenicu, da sadašnja situacija pokazuje donekle
izmenjenu sliku. Dok je pređašnja prekomerna eksploatacija šuma odgovarala
velikoj posleratnoj tražnji drveta, danas je nastao velik preokret u tom pravcu. Usljed
smanjene tražnje došlo je do superprodukcije i preterane ponude drveta, koja je svojim
pritiskom oborila cene pijačnim sortimentima na tržištu drveta, te izazvala paničnu
psihozu, a u šumskoj proizvodnji izazvala stanje, koje je pokolebalo staru veru i u
samu rentabilnost šumskog gospodarstva. »Problem drveta, kako se veli u ekspozeju


D. N. br. E 777, prestao je usled toga da se smatra ekonomskim pitanjem čisto nacionalnog
značaja, te postade internacionalnim problemom.«
Internacionalni institut za agrikulturu u Rimu publikovao je u zadnje vreme više
članaka, koji sadrže izvatke mnogobrojnih studija iz stručnih listova celog sveta, koji


425